290/2022

Helsingfors den 13 april 2022

Statsrådets förordning om Brottspåföljdsmyndigheten

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 3 § 2 och 3 mom. samt 11 § i lagen om Brottspåföljdsmyndigheten (221/2022):

1 §
Brottspåföljdsmyndighetens ansvarsområden

Varje ansvarsområde inom Brottspåföljdsmyndigheten svarar inom sitt verksamhetsområde för

1) utvecklingen och styrningen av verksamheten,

2) lagligheten, enhetligheten och resultaten i verksamheten,

3) det nationella och det internationella samarbetet.

Ansvarsområdet för utveckling och styrning svarar för

1) utvecklingen och styrningen av ledningssystemen, tjänsterna och verksamhetssätten samt för strategiarbetet,

2) resultatstyrningen,

3) forskningsverksamheten och statistikproduktionen,

4) personalens kompetensutveckling och utbildning,

5) samordningen av lagberedningen, för den rättsliga styrningen och för laglighetskontrollen,

6) uppgifterna som personuppgiftsansvarig.

Ansvarsområdet för klientprocesser svarar för

1) bedömningen av klienter och fångar samt för planeringen av strafftiden,

2) den formella verkställigheten och för de internationella verkställighetsuppgifterna,

3) uppföljningen av klientprocessernas kvalitet.

Ansvarsområdet för förvaltnings- och stödtjänster svarar för

1) personalförvaltningen, för den allmänna förvaltningen och för arbetsgivaruppgifterna,

2) uppgifterna inom ekonomiförvaltning, materialförvaltning och upphandling,

3) IKT-tjänsterna,

4) de uppgifter som gäller lokalerna och säkerhetstekniken,

5) registratorstjänsterna och arkivtjänsterna.

Ansvarsområdet för operativ verksamhet svarar för

1) organiseringen av brottspåföljdscentralernas verksamhet och tjänster,

2) planeringen, styrningen och övervakningen av den operativa verksamheten samt för fördelningen av resurser till den operativa verksamheten,

3) utvecklingen och ledningen av brottspåföljdscentralernas samarbete med intressentgrupper,

4) organiseringen och styrningen av arbetet för förhindrande av kriminalitet under fängelsetiden,

5) organiseringen av övervakningscentralsverksamheten och fångtransporterna,

6) andra operativa uppgifter som organiseras på riksomfattande nivå än de som avses i 1–5 punkten.

Inom ansvarsområdet för utveckling och styrning finns en rättsenhet, som svarar för Brottspåföljdsmyndighetens rättsliga styrning och laglighetskontroll. Inom ansvarsområdet för klientprocesser finns en enhet för klientbedömning, som svarar för bedömningen av klienter och fångar och för planeringen av strafftiden, och en verkställighetsenhet, som svarar för den formella verkställigheten och för de internationella verkställighetsuppgifterna. Med stöd av 12 § 1 mom. i lagen om Brottspåföljdsmyndigheten (221/2022) bestäms det i Brottspåföljdsmyndighetens arbetsordning om inrättande och nedläggning av andra enheter inom ansvarsområdena inom Brottspåföljdsmyndigheten.

Brottspåföljdsmyndighetens ansvarsområde för utveckling och styrning, ansvarsområde för klientprocesser, ansvarsområde för förvaltnings- och stödtjänster och ansvarsområde för operativ verksamhet verkar på sinsemellan skilda verksamhetsställen vid Brottspåföljdsmyndigheten.

Brottspåföljdsmyndighetens interna revision, stöd för ledningen, kommunikation samt samordning av den internationella verksamheten lyder under generaldirektören.

2 §
Brottspåföljdscentraler

Brottspåföljdscentralerna är

1) Brottspåföljdscentralen i Helsingfors, vars verksamhetsområde omfattar Helsingfors,

2) Brottspåföljdscentralen i Nyland, vars verksamhetsområde omfattar landskapet Nyland med undantag för Helsingfors,

3) Brottspåföljdscentralen i sydvästra Finland, vars verksamhetsområde omfattar landskapen Egentliga Finland, Satakunta och Åland,

4) Brottspåföljdscentralen i Tavastehus, som särskilt svarar för uppgifter som gäller verkställighet av straffpåföljder som kvinnor dömts till och straffpåföljder som kvinnor avtjänar och verkställighet av häktning av kvinnor, och vars verksamhetsområde omfattar hela landet,

5) Brottspåföljdscentralen i Tavastland och Birkaland, vars verksamhetsområde omfattar landskapen Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland och Birkaland,

6) Brottspåföljdscentralen i sydöstra Finland, vars verksamhetsområde omfattar landskapen Södra Savolax, Södra Karelen och Kymmenedalen,

7) Brottspåföljdscentralen i Norra Savolax, vars verksamhetsområde omfattar landskapet Norra Savolax,

8) Brottspåföljdscentralen i Norra Karelen, vars verksamhetsområde omfattar landskapet Norra Karelen,

9) Brottspåföljdscentralen i Österbotten och Mellersta Finland, vars verksamhetsområde omfattar landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland och Österbotten,

10) Brottspåföljdscentralen i Uleåborg, vars verksamhetsområde omfattar landskapen Norra Österbotten och Kajanaland,

11) Brottspåföljdscentralen i Lappland, vars verksamhetsområde omfattar landskapet Lappland.

3 §
Avgörande av ärenden på föredragning

De ärenden som ska beslutas vid Brottspåföljdsmyndigheten avgörs på föredragning, om inte något annat bestäms i Brottspåföljdsmyndighetens arbetsordning.

4 §
Företrädande vid ämbetsverk

Vid domstolar och andra ämbetsverk företräds Brottspåföljdsmyndigheten av generaldirektören. En brottspåföljdscentral företräds dock av direktören för brottspåföljdscentralen. En byrå för samhällspåföljder, ett fängelse och en annan enhet vid en brottspåföljdscentral företräds av enhetschefen. Ovannämnda tjänstemän kan bemyndiga en annan tjänsteman att fungera som företrädare. En advokat eller ett rättegångsbiträde med tillstånd kan vid domstolar företräda Brottspåföljdsmyndigheten med fullmakt av generaldirektören och företräda en brottspåföljdscentral med fullmakt av direktören för brottspåföljdscentralen.

5 §
Personal

Vid Brottspåföljdsmyndigheten finns en generaldirektörstjänst samt tjänster som direktör för ett ansvarsområde och som enhetschef. Beslut om inrättande, överföring, indragning och ändring av tjänster som direktör för ett ansvarsområde fattas av generaldirektören. Beslut om inrättande, överföring, indragning och ändring av tjänster som enhetschef inom ett ansvarsområde fattas av direktören för ansvarsområdet. Inom ansvarsområdena finns dessutom andra tjänster och personal i arbetsavtalsförhållande för ledningen, styrningen och utvecklingen av myndigheten och för verksamheten i övrigt. Beslut om inrättande, överföring, indragning och ändring av dessa tjänster fattas av direktören för ansvarsområdet eller av en annan i Brottspåföljdsmyndighetens arbetsordning angiven tjänsteman inom ansvarsområdet.

Vid en brottspåföljdscentral finns en direktörstjänst, tjänster som enhetschef för en byrå för samhällspåföljder, för ett fängelse eller för en annan enhet samt andra tjänster och personal i arbetsavtalsförhållande. Beslut om inrättande, överföring, indragning och ändring av tjänster som direktör för en brottspåföljdscentral fattas av generaldirektören. Beslut om inrättande, överföring, indragning och ändring av tjänster som enhetschef vid en brottspåföljdscentral fattas av generaldirektören eller, med stöd av Brottspåföljdsmyndighetens arbetsordning, av direktören för ansvarsområdet för operativ verksamhet. Beslut om inrättande, överföring, indragning och ändring av övriga tjänster vid en brottspåföljdscentral fattas av direktören för brottspåföljdscentralen.

Beslut om ändring av tjänster och om överföring av dem mellan brottspåföljdscentralerna fattas av direktören för ansvarsområdet för operativ verksamhet eller av en annan i Brottspåföljdsmyndighetens arbetsordning angiven tjänsteman inom ansvarsområdet.

6 §
I fängelselagen avsedda tjänstemän med beslutanderätt vid Brottspåföljdsmyndigheten

Tjänstemän som avses i 1 kap. 8 § 1 mom. 7–10 punkten och 3 mom. i fängelselagen (767/2005) är

1) enhetschefen för verkställighetsenheten eller en annan i Brottspåföljdsmyndighetens arbetsordning angiven tjänsteman vid verkställighetsenheten i egenskap av verkställighetsansvarig,

2) biträdande direktören eller den tjänsteman som enligt brottspåföljdscentralens arbetsordning är enhetschefens ställföreträdare i egenskap av sysselsättningsansvarig,

3) biträdande direktören eller den tjänsteman som enligt brottspåföljdscentralens arbetsordning är enhetschefens ställföreträdare i egenskap av säkerhetsansvarig,

4) brottspåföljdschefen i egenskap av tjänsteman i chefsuppgifter inom styrning eller övervakning,

5) specialhandledare, handledare, brottspåföljdsanställda, arbetsledare och väktare i egenskap av tjänstemän som utför styrnings- eller övervakningsuppgifter.

7 §
Särskilda behörighetsvillkor för tjänstemännen

Utöver vad som föreskrivs i 8 § i statstjänstemannalagen (750/1994) är behörighetsvillkoren för

1) en direktör för och en enhetschef inom ett ansvarsområde högre högskoleexamen, i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

2) en direktör för och en enhetschef vid en brottspåföljdscentral högre högskoleexamen, i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

3) en biträdande direktör högskoleexamen,

4) en studiehandledare högre högskoleexamen,

5) en brottspåföljdschef, en specialplanerare, en specialhandledare, en brottspåföljdsanställd och en handledare lämplig högskoleexamen,

6) en väktare yrkesexamen för fångvårdsbranschen eller lämplig högskoleexamen.

Avvikelser från behörighetsvillkoren för väktare enligt 1 mom. 6 punkten kan i fråga om tidsbestämda, sammanlagt högst två år långa tjänsteförhållanden göras för att säkerställa systemet med arbetspraktik, trygga tillgången på säsongsarbetskraft eller av någon annan motsvarande orsak. Av en väktare krävs också i dessa fall sådan skicklighet och förmåga som förutsätts för att uppgiften ska kunna skötas med framgång. Till tvåårsperioden räknas inte tiden för sådan inlärning i arbetet och arbetspraktik i anslutning till en examen inom brottspåföljdsområdet som avläggs inom ramen för ett tjänsteförhållande för viss tid som väktare.

8 §
Behörighetsvillkor som gäller språkkunskaper

Bestämmelser om behörighetsvillkor som gäller språkkunskaper för tjänster som kräver högskoleexamen finns i 6 § i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003).

Dessutom är behörighetsvillkor som gäller språkkunskaper för

1) specialplanerare, specialsakkunniga, jurister och överinspektörer goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska samt nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska,

2) informatörer och redaktörer utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska samt nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska,

3) tjänstemän som har till uppgift att föredra eller fatta beslut som gäller individens rättigheter eller skyldigheter eller som har rätt att på grundval av självständig prövning använda maktmedel goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska eller svenska.

För tjänstemän som arbetar vid en tvåspråkig enhet inom Brottspåföljdsmyndigheten är behörighetsvillkor som gäller språkkunskaper dessutom antingen goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska eller goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i finska.

9 §
Utnämningsbehörighet

Generaldirektören utnämns av statsrådet.

Direktörerna för ansvarsområdena och direktörerna för brottspåföljdscentralerna utnämns av generaldirektören. Utnämning till en tjänst som direktör för ett ansvarsområde sker för en tid av fem år, om det inte av särskilda skäl finns grund för att utnämna för kortare tid. Den personal som inte hör till något ansvarsområde utnämns av generaldirektören eller en i Brottspåföljdsmyndighetens arbetsordning angiven tjänsteman inom ansvarsområdet för förvaltnings- och stödtjänster.

Tjänstemännen inom ett ansvarsområde utnämns och personalen i arbetsavtalsförhållande anställs av ansvarsområdets direktör. Enhetscheferna vid en brottspåföljdscentral utnämns dock av brottspåföljdscentralens direktör. Tjänstemännen vid respektive enhet utnämns och personalen i arbetsavtalsförhållande anställs av enhetschefen vid enheten i fråga.

10 §
Utnämnande till ett tjänsteförhållande för viss tid

Beslut om utnämnande till ett tjänsteförhållande för viss tid på högst ett år fattas av den som är behörig att bevilja tjänstledighet, och beslut om utnämnande till ett tjänsteförhållande för viss tid på över ett år fattas av den som är behörig att utnämna tjänstemannen till tjänsten i fråga.

11 §
Utnämning av en pastor

Bestämmelser om utnämning av en pastor som hör till den evangelisk-lutherska kyrkan till tjänster vid Brottspåföljdsmyndigheten finns i kyrkolagen (1054/1993). När myndighetens gemensamma pastorstjänst eller ett tjänsteförhållande för viss tid tillsätts, ger direktören för ansvarsområdet för operativ verksamhet ett utlåtande om sökandena till den utnämnande myndigheten.

Beslut om tillsättande av Brottspåföljdsmyndighetens gemensamma pastorstjänst som en pastorstjänst inom den ortodoxa kyrkan fattas av direktören för ansvarsområdet för operativ verksamhet. En pastor inom den ortodoxa kyrkan utses av biskopen i stiftet i fråga sedan biskopen inhämtat utlåtande om sökandena av ansvarsområdet för operativ verksamhet. För viss tid utnämns en pastor inom den ortodoxa kyrkan av biskopen inom stiftet i fråga.

Vid inrättande, överföring, indragning eller ändring av en pastorstjänst ska direktören för ansvarsområdet för operativ verksamhet inhämta det behöriga domkapitlets utlåtande.

12 §
Beviljande av tjänstledighet

Direktörer för ansvarsområden beviljas tjänstledighet av generaldirektören. Tjänstemän inom ett ansvarsområde beviljas tjänstledighet av direktören för ansvarsområdet eller av en annan i Brottspåföljdsmyndighetens arbetsordning angiven tjänsteman.

Enhetschefer vid en brottspåföljdscentral beviljas tjänstledighet av direktören för brottspåföljdscentralen. En enhetschef vid en brottspåföljdscentral beviljar tjänstemän som är underställda enhetschefen tjänstledighet.

13 §
Skötseln av uppgifter vid andra verksamhetsenheter

Generaldirektören eller en i Brottspåföljdsmyndighetens arbetsordning angiven direktör för eller enhetschef inom ett ansvarsområde kan bestämma att ett ansvarsområde ska sköta uppgifter som hör till ett annat ansvarsområde. Direktören för ansvarsområdet för operativ verksamhet eller en i Brottspåföljdsmyndighetens arbetsordning angiven enhetschef inom det ansvarsområdet kan bestämma att en brottspåföljdscentral också ska sköta uppgifter som hör till en annan brottspåföljdscentral.

Direktören för ett ansvarsområde kan bestämma att en tjänsteman som är underställd direktören ska sköta uppgifter som hör till ett annat ansvarsområde. Direktören för en brottspåföljdscentral kan bestämma att en tjänsteman som är underställd direktören ska sköta uppgifter som hör till en annan brottspåföljdscentral.

14 §
Identitetskort

Den som hör till Brottspåföljdsmyndighetens personal ska ha ett av myndigheten utfärdat identitetskort.

15 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2022.

En i 7 § 1 mom. 5 punkten avsedd handledare ska senast tre år från ikraftträdandet av denna förordning uppfylla det behörighetsvillkor som föreskrivs i den punkten.

Helsingfors den 13 april 2022

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Regeringsråd
Anne Hartoneva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.