243/2022

Helsingfors den 1 april 2022

Lag om ändring av 2 a kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 2 a kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) en ny 15 § som följer:

2 a kap.

Förfaranden som är arbetskraftspolitiskt klandervärda

15 §
Avvikande tillämpning av detta kapitel på arbetssökande som har en svag ställning på arbetsmarknaden

Till den del det är fråga om arbete i ett sådant statsägt företags tjänst som erbjuder arbetsmöjligheter åt personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden, tillämpas inte det som i 1 § föreskrivs om att lämna arbetet och att bli uppsagd eller det som i 4 § föreskrivs om vägran att ta emot arbete på rätten till arbetslöshetsförmåner för en i 4 § 1 mom. i lagen om Jobbkanalen Ab  (242/2022) avsedd arbetssökande som har en svag ställning på arbetsmarknaden.

Till den del det i sysselsättningsplanen eller i en plan som ersätter den har avtalats om att söka sig till ett sådant statsägt företags tjänst som erbjuder arbetsmöjligheter åt personer som har en svag ställning på arbetsmarknaden, tillämpas inte det som i 9 § 1 mom. 5 punkten föreskrivs om försummelse att fullfölja planen på rätten till arbetslöshetsförmåner för en i 4 § 1 mom. i lagen om Jobbkanalen Ab avsedd arbetssökande som har en svag ställning på arbetsmarknaden.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

RP 198/2021
AjUB 1/2022
RSv 19/2022

Helsingfors den 1 april 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.