318/2022

Helsingfors den 5 maj 2022

Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets förordning om finansministeriets arbetsordning

I enlighet med finansministeriets beslut

upphävs i finansministeriets förordning om finansministeriets arbetsordning (966/2005) 6 § 8 punkten, sådan den lyder i förordning 209/2016,

ändras 3 § 1 mom. 1, 2 och 4 punkten, 6 § 11 punkten, 7 § 14 och 20 punkten, 8 §, 9 § 1 och 2 mom., 11 § 8 punkten, 12 § 2 mom. 1 punkten, 14 §, 16 §, 39 § 1 och 3 mom., 40 § 1 mom., rubriken för 49 § och 49 § 2 mom., 50 § 2–4 mom., 50 a § 1 och 3 mom. samt 57 a §,

sådana de lyder, 3 § 1 mom. 1, 2 och 4 punkten i förordning 1253/2014, 6 § 11 punkten, 11 § 8 punkten och 12 § 2 mom. 1 punkten i förordning 209/2016, 7 § 14 punkten, 39 § 1 mom. och 50 § 3 mom. i förordning 828/2020, 7 § 20 punkten och 8 § i förordningarna 396/2017 och 1459/2019, 9 § 1 och 2 mom. i förordning 705/2017, 14 § och 50 § 4 mom. i förordning 477/2013, 16 §, 40 § 1 mom., rubriken för 49 § och 49 § 2 mom. och 50 a § 1 och 3 mom. i förordning 367/2019, 50 § 2 mom. i förordning 184/2017, 39 § 3 mom. i förordning 326/2010 och 57 a § i förordning 18/2007, samt

fogas till 4 § en ny 5 a punkt och till 11 § nya 9–12 punkter, sådana de lyder, 4 § i förordningarna 1253/2014 och 705/2017 och 11 § i förordningarna 209/2016, 184/2017 och 828/2020, som följer:

3 §
Ekonomiska avdelningen

Ekonomiska avdelningen bereder ärenden som gäller

1) uppföljning, analys och prognostisering av konjunkturutvecklingen och den ekonomiska utvecklingen på lång sikt,

2) uppföljning, analys och prognostisering av den offentliga ekonomins utveckling,


4) framläggande av samhällsekonomiska synpunkter och den offentliga ekonomins perspektiv i det samhällspolitiska beslutsfattandet,


4 §
Budgetavdelningen

Budgetavdelningen bereder ärenden som gäller


5 a) i anslutning till planen för de offentliga finanserna välfärdsområdenas ekonomi, välfärdsområdenas finansiering och dess tillräcklighet samt planering, uppföljning och analysering av statens åtgärder som riktats mot de servicesystem som välfärdsområdena ansvarar för,


6 §
Finansmarknadsavdelningen

Finansmarknadsavdelningen bereder ärenden som gäller


11) uppgifterna för och resultatstyrningen av Verket för finansiell stabilitet,


7 §
Avdelningen för utveckling av statsförvaltningen

Avdelningen för utveckling av statsförvaltningen bereder ärenden som gäller


14) statens upphandlingsverksamhet, förvaltningen och utvecklingen av systemet www.hankintailmoitukset.fi samt frågor som anknyter till Hansel Ab:s verksamhetsmiljö och verksamhetsområde,


20) samordning av den planering, uppföljning och utveckling som gäller tillgången till statliga tjänster och placeringen av statliga funktioner,


8 §
Kommun- och regionförvaltningsavdelningen

Kommun- och regionförvaltningsavdelningen bereder ärenden som gäller

1) kommunernas och välfärdsområdenas självstyre och utvecklingen av det samt den allmänna kommunpolitiken,

2) kommunernas och välfärdsområdenas förvaltning,

3) kommunindelningen och kommunala samarbetet samt landskapsindelningen,

4) indelningen i välfärdsområden och samarbetet mellan välfärdsområdena,

5) allmän styrning, uppföljning och prognostisering av kommunernas och välfärdsområdenas verksamhet och ekonomi,

6) kommunekonomiprogrammet,

7) kommunernas statsandelar som hör till ministeriets förvaltningsområde och statsandelssystemet,

8) välfärdsområdenas finansiering och finansieringssystem,

9) förhandlingsförfarandet mellan staten och kommunerna,

10) den styrning av välfärdsområdena som hör till ministeriets förvaltningsområde,

11) delegationen för välfärdsområdenas ekonomi och förvaltning,

12) allmän utveckling och utvärdering av kommunernas och välfärdsområdenas verksamhet,

13) anställningsskydd för kommunernas och välfärdsområdenas personal,

14) Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna och Kommunernas garanticentral,

15) tillsyn över och finansiering av kommunernas och välfärdsområdenas pensionssystem,

16) bestämmande av hemkommunen.

9 §
Finanscontrollerfunktionen

Revisionsmyndighetsenheten i anslutning till finanscontrollerfunktionen svarar för de uppgifter som bestäms i lagen om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik (756/2021) och i lagen om fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021–2027 (1125/2021).

Under programperioden 2014–2021 uppgifter i egenskap av revisionsmyndighet bestäms i lagen om utveckling av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten (7/2014) och i lagen om samarbete över de yttre gränserna (657/2015).


11 §
Utvecklings- och förvaltningsfunktionen

Utvecklings- och förvaltningsfunktionen bereder ärenden som gäller


8) ministeriets övriga interna tjänster, om de inte med stöd av 12 § i reglementet för statsrådet (262/2003) hör till statsrådets kansli eller med stöd av denna arbetsordning till någon annan avdelning eller enhet,

9) allmän utveckling av ministeriets lagberedning och kompetensen inom den samt utarbetande av en lagstiftningsplan,

10) vägledning och rådgivning om de allmänna förvaltningslagarna samt arbetsordningen och reglementet för statsrådet,

11) styrningen av det tillsynsförfarande vid ministeriet och inom dess förvaltningsområde som förutsätts enligt lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp (172/2012) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/452 om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i unionen, samordningen av beredningen av ministeriets utlåtanden i samarbete med avdelningarna, utarbetande och föredragning av ministeriets utlåtanden samt utveckling av tillsynsförfarandet och utlåtandeprocessen vid företagsköp,

12) styrningen av ministeriets och dess förvaltningsområdes beredskap inför störningar och undantagsförhållanden och samordningen av verkställigheten.

12 §
EU-sekretariatet

EU-sekretariatet bereder ärenden som gäller

1) beredningen av möten vid rådet för ekonomiska och finansiella frågor, i eurogruppen, i ekonomiska och finansiella kommittén och på dess ställföreträdande nivå samt i EU-ministerutskottet,


14 §
Information

I anslutning till utvecklings- och förvaltningsfunktionen finns informationen. Kommunikationsdirektören leder och utvecklar ministeriets övergripande kommunikation. Kommunikationens uppgift är att svara för ärenden som gäller ministeriets interna och externa kommunikation samt riktlinjerna och arbetssätten för kommunikationen.

16 §
Lagstiftningsdirektör

Lagstiftningsdirektören stöder statssekreteraren som kanslichef med ansvar för kvaliteten på beredningen av finansministeriets lagstiftning samt stöder avdelningarna. Lagstiftningsdirektören utvecklar finansministeriets lagberedning och kompetensen inom den samt sörjer för att det görs upp en lagstiftningsplan för ministeriet och för att lagberedarna får handledning och utbildning. Statssekreteraren som kanslichef bestämmer om lagstiftningsdirektörens närmare uppgifter.

39 §
Fastställande av semestrar

Förvaltnings- och utvecklingsdirektören fastställer semestrarna för statssekreteraren och statssekreteraren som kanslichef. Statssekreteraren som kanslichef fastställer semestrarna för understatssekreteraren, finanspolitiska samordnaren samt avdelningscheferna, funktionscheferna och övriga tjänstemän vid de avdelningar som lyder direkt under statssekreteraren som kanslichef. Understatssekreterarna fastställer semestrarna för avdelningscheferna för sina underlydande avdelningar, för chefen för EU-sekretariatet, för chefen för enheten för internationella finansiella ärenden och för chefen för statens arbetsgivarfunktion.


De semesterperioder som infaller under sommaren ska godkännas via HRM-systemet före utgången av april. Utvecklings- och förvaltningsfunktionen ska dessutom informeras om avdelningschefernas semestrar före ingången av maj.


40 §
Förordnande om tjänsteresor

Förordnanden om tjänsteresor för statssekreteraren och ministerns specialmedarbetare utfärdas av ministern. Förordnanden om tjänsteresor för ministern, statssekreteraren som kanslichef, understatssekreteraren och finanspolitiska samordnaren utfärdas av förvaltnings- och utvecklingsdirektören. Förordnanden om tjänsteresor för förvaltnings- och utvecklingsdirektören utfärdas av ekonomidirektören.


49 §
Placering av tjänster och befattningar samt de förberedande åtgärder som hänför sig till tillsättandet av dem

Beslut om de förberedande åtgärder som hänför sig till tillsättandet av tjänster som placerats vid avdelningarna fattas av avdelningschefen. Beslut om de förberedande åtgärder som hänför sig till tillsättandet av tjänster som inte placerats vid avdelningarna fattas av förvaltnings- och utvecklingsdirektören. Beslut om de förberedande åtgärder som hänför sig till tillsättandet av tjänsterna för avdelningscheferna och cheferna för ämbetsverk inom förvaltningsområdet fattas av statssekreteraren som kanslichef eller av den understatssekreterare som avdelningen lyder under eller till vars uppgifter styrningen av ämbetsverket hör.

50 §
Tjänstledigheter beroende på prövning om vilka beslut fattas i ministeriet

Understatssekreteraren beviljar på föredragning av avdelningschefen tjänstledighet beroende på prövning för tjänstemän som lyder direkt under avdelningschefen i fråga om de avdelningar som lyder under understatssekreteraren, och statssekreteraren som kanslichef i fråga om de övriga avdelningarna. Understatssekreteraren för internationella ärenden och finansmarknadsärenden beviljar på föredragning av stabsorganets chef tjänstledighet beroende på prövning för tjänstemän i EU-sekretariatet och enheten för internationella finansiella ärenden.

Understatssekreteraren beviljar tjänstledighet beroende på prövning för högst tre månader för avdelningschefer i fråga om de avdelningar som lyder under understatssekreteraren, och statssekreteraren som kanslichef i fråga om de övriga avdelningarna på föredragning av personalenheten.

Ministern beviljar på föredragning av personalenheten tjänstledighet beroende på prövning för statssekreteraren, statssekreteraren som kanslichef, understatssekreteraren, förvaltnings- och utvecklingsdirektören och finanspolitiska samordnaren samt för över tre månader för avdelningschefer.

50 a §
Beslutanderätt i vissa personalärenden

Om inte annat föreskrivs i denna arbetsordning avgör tjänstemannens närmaste förman utan föredragning ärenden som gäller

1) tjänstledighet som en tjänsteman enligt lag eller tjänstekollektivavtal har rätt till,

2) beviljande av oavlönad tjänstledighet beroende på prövning för högst 14 dygn,

3) utfärdande av intyg över att en tjänsteman har sagt upp sig och över att ett tjänsteförhållande har upphört,

4) förordnande till övertidsarbete och arbetstidsersättningar,

5) godkännande och fördelning av arbetstid,

6) utfärdande av förordnande om tjänsteresa, om inte annat bestäms i avdelningens arbetsordning,

7) beviljande, sparande och flyttande av semester.


För statssekreteraren som kanslichef avgör personalchefen de ärenden som avses i 1 mom. 1 och 3 punkten utan föredragning. För statssekreteraren, understatssekreteraren, finanspolitiska samordnaren och cheferna för de avdelningar och funktioner som lyder direkt under statssekreteraren som kanslichef avgör statssekreteraren som kanslichef dessa ärenden utan föredragning.


57 a §
Avgörande av ärenden som gäller revisionsmyndighetens verksamhetsområde

Chefen för revisionsmyndighetsenheten i anslutning till finanscontrollerfunktionen avgör ärenden som hänför sig till de uppgifter som revisionsmyndigheten har enligt de lagar som nämns i 9 §.


Denna förordning träder i kraft den 12 maj 2022.

Helsingfors den 5 maj 2022

Finansminister
Annika Saarikko

Specialsakkunnig
Anu Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.