250/2022

Helsingfors den 1 april 2022

Lag om ändring av elsäkerhetslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i elsäkerhetslagen (1135/2016) 2 § 2 mom., 4 § 12 punkten, 5 §, 117 § 2 mom. samt 118 och 119 §, samt

fogas till 117 § 1 mom. nya 31 och 32 punkter samt till 117 § ett nytt 2 mom., varvid det ändrade 2 och det nuvarande 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer:

2 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas också på radioutrustning och kommunikationsnät till den del som dessa kan orsaka fara för någons liv, hälsa eller egendom, eller skadliga störningar om vilka det inte föreskrivs i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (917/2014) eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den.

4 §
Definitioner

I denna lag avses med


12) ackreditering ackreditering enligt definitionen i artikel 2.10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93, nedan NLF-förordningen,


5 §
Förhållande till annan lagstiftning

Bestämmelser om minimikraven för ackreditering av organ för bedömning av överensstämmelse och för CE-märkning av produkter finns i NLF-förordningen.

Bestämmelser om en ram för marknadskontrollen, för samarbetet med ekonomiska aktörer och för kontrollen av produkter som förs in på unionsmarknaden finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011, nedan marknadskontrollförordningen.

Bestämmelser om hissar finns i hissäkerhetslagen (1134/2016).

Bestämmelser om överensstämmelse med kraven för utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar finns i lagen om överensstämmelse med kraven för utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar (1139/2016).

Bestämmelser om marknadskontroll, yttre gränskontroll enligt artiklarna 25–28 i marknadskontrollförordningen, tillsynsmyndigheter och ändringssökande finns i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (1137/2016).

Bestämmelser om krav på anmälda organ, tillsyn över anmälda organ och ändringssökande finns i lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper (278/2016).

Bestämmelser om krav som gäller säkerhet i arbetet finns i arbetarskyddslagen (738/2002).

Bestämmelser om ersättningsfrågor i samband med avbrott i elöverföring, eldistribution och elleverans och i samband med fel i eldistribution, den övriga nättjänsten eller elleveransen finns i elmarknadslagen.

Bestämmelser om utsläppande på marknaden av radioutrustning finns i 30 kap. i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation.

117 §
Straffbestämmelser

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot


31) skyldigheten enligt artikel 4.3 a i marknadskontrollförordningen för en tillverkare eller importör att hålla försäkran om överensstämmelse och den tekniska dokumentationen tillgängliga för marknadskontrollmyndigheten i tio år samt att säkerställa att marknadskontrollmyndigheten på begäran kan få tillgång till den tekniska dokumentationen,

32) skyldigheten enligt artikel 4.3 b i marknadskontrollförordningen för en tillverkare eller importör att ge information och dokumentation,

ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för brott mot bestämmelserna om elsäkerhet dömas till böter.

Om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, ska för brott mot bestämmelserna om elsäkerhet också dömas den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot

1) skyldigheten enligt artikel 4.3 a i marknadskontrollförordningen för en tillverkares representant eller leverantör av distributionstjänster att iaktta det som gäller EU-försäkran om överensstämmelse och teknisk dokumentation,

2) skyldigheten enligt artikel 4.3 b i marknadskontrollförordningen för en tillverkares representant eller leverantör av distributionstjänster att ge information och dokumentation,

3) skyldigheten enligt artikel 4.3 c i marknadskontrollförordningen för en leverantör av distributionstjänster att informera om en risk,

4) skyldigheten enligt artikel 4.3 d i marknadskontrollförordningen för en tillverkares representant eller leverantör av distributionstjänster att vidta korrigerande åtgärder och minska riskerna.

Den som bryter mot ett förbud eller ett föreläggande som meddelats med stöd av denna lag och som förenats med vite får inte för samma gärning dömas till straff med stöd av 1 och 2 mom.


118 §
Sökande av ändring i elsäkerhetsmyndighetens beslut

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

Ett beslut av elsäkerhetsmyndigheten får dock verkställas även om besvär har anförts.

Vid sökande av ändring i beslut som gäller föreläggande och utdömande av vite samt föreläggande och verkställighet av hot om tvångsutförande tillämpas dock viteslagen.

119 §
Sökande av ändring i beslut som fattats av ett anmält organ, ett kompetensbedömningsorgan, ett auktoriserat organ eller en auktoriserad besiktningsman

Omprövning får begäras i fråga om ett beslut som ett anmält organ, ett kompetensbedömningsorgan, ett auktoriserat organ eller en auktoriserad besiktningsman har fattat. Bestämmelser om begäran av omprövning finns i förvaltningslagen.

Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden.

Ett beslut får dock verkställas trots ändringssökande.


Denna lag träder i kraft den 11 april 2022.

RP 139/2021
EkUB 2/2022
RSv 7/2022
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 (32019R1020); EUT L 169, 25.6.2019, s. 1

Helsingfors den 1 april 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.