356/2022

Helsingfors den 20 maj 2022

Lag om ändring av 5  § i lagen om utredande av dödsorsak

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om utredande av dödsorsak (459/1973) 5 § 2 mom., sådant det lyder i lag 1065/2009, som följer:

5 §

I fråga om verkställande av medicinsk obduktion med anledning av ansökan som avses i 4 § 2 mom. beträffande annan än i 1 mom. åsyftad avliden person beslutar överläkaren eller den ansvariga läkaren vid den sjukvårdsanstalt eller hälsovårdscentral som utför medicinska obduktioner och vilken som huvudman har det välfärdsområde eller HUS-sammanslutningen där personen vid sin död hade sin hemkommun enligt lagen om hemkommun (201/1994). Om en avliden persons bostad inte utan svårighet kan utredas och om andra särskilda skäl kräver det, ska beslutet fattas av överläkaren eller den ansvariga läkaren vid den närmast dödsplatsen belägna sjukvårdsanstalt eller hälsovårdscentral som utför medicinska obduktioner.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 10/2022
ShUB 3/2022
RSv 49/2022

Helsingfors den 20 maj 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Familje- och omsorgsminister
Aki Lindén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.