232/2022

Helsingfors den 1 april 2022

Lag om ändring av tvångsmedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tvångsmedelslagen (806/2011) 2 kap. 12 h § 1 mom., 12 i § 1 mom. och 12 k § 2 mom., 4 kap. 4 § 1 mom. samt 11 kap. 4 § 2 mom.,

av dem 2 kap. 12 h § 1 mom. och 11 kap. 4 § 2 mom. sådana de lyder i lag 101/2018 samt 2 kap. 12 i § 1 mom. och 12 k § 2 mom. sådana de lyder i lag 509/2019, som följer:

2 kap.

Gripande, anhållande, häktning och häktningsarrest

12 h §
Tillstånd till undantag och ändring av innehållet i en häktningsarrest

Enhetschefen för fängelset eller enhetschefen för byrån för samhällspåföljder får av grundad anledning i enskilda fall bevilja tillstånd till smärre undantag från en skyldighet som anges i ett avgörande om häktningsarrest. Den som ålagts häktningsarrest får föra ett ärende som gäller vägran av tillstånd till undantag till den domstol som är behörig att behandla åtal i saken.


12 i §
Överträdelse av skyldigheter

Om Brottspåföljdsmyndigheten utifrån sin utredning konstaterar att den som ålagts häktningsarrest lindrigt men utan i 12 h § 2 mom. avsett skäl har brutit mot de skyldigheter som han eller hon blivit ålagd att fullgöra, ger Brottspåföljdsmyndigheten honom eller henne en skriftlig varning. Beslut om att ge en skriftlig varning fattas av enhetschefen för byrån för samhällspåföljder.


12 k §
Efterlysning

Beslut om efterlysning av den som ålagts häktningsarrest och om återkallande av efterlysning fattas av en verkställighetsansvarig enligt fängelselagen (767/2005) eller av en i Brottspåföljdsmyndighetens arbetsordning angiven annan tjänsteman vid verkställighetsenheten.

4 kap.

Begränsning av kontakter

4 §
Beslut om begränsning av kontakter

Beslut om begränsning av kontakter under gripandet och anhållandet ska fattas av en anhållningsberättigad tjänsteman. Beslut om begränsning av kontakter i samband med häktning och om dess fortsatta giltighet ska på framställning av en anhållningsberättigad tjänsteman eller av enhetschefen för fängelset fattas av den domstol som beslutar om häktningen. Före domstolens avgörande kan enhetschefen för fängelset på framställning av en anhållningsberättigad tjänsteman eller, om den häktade har placerats i en förvaringslokal hos polisen, den anhållningsberättigade tjänstemannen temporärt besluta om begränsning av kontakter.


11 kap.

Särskilda bestämmelser

4 §
Närmare bestämmelser och föreskrifter

Brottspåföljdsmyndigheten meddelar närmare föreskrifter om

1) övervakningen av häktningsarrest,

2) tillstånd till undantag enligt 2 kap. 12 h §,

3) beräkning och registrering av verkställighetstiden för häktningsarrest.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2022.

RP 57/2021
LaUB 1/2022
RSv 8/2022

Helsingfors den 1 april 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.