242/2022

Helsingfors den 1 april 2022

Lag om Jobbkanalen Ab

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Bolagsform för och ägarstyrning av Jobbkanalen Ab

Jobbkanalen Ab, på finska Työkanava Oy, är ett aktiebolag som ägs och förvaltas av staten. Bolaget hör till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde, och arbets- och näringsministeriet svarar för bolagets ägarstyrning.

2 §
Uppgifter och verksamhetsområde för Jobbkanalen Ab

Jobbkanalen Ab har till uppgift att främja partiellt arbetsföra personers sysselsättning och stödja partiellt arbetsföra vid övergång till den öppna arbetsmarknaden.

Jobbkanalen Ab bedriver sådan serviceverksamhet som lämpar sig för att sysselsätta partiellt arbetsföra. Jobbkanalen Ab kan också bedriva produktionsverksamhet med låg risk i förhållande till bolagets uppgifter. För att utföra sin uppgift kan bolaget ha dotterbolag. Om värdet av ett dotterbolags aktier är betydande eller om förhållandet mellan Jobbkanalen Ab och ett dotterbolag annars ska anses vara betydande eller om ett dotterbolag bedriver ny serviceverksamhet, behövs statsrådets tillstånd för att bilda dotterbolaget och för att förvärva och överlåta dotterbolagets aktier. Jobbkanalen Ab får inte ge koncernbidrag till sina dotterbolag.

Bolaget ska bedriva en resultatrik verksamhet, men dess syfte är inte att vara vinstgivande. I verksamheten och i de resultatmål som ställs upp för bolaget ska de samhälleliga förpliktelser och villkor som föreskrivs i denna lag och som preciseras i statsbudgeten beaktas.

3 §
Beaktande av bestämmelser om konkurrens och statligt stöd

Jobbkanalen Ab ska bedriva sin verksamhet så att verksamheten inte snedvrider konkurrensen. De tjänster som bolaget producerar ska prissättas enligt marknadsvillkor. Jobbkanalen Ab är ett bolag som tillhandahåller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse som avses i Europeiska unionens regler om statligt stöd. På bolaget tillämpas även konkurrenslagen (948/2011) och lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016).

Genom beslut av arbets- och näringsministeriet får det meddelas närmare föreskrifter om utarbetandet av den handling om tilldelning och den kalkyl som förutsätts enligt kommissionens beslut 2012/21/EU om tillämpningen av artikel 106.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på statligt stöd i form av ersättning för allmännyttiga tjänster som beviljas vissa företag som fått i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt ekonomiskt intresse samt om rapportering.

4 §
Inriktning av Jobbkanalen Ab:s verksamhet

Jobbkanalen Ab sysselsätter endast arbetssökande som arbets- och näringsbyrån har hänvisat till bolaget för anställning där. Arbets- och näringsbyrån ska, till ett antal som motsvarar antalet lediga jobb, hänvisa sådana arbetslösa arbetssökande till bolaget som avses i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) och vilkas möjligheter att få ett lämpligt arbete har minskat väsentligt på grund av en sjukdom eller en funktionsnedsättning. Dessutom förutsätts det att personerna vill få arbete, men att de inte har lyckats med det trots hjälp av de tjänster som förbättrar förutsättningarna för sysselsättning eller att det annars vid tidpunkten för bedömningen är uppenbart att personens möjligheter att få arbete inte kan förbättras väsentligt med hjälp av dessa tjänster och att det inte är sannolikt att personen får arbete hos en annan arbetsgivare. Sjukdomen eller funktionsnedsättningen kan påvisas genom läkarintyg eller annat medicinskt utlåtande av vilket det ska framgå dels hur sjukdomen eller funktionsnedsättningen påverkar utförandet av arbetsuppgifterna, dels andra omständigheter som anknyter till hälsotillståndet och som påvisar personens arbets- och funktionsförmåga samt sjukdomens eller funktionsnedsättningens varaktighet. Vid bedömningen av huruvida Jobbkanalen Ab är det enda återstående alternativet kan personens utbildning, arbetshistoria och annan tidigare verksamhet, ålder, boningsort och andra motsvarande omständigheter som påverkar personens möjligheter att bli sysselsatt beaktas.

Hela personalen hos Jobbkanalen Ab är anställd i arbetsavtalsförhållande.

5 §
Styrningen av Jobbkanalen Ab

Efter det att riksdagen har fattat beslut om statsbudgeten, beslutar arbets- och näringsministeriet närmare om Jobbkanalen Ab:s servicemål, andra verksamhetsmål samt resultatmål. Resultatmålet ska fastställas så att Jobbkanalen Ab kan uppnå de servicemål och andra verksamhetsmål som föreskrivs för bolaget i denna lag på ett affärsekonomiskt lönsamt sätt.

Jobbkanalen Ab ska på begäran av arbets- och näringsministeriet ge ministeriet de uppgifter som behövs för ägarstyrningen och tillsynen.

6 §
Jobbkanalen Ab:s organisation

Jobbkanalen Ab har en styrelse och en verkställande direktör samt en delegation. Bolaget kan ha andra enheter och funktioner enligt vad som bestäms i bolagsordningen.

Styrelsen för Jobbkanalen Ab har minst sex och högst åtta medlemmar. Styrelsens medlemmar utnämns för högst tre år i sänder och en av medlemmarna förordnas till ordförande och en till vice ordförande. Verkställande direktören för Jobbkanalen Ab kan inte vara styrelsemedlem.

Arbets- och näringsministeriet utser för Jobbkanalen Ab en delegation som har till uppgift att ge bolaget rekommendationer om genomförandet av den prissättning enligt marknadsvillkor och den marknadsandel som avses i 3 § och andra omständigheter som gäller konkurrens.

7 §
Finansieringen av Jobbkanalen Ab

Jobbkanalen Ab har ett grundkapital, och skötseln av dess uppgifter finansieras med ett understöd som anvisas årligen i statsbudgeten samt med de inkomster som fås vid försäljning av bolagets tjänster.

8 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022. Åtgärder för att utse de organ som avses i 6 § får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 198/2021
AjUB 1/2022
RSv 19/2022

Helsingfors den 1 april 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.