214/2022

Helsingfors den 1 april 2022

Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Finansinspektionen (878/2008) 6 § 20 punkten och 40 § 2 mom. 10 och 11 punkten,

sådana de lyder, 6 § 20 punkten i lag 524/2021 samt 40 § 2 mom. 10 och 11 punkten i lag 379/2021, samt

fogas till 6 §, sådan den lyder i lagarna 752/2012, 254/2013, 170/2014, 1071/2017, 296/2019, 524/2021 och 954/2021, en ny 21 punkt, till 40 § 2 mom., sådant det lyder i lagarna 1071/2017, 1108/2018, 316/2020, 379/2021, 599/2021 och 941/2021, en ny 12 punkt, till 41 a §, sådan den lyder i lagarna 241/2018, 524/2021, 954/2021 och 205/2022, ett nytt 7 mom., varvid de nuvarande  7–16 mom. blir 8–17 mom., samt till lagen en ny 50 v § som följer:

6 §
Övriga definitioner

I denna lag avses med


20) betydande bindning en situation som avses i 1 kap. 26 § 1 mom. 15 punkten i lagen om investeringstjänster, 5 kap. 12 § i kreditinstitutslagen eller 1 kap. 10 § i försäkringsbolagslagen och där två eller flera fysiska eller juridiska personer är förenade på det sätt som anges närmare,

21) PEPP-förordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1238 om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt).

40 §
Påföljdsavgift

Påföljdsavgift ska också påföras den som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar eller bryter mot


10) följande bestämmelser i förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar:

a) bestämmelserna i artiklarna 4.1–4.5 om transparens på webbplatser i fråga om negativa konsekvenser för hållbar utveckling på enhetsnivå,

b) bestämmelserna i artikel 6 om transparens i fråga om integreringen av hållbarhetsrisker i upplysningar som lämnas innan avtal ingås,

c) bestämmelserna i artikel 7 om transparens i fråga om negativa konsekvenser för hållbar utveckling i upplysningar som lämnas innan avtal ingås med avseende på finansiella produkter,

d) bestämmelserna i artikel 8.1 eller 8.2 om transparens i fråga om främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper i den information som lämnas innan avtal ingås,

e) bestämmelserna i artiklarna 9.1–9.4 om transparens i fråga om hållbar investering i upplysningar som lämnas innan avtal ingås,

f) bestämmelserna i artikel 10.1 om transparens i fråga om främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper och av hållbar investering på webbplatser,

g) bestämmelserna i artikel 11.1 eller 11.2 om transparens i fråga om främjandet av miljörelaterade eller sociala egenskaper och av hållbara investeringar i regelbundna rapporter,

h) bestämmelserna i artikel 13.1 om marknadsföringsmaterial,

11) bestämmelserna i artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/852 om inrättande av en ram för att underlätta hållbara investeringar och om ändring av förordning (EU) 2019/2088, nedan taxonomiförordningen, om transparens i fråga om miljömässigt hållbara investeringar i upplysningar som lämnas innan avtal ingås och i regelbundna rapporter, bestämmelserna i artikel 6 om transparens i fråga om finansiella produkter som främjar miljörelaterade egenskaper i upplysningar som lämnas innan avtal ingås och i regelbundna rapporter, eller bestämmelserna i artikel 7 om transparens i fråga om andra finansiella produkter i upplysningar som lämnas innan avtal ingås och i regelbundna rapporter, eller

12) bestämmelserna i artiklarna 5–7 i PEPP-förordningen om registreringsskyldighet och bestämmelserna om lämnande av falska eller vilseledande uppgifter som grund för registreringen av en PEPP-produkt i det centrala offentliga register som förs av Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, bestämmelserna i artikel 18 om erbjudande av portabilitetsmöjlighet, bestämmelserna i artikel 19 om användning av underkonton för PEPP-produkter, bestämmelserna i artikel 20 om skyldighet att lämna information i anknytning till öppnande av ett nytt underkonto, bestämmelserna i artikel 21 om information om portabilitet till de behöriga myndigheterna, bestämmelserna i artikel 22 om en allmän princip som gäller PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer, bestämmelserna i artikel 23 om distributionsregler för olika typer av PEPP-sparinstitut och PEPP-distributörer, bestämmelserna i artikel 24 om elektronisk distribution och om användning av andra varaktiga medier, bestämmelserna i artikel 25 om krav på produktövervakning och produktstyrning, bestämmelserna i artikel 26 om PEPP-faktablad, bestämmelserna i artikel 27 om PEPP-faktabladets språk, bestämmelserna i artikel 28 om PEPP-faktabladets innehåll, bestämmelserna i artikel 29 om marknadsföringsmaterial, bestämmelserna i artikel 30 om översyn av PEPP-faktabladet, bestämmelserna i artikel 31 om skadeståndsansvar, bestämmelserna i artikel 32 om PEPP-avtal som täcker biometriska risker, bestämmelserna i artikel 33 om tillhandahållande av PEPP-faktabladet, bestämmelserna i artikel 34 om specifikation av PEPP-kundens krav och behov samt tillhandahållande av rådgivning, bestämmelserna i artikel 35 om allmänna bestämmelser som gäller PEPP-pensionsbesked, bestämmelserna i artikel 36 om innehållet i PEPP-pensionsbeskedet, bestämmelserna i artikel 37 om kompletterande information i PEPP-pensionsbeskedet, bestämmelserna i artikel 38 om information som ska lämnas till PEPP-sparare under tiden före pensionering och till PEPP-förmånstagare under utbetalningsfasen, bestämmelserna i artikel 39 om information som på begäran ska lämnas till PEPP-sparare och PEPP-förmånstagare, bestämmelserna i artikel 40 om allmänna bestämmelser som gäller rapportering till nationella myndigheter, bestämmelserna i artikel 41 om investeringsregler under intjänandefasen, bestämmelserna i artikel 42 om allmänna bestämmelser som gäller PEPP-spararens investeringsalternativ, bestämmelserna i artikel 43 om PEPP-spararens val av investeringsalternativ, bestämmelserna i artikel 44 om villkor för ändring av det valda investeringsalternativet, bestämmelserna i artikel 45 om bas-PEPP-produkten, bestämmelserna i artikel 46 om riskreduceringstekniker, bestämmelserna i artikel 47 om villkor som rör intjänandefasen, bestämmelserna i artikel 48 om förvaringsinstitutets förvarings- och övervakningsuppgifter, bestämmelserna i artikel 50 om hantering av klagomål från PEPP-kunder, bestämmelserna i artikel 52 om tillhandahållande av bytesmöjlighet, bestämmelserna i artikel 53 om inledande av byte, bestämmelserna i artikel 54 om avgifter och kostnader i samband med byte, bestämmelserna i artikel 55 om skydd av PEPP-sparare mot finansiell förlust eller bestämmelserna i artikel 56 om information om bytesmöjligheten.


41 a §
Påföljdsavgiftens maximibelopp i vissa fall

Om påföljdsavgift påförs för överträdelse av bestämmelserna i 40 § 2 mom. 12 punkten får en juridisk person påföras en påföljdsavgift som uppgår till högst fem miljoner euro, men dock högst 10 procent av den juridiska personens omsättning under det år som föregår året då påföljdsavgiften bestäms, och en fysisk person påföras en påföljdsavgift som uppgår till högst 700 000 euro.


50 v §
Behörig myndighet enligt PEPP-förordningen

Finansinspektionen är behörig myndighet enligt artikel 61 i PEPP-förordningen.


Denna lag träder i kraft den 15 april 2022. Lagens 40 § 2 mom. 10 punkt underpunkt c träder dock i kraft den 30 december 2022.

RP 229/2021
EkUB 8/2022
RSv 20/2022
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2019/1238 av den 20 juni 2019 om en paneuropeisk privat pensionsprodukt (PEPP-produkt) (32019R1238) EUT N:o L 198, 25.7.2019, s. 1

Helsingfors den 1 april 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Sarkkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.