183/2022

Helsingfors den 21 mars 2022

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdets beslut om läkemedelsförteckningen

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet har med stöd av läkemedelslagen (395/1987) 83 § från den 10 april 1987 bestämt att bekräfta följande läkemedelsförteckning:

1 §

Förteckningens syfte

Föreliggande beslut innehåller en förteckning över ämnen och droger som används medicinskt i Finland. Läkemedelsförteckningen uppgörs med beaktande av bestämmelserna i 3 § och 5 § i läkemedelslagen.

Med ett läkemedel avses ett preparat eller ämne vars ändamål är att vid invärtes eller utvärtes bruk bota, lindra eller förebygga sjukdomar eller sjukdomssymptom hos människor eller djur. Som läkemedel betraktas också ett sådant ämne eller en sådan kombination av ämnen för invärtes eller utvärtes bruk som kan användas för att genom farmakologisk, immunologisk eller metabolisk verkan återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner eller utröna hälsotillståndet eller sjukdomsorsaker.

Läkemedelsförteckningen är inte uttömmande. Till läkemedel räknas även sådana ämnen och droger som inte nämns i denna förteckning men som uppfyller definitionen av läkemedel i läkemedelslagen. Utöver fastställande av läkemedelsförteckningen beslutar Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet med stöd av 6 § i läkemedelslagen vid behov om ett ämne eller ett preparat ska betraktas som ett läkemedel. Centret bedömer separat i respektive fall om ett preparat som innehåller ett ämne i förteckningen ska betraktas som ett läkemedel med beaktande av produktens framställningssätt, sammansättning, dess farmakologiska egenskaper, hur det används, dess spridning, hur känt det är hos konsumenterna och de risker som kan vara förenade med dess användning.

Ett ämne som nämns i bilagorna till läkemedelsförteckningen kan också omfattas av annan lagstiftning än läkemedelslagstiftningen om det föreskrivs särskilt om saken.

De ämnen och droger som används medicinskt i Finland räknas upp i bilagorna 1 och 2. Ämnena i bilaga 1 är främst de aktiva substanserna i preparat med försäljningstillstånd och preparat med specialtillstånd.

I bilaga 1 anges endast läkemedelssubstanser. Läkemedelssubstansernas salter och estrar anges inte. För att läkemedelssubstanserna ska kunna hanteras tekniskt ingår de i preparaten i saltform. En läkemedelssubstans och dess saltform är biologiskt likvärdiga. Ämnena i bilaga 1 A är läkemedelsanaloger och prohormoner. Samtliga ämnen i bilaga 1 A jämställs alltid utifrån sin verkan med läkemedel som är receptbelagda.

2 §

Läkemedel är

1) de ämnen som räknas upp i bilaga 1 till detta beslut och deras salter och estrar,

2) de dopningsmedel som räknas upp i statsrådets förordning om de dopningsmedel som avses i 44 kap. 16 § 1 mom. i strafflagen och

3) de ämnen som anges i bilaga 1 A till detta beslut.

3 §

Som läkemedel betraktas följande ämnen och preparat när de används på det sätt som avses i 3 § i läkemedelslagen:

1) de droger som anges i bilaga 2 till detta beslut och av dem framställda verksamma substanser till vilka räknas växtbaserade produkter (bl.a. extrakt, tinkturer, pressade safter) och liknande verksamma substanser av animaliskt ursprung samt av dem framställda läkemedelspreparat,

2) vissa preparat eller ämnen som skiljer sig från vanliga läkemedel i fråga om form, sammansättning, framställningssätt eller verkningsmekanism. Sådana är bland annat radioaktiva läkemedelspreparat, allergenpreparat, vaccin, medicinska gaser, läkemedel för avancerad terapi samt läkemedel som härrör från blod eller plasma från människor och

3) vitamin- och mineralpreparat.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 april 2022.

Genom detta beslut upphävs Säkerhets- och utvecklingscentrets för läkemedelsområdet beslut om läkemedelsförteckningen (415/2019) av den 19 mars 2019.

En anmälan om utkastet till läkemedelsförteckningen har tillställts Arbets- och näringsministeriet. Anmälan har gjorts i enlighet med Europaparlamentets och Rådets direktiv 98/34/EG ändrad genom direktiv 98/48/EG.

Helsingfors den 21 mars 2022

Överdirektör
Eija Pelkonen

Överprovisor
Kristiina Pellas

Översättning från finska

LÄÄKELUETTELON AINEET, LIITE 1.

ÄMNENA I LÄKEMEDELSFÖRTECKNINGEN, BILAGA 1.

Suomenkielinen nimi, Latinankielinen nimi Ruotsinkielinen nimi, Englanninkielinen nimi,
Finskt namn Latinskt namn Svenskt namn Engelskt namn
(N)-Hydroksietyyli-prometatsiini (N)-Hydroxy-aethylprometazinum (N)-Hydroxietyl-prometazin (N)-Hydroxyethyl-promethazine
2,4-Diklooribentsyyli-alkoholi 2,4-Dichlorbenzyl-alcoholum 2,4-Diklorbensylalkohol 2,4-Dichlorobenzyl alcohol
2-Isopropoksifenyyli-N-metyylikarbamaatti 2-Isopropoxyphenyl-N-methylcarbamas 2-Isopropoxifenyl-N-metylkarbamat 2-Isopropoxyphenyl-N-methylcarbamate
4-Dimetyyliaminofenoli 4-Dimethyl- aminophenolum 4-Dimetylaminofenol 4-Dimethylaminophenol
6,7-diF-1-MeTIQ 6,7-diF-1-MeTIQ 6,7-diF-1-MeTIQ 6,7-diF-1-MeTIQ
Abakaviiri Abacavirum Abakavir Abacavir
Abareliksi Abarelixum Abarelix Abarelix
Abatasepti Abataceptum Abatacept Abatacept
Abemasiklibi Abemaciclibum Abemaciklib Abemaciclib
Abirateroni Abirateronum Abirateron Abiraterone
Absiksimabi Abciximabum Absiximab Abciximab
Adalimumabi Adalimumabum Adalimumab Adalimumab
Adapaleeni Adapalenum Adapalen Adapalene
Adefoviiridipivoksiili Adefovirum dipivoxilum Adefovirdipivoxil Adefovir dipivoxil
Ademetioniini Ademetioninum Ademetionin Ademetionine
Adenosiini Adenosinum Adenosin Adenosine
Adinatsolaamimesilaatti Adinazolami mesilas Adinazolammesilat Adinazolam mesilate
Adipiodoni Adipiodonum Adipiodon Adipiodone
Adrafiniili Adrafinilum Adrafinil Adrafinil
Adrenaliini Adrenalinum Adrenalin Adrenaline
Adrenaliinitartraatti Adrenalini tartras Adrenalintartrat Adrenaline tartrate
Adrenaloni Adrenalonum Adrenalon Adrenalone
Afamelanotidi Afamelanotidum Afamelanotid Afamelanotide
Afatinibi Afatinibum Afatinib Afatinib
Aflibersepti Afliberceptum Aflibercept Aflibercept
Afobatsoli Afobazolum Afobazol Afobazole
Afoksolaneeri Afoxolanerum Afoxolaner Afoxolaner
Agalsidaasi Agalsidasum Agalsidas Agalsidase
Aglepristoni Aglepristonum Aglepriston Aglepristone
Agomelatiini Agomelatinum Agomelatin Agomelatine
Aimaliini Ajmalinum Ajmalin Ajmaline
Akalabrutinibi Acalabrutinibum Akalabrutinib Acalabrutinib
Akamprosaatti Acamprosatum Acamprosat Acamprosate
Akarboosi Acarbosum Akarbos Acarbose
Aklarubisiini Aclarubicinum Aklarubicin Aclarubicin
Aklidinium Aclidinium Aclidinium Aclidinium
Akrivastiini Acrivastinum Acrivastin Acrivastine
Aksikabtageeni-siloleuseeli Axicabtagenum ciloleucelum Axikabtagen-ciloleucel Axicabtagene ciloleucel
Aksitinibi Axitinibum Axitinib Axitinib
Alaproklaatti Alaproclatum Alaproklat Alaproclate
Alatrofloksasiini Alatrofloxacinum Alatrofloxacin Alatrofloxacin
Albendatsoli Albendazolum Albendazol Albendazole
Albiglutidi Albiglutidum Albiglutid Albiglutide
Albumiini, ihmisen Albuminum humanum Albumin Albumin, human
Albumiinitannaatti Albumini tannas Albumintannat Albumin tannate
Albutrepenonakogi alfa Albutrepenonacogum alfa Albutrepenonakog alfa Albutrepenonacog alfa
Aldesleukiini Aldesleukinum Aldesleukin Aldesleukin
Aldesulfoninatrium Aldesulfonum natricum Aldesulfonnatrium Aldesulfone sodium
Aldosteroni Aldosteronum Aldosteron Aldosterone
Alektinibi Alectinibum Alektinib Alectinib
Alemtutsumabi Alemtuzumabum Alemtuzumab Alemtuzumab
Alendronihappo Acidum alendronicum Alendronsyra Alendronic acid
Alfakalsidoli Alfacalcidolum Alfakalcidol Alfacalcidol
Alfaksaloni Alfaxalonum Alfaxalon Alfaxalone; alphaxalone
Alfentaniili Alfentanilum Alfentanil Alfentanil
Alfutsosiini Alfuzosinum Alfuzosin Alfuzosin
Algeldraatti Algeldratum Algeldrat Algeldrate
Algiinihappo Acidum alginicum Alginsyra Alginic acid
Alglukosidaasialfa Alglucosidasum alfa Alglukosidas alfa Alglucosidase alfa
Alimematsiini Alimemazinum Alimemazin Alimemazine
Alirokumabi Alirocumabum Alirokumab Alirocumab
Aliskireenifumaraatti Aliskireni fumaras Aliskirenfumarat Aliskiren fumarate
Alitretinoiini Alitretinoinum Alitretinoin Alitretinoin
Alklofenaakki Alclofenacum Alklofenak Alclofenac
Alklometasonidipropionaatti Alclometasoni dipropionas Alklometason-dipropionat Alclometasone dipropionate
Alkuroniumkloridi Alcuronii chloridum Alkuroniumklorid Alcuronium chloride
Allobarbitaali Allobarbitalum Allobarbital Allobarbital
Allopurinoli Allopurinolum Allopurinol Allopurinol
Allyyliestrenoli Allylestrenolum Allylestrenol Allylestrenol
Almitriini Almitrinum Almitrin Almitrine
Almotriptaani Almotriptanum Almotriptan Almotriptan
Alogliptiini Alogliptinum Alogliptin Alogliptin
Aloksipriini Aloxiprinum Aloxiprin Aloxiprin
Alpelisibi Alpelisibum Alpelisib Alpelisib
Alpratsolaami Alprazolamum Alprazolam Alprazolam
Alprenololi Alprenololum Alprenolol Alprenolol
Alprostadiili Alprostadilum Alprostadil Alprostadil
Alteplaasi Alteplasum Alteplas Alteplase
Altrenogesti Altrenogestum Altrenogest Altrenogest
Altretamiini Altretaminum Altretamin Altretamine
Alumiiniklofibraatti Aluminii clofibras Aluminiumklofibrat Aluminium clofibrate
Aluminiumasetotartraatti Aluminii acetotartras Aluminiumacetotartrat Aluminium acetotartrate
Alveriini Alverinum Alverin Alverine
Amantadiini Amantadinum Amantadin Amantadine
Ambatsoni Ambazonum Ambazon Ambazone
Ambenoniumkloridi Ambenonii chloridum Ambenoniumklorid Ambenonium chloride
Ambrisentaani Ambrisentanum Ambrisentan Ambrisentan
Ambroksoli Ambroxolum Ambroxol Ambroxol
Ambroksolihydrokloridi Ambroxoli hydrochloridum Ambroxolhydroklorid Ambroxol hydrochloride
Ambutoniumbromidi Ambutonii bromidum Ambutoniumbromid Ambutonium bromide
Ametsiniummetilsulfaatti Amezinii metilsulfas Ameziniummetilsulfat Amezinium metilsulfate
Amfepramoni Amfepramonum Amfepramon Amfepramone
Amfetamiini Amphetaminum Amfetamin Amphetamine; amfetamine
Amfetaminiili Amfetaminilum Amfetaminil Amfetaminil
Amfoterisiini Amphotericinum Amfotericin Amphotericin
Amifampridiini Amifampridinum Amifampridin Amifampridine
Amifostiini Amifostinum Amifostin Amifostine
Amikasiini Amikacinum Amikacin Amikacin
Amiloridi Amiloridum Amilorid Amiloride
Aminoakridiini Aminoacridinum Aminoakridin Aminoacridine
Aminoetikkahappo (glysiini) Acidum aminoaceticum Aminoättiksyra (glycin) Aminoacetic acid
Aminofenatsoni Aminophenazonum Aminofenazon Aminophenazone
Aminoglutetimidi Aminoglutethimidum Aminoglutetimid Aminoglutethimide
Aminohippurihappo Acidum aminohippuricum Aminohippursyra Aminohippuric acid
Aminokapronihappo Acidum aminocaproicum Aminokapronsyra Aminocaproic acid
Aminokinuridi Aminoquinuridum Aminokinurid Aminoquinuride
Aminolevuliinihappo Acidum aminolevulicum Aminolevulinsyra Aminolevulinic acid
Aminonitrotiatsoli Aminonitrothiazolum Aminonitrotiazol Aminonitrothiazole
Aminosalisyylihappo Acidum aminosalicylicum Aminosalicylsyra Aminosalisylic acid
Aminosalyylikalsium Aminosalylcalcium Aminosalylkalcium Aminosalicylate calcium
Aminovaleriaanahappo Acidum aminovalericum Aminovaleriansyra Aminovaleric acid
Amiodaroni Amiodaronum Amiodaron Amiodarone
Amisulpridi Amisulpridum Amisulprid Amisulpride
Amitratsi Amitrazum Amitraz Amitraz
Amitriptyliini Amitriptylinum Amitriptylin Amitriptyline
Amleksanoksi Amlexanoxum Amlexanox Amlexanox
Amlodipiini Amlodipinum Amlodipin Amlodipine
Ammoniumkloridi Ammonium chloridum Ammoniumklorid Ammonium Chloride
Amobarbitaali Amobarbitalum Amobarbital Amobarbital
Amoksapiini Amoxapinum Amoxapin Amoxapine
Amoksisilliini Amoxicillinum Amoxicillin Amoxicillin
Amorolfiini Amorolfinum Amorolfin Amorolfine
Amperotsidihydrokloridi Amperozidi hydrochloridum Amperozidhydroklorid Amperozide hydrochloride
Ampisilliini Ampicillinum Ampicillin Ampicillin
Amprenaviiri Amprenavirum Amprenavir Amprenavir
Amrinoni Amrinonum Amrinon Amrinone
Amsakriini Amsacrinum Amsakrin Amsacrine
Amyylimetakresoli Amylmetacresolum Amylmetakresol Amylmetacresol
Amyylinitriitti Amyli nitris Amylnitrit Amyl nitrite
Anagrelidi Anagrelidum Anagrelid Anagrelide
Anakinra Anakinrum Anakinra Anakinra
Anamoreliini Anamorelinum Anamorelin Anamorelin
Anastrotsoli Anastrozolum Anastrozol Anastrozole
Andeksaneetti alfa Andexanetum alfa Andexanet alfa Andexanet alfa
Androsta-1,4,6-trieeni-3,17-dioni (ATD) Androsta-1,4,6-triene-3,17-dione (ATD) Androsta-1,4,6-triene-3,17-dione (ATD) Androsta-1,4,6-triene-3,17-dione (ATD)
Androstanoloni Androstanolonum Androstanolon Androstanolone
Anestesiaeetteri, narkoosieetteri Aether anaestheticus Narkoseter Ether, anaesthetic
Angiotensiini II Angiotensinum II Angiotensin II Angiotensin II
Angiotensiiniamidi Angiotensinamidum Angiotensinamid Angiotensinamide
Anidulafungiini Anidulafunginum Anidulafungin Anidulafungin
Anileridiini Anileridinum Anileridin Anileridine
Anirasetaami Aniracetamum Aniracetam Aniracetam
Anistreplaasi Anistreplasum Anistreplas Anistreplase
Ankroni Ancronum Ankron Ancron
Ansamysiini Ansamycinum Ansamycin Ansamycin
Antatsoliini Antazolinum Antazolin Antazoline
Antitrombiini Antithrombinum Antitrombin Antithrombin
Apalutamidi Apalutamidum Apalutamid Apalutamide
Apiksabaani Apixabanum Apixaban Apixaban
Apomorfiini Apomorphinum Apomorfin Apomorphine
Apomorfiinihydrokloridi Apomorphini hydrochloridum Apomorfinhydroklorid Apomorphine hydrochloride
Apraklonidiini Apraclonidinum Apraklonidin Apraclonidine
Apramysiinisulfaatti Apramycini sulfas Apramycinsulfat Apramycin sulfate
Apremilasti Apremilastum Apremilast Apremilast
Aprepitantti Aprepitantum Aprepitant Aprepitant
Aprindiini Aprindinum Aprindin Aprindine
Aprobarbitaali Aprobarbitalum Aprobarbital Aprobarbital
Apronaali Apronalum Apronal Apronal
Aprotiniini Aprotininum Aprotinin Aprotinin
Arekoliinihydrobromidi Arecolini hydrobromidum Arekolinhydrobromid Arecoline hydrobromide
Argatrobaani Argatrobanum Argatropan Argatroban
Argipressiini Argipressinum Argipressin Argipressin
Arimistaani Arimistanum Arimistane Arimistane
Aripipratsoli Aripiprazolum Aripiprazol Aripiprazole
Arseenitrioksidi Arseni trioxydum Arseniktrioxid Arsenic Trioxide
Arsitumomabi Arcitumomabum Arcitumomab Arcitumomab
Artemeetteri Artemetherum Artemeter Artemether
Artemisiniini Artemisininum Artemisinin Artemisinin
Artenimoli Artenimolum Artenimol Artenimol
Artesunaatti Artesunatum Artesunat Artesunate
Artikaiini Articainum Artikain Articaine
Asebutololi Acebutololum Acebutolol Acebutolol
Asediasulfoninatrium Acediasulfonum natricum Acediasulfon natrium Acediasulfone sodium
Aseklofenaakki Aceclofenacum Aceklofenak Aceclofenac
Asenapiinimaleaatti Asenapinum maleatum Asenapin maleat Asenapine maleate
Asenokumaroli Acenocoumarolum Acenokumarol Acenocoumarol
Asepromatsiini Acepromazinum Acepromazin Acepromazine
Asetarsoli Acetarsolum Acetarsol Acetarsol
Asetatsolamidi Acetazolamidum Acetazolamid Acetazolamide
Asetofenatsiini Acetophenazinum Acetofenazin Acetophenazine
Asetofenoli-isatiini Acetphenolisatinum Acetfenolisatin Acetphenolisatin
Asetoheksamidi Acetohexamidum Acetohexamid Acetohexamide
Asetohydroksaamihappo Acidum acetohydroxaminum Acetohydroxaminsyra Acetohydroxamic acid
Asetyylidigitoksiini Acetyldigitoxinum Acetyldigitoxin Acetyldigitoxin
Asetyylidigoksiini Acetyldigoxinum Acetyldigoxin Acetyldigoxin
Asetyyliisovaleryylitylosiinitartraatti Acetylisovaleryltylosini tartras Acetylisovaleryl-tylosintartrat Acetylisovaleryltylosine tartrate
Asetyylikoliini Acetylcholinum Acetylkolin Acetylcholini
Asetyylikoliinikloridi Acetylcholini chloridum Acetylkolinklorid Acetylcholine chloride
Asetyylikysteiini Acetylcysteinum Acetylcystein Acetylcysteine
Asetyylisalisyylihappo Acidum acetylsalicylicum Acetylsalicylsyra Acetylsalicylic acid
Asfotaasi alfa Asfotasum alfa Asfotas alfa Asfotase alfa
Asikloviiri Aciclovirum Aciklovir Aciclovir
Asipimoksi Acipimoxum Acipimox Acipimox
Asitretiini Acitretinum Acitretin Acitretin
Asparaginaasi Asparaginasum Asparaginas Asparaginase
Aspartinsuliini Insulinum aspartum Insulin aspart Insulin aspart
Aspoksisilliininatrium Aspoxicillinum natricum Aspoxicillinnatrium Aspoxicillin sodium
Astemitsoli Astemizolum Astemizol Astemizole
Atalureeni Atalurenum Ataluren Ataluren
Atatsanaviiri Atazanavirum Atazanavir Atazanavir
Atenololi Atenololum Atenolol Atenolol
Atetsolitsumabi Atezolizumabum Atezolizumab Atezolizumab
Atipametsolihydrokloridi Atipamezoli hydrochloridum Atipamezolhydroklorid Atipamezole hydrochloride
Atomoksetiini Atomoxetinum Atomoxetin Atomoxetine
Atorvastatiini Atorvastatinum Atorvastatin Atorvastatin
Atosibaani Atosibanum Atosiban Atosiban
Atovakvoni Atovaquonum Atovakvon Atovaquone
Atrakurium Atracurium Atrakurium Atracurium
Atrakuriumbesilaatti Atracurii besilas Atrakuriumbesilat Atracurium besilate
Atropiini Atropinum Atropin Atropine
Atropiinimetonitraatti Atropini methonitras Atropinmetonitrat Atropine methonitrate
Atropiinisulfaatti Atropini sulfas Atropinsulfat Atropine sulphate
Atsaglynafareliini Azaglynafarelinum Azaglynafarelin Azaglynafarelin
Atsaperoni Azaperonum Azaperon Azaperone
Atsapetiini Azapetinum Azapetin Azapetine
Atsapetiinifosfaatti Azapethine phosphate Azapetinfosfat Azapetine phosphate
Atsapropatsoni Azapropazonum Azapropazon Azapropazone
Atsasitidiini Azacitidinum Azacitidin Azacitidine
Atsatadiinimaleaatti Azatadini maleas Azatadinmaleat Azatadine maleate
Atsatiopriini Azathioprinum Azatioprin Azathioprine
Atselaiinihappo Acidum azelaicum Azelainsyra Azelaic acid
Atselastiinihydrokloridi Azelastini hydrochloridum Azelastinhydroklorid Azelastine hydrochloride
Atsidosilliini Azidocillinum Azidocillin Azidocillin
Atsilsartaani Azilsartanum Azilsartan Azilsartan
Atsitromysiini Azithromycinum Azitromycin Azithromycin
Atslosilliini Azlocillinum Azlocillin Azlocillin
Atsovaaninatrium Azovanum natricum Azovannatrium Azovan sodium
Atstreonaami Aztreonamum Aztreonam Aztreonam
Atsuleeni Azulenum Azulen Azulene
Auranofiini Auranofinum Auranofin Auranofin
Avanafiili Avanafilum Avanafil Avanafil
Avapritinibi Avapritinibum Avapritinib Avapritinib
Avatrombopagi Avatrombopagum Avatrombopag Avatrombopag
Avelumabi Avelumabum Avelumab Avelumab
Aviptadiili Aviptadilum Aviptadil Aviptadil
Bakampisilliini Bacampicillinum Bakampicillin Bacampicillin
Bakilopriimi Baquiloprimum Bakiloprim Baquiloprim
Baklofeeni Baclofenum Baklofen Baclofen
Baloksaviirimarboksiili Baloxavirum marboxilum Baloxavirmarboxil Baloxavir marboxil
Balsalatsidi Balsalazidum Balsalazid Balsalazide
Bambuterolihydrokloridi Bambuteroli hydrochloridum Bambuterolhydroklorid Bambuterol hydrochloride
Bametaani Bamethanum Bametan Bamethan
Bamipiini Bamipinum Bamipin Bamipine
Barbitaali Barbitalum Barbital Barbital
Barisitinibi Baricitinibum Baricitinib Baricitinib
Bariumsulfaatti Barii sulfas Bariumsulfat Barium sulfate
Basedoksifeeni Bazedoxifenum Basedoxifen Bazedoxifene
Basiliksimabi Basiliximabum Basiliximab Basiliximab
Basitrasiini Bacitracinum Bacitracin Bacitracin
Bedakiliinifumaraatti Bedaquilini fumaras Bedakilinfumarat Bedaquiline fumarate
Bedinvetmabi Bedinvetmabum Bedinvetmab Bedinvetmab
Beetametasoni Betamethasonum Betametason Betamethasone
Befenium Bephenium Befenium Bephenium
Bekaplermiini Becaplerminum Bekaplermin Becaplermin
Beklamidi Beclamidum Beklamid Beclamide
Beklometasoni Beclometasonum Beklometason Beclometasone
Beksaroteeni Bexarotenum Bexaroten Bexarotene
Belantamabi-mafodotiini Belantamabum mafodotinum Belantamab mafodotin Belantamab mafodotin
Belatasepti Belataceptum Belatacept Belatacept
Belimumabi Belimumabum Belimumab Belimumab
Bempedoiinihappo Acidum bempedoicum Bempedoinsyra Bempedoic acid
Benatsepriili Benazeprilum Benazepril Benazepril
Bendamustiini Bendamustinum Bendamustin Bendamustine
Bendroflumetiatsidi Bendroflumethiazidum Bendroflumetiazid Bendroflumethiazide
Bengalinroosa[131I] natrium Roseum bengalense [131I]natricum Rose bengal [131I] sodium Rose bengal [131I] sodium
Benoksaprofeeni Benoxaprofenum Benoxaprofen Benoxaprofen
Benorilaatti Benorilatum Benorilat Benorilate
Benproperiini Benproperinum Benproperin Benproperine
Benralitsumabi Benralizumabum Benralizumab Benralizumab
Benseratsidi Benserazidum Benserazid Benserazide
Bensnidatsoli Benzonidazolum Bensnidazol Benznidazole
Bensyklaani Bencyclanum Bencyklan Bencyclane
Bentiromidi Bentiromidum Bentiromid Bentiromide
Bentsatiinibentsyyli-penisilliini Benzathini benzylpenicillinum Bensylpenicillinbensatin Benzathine benzylpenicillin
Bentsatropiini Benzatropinum Bensatropin Benzatropine
Bentsbromaroni Benzbromaronum Bensbromaron Benzbromarone
Bentsetoni Benzethonum Benseton Benzethonium
Bentsiloni Benzilonum Bensilon Benzilone
Bentsiloniumbromidi Benzilonii bromidum Bensiloniumbromid Benzilonium bromide
Bentsjodaroni Benziodaronum Benziodaron Benziodarone
Bentsokaiini Benzocainum Bensokain Benzocaine
Bentsoktamiini Benzoctaminum Bensoktamin Benzoctamine
Bentsonataatti Benzonatatum Bensonatat Benzonatate
Bentsoyyliperoksidi Benzoyli peroxidum Bensoylperoxid Benzoyl peroxide
Bentsydamiini Benzydaminum Bensydamin Benzydamine
Bentsyylinikotinaatti Benzyli nicotinas Bensylnikotinat Benzyl nicotinate
Bentsyylipenisilliini Benzylpenicillinum Bensylpenicillin Benzylpenicillin
Bentsyylipenisilliini- prokaiini Benzylpenicillinum procainum Bensylpenicillinprokain Benzylpenicillin procaine
Bentsyylipenisilliinibentsatiini Benzylpenicillinum benzathinum Bensylpenicillin-benzatin Benzylpenicillin, benzathine; Benzathine benzylpenicillin
Bentsyylipenisilliinikalium Benzylpenicillinum kalicum Bensylpenicillinkalium Benzylpenicillin potassium
Bentsyylipenisilliini-natrium Benzylpenicillinum natricum Bensylpenicillinnatrium Benzylpenicillin sodium
Bentsyylipenisilloyyli-polylysiini Benzylpenicilloyl polylysinum Benzylpenicilloyl polylysin Benzylpenicilloyl-polylysine
Bentsyylisulfamidi Benzylsulfamidum Bensylsulfamid Benzylsulfamide
Bepridiilihydrokloridi Bepridili hydrochloridum Bepridilhydroklorid Bepridil hydrochloride
Bergapteeni Bergaptenum Bergapten Bergapten
Berotralstaatti Berotralstatum Berotralstat Berotralstat
Besilesomabi Besilesomabum Besilesomab Besilesomab
Betahistiini Betahistinum Betahistin Betahistine
Betaiinihydrokloridi Betaini hydrochloridum Betainhydroklorid Betaine hydrochloride
Betaksololi Betaxololum Betaxolol Betaxolol
Betanekoli Bethanecholum Betanekol Bethanechol
Betanekolikloridi Bethanecholi chloridum Betanekolklorid Bethanechol chloride
Betanidiini Betanidinum Betanidin Betanidine
Betatsoli Betazolum Betazol Betazole
Betsafibraatti Bezafibratum Bezafibrat Bezafibrate
Betslotoksumabi Bezlotoxumabum Bezlotoxumab Bezlotoxumab
Bevantololihydrokloridi Bevantololi hydrochloridum Bevantololhydroklorid Bevantolol hydrochloride
Bevasitsumabi Bevacizumabum Bevacizumab Bevacizumab
Bevoniummetilsulfaatti Bevonii metilsulfas Bevonmetilsulfat Bevonium metilsulfate
Bibrokatoli Bibrocatholum Bibrokatol Bibrocathol
Bifonatsoli Bifonazolum Bifonazol Bifonazole
Bikalutamidi Bicalutamidum Bikalutamid Bicalutamide
Biktegraviiri Bictegravirum Biktegravir Bictegravir
Bilastiini Bilastinum Bilastin Bilastine
Bimagrumabi Bimagrumabum Bimagrumab Bimagrumab
Bimatoprosti Bimatoprostum Bimatoprost Bimatoprost
Binimetinibi Binimetinibum Binimetinib Binimetinib
Biperideeni Biperidenum Biperiden Biperiden
Bisakodyyli Bisacodylum Bisakodyl Bisacodyl
Bisdekvaliinidiasetaatti Bisdequalinii diacetas Bisdekvalindiacetat Bisdequalinium diacetate
Bisisaattihydrokloridi Bicisatum dihydrochloridum Bicisatdihydroklorid Bicisate dihydrochloride
Bisoprololi Bisoprololi Bisoprolol Bisoprolol
Bitionololi Bithionololum Bitionolol Bithionol
Bivalirudiini Bivalirudinum Bivalirudin Bivalirudin
Bleomysiini Bleomycinum Bleomycin Bleomycin
Blinatumomabi Blinatumomabum Blinatumomab Blinatumomab
Boorihappo Acidum boricum Borsyra Boric acid
Bortetsomibi Bortezomibum Bortezomib Bortezomib
Bosentaani Bosentanum Bosentan Bosentan
Bosepreviiri Boceprevirum Boceprevir Boceprevir
Bosutinibi Bosutinibum Bosutinib Bosutinib
Botuliinitoksiini Clostridium botulinum toxinum type A haemagglutinin complex Botulintoxin Botulinum toxin
Brallobarbitaali Brallobarbitalum Brallobarbital Brallobarbital
Breksipipratsoli Brexpiprazolum Brexpiprazol Brexpiprazole
Bremelanotidi Bremelanotidum Bremelanotid Bremelanotide
Brentuksimabi-vedotiini Brentuximabum vedotinum Brentuximab vedotin Brentuximab vedotin
Bretyliumtosilaatti Bretylii tosilas Bretyltosilat Bretylium tosilate
Brigatinibi Brigatinibum Brigatinib Brigatinib
Brimonidiini Brimonidinum Brimonidin Brimonidine
Brinaasi Brinasum Brinas Brinase
Brinsidofoviiri Brincidofovirum Brincidofovir Brincidofovir
Brintsolamidi Brinzolamidum Brinzolamid Brinzolamide
Brivarasetaami Brivaracetamum Brivaracetam Brivaracetam
Brodalumabi Brodalumabum Brodalumab Brodalumab
Broksikinoliini Broxyquinolinum Broxikinolin Broxyquinoline
Brolusitsumabi Brolucizumabum Brolucizumab Brolucizumab
Bromatsepaami Bromazepamum Bromazepam Bromazepam
Bromatsiini Bromazinum Bromazin Bromazine
Bromelaiinit Bromelaina Bromelainer Bromelains
Bromfenaakki Bromfenacum Bromfenak Bromfenac
Bromifeniramiini Brompheniraminum Bromfeniramin Brompheniramine
Bromiheksiini Bromhexinum Bromhexin Bromhexine
Bromiperidoli Bromperidolum Bromperidol Bromperidol
Bromisalisyylikloori-anilidi Bromchlorsalicylanili-dum Bromsalicylkloranilid Bromochloro-salicylanilide
Bromisovaali Bromisovalum Bromsoval Bromisoval
Bromokriptiini Bromocriptinum Bromokriptin Bromocriptine
Bromosikleeni Bromociclenum Bromociklen Bromociclen
Brotitsolaami Brotizolamum Brotizolam Brotizolam
Budesonidi Budesonidum Budesonid Budesonide
Bufeniini Bupheninum Bufenin Buphenine
Buflomediili Buflomedili Buflomedil Buflomedil
Buklitsiini Buclizinum Buklizin Buclizine
Buklosamidi Buclosamidum Buklosamid Buclosamide
Bulevirtidi Bulevirtidum Bulevirtid Bulevirtide
Bumetanidi Bumetanidum Bumetanid Bumetanide
Bupivakaiini Bupivacainum Bupivakain Bupivacaine
Buprenorfiini Buprenorphinum Buprenorfin Buprenorphine
Bupropioni Bupropionum Bupropion Bupropion
Burosumabi Burosumabum Burosumab Burosumab
Busereliini Buserelinum Buserelin Buserelin
Busetiini Bucetinum Bucetin Bucetin
Buspironi Buspironum Buspiron Buspirone
Busulfaani Busulfanum Busulfan Busulfan
Butalbitaali Butalbitalum Butalbital Butalbital
Butanilikaiini Butanilicainum Butanilikain Butanilicaine
Butaperatsiini Butaperazinum Butaperazin Butaperazine
Butenafiinihydrokloridi Butenafini hydrochloridum Butenafinhydroklorid Butenafine hydrochloride
Butitsidi Butizidum Butizid Butizide
Butobarbitaali Butobarbitalum Butobarbital Butobarbital
Butorfanolitartraatti Butorphanoli tartras Butorfanoltartrat Butorphanol tartrate
Butriptyliini Butriptylinum Butriptylin Butriptyline
Butyyliskopolamiini Butylscopolaminum Butylskopolamin Butylscopolamine
C1-Proteinaasiestäjä C1-Proteinase inhibitor C1-Proteinashämmare C1-proteinase inhibitor
Ceriumoksalaatti Cerii oxalas Ceriumoxalat Cerium oxalate
Clostridium botulinum type a neurotoxin Clostridium botulinum type a neurotoxin Clostridium botulinum typ a neurotoxin Clostridium botulinum type a neurotoxin
Dabigatraanieteksilaatti Dabigatranum etexilatum Dabigatranetexilat Dabigatran etexilate
Dabrafenibi Dabrafenibum Dabrafenib Dabrafenib
Dakarbatsiini Dacarbazinum Dakarbazin Dacarbazine
Daklatasviiridihydrokloridi Daclatasvirum dihydrochloridum Daclatasvirdihydroklorid Daclatasvir dihydrochloride
Daklitsumabi Daclizumabum Daklizumab Daclizumab
Dakomitinibi Dacomitinibum Dakomitinib Dacomitinib
Daktinomysiini Dactinomycinum Daktinomycin Dactinomycin
Dalbavansiini Dalbavancinum Dalbavancin Dalbavancin
Dalfopristiini Dalfopristinum Dalfopristin Dalfopristin
Daltepariininatrium Dalteparinum natricum Dalteparinnatrium Dalteparin sodium
Damoktokogi alfa pegoli Damoctocogum alfa pegolum Damoktokog alfa pegol Damoctocog alfa pegol
Danaparoidi Danaparoidum Danaparoid Danaparoid
Danatsoli Danazolum Danazol Danazol
Danofloksasiini Danofloxacinum Danofloxacin Danofloxacin
Danofloksasiinimesilaatti Danofloxacini mesilas Danofloxacinmesilat Danofloxacin mesilate
Dantroleeni Dantrolenum Dantrolen Dantrolene
Dantroni Dantronum Dantron Dantron
Dapagliflotsiini Dapagliflozinum Dapagliflozin Dapagliflozin
Dapoksetiinihydrokloridi Dapoxetini hydrochloridum Dapoxetinhydroklorid Dapoxetine hydrochloride
Daprodustaatti Daprodustatum Daprodustat Daprodustat
Dapsoni Dapsonum Dapson Dapsone
Daptomysiini Daptomycinum Daptomycin Daptomycin
Daratumumabi Daratumumabum Daratumumab Daratumumab
Darbepoetiini alfa Darbepoetinum alfa Darbepoetin alfa Darbepoetin alfa
Darifenasiini Darifenacinum Darifenacin Darifenacin
Darolutamidi Darolutamidum Darolutamid Darolutamide
Darunaviiri Darunavirum Darunavir Darunavir
Darvadstroseeli Darvadstrocelum Darvadstrocel Darvadstrocel
Dasabuviiri Dasabuvirum Dasabuvir Dasabuvir
Dasatinibi Dasatinibum Dasatinib Dasatinib
Daunorubisiini Daunorubicinum Daunorubicin Daunorubicin
Deanoli, DMAE Deanolum, DMAE Deanol, DMAE Deanol, DMAE
Debrisokiini Debrisoquinum Debrisokin Debrisoquine
Deferasiroksi Deferasiroxum Deferasirox Deferasirox
Deferiproni Deferipronum Deferipron Deferiprone
Deferoksamiini Deferoxaminum Deferoxamin Deferoxamine
Defibrotidi Defibrotidum Defibrotid Defibrotide
Deflatsakorti Deflazacortum Deflazakort Deflazacort
Degareliksiasetaatti Degarelixi acetas Degarelixacetat Degarelix acetate
Degludekinsuliini Insulinum degludecum Insulin degludek Insulin degludec
Dehydroemetiini Dehydroemetinum Dehydroemetin Dehydroemetine
Dehydroepiandrosteroni Dehydroepiandrosteronum (DHEA) Dehydroepiandrosteron Dehydroepiandrosterone
Dehydrokoolihappo Acidum dehydrocholicum Dehydrocholsyra Dehydrocholic acid
Deksametasoni Dexamethasonum Dexametason Dexamethasone
Deksamfetamiini Dexamphetaminum Dexamfetamin Dexamfetamine
Deksbromifeniramiini Dexbrompheniraminum Dexbromfeniramin Dexbrompheniramine
Deksfenfluramiini-hydrokloridi Dexfenfluramini hydrochloridum Dexfenfluramin-hydroklorid Dexfenfluramine hydrochloride
Deksibuprofeeni Dexibuprofenum Dexibuprofen Dexibuprofen
Deksketoprofeeni Dexketoprofenum Dexketoprofen Dexketoprofen
Dekskloorifeniramiini Dexchlorpheniraminum Dexklorfeniramin Dexchlorpheniramine
Deksmedetomidiini Dexmedetomidinum Dexmedetomidin Dexmedetomidine
Dekspantenoli Dexpanthenolum Dexpantenol Dexpanthenol
Deksratsoksaani Dexrazoxanum Dexrazoxan Dexrazoxane
Dekstranomeeri Dextranomerum Dextranomer Dextranomer
Dekstriferroni Dextriferronum Dextriferron Dextriferron
Dekstrokloprostenoli-natrium Dextrocloprostenolum natricum Dextrokloprostenol-natrium Cloprostenol sodium
Dekstrometorfaani Dextromethorphanum Dextrometorfan Dextromethorphan
Dekstromoramidi Dextromoramidum Dextromoramid Dextromoramide
Dekstropropoksifeeni Dextropropoxyphenum Dextropropoxifen Dextropropoxyphene
Dekstrotyroksiini Dextrothyroxinum Dextrotyroxin Dextrothyroxine
Dekstrotyroksiininatrium Dextrothyroxinum natricum Dextrotyroxinnatrium Dextrothyroxine sodium
Dekvaliniumkloridi Dequalinii chloridum Dekvaliniumklorid Dequalinium chloride
Dekvaloni Dequalonum Dekvalon Dequalinium
Delafloksasiini Delafloxacinum Delafloxacin Delafloxacin
Delamanidi Delamanidum Delamanid Delamanid
Delmadinoni Delmadinonum Delmadinon Delmadinone
Delmadinoniasetaatti Delmadinoni acetas Delmadinonacetat Delmadinone acetate
Deltametriini Deltamethrinum Deltametrin Deltamethrin
Dembreksiini Dembrexinum Dembrexin Dembrexine
Demekarium Demecarium Demekarium Demecarium
Demekariumbromidi Demecarii bromidum Demekariumbromid Demecarium bromide
Demeklosykliini Demeclocyclinum Demeklocyklin Demeclocycline
Demoksitosiini Demoxytocinum Demoxytocin Demoxytocin
Denosumabi Denosumabum Denosumab Denosumab
Desaspidiini Desaspidinum Desaspidin Desaspidin
Deserpidiini Deserpidinum Deserpidin Deserpidine
Desferoksamiini Desferrioxaminum Desferoxamin Desferrioxamine
Desfluraani Desfluranum Desfluran Desflurane
Desipramiini Desipraminum Desipramin Desipramine
Desirudiini Desirudinum Desirudin Desirudin
Desitabiini Decitabinum Decitabin Decitabine
Desloratadiini Desloratadinum Desloratadin Desloratadine
Desloreliiniasetaatti Deslorelini acetas Deslorelinacetat Desloreline acetate
Desmopressiini Desmopressinum Desmopressin Desmopressin
Desogestreeli Desogestrelum Desogestrel Desogestrel
Desoksikortoni Desoxycortonum Desoxikorton Desoxycortone
Desoksimetasoni Desoximetasonum Desoximetason Desoximetasone
Desonidi Desonidum Desonid Desonide
Detemirinsuliini Insulinum detemirum Insulin detemir Insulin detemir
Detomidiini Detomidinum Detomidin Detomidine
Diatritsoiinihappo Acidum diatrizoicum Diatrizoinsyra Diatrizoic acid
Diatsepaami Diazepamum Diazepam Diazepam
Diatsoksidi Diazoxidum Diazoxid Diazoxide
Dibekasiini Dibekacinum Dibekacin Dibekacin
Dibentsepiini Dibenzepinum Dibenzepin Dibenzepin
Dibotermiini alfa Diboterminum alfa Dibotermin alfa Dibotermin alfa
Didanosiini Didanosinum Didanocin Didanosine
Dienestroli Dienestrolum Dienestrol Dienestrol
Dienogesti Dienogestum Dienogest Dienogest
Dietyyliamiinisalisylaatti Diethylamini salicylas Dietylaminsalicylat Diethylamine salicylate
Dietyylikarbamatsiini Diethylcarbamazinum Dietylkarbamazin Diethylcarbamazine
Dietyylistilbestroli Diethylstilbestrolum Dietylstilbestrol Diethylstilbestrol
Difemaniili Diphemanilum Difemanil Diphemanil
Difenhydramiini Diphenhydraminum Difenhydramin Diphenhydramine
Difenoksilaatti Diphenoxylatum Difenoxilat Diphenoxylate
Difenyylietyylidimetyyli-amiini Diphenylethyldimethyl-aminum Difenyletyldimetylamin Diphenylethyldimethyl-amine
Difenyylipyraliini Diphenylpyralinum Difenylpyralin Diphenylpyraline
Difloksasiini Difloxacinum Difloxacin Difloxacin
Diflukortoloni Diflucortolonum Diflukortolon Diflucortolone
Diflunisaali Diflunisalum Diflunisal Diflunisal
Digitoksiini Digitoxinum Digitoxin Digitoxin
Digoksiini Digoxinum Digoxin Digoxin
Dihydralatsiini Dihydralazinum Dihydralazin Dihydralazine
Dihydroartemisiniini Dihydroartemisininum Dihyroartemisinin Dihydroartemisinin
Dihydroergokristiini Dihydroergocristinum Dihydroergokristin Dihydroergocristine
Dihydroergotamiini Dihydroergotaminum Dihydroergotamin Dihydroergotamine
Dihydroksialuminiumnatriumkarbonaatti Dihydroxialuminiinatrii carbonas Dihydroxialuminium-natriumkarbonat Dihydroxialuminium sodium carbonate
Dihydrostreptomysiini Dihydrostreptomycinum Dihydrostreptomycin Dihydrostreptomycin
Dihydrotakysteroli Dihydrotachysterolum Dihydrotakysterol Dihydrotachysterol
Di-isopromiini Diisoprominum Di-isopromin Diisopromine
Dijodihydroksikinoliini Diiodohydroxyquinolinum Dijodhydroxikinolin Diiodohydroxyquinoline
Dijodihydroksipropaani Diiodohydroxypropanum Dijodhydroxipropan Diiodohydroxypropane
Dijodityrosiini Diiodotyrosinum Dijodtyrosin Diiodotyrosine
Dikaliumkloratsepaatti Dikalii clorazepas Dikaliumklorazepat Dipotassium clorazepate
Diklofenaakki Diclofenacum Diklofenak Diclofenac
Diklofenamidi Diclofenamidum Diklofenamid Diclofenamide
Dikloksasilliini Dicloxacillinum Dikloxacillin Dicloxacillin
Dikloraalifenatsoni Dichloralphenazone Dikloralfenazon Dichloralphenazone
Diksantogeeni Dixanthogenum Dixantogen Dixanthogen
Diksyratsiini Dixyrazinum Dixyrazin Dixyrazine
Dikumaroli Dicoumarolum Dikumarol Dicoumarol
Dilevalolihydrokloridi Dilevaloli hydrochloridum Dilevalolhydroklorid Dilevalol hydrochloride
Diloksanidi Diloxanidum Diloxanid Diloxanide
Diltiatseemi Diltiazemum Diltiazem Diltiazem
Dimenhydrinaatti Dimenhydrinatum Dimenhydrinat Dimenhydrinate
Dimerkaproli Dimercaprolum Dimerkaprol Dimercaprol
Dimerkaptopropaani-sulfonaatti DMPS DMPS DMPS
Dimetindeeni Dimetindenum Dimetinden Dimetindene
Dimetridatsoli Dimetridazolum Dimetridazol Dimetridazole
Dimetyyliaminopropionyylifenotiatsiini Dimethylaminopropionyl-phenothiazinum Dimetylaminopropionyl-fenotiazin Dimethylaminopropionyl-phenothiazine
Dimetyylifumaraatti Dimethylis fumaras Dimetylfumarat Dimethyl fumarate
Dimetyylisulfoksidi Dimethylis sulfoxidum Dimetylsulfoxid Dimethyl sulfoxide
Diminatseeni Diminazenum Diminazen Diminazene
Dimpylaatti Dimpylatum Dimpylat Dimpylate
Dinatriumetidronaatti Dinatrii etidronas Dinatriumetidronat Disodium etidronate
Dinatriumklodronaatti Dinatrii clodronas Dinatriumklodronat Disodium clodronate
Dinatriumlevofolinaatti Dinatrii levofolinas Dinatriumlevofolinat Disodium levofolinate
Dinoprosti Dinoprostum Dinoprost Dinoprost
Dinoprostoni Dinoprostonum Dinoproston Dinoprostone
Dinotefuraani Dinotefuranum Dinotefuran Dinotefuran
Dinutuksimabi Dinutuximabum Dinutuximab Dinutuximab
Diodoni Diodonum Diodon Diodone
Dipivefriini Dipivefrinum Dipivefrin Dipivefrine
Diprofylliini Diprophyllinum Diprofyllin Diprophylline
Dipyridamoli Dipyridamolum Dipyridamol Dipyridamole
Dipyroni Dipyronum Dipyron Dipyrone
Dipyrosetyyli Dipyrocetylum Dipyrocetyl Dipyrocetyl
Dirlotapidi Dirlotapidum Dirlotapid Dirlotapide
Disopyramidi Disopyramidum Disopyramid Disopyramide
Distigmiini Distigminum Distigmin Distigmine
Distigmiinibromidi Distigmini bromidum Distigminbromid Distigmine bromide
Disulfiraami Disulfiramum Disulfiram Disulfiram
Disykloveriini Dicycloverinum Dicykloverin Dicycloverine
Ditranoli Dithranolum Ditranol Ditranol; Dithranol
Dityppioksidi Dinitrogenii oxidum Dikväveoxid Nitrous oxide
DMAA, 4-metyyliheksan-2-amiini DMAA DMAA, 4-metylhexan-2-amin DMAA, 4-methylhexan-2-amine, Methylhexaneamine
Dobutamiini Dobutaminum Dobutamin Dobutamine
Dodekafluoropentaani Dodecafluoropentanum Dodekafluoropentan Dodecafluoropentane
Dofetilidi Dofetilidum Dofetilid Dofetilide
Dokosanoli Docosanolum Dokosanol Docosanol
Doksakuriumkloridi Doxacurii chloridum Doxakuriumklorid Doxacurium chloride
Doksapraami Doxapramum Doxapram Doxapram
Doksatsosiini Doxazosinum Doxazosin Doxazosin
Doksepiini Doxepinum Doxepin Doxepin
Doksisykliini Doxycyclinum Doxycyclin Doxycycline
Doksorubisiini Doxorubicinum Doxorubicin Doxorubicin
Doksylamiini Doxylaminum Doxylamin Doxylamine
Dokusaattinatrium Docusatum natricum Dokusatnatrium Docusate sodium
Dolasetroni Dolasetronum Dolasetron Dolasetron
Dolutegraviiri Dolutegravirum Dolutegravir Dolutegravir
Domagrotsumabi Domagrozumabum Domagrozumab Domagrozumab
Domifeeni Domiphenum Domifen Domiphen
Domifeenibromidi Domipheni bromidum Domifenbromid Domiphen bromide
Domperidoni Domperidonum Domperidon Domperidone
Donepetsiili Donepezilum Donepezil Donepezil
Dopamiini Dopaminum Dopamin Dopamine
Dopeksamiini-hydrokloridi Dopexamini hydrochloridum Dopexaminhydroklorid Dopexamine hydrochloride
Doramektiini Doramectinum Doramektin Doramectin
Doraviriini Doravirinum Doravirin Doravirine
Doripeneemi-monohydraatti Doripenemum monohydricum Doripenemmonohydrat Doripenem monohydrate
Dornaasi alfa Dornasum alfa Dornase alfa Dornase alfa
Dortsolamidi Dorzolamidum Dorzolamid Dorzolamide
Dosetakseli Docetaxelum Docetaxel Docetaxel
Dostarlimabi Dostarlimabum Dostarlimab Dostarlimab
Dosulepiini Dosulepinum Dosulepin Dosulepin
Droksidopa Droxidopum Droxidopa Droxidopa
Dronabinoli Dronabinolum Dronabinol Dronabinol
Dronedaroni Dronedaronum Dronedaron Dronedarone
Droperidoli Droperidolum Droperidol Droperidol
Dropropitsiini Dropropizinum Dropropizin Dropropizine
Drospirenoni Drospirenonum Drospirenon Drospirenone
Drostanoloni Drostanolonum Drostanolon Drostanolone
Drotaveriini Drotaverinum Drotaverin Drotaverine
Drotrekogiini alfa Drotrecoginum alfa Drotrekogin alfa Drotrecogin alfa
Dulaglutidi Dulaglutidum Dulaglutid Dulaglutide
Duloksetiini Duloxetinum Duloxetin Duloxetine
Dupilumabi Dupilumabum Dupilumab Dupilumab
Durvalumabi Durvalumabum Durvalumab Durvalumab
Dutasteridi Dutasteridum Dutasterid Dutasteride
Dydrogesteroni Dydrogesteronum Dydrogesteron Dydrogesterone
Dykloniini Dycloninum Dyklonin Dyclonine
Ebastiini Ebastinum Ebastin Ebastine
Edoksabaani Edoxabanum Edoxaban Edoxaban
Edotreotidi Edotreotidum Edotreotid Edotreotide
Edrofoniumkloridi Edrophonii chloridum Edrofoniumklorid Edrophonium chloride
Efalitsumabi Efalizumabum Efalizumab Efalizumab
Efavirentsi Efavirenzum Efavirenz Efavirenz
Efedriini Ephedrinum Efedrin Ephedrine
Efinakonatsoli Efinaconazolum Efinakonazol Efinaconazole
Eflornitiini Eflornithinum Eflornitin Eflornithine
Efmoroktokogi alfa Efmoroctocogum alfa Efmoroktokog alfa Efmoroctocog alfa
Eikosapentaeenihappo Acidum eicosapentaenoicum Eikosapentaensyra Eicosapentaenoic acid
Ekonatsoli Econazolum Ekonazol Econazole
Ekotiopaatti Ecothiopatum Ekotiopat Ecothiopate
Ekotiopaattijodidi Ecothiopati iodidum Ekotiopatjodid Ecothiopate iodide
Eksametatsiimi Exametazimum Exametazim Exametazime
Eksamoreliini Examorelinum Examorelin Examorelin
Eksemestaani Exemestanum Exemestan Exemestane
Eksenatidi Exenatidum Exenatid Exenatide
Ekulitsumabi Eculizumabum Eculizumab Eculizumab
Elbasviiri Elbasvirum Elbasvir Elbasvir
Eleksakaftori Elexacaftorum Elexakaftor Elexacaftor
Eletriptaanihydrobromidi Eletriptani hydrobromidum Eletriptanhydrobromid Eletriptan hydrobromide
Eliglustaatti Eliglustatum Eliglustat Eliglustat
Elosulfaasi alfa Elosulfasum alfa Elosulfasalfa Elosulfase alfa
Elotutsumabi Elotuzumabum Elotuzumab Elotuzumab
Eltrombopagi Eltrombopagum Eltrombopag Eltrombopag
Eluksadoliini Eluxadolinum Eluxadolin Eluxadoline
Elvitegraviiri Elvitegravirum Elvitegravir Elvitegravir
Emamektiinibentsoaatti Emamectini benzoas Emamektinbenzoat Emamectin benzoate
Emedastiini Emedastinum Emedastin Emedastine
Emeproni Emepronium Emepronium Emepronium
Emeproniumbromidi Emepronii bromidum Emeproniumbromid Emepronium bromide
Emetiini Emetinum Emetin Emetine
Emetiinihydrokloridi Emetini hydrochloridum Emetinhydroklorid Emetine hydrochloride
Emisitsumabi Emicizumabum Emicizumab Emicizumab
Emodepsidi Emodepsidum Emodepsid Emodepside
Empagliflotsiini Empagliflozinum Empagliflozin Empagliflozin
Emtrisitabiini Emtricitabinum Emtricitabin Emtricitabine
Emylkamaatti Emylcamatum Emylkamat Emylcamate
Enalapriili Enalaprilum Enalapril Enalapril
Enalaprilaatti Enalaprilatum Enalaprilat Enalaprilat
Enbutramidi Enbutramidum Enbutramid Enbutramide
Enflikoksibi Enflicoxibum Enflicoxib Enflicoxib
Enfluraani Enfluranum Enfluran Enflurane
Enfuvirtidi Enfuvirtidum Enfuvirtid Enfuvirtide
Enilkonatsoli Enilconazolum Enilkonazol Enilconazole
Enkorafenibi Encorafenibum Enkorafenib Encorafenib
Enoksapariininatrium Enoxaparinum natricum Enoxaparinnatrium Enoxaparin sodium
Enoksasiini Enoxacinum Enoxacin Enoxacin
Enoksimoni Enoximonum Enoximon Enoximone
Enprostiili Enprostilum Enprostil Enprostil
Enrofloksasiini Enrofloxacinum Enrofloxacin Enrofloxacin
Entakaponi Entacaponum Entakapon Entacapone
Entekaviiri Entecavirum Entecavir Entecavir
Entrektinibi Entrectinibum Entrektinib Entrectinib
Entsalutamidi Enzalutamidum Enzalutamid Enzalutamide
Epanololi Epanololum Epanalol Epanolol
Epimestroli Epimestrolum Epimestrol Epimestrol
Epinastiinii Epinastinum Epinastin Epinastine
Epinefriini, Adrenaliini Epinephrinum, Adrenalinum Epinefrin, Adrenalin Epinephrine, Adrenaline
Epirubisiini Epirubicinum Epirubicin Epirubicin
Episilliini Epicillinum Epicillin Epicillin
Eplerenoni Eplerenonum Eplerenon Eplerenone
Epoetiini alfa Epoetinum alfa Epoetin alfa Epoetin alfa
Epoetiini zeeta Epoetinum zeta Epoetin zeta Epoetin zeta
Epoprostenoli Epoprostenolum Epoprostenol Epoprostenol
Epratsinoni Eprazinonum Eprazinon Eprazinone
Eprinomektiini Eprinomectinum Eprinomektin Eprinomectin
Eprosartaani Eprosartanum Eprosartan Eprosartan
Epsipranteeli Epsiprantelum Epsiprantel Epsiprantel
Eptakogi alfa Eptacogum alfa Eptakog alfa Eptacog alfa
Eptifibatidi Eptifibatidum Eptifibatid Eptifibatide
Eptotermiini alfa Eptoterminum alfa Eptotermin alfa Eptotermin alfa
Eravasykliini Eravacyclinum Eravacyklin Eravacycline
Erdosteiini Erdosteinum Erdostein Erdosteine
Erenumabi Erenumabum Erenumab Erenumab
Ergokristiinifosfaatti Ergocristini phosphas Ergokristinfosfat Ergocristine phosphate
Ergometriini Ergometrinum Ergometrin Ergometrine
Ergotamiini Ergotaminum Ergotamin Ergotamine
Eribuliini Eribulinum Eribulin Eribulin
Eritrityylitetranitraatti Eritrityli tetranitras Eritrityltetranitrat Eritrityl tetranitrate
Erlotinibi Erlotinibum Erlotinib Erlotinib
Ertapeneemi Ertapenemum Ertapenem Ertapenem
Ertugliflotsiini Ertugliflozinum Ertugliflozin Ertugliflozin
Eryaspaasi Eryaspasum Eryaspas Eryaspase
Erytromysiini Erythromycinum Erytromycin Erythromycin
Esafoksolaneeri Esafoxolanerum Esafoxolaner Esafoxolaner
Esketamiinihydrokloridi Esketamini hydrochloridum Esketaminhydroklorid Esketamine hydrochloride
Eskuliini Aesculinum Eskulin Aesculin
Eslikarbatsepiiniasetaatti Eslicarbazepini acetas Eslikarbazepinacetat Eslicarbazepine acetate
Esmololi Esmololum Esmolol Esmolol
Esomepratsoli Esomeprazolum Esomeprazol Esomeprazole
Esomepratsolimagnesiumdihydraatti Esomeprazolum magnesium dihydricum Esomeprazolmagnesiumdi-hydrate Esomeprazole magnesium dihydrate
Essitalopraami Escitalopramum Escitalopram Escitalopram
Estatsolaami Estazolamum Estazolam Estazolam
Estetroli Estetrolum Estetrol Estetrol
Estradioli Estradiolum Estradiol Estradiol
Estradiolibentsoaatti Estradioli benzoas Estradiolbensoat Estradiol benzoate
Estradiolivaleraatti Estradioli valeras Estradiolvalerat Estradiol valerate
Estramustiini Estramustinum Estramustin Estramustine
Estrioli Estriolum Estriol Estriol
Estriolisuksinaatti Estrioli succinas Estriolsuccinat Estriol succinate
Estroni Estronum Estron Estrone
Estsopikloni Eszopiclonum Eszopiklon Eszopiclone
Etafedriini Etafedrinum Etafedrin Etafedrine
Etakridiinilaktaatti Ethacridini lactas Etakridinlaktat Ethacridine lactate
Etakryynihappo Acidum etacrynicum Etakrynsyra Etacrynic acid
Etallobarbitaali Etallobarbitalum Etallobarbital Etallobarbital
Etambutoli Ethambutolum Etambutol Ethambutol
Etambutolihydrokloridi Ethambutoli hydrochloridum Etambutolhydroklorid Ethambutol hydrochloride
Etamivaani Etamivanum Etamivan Etamivan
Etamsylaatti Etamsylatum Etamsylat Etamsylate
Etanautiini Etanautinum Etanautin Etanautine
Etanersepti Etanerceptum Etanercept Etanercept
Etanolamiini Ethanolaminum Etanolamin Ethanolamine
Etelkalsetidi Etelcalcetidum Etelkalcetid Etelcalcetide
Etentsamidi Ethenzamidum Etenzamid Ethenzamide
Etidokaiini Etidocainum Etidokain Etidocaine
Etidronihappo Acidum etidronicum Etidronsyra Etidronic acid
Etilefriini Etilefrinum Etilefrin Etilefrine
Etinamaatti Ethinamatum Etinamat Ethinamate
Etinyyliestradioli Ethinylestradiolum Etinylestradiol Ethinylestradiol
Etionamidi Ethionamidum Etionamid Ethionamide
Etisteroni Ethisteronum Etisteron Ethisterone
Etitsolaami Etizolamum Etizolam Etizolam
Etjodaatti[131I ]-öljy Oleum ethiodatum [131I] Etiodiserad olja [131I] Ethiodized oil [131I]
Etklorvynoli Ethchlorvynolum Etklorvinol Ethchlorvynol
Etodolaakki Etodolacum Etodolac Etodolac
Etodroksitsiini Etodroxizinum Etodroxizin Etodroxizine
Etofenamaatti Etofenamatum Etofenamat Etofenamate
Etofylliini Etofyllinum Etofyllin Etofylline
Etofylliininikotinaatti Etofyllini nicotinas Etofyllinnikotinat Etofylline nicotinate
Etomidaatti Etomidatum Etomidat Etomidate
Etonogestreeli Etonogestrelum Etonogestrel Etonogestrel
Etoposidi Etoposidum Etoposid Etoposide
Etorikoksibi Etoricoxibum Etoricoxib Etoricoxib
Etosuksimidi Ethosuximidum Etosuximid Ethosuximide
Etotoiini Ethotoinum Etotoin Ethotoin
Etraviriini Etravirinum Etravirin Etravirine
Etretinaatti Etretinatum Etretinat Etretinate
Etsetimibi Ezetimibum Ezetimib Ezetimibe
Etybentsatropiini Etybenzatropinum Etybensatropin Etybenzatropine
Etynodioli Etynodiolum Etynodiol Etynodiol
Etyyliestrenoli Ethylestrenolum Etylestrenol Ethylestrenol
Etyylikloridi Ethyli chloridum Etylklorid Ethyl chloride
Etyylimorfiini Ethylmorphinum Etylmorfin Ethylmorphine
Etyylimorfiini-hydrokloridi Ethylmorphini hydrochloridum Etylmorfinhydroklorid Ethylmorphine hydrochloride
Euflaviini Euflavinum Euflavin Euflavine
Eugenoli Eugenolum Eugenol Eugenol
Everolimuusi Everolimusum Everolimus Everolimus
Evolokumabi Evolocumabum Evolokumab Evolocumab
F18-fluoroestradioli Fluoroestradiolum (F18) F18-fluoroestradiol F-18-fluoroestradiol
F18-fluorokoliini (18F) Fluorocholinum (F18) F18-fluorocholine (18 F) F18-fluorocholine (18 F)
Famotidiini Famotidinum Famotidin Famotidine
Fampridiini Fampridinum Fampridin Fampridine
Famsikloviiri Famciclovirum Famciklovir Famciclovir
Fasorasetaami Fasoracetamum Fasoracetam Fasoracetam
Febanteeli Febantelum Febantel Febantel
Febendatsoli Febendazolum Febendazol Febendazole
Febuksostaatti Febuxostatum Febuxostat Febuxostat
Fedratinibi Fedranitibum Fedratinib Fedratinib
Feksofenadiini Fexofenadinum Fexofenadin Fexofenadine
Felbamaatti Felbamatum Felbamat Felbamate
Felbinaakki Felbinacum Felbinak Felbinac
Felodipiini Felodipinum Felodipin Felodipine
Felypressiini Felypressinum Felypressin Felypressin
Femoksetiinihydrokloridi Femoxetini hydrochloridum Femoxetinhydroklorid Femoxetine hydrochloride
Fenasetiini Phenacetinum Fenacetin Phenacetin
Fenatsepaami Phenazepamum Fenazepam Phenazepam
Fenatsoni Phenazonum Fenazon Phenazone
Fenatsonisalisylaatti Phenazoni salicylas Fenazonsalicylat Phenazone salicylate
Fenatsopyridiini Phenazopyridinum Fenazopyridin Phenazopyridine
Fenatsosiini Phenazocinum Fenazocin Phenazocine
Fenbendatsoli Fenbendazolum Fenbendazol Fenbendazole
Fenbufeeni Fenbufenum Fenbufen Fenbufen
Feneltsiini Phenelzinum Fenelzin Phenelzine
Fenetisilliini Pheneticillinum Feneticillin Pheneticillin
Fenfluramiini Fenfluraminum Fenfluramin Fenfluramine
Fenformiini Phenforminum Fenformin Phenformin
Fenglutarimidi Phenglutarimidum Fenglutarimid Phenglutarimide
Fenibuutti Phenibutum Fenibut Phenibut
Fenindamiini Phenindaminum Fenindamin Phenindamine
Fenindioni Phenindionum Fenindion Phenindione
Feniramiini Pheniraminum Feniramin Pheniramine
Fenkamfamiini Fencamfaminum Fenkamfamin Fencamfamin
Fenobarbitaali Phenobarbitalum Fenobarbital Phenobarbital
Fenobarbitaalinatrium Phenobarbitalum natricum Fenobarbitalnatrium Phenobarbital sodium
Fenofibraatti Fenofibratum Fenofibrat Fenofibrate
Fenoksibentsamiini Phenoxybenzaminum Fenoxibenzamin Phenoxybenzamine
Fenoksimetyylipenisilliini Phenoxymethylpenicillinum Fenoximetylpenicillin Phenoxymethylpenicillin
Fenolidopaami Fenoldopamum Fenoldopam Fenoldopam
Fenolisulfoniftaleiini Phenolsulfonphthaleinum Fenolsulfonftalein Phenolsulfonphthalein
Fenoperidiini Phenoperidinum Fenoperidin Phenoperidine
Fenoprofeeni Fenoprofenum Fenoprofen Fenoprofen
Fenoteroli Fenoterolum Fenoterol Fenoterol
Fenpipraani Fenpipranum Fenpipran Fenpiprane
Fenpipramidi Fenpipramidum Fenpipramid Fenpipramide
Fenprobamaatti Phenprobamatum Fenprobamat Phenprobamate
Fenprokumoni Phenprocoumonum Fenprokumon Phenprocoumon
Fenprostaleeni Fenprostalenum Fenprostalen Fenprostalene
Fensuksimidi Phensuximidum Fensuximid Phensuximide
Fentanyyli Fentanylum Fentanyl Fentanyl
Fentermiini Phenterminum Fentermin Phentermine
Fentiatsiini Phenothiazinum Fentiazin Phenothiazine
Fentikonatsolinitraatti Fenticonazoli nitras Fentikonazolnitrat Fenticonazole nitrate
Fentolamiini Phentolaminum Fentolamin Phentolamine
Fenyramidoli Fenyramidolum Fenyramidol Fenyramidol
Fenytoiini Phenytoinum Fenytoin Phenytoin
Fenyylibutatsoni Phenylbutazonum Fenylbutazon Phenylbutazone
Fenyyliefriini Phenylephrinum Fenylefrin Phenylephrine
Fenyylimerkuriboraatti Phenylhydrargyri boras Fenylkvicksilverborat Phenylmercuric borate
Fenyylimerkurinitraatti Phenylhydrargyri nitras Fenylkvicksilvernitrat Phenylmercuric nitrate
Fenyylipropanoliamiini Phenylpropanolaminum Fennylpropanolamin Phenylpropanolamine
Fenyylisalisylaatti Phenyli salicylas Fenylsalicylat Phenyl salicylas
Fenyylitoloksamiini Phenyltoloxaminum Fenyltoloxamin Phenyltoloxamine
Ferrikarboksimaltoosi Ferricum carboxymaltosum Ferrikarboximaltose Ferric carboxymaltose
Ferrimaltoli Ferricum maltolum Järn (III) maltol Ferric maltol
Ferroglysiinisulfaatti Ferroglycini sulfas Ferroglycinsulfat Ferrous glycine sulphate
Fertireliiniasetaatti Fertirelini acetas Fertirelinacetat Fertirelin acetate
Ferukabotraani Ferucarbotranum Ferucarbotran Ferucarbotran
Ferumoksiili Ferumoxsilum Ferumoxil Ferumoxsil
Fesoterodiini Fesoterodinum Fesoterodin Fesoterodine
Fibrinogeeni Fibrinogenum Fibrinogen Fibrinogen
Fidaksomisiini Fidaxomicinum Fidaxomicin Fidaxomicin
Filgotinibi Filgotinibum Filgotinib Filgotinib
Filgrastiimi Filgrastimum Filgrastim Filgrastim
Finasteridi Finasteridum Finasterid Finasteride
Fingolimodi Fingolimodum Fingolimod Fingolimod
Fiproniili Fipronilum Fipronil Fipronil
Firokoksibi Firocoxibum Firocoxib Firocoxib
Fladrafiniili Fladrafinilum Fladrafinil Fladrafinil
Flavaspidiinihappo Acidum flavaspidicum Flavaspidinsyra Flavaspidic acid
Flavoksaatti Flavoxatum Flavoxat Flavoxate
Flekainidiasetaatti Flecainidi acetas Flekainidacetat Flecainide acetate
Fleroksasiini Fleroxacinum Fleroxacin Fleroxacin
Florfenikoli Florfenicolum Florfenikol Florfenicol
Fluanisoni Fluanisonum Fluanison Fluanisone
Flubendatsoli Flubendazolum Flubendazol Flubendazole
Fludarabiini Fludarabinum Fludarabin Fludarabine
Fludeoksiglukoosi (18F) Fludeoxyglucosum (18F) Fludeoxiglukos (18 F) Fludeoxyglucose (18 F)
Fludrokortisoni Fludrocortisonum Fludrokortison Fludrocortisone
Fludroksikortidi Fludroxycortidum Fludroxikortid Fludroxycortide
Flufenaamihappo Acidum flufenamicum Flufenamsyra Flufenamic acid
Flufenatsiini Fluphenazinum Flufenazin Fluphenazine
Flukloksasilliini Flucloxacillinum Flukloxacillin Flucloxacillin
Flukloroloni Fluclorolonum Fluklorolon Fluclorolone
Flukloroloniasetonidi Flucloroloni acetonidum Fluklorolonacetonid Fluclorolone acetonide
Flukonatsoli Fluconazolum Flukonazol Fluconazole
Flumatseniili Flumazenilum Flumazenil Flumazenil
Flumedroksoni Flumedroxonum Flumedroxon Flumedroxone
Flumetasoni Flumetasonum Flumetason Flumetasone
Flumetriini Flumethrinum Flumetrin Flumethrin
Flunaritsiini Flunarizinum Flunarizin Flunarizine
Fluniksiini Flunixinum Flunixin Flunixin
Flunisolidi Flunisolidum Flunisolid Flunisolide
Flunitratsepaami Flunitrazepamum Flunitrazepam Flunitrazepam
Fluokortiini Fluocortinum Fluokortin Fluocortin
Fluokortoloni Fluocortolonum Fluokortolon Fluocortolone
Fluoksetiini Fluoxetinum Fluoxetin Fluoxetine
Fluoksimesteroni Fluoxymesteronum Fluoximesteron Fluoxymesterone
Fluoreskeiininatrium Fluoresceinum natricum Fluoresceinnatrium Fluorecein sodium
Fluorometoloni Fluorometholonum Fluorometolon Fluorometholone
Fluorourasiili Fluorouracilum Fluorouracil Fluorouracil
Fluosinoloni Fluocinolonum Fluocinolon Fluocinolone
Fluosinonidi Fluocinonidum Fluocinonid Fluocinonide
Flupentiksoli Flupentixolum Flupentixol Flupentixol
Fluperoloni Fluperolonum Fluperolon Fluperolone
Flupirtiini Flupirtinum Flupirtin Flupirtine
Fluprednideeni Fluprednidenum Flupredniden Fluprednidene
Fluprednisoloni Fluprednisolonum Fluprednisolon Fluprednisolone
Fluralaneeri Fluralanerum Fluralaner Fluralaner
Fluratsepaami Flurazepamum Flurazepam Flurazepam
Flurbiprofeeni Flurbiprofenum Flurbiprofen Flurbiprofen
Fluspirileeni Fluspirilenum Fluspirilen Fluspirilene
Flusytosiini Flucytosinum Flucytosin Flucytosine
Flutamidi Flutamidum Flutamid Flutamide
Flutemetamoli[18F] Flutemetamolum (18F) Flutemetamol[18F] Flutemetamol (18F)
Flutikasonifuroaatti Fluticasonum furoas Flutikasonfuroat Fluticasone furoate
Flutikasonipropionaatti Fluticasoni propionas Flutikasonpropionat Fluticasone propionate
Fluvastatiini Fluvastatinum Fluvastatin Fluvastatin
Fluvoksamiinimaleaatti Fluvoxamini maleas Fluvoxaminmaleat Fluvoxamine maleate
Foksiimi Phoximum Foxim Phoxim
Folkodiini Pholcodinum Folkodin Pholcodine
Follikkelia stimuloiva hormoni (sian FSH) Porcine follicle stimulant hormone Porcine follicle stimulant hormone Porcine follicle stimulanting hormone
Follitropiini Follitropinum Follitropin Follitropin
Follitropiini alfa Follitropinum alfa Porcine luteininizing hormone Follitropin alfa Follitropine alfa
Follitropiini beeta Follitropinum beta Follitropin beta Follitropin beta
Follitropiini delta Follitropinum delta Follitropin delta Follitropin delta
Fomepitsoli Fomepizolum Fomepizol Fomepizole
Fomivirseeninatrium Fomivirsenum natricum Fomivirsennatrium Fomivirsen sodium
Fondaparinuuksinatrium Fondaparinuxum natrium Fondaparinuxnatrium Fondaparinux sodium
Fonturasetaami Fonturacetamum Fonturacetam Fonturacetam
Formaldehydipitoinen metakresolisulfonihappo Acidum metacresolsulfonicum c. formaldehydo Formaldehydhaltig metakresolsulfonsyra Metacresolsulphonic acid - formaldehyde
Formestaani Formestanum Formestan Formestane
Formoterolifumaraatti Formoteroli fumaras Formoterolfumarat Formoterol fumarate
Forskoliini Forscholinum Forskolin Forskolin
Fosamprenaviiri Fosamprenavirum Fosamprenavir Fosamprenavir
Fosaprepitantti-dimeglumiini Fosaprepitantum dimegluminum Fosaprepitantdimeglumin Fosaprepitant dimeglumine
Fosfenytoiini Fosphenytoinum Fosfenytoin Fosphenytoin
Fosfestroli Fosfestrolum Fosfestrol Fosfestrol
Fosfomysiini Fosfomycinum Fosfomycin Fosfomycin
Fosfoneetti Fosfonetum Fosfonet Fosfonet
Fosinopriilinatrium Fosinoprilum natricum Fosinoprilnatrium Fosinopril sodium
Foskarneetti Foscarnetum Foskarnet Foscarnet
Fostamatinibi Fostamatinibum Fostamatinib Fostamatinib
Fostemsaviiri Fostemsavirum Fostemsavir Fostemsavir
Fotemustiini Fotemustinum Fotemustin Fotemustine
Framysetiini Framycetinum Framycetin Framycetin
Fremanetsumabi Fremanezumabum Fremanezumab Fremanezumab
Frovatriptaani Frovatriptanum Frovatriptan Frovatriptan
Frunevetmabi Frunevetmabum Frunevetmab Frunevetmab
Ftalyylisulfatiatsoli Phthalylsulfathiazolum Ftalylsulfatiazol Phthalylsulfathiazole
Fulvestrantti Fulvestrantum Fulvestrant Fulvestrant
Fumagilliini Fumagillinum Fumagillin Fumagillin
Furatsolidoni Furazolidonum Furazolidon Furazolidone
Furomiini Furominum Furomin Furomine
Furosemidi Furosemidum Furosemid Furosemide
Fusafungiini Fusafunginum Fusafungin Fusafungine
Fusidiinihappo Acidum fusidicum Fucidinsyra Fusidic acid
Fysostigmiini Physostigminum Fysostigmin Physostigmine
Fysostigmiinisalisylaatti Physostigmini salicylas Fysostigminsalicylat Physostigmine salicylate
Fytomenadioni Phytomenadionum Fytomenadion Phytomenadione
Gabapentiini Gabapentinum Gabapentin Gabapentin
Gadobutroli Gadobutrolum Gadobutrol Gadobutrol
Gadobutroli Gadobutrolum Gadobutrol Gadoputrol
Gadodiamidi Gadodiamidum Gadodiamid Gadodiamide
Gadofosveseetti Gadofosvesetum Gadofosveset Gadofosveset
Gadopenteetti Gadobenatum dimegluminum Gadopentet Gadopentate
Gadoteerihappo Acidum gadotericum Gadoterinsyra Gadoteric acid
Gadoteridoli Gadoteridolum Gadoteridol Gadoteridol
Gadoversetamidi Gadoversetamidum Gadoversetamidi Gadoversetamide
Galantamiini Galantaminum Galantamin Galantamine
Galkanetsumabi Galcanezumabum Galkanezumab Galcanezumab
Gallamiini Gallaminum Gallamin Gallamine
Gallium-68-dota 1-NaI3-oktreotidi Gallium-68-dota 1-Nal3 - octreotide Gallium-68-dota 1-NaI3-oktreotid Gallium-68-dota 1-Nal3-octreotide
Gallopamilli-hydrokloridi Gallopamilli hydrochloridum Gallopamilhydroklorid Gallopamil hydrochloride
Galsulfaasi Galsulfasum Galsulfas Galsulfase
Gametropiinibeeta Gametropinum beta Gametropin beta Gametropine beta
Gamitromysiini Gamithromycinum Gamitromycin Gamitromycin
Gamma-aminovoihappo Acidum aminobutyricum gamma (GABA) Gamma-aminosmörsyra Aminobutyric acid
Gammahydroksibutyraatti Gammahydroxybutyras (GHB) Gammahydroxybutyrat Gamma-hydroxybutyrate
Ganireliksi Ganirelixum Ganirelix Ganirelix
Gansikloviiri Ganciclovirum Ganciklovir Ganciclovir
Gefitinibi Gefitinibum Gefitinib Gefitinib
Gemeprosti Gemeprostum Gemeprost Gemeprost
Gemfibrotsiili Gemfibrozilum Gemfibrozil Gemfibrozil
Gemsitabiini Gemcitabinum Gemcitabin Gemcitabine
Gemtutsumabi Gemtuzumabum Gentuzumab Gemtuzumab
Gentamisiini Gentamicinum Gentamicin Gentamicin
Gestodeeni Gestodenum Gestoden Gestodene
Gestonoroni Gestonoronum Gestonoron Gestonorone
Gestrinoni Gestrinonum Gestrinon Gestrinone
Gidatsepaami, hydatsepaami Gidazepamum Gidazepam Gidazepam
Gilteritinibi Gilteritinibum Gilteritinib Gilteritinib
Gimerasiili Gimeracilum Gimeracil Gimeracil
Givosiraani Givosiranum Givosiran Givosiran
Glargininsuliini Insulinum glarginum Insulin glargin Insulin glargine
Glasdegibi Glasdegibum Glasdegib Glasdegib
Glatirameeriasetaatti Glatirameri acetas Glatirameracetat Glatiramer acetate
Glausiini Glaucinum Glaucin Glaucine
Glekapreviiri Glecaprevirum Glekaprevir Glecaprevir
Gleptoferroni Gleptoferronum Gleptoferron Gleptoferron
Glibenklamidi Glibenclamidum Glibenklamid Glibenclamide
Glibornuridi Glibornuridum Glibornurid Glibornuride
Glikidoni Gliquidonum Glikidon Gliquidone
Gliklatsidi Gliclazidum Gliklazid Gliclazide
Glimepiridi Glimepiridum Glimepirid Glimepiride
Glipitsidi Glipizidum Glipizid Glipizide
Glukagoni Glucagonum Glukagon Glucagon
Glukarpidaasi Glucarpidasum Glucarpidas Glugarbidase
Glukosamiini Glucosaminum Glukosamin Glucosamine
Glulisinsuliini Insulinum glulisinum Insulin glulisin Insulin glulisine
Glutetimidi Glutethimidum Glutetimid Glutethimide
Glykolisalisylaatti Glycoli salicylas Glykolsalicylat Glykol salicylate
Glykopyrronium Glycopyrronium Glykopyrronium Glycopyrronium
Glykopyrroniumbromidi Glycopyrronii bromidum Glykopyrroniumbromid Glycopyrronium bromide
Glykosaminoglykaani-polysulfaatti Glycosaminoglycani polysulfas Glykosaminoglykan-polysulfat Glycosaminoglycan polysulfate
Glymidiini Glymidinum Glymidin Glymidine
Glyserolifenyylibutyraatti Glyceroli phenylbutyras Glycerolfenylbutyrat Glycerol phenylbutyrate
Glyseryylinitraatti Glyceryli nitras Glycerylnitrat Glyceryl nitrate
Golimumabi Golimumabum Golimumab Golimumab
Gonadoreliini Gonadorelinum Gonadorelin Gonadorelin
Gosereliini Goserelinum Goserelin Goserelin
Gramisidiini Gramicidinum Gramicidin Gramicidin
Granisetroni Granisetronum Granisetron Granisetron
Grapiprantti Grapiprantum Grapiprant Grapiprant
Gratsopreviiri Grazoprevirum Grazoprevir Grazoprevir
Grepafloksasiini Grepafloxacinum Grepafloxacin Grepafloxacin
Griseofulviini Griseofulvinum Griseofulvin Griseofulvin
Guaifenesiini Guaifenesinum Guaifenesin Guaifenesin
Guanabentsi Guanabenzum Guanabens Guanabenz
Guanetidiini Guanethidinum Guanetidin Guanethidine
Guanfasiini Guanfacinum Guanfacin Guanfacine
Guanokloori Guanoclorum Guanoklor Guanoclor
Guanoksaani Guanoxanum Guanoxan Guanoxan
Guselkumabi Guselkumabum Guselkumab Guselkumab
Hakimysiini Hachimycinum Hakimycin Hachimycin
Halatsepaami Halazepamum Halazepam Halazepam
Halofuginoni Halofuginonum Halofuginon Halofuginone
Halometasoni Halometasonum Halometason Halometasone
Haloperidoli Haloperidolum Haloperidol Haloperidol
Haloprogiini Haloproginum Haloprogin Haloprogin
Halotaani Halothanum Halotan Halothane
Halsinonidi Halcinonidum Halcinonid Halcinonide
Heksaklorofeeni Hexachlorophenum Hexaklorofen Hexachlorophene
Heksaminolevulinaatti-hydrokloridi Hexaminolaevulinas hydrochloridum Hexaminolevulinat-hydroklorid Hexaminolevulinate hydrochloride
Heksapropymaatti Hexapropymatum Hexapropymat Hexapropymate
Heksobarbitaali Hexobarbitalum Hexobarbital Hexobarbital
Heksoprenaliini Hexoprenalinum Hexoprenalin Hexoprenaline
Heksosyklium Hexocyclium Hexocyklium Hexocyclium
Heksyylinikotinaatti Hexylnicotinatum Hexylnikotinat Hexyl nicotinate
Heksyyliresorsinoli Hexylresorcinolum Hexylresorcinol Hexylresorcinol
Hemiini Heminum Hemin Hemin
Hepariini Heparinum Heparin Heparin
Heptabarbitaali Heptabarbitalum Heptabarbital Heptabarbital
Heptaminoli Heptaminolum Heptaminol Heptaminol
Hesperidiini Hesperidinum Hesperidin Hesperidin
Hiilidioksidi Carbonei dioxidum Koldioxid Carbon dioxide
Hiilimonoksidi Carbonei monoxidum Kolmonoxid Carbon monoxide
Hirudiini Hirudinum Hirudin Hirudin
Histamiini Histaminum Histamin Histamine
Histamiinidihydrokloridi Histamini dihydrochloridum Histamindihydroklorid Histamine dihydrochloride
Histapyrrodiini Histapyrrodinum Histapyrrodin Histapyrrodine
Histreliini Histrelinum Histrelin Histrelin
Homatropiini Homatropinum Homatropin Homatropine
Homatropiinimetyyli-bromidi Homatropini methylbromidum Homatropinmetylbromid Homatropine methylbromide
Hopanteenihappo Acidum hopantenicum Hopantenic syra Hopantenic acid
Hopeanitraatti Argentum nitricum Silvernitrat Silver Nitrate
Hopeaproteiini Argentum proteinicum Silverprotein Silver protein
Hopeasulfadiatsiini Argenti sulfadiazinum Silversulfadiazin Silver sulfadiazine
Hyaluronidaasi Hyaluronidasum Hyaluronidas Hyaluronidase
Hydralatsiini Hydralazinum Hydralazin Hydralazine
Hydroflumetiatsidi Hydroflumethiazidum Hydroflumetiazid Hydroflumethiazide
Hydrokinoni Hydroquinonum Hydrokinon Hydroquinone
Hydroklooritiatsidi Hydrochlorothiazidum Hydroklortiazid Hydrochlorothiazide
Hydrokodoni Hydrocodonum Hydrokodon Hydrocodone
Hydrokortisoni Hydrocortisonum Hydrokortison Hydrocortisone
Hydroksiamfetamiini Hydroxyamfetaminum Hydroxiamfetamin Hydroxyamfetamine
Hydroksietyylisalisylaatti Hydroxyaethyli salicylas Hydroxietylsalicylat Hydroxyethyl salicylate
Hydroksikarbamidi Hydroxycarbamidum Hydroxikarbamid Hydroxycarbamide
Hydroksiklorokiini Hydroxychloroquinum Hydroxiklorokin Hydroxychloroquine
Hydroksiprogesteroni Hydroxyprogesteronum Hydroxiprogesteron Hydroxyprogesterone
Hydroksitryptofaani Hydroxytryptophanum (5-HTP) Hydroxitryptofan Hydroxytryptophan
Hydroksitsiini Hydroxyzinum Hydroxizin Hydroxyzine
Hydroksokobalamiini Hydroxocobalaminum Hydroxokobalamin Hydroxocobalamin
Hydromorfoni Hydromorphonum Hydromorfon Hydromorphone
Hydrotalsiitti Hydrotalcitum Hydrotalcit Hydrotalcite
Hyoskyamiini Hyoscyaminum Hyoscyamin Hyoscyamine
Hypromelloosi Hypromellosum Hypromellos Hypromellose
Ibafloksasiini Ibafloxacinum Ibafloxacin Ibafloxacin
Ibalitsumabi Ibalizumabum Ibalizumab Ibalizumab
Ibandronihappo Acidum ibandronicum Ibandronsyra Ibandronic acid
Ibilimumabi Ipilimumabum Ibilimumab Ibilimumab
Ibopamiinihydrokloridi Ibopamini hydrochloridum Ibopaminhydroklorid Ibopamine hydrochloride
Ibritumomabitiuksetaani Ibritumomabum tiuxetanum Ibritumomabtiuxetan Ibritumomab tiuxetan
Ibrutinibi Ibrutinibum Ibrutinib Ibrutinib
Ibuprofeeni Ibuprofenum Ibuprofen Ibuprofen
Ibutamoreeni Ibutamorenum Ibutamoren Ibutamoren
Ibutilidi Ibutilidum Ibutilid Ibutilide
Idarubisiinihydrokloridi Idarubicini hydrochloridum Idarubicinhydroklorid Idarubicin hydrochloride
Idebenoni Idebenonum Idebenon Idebenone
Idelalisibi Idelalisibum Idelalisib Idelalisib
Idoksuridiini Idoxuridinum Idoxuridin Idoxuridine
Idursulfaasi Idursulfasum Idursulfas Idursulfase
Ifosfamidi Ifosfamidum Ifosfamid Ifosfamide
Igovomabi Igovomabum Igovomab Igovomab
Ihmisen alfa-1-proteinaasiestäjä Alfa-1-Proteinasi inhibitor humanum Alfa-1-proteinashämmare, human Human alfa-1-proteinase inhibitor
Ihmisen C1-esteraasi-inhibiittori C1-esterasi inhibitor humanus C1-esterashämmare, human Human C1-esterase inhibitor
Ihmisen gammaglobuliini Gammaglobulinum humanum Humant gammaglobulin Gammaglobulin human
Ihmisen veren hyytymistekijä II Factor II coagulationis humanus Koagulationsfaktor II, human Human coagulation factor II
Ihmisen veren hyytymistekijä IX Factor IX coagulationis humanus koagulationsfaktor IX, human Human coagulation factor IX
Ihmisen veren hyytymistekijä VII Factor VII coagulationis humanus Koagulationsfaktor VII , human Human coagulation factor VII
Ihmisen veren hyytymistekijä VIII Factor VIII coagulationis humanus Koagulationsfaktor VIII, human Human coagulation factor VIII
Ihmisen veren hyytymistekijä X Factor X coagulationis humanus Koagulationsfaktor X , human Human coagulation factor X
Ihmisen veren hyytymistekijä XIII Factor XIII coagulationis humanus Koagulationsfaktor XIII, human Human coagulation factor XIII
Ikatibantti Icatibantum Ikatibant Icatibant
Ikodekstriini Icodextrinum Ikodextrin Icodextrin
Ikosapentti Icosapentum Ikosapent Icosapent
Iksabepiloni Ixabepilonum Ixabepilon Ixabepilone
Iksatsomibi Ixazomibum Ixazomib Ixazomib
Iksekitsumabi Ixekizumabum Ixekizumab Ixekizumab
Iktammoli Ichthammolum Iktammol Ichthammol
Iloprosti Iloprostum Iloprost Iloprost
Imatinibi Imatinibum Imatinib Imatinib
Imepitoiini Imepitoinum Imepitoin Imepitoin
Imidaklopridi Imidaclopridum Imidacloprid Imidacloprid
Imidapriilihydrokloridi Imidaprili hydrochloridum Imidaprilhydroklorid Imidapril hydrochloride
Imiglukeraasi Imiglucerasum Imiglukeras Imiglucerase
Imikimodi Imiquimodum Imikimod Imiquimod
Imipeneemi Imipenemum Imipenem Imipenem
Imipramiini Imipraminum Imipramin Imipramine
Imipramiinioksidi Imipraminoxidum Imipraminoxid Imipramine oxide
Imlifidaasi Imlifidasum Imlifidas Imlifidase
Immunoglobuliini Immunoglobulinum Immunoglobulin Immunoglobulin
Indakaterolimaleaatti Indacaterolum maleatum Indakaterol maleat Indacaterol maleate
Indapamidi Indapamidum Indapamid Indapamide
Indinaviiri Indinavirum Indinavir Indinavir
Indoksakarbi Indoxacarbum Indoxakarb Indoxacarb
Indometasiini Indometacinum Indometacin Indometacin
Indoramiini Indoraminum Indoramin Indoramin
Infliksimabi Infliximabum Infliximab Infliximab
Ingenolimebutaatti Ingenoli mebutas Ingenolmebutat Ingenol mebutate
Inklisiraani Inclisiranum Inklisiran Inclisiran
Inositoli Inositolum Inositol Inositol
Inositolinikotinaatti Inositoli nicotinas Inositolnikotinat Inositol nicotinate
Inoterseeni Inotersenum Inotersen Inotersen
Inotutsumabi-otsogamisiini Inotuzumabum ozogamicinum Inotuzumabozogamicin Inotuzumab ozogamicin
Insuliini Insulinum Insulin Insulin
Insuliini, ihmisen Insulinum humanum Insulin, humant Insulin, human
Interferoni Interferonum Interferon Interferon
Interferoni alfa luonnollinen Interferonum alfa Interferon alfa naturlig Interferon alfa
Interferonibeeta-1a Interferonum beta-1a Interferon-beta-1a Interferon beta-1a
Interferonibeeta-1b Interferonum beta-1b Interferon-beta-1b Interferon beta-1b
Ipratropiumbromidi Ipratropii bromidum Ipratropiumbromid Ipratropium bromide
Ipratsokromi Iprazochromum Iprazokrom Iprazochrome
Iprindoli Iprindolum Iprindol Iprindole
Irbesartaani Irbesartanum Irbesartan Irbesartan
Irinotekaanihydrokloridi Irinotecani hydrochloridum Irinotekanhydroklorid Irinotecan hydrochloride
Isatuksimabi Isatuximabum Isatuximab Isatuximab
Isavukonatsoli Isavuconazolum Isavukonazol Isavuconazole
Isoaminiili Isoaminilum Isoaminil Isoaminile
Isoetariini Isoetarinum Isoetarin Isoetarine
Isoflupredoni Isoflupredonum Isoflupredon Isoflupredone
Isofluraani Isofluranum Isofluran Isoflurane
Isokarboksatsidi Isocarboxazidum Isokarboxazid Isocarboxazid
Isokonatsoli Isoconazolum Isokonazol Isoconazole
Isoksikaami Isoxicamum Isoxikam Isoxicam
Isokssupriini Isoxsuprinum Isoxuprin Isoxsuprine
Isoniatsidi Isoniazidum Isoniazid Isoniazid
Isoprenaliini Isoprenalinum Isoprenalin Isoprenaline
Isopropamidi Isopropamidum Isopropamid Isopropamide
Isopropamidibromidi Isopropamidi bromidum Isopropamidbromid Isopropamide bromide
Isopropyylinikotinaatti Isopropyli nicotinas Isopropylnikotinat Isopropyl nicotinate
Isosorbididinitraatti Isosorbidi dinitras Isosorbiddinitrat Isosorbide dinitrate
Isosorbidimononitraatti Isosorbidi mononitras Isosorbidmononitrat Isosorbide mononitrate
Isotipendyyli Isothipendylum Isotipendyl Isothipendyl
Isotretinoiini Isotretinoinum Isotretinoin Isotretinoin
Isradipiini Isradipinum Isradipin Isradipine
Itrakonatsoli Itraconazolum Itrakonazol Itraconazole
Itramiinitosilaatti Itramini tosilas Itramintosilat Itramin tosilate
Ivabradiini Ivabradinum Ivabradin Ivabradine
Ivakaftori Ivacaftorum Ivakaftor Ivacaftor
Ivermektiini Ivermectinum Ivermektin Ivermectin
Jobenguani[131I] Iobenguanum [131I] Jobenguan[131I] Iobenguane [131I]
Jobentsaamihappo Acidum iobenzamicum Jobensamsyra Iobenzamic acid
Jobitridoli Iobitridolum Jobitridol Iobitridol
Jodiamidi Iodamidum Jodamid Iodamide
Jodiksanoli Iodixanolum Jodixanol Iodixanol
Jodimetyylinorkolesteroli [131I] Iodomethylnorcholesterolum [131I] Jodmetylnorkolesterol [131I] Iodomethylnorcholesterol [131I]
Jodokindi Iodoquindum Jodokvind Iodoquind
Jodoksaamihappo Acidum iodoxamicum Jodoxamsyra Iodoxamic acid
Jofendylaatti Iofendylatum Jofendylat Iofendylate
Joflupaani [123I] Ioflupanum [123I] Ioflupan [123I] Ioflupane [123I]
Joglisiinihappo Acidum ioglicicum Joglicinsyra Ioglicic acid
Joglykaamihappo Acidum ioglycamicum Joglykamsyra Ioglycamic acid
Joheksoli Iohexolum Johexol Iohexol
Johimbiinihappo Acidum yohimbicum Johimbinsyra Yohimbic acid
Jokarmihappo Acidum iocarmicum Jokarmsyra Iocarmic acid
Joksagliinihappo Acidum ioxaglicum Joxaglinsyra Ioxaglic acid
Joksitalaamihappo Acidum ioxitalamicum Joxitalamsyra Ioxitalamic acid
Jolopridi [123I] Iolopridum [123I] Ioloprid [123I] Iolopride [123I]
Jomeproli Iomeprolum Jomeprol Iomeprol
Jopaanihappo Acidum iopanoicum Jopansyra Iopanoic acid
Jopamidoli Iopamidolum Jopamidol Iopamidol
Jopentoli Iopentolum Jopentol Iopentol
Jopromidi Iopromidum Jopromid Iopromide
Jopydoli Iopydolum Jopydol Iopydol
Josetaamihappo Acidum iocetamicum Jocetamsyra Iocetamic acid
Jotalaamihappo Acidum iotalamicum Jotalamsyra Iotalamic acid
Jotroksihappo Acidum iotroxicum Jotroxsyra Iotroxic acid
Jotrolaani Iotrolanum Jotrolan Iotrolan
Joversoli Ioversolum Joversol Ioversol
Kabatsitakseli Cabazitaxelum Cabazitaxel Cabazitaxel
Kabergoliini Cabergolinum Kabergolin Cabergoline
Kabotegraviiri Cabotegravirum Kabotegravir Cabotegravir
Kabotsantinibi Cabozantinibum Cabozantinib Cabozantinib
Kadeksomeerijodi Cadexomerum iodum Cadexomerjod Cadexomer iodine
Kadralatsiini Cadralazinum Kadralazin Cadralazine
Kaliumbromidi Kalii bromidum Kaliumbromid Potassium bromide
Kaliumjodidi Kalii iodidum Kaliumjodid Potassium iodide
Kaliumkanrenoaatti Kalii canrenoas Kaliumkanrenoat Potassium canrenoate
Kaliumklavulanaatti Kalii clavulanas Kaliumklavulanat Potassium clavulanate
Kaliumkloratsepaatti Kalii clorazepas Klaiumklorazepat Potassium clorazepate
Kaliumsalisylaatti Kalii salicylas Kaliumsalicylat Potassium salicylate
Kaliumsulfoguajakolaatti Kalii sulfoguajacolas Kaliumsulfoguajakolat Potassium guaiacolsulfate
Kallidinogenaasi Kallidinogenasum Kallidinogenas Kallidinogenase
Kalsifedioli Calcifediolum Kalcifediol Calcifediol
Kalsipotrioli Calcipotriolum Kalcipotriol Calcipotriol
Kalsitoniini Calcitoninum Kalcitonin Calcitonin
Kalsitrioli Calcitriolum Kalcitriol Calcitriol
Kalsiumaminosalisylaatti Calcii aminosalicylas Kalciumaminosalicylat Calcium aminosalicylate
Kalsiumbromidi Calcii bromidum Kalciumbromid Calcium bromide
Kalsiumfolinaatti Calcii folinas Kalciumfolinat Calcium folinate
Kalsiumheksamiinitiosyanaatti Calcii hexamini thiocyanas Kalciumhexamintiocyanat Calcium hexamine thiocyanate
Kalsiumjopodaatti Calcii iopodas Kalciumjopodat Calcium iopodate
Kalsiumlaktobionaatti Calcii lactobionas Kalciumlaktobionat Calcium lactobionate
Kalsiumlevofolinaatti Calcii levofolinas Kalciumlevofolinat Calcium levofolinate
Kalsiumlevulaatti Calcii laevulas Kalciumlevulat Calcium levulate
Kalsiumpentaatti Calcii pentatum Kalciumpentat Calcium pentate
Kamferi Camphora Kamfer Camphor; camphora
Kamferihappo Acidum camphoricum Kamfersyra Camphoric acid
Kamferimonobromaatti Camphora monobromata Kamfermonobromat Camphor monobromate
Kamylofiini Camylofinum Kamylofin Camylofin
Kanagliflotsiini Canagliflozinum Kanagliflozin Canagliflozin
Kanakinumabi Canakinumabum Kanakinumab Canakinumab
Kanamysiini Kanamycinum Kanamycin Kanamycin
Kandesartaani Candesartanum Kandesartan Candesartan
Kandisidiini Candicidinum Kandicidin Candicidin
Kangrelori Cangrelorum Kangrelor Cangrelor
Kannabidioli Cannabidiolum Cannabidiol Cannabidiol
Kantaksantiini Canthaxantinum Kantaxantin Canthaxantin
Kapesitabiini Capecitabinum Kapecitabin Capecitabine
Kaplasitsumabi Caplacizumabum Kaplacizumab Caplacizumab
Kapreomysiini Capreomycinum Kapreomycin Capreomycin
Kapsaisiini Capsaicinum Kapsaicin Capsaicin
Kaptodiaami Captodiamum Kaptodiam Captodiame
Kaptopriili Captoprilum Kaptopril Captopril
Karbakoli Carbacholum Karbakol Carbachol
Karbamatsepiini Carbamazepinum Karbamazepin Carbamazepine
Karbariili Carbarilum Karbaril Carbaryl
Karbatsokromi Carbazochromum Karbazokrom Carbazochrome
Karbenisilliini Carbenicillinum Karbenicillin Carbenicillin
Karbenoksoloni Carbenoxolonum Karbenoxolon Carbenoxolone
Karbetosiini Carbetocinum Karbetocin Carbetocin
Karbidopa Carbidopum Karbidopa Carbidopa
Karbimatsoli Carbimazolum Karbimazol Carbimazole
Karbinoksamiini Carbinoxaminum Karbinoxamin Carbinoxamine
Karbofeeni Carbofenum Karbofen Carbofenotion
Karbogeenikaasu Carbogenium Karbogen gas Carbogen gas
Karbokaiini Carbocainum Karbokain Carbocaine
Karboksimetoksi jodofenyylitropaani Carboxymethoxy iodophenyltropane Karbometoksyjodofenyl-tropan Carboxymethoxy iodophenyltropane
Karbokvoni Carboquonum Karbokvon Carboquone
Karboplatiini Carboplatinum Karboplatin Carboplatin
Karboprosti Carboprostum Karboprost Carboprost
Karbosisteiini Carbocisteinum Karbocistein Carbocisteine
Karbromaali Carbromalum Karbromal Carbromal
Karbutamidi Carbutamidum Karbutamid Carbutamide
Karfiltsomibi Carfilzomibum Karfilzomid Carfilzomib
Karglumiinihappo Acidum carglumicum Kargluminsyra Carglumic acid
Karindasilliini Carindacillinum Karindacillin Carindacillin
Karipratsiini Cariprazinum Kariprazin Cariprazine
Karisoprodoli Carisoprodolum Karisoprodol Carisoprodol
Karmofuuri Carmofurum Carmofur Carmofur
Karmustiini Carmustinum Karmustin Carmustine
Karprofeeni Carprofenum Karprofen Carprofen
Karteololi Carteololum Karteolol Carteolol
Kartikaiinihydrokloridi Carticaini hydrochloridum Karticainhydroklorid Carticaine hydrochloride
Karvediloli Carvedilolum Karvedilol Carvedilol
Kaspofungiiniasetaatti Caspofungini acetas Kaspofunginacetat Caspofungin acetate
Katridekakogi Catridecacogum Katridekakog Catridecacog
Katumaksomabi Catumaxomabum Katumaxomab Catumaxomab
Kefadroksiili Cefadroxilum Cefadroxil Cefadroxil
Kefakloori Cefaclorum Cefaklor Cefaclor
Kefaleksiini Cefalexinum Cefalexin Cefalexin
Kefaloridiini Cefaloridinum Cefaloridin Cefaloridine
Kefalotiini Cefalotinum Cefalotin Cefalotin
Kefamandoli Cefamandolum Cefamandol Cefamandole
Kefapiriini Cefapirinum Cefapirin Cefapirin
Kefatsoliini Cefazolinum Cefazolin Cefazolin
Kefdiniiri Cefdinirum Cefdinir Cefdinir
Kefepiimi Cefepimum Cefepim Cefepime
Kefetameettipivoksiilihydrokloridi Cefetametum pivoxili hydrochloridum Cefetametpivoxil-hydroklorid Cefetamet hydrochloride
Kefiderokoli Cefiderocolum Cefiderokol Cefiderocol
Kefiksiimi Cefiximum Cefixim Cefixime
Kefkinomi Cefquinomum Cefkinom Cefquinome
Kefmetatsolinatrium Cefmetazolum natricum Cefmetazolnatrium Cefmetazole sodium
Kefoksitiini Cefoxitinum Cefoxitin Cefoxitin
Kefoperatsoni Cefoperazonum Cefoperazon Cefoperazone
Kefotaksiimi Cefotaximum Cefotaxim Cefotaxime
Kefovesiininatrium Cefovecinum natricum Cefovecinnatrium Cefovecin sodium
Kefpiromisulfaatti Cefpiromi sulfas Cefpiromsulfat Cefpirome sulfate
Kefpodoksiimi Cefpodoximum Cefpodoxim Cefpodoxime
Kefprotsiili Cefprozilum Cefprozil Cefprozil
Kefradiini Cefradinum Cefradin Cefradine
Kefsulodiininatrium Cefsulodinum natricum Cefsulodinnatrium Cefsulodin sodium
Keftaroliinifosamiili Ceftarolinum fosamilum Ceftarolinfosamil Ceftaroline fosamil
Keftatsidiimi Ceftazidimum Ceftazidim Ceftazidime
Keftibuteeni Ceftibutenum Ceftibuten Ceftibuten
Keftiofuuri Ceftiofurum Ceftiofur Ceftiofur
Keftitsoksiiminatrium Ceftizoximum natricum Ceftizoximnatrium Ceftizoxime sodium
Keftobiprolimedokariilinatrium Ceftobiprolum medocarilum natricum Ceftobiprolmedokarilnatrium Ceftobiprole medocaril sodium
Keftriaksoni Ceftriaxonum Ceftriaxon Ceftriaxone
Kefuroksiimi Cefuroximum Cefuroxim Cefuroxime
Kenodeoksikoolihappo Acidum chenodeoxycho-licum Kenodeoxicholsyra Chenodeoxycholic acid
Ketamiini Ketaminum Ketamin Ketamine
Ketanseriini Ketanserinum Ketanserin Ketanserin
Ketatsolaami Ketazolamum Ketazolam Ketazolam
Ketiapiini Quetiapinum Ketiapin Quetiapine
Ketobemidoni Cetobemidonum Ketobemidon Ketobemidone
Ketokonatsoli Ketoconazolum Ketokonazol Ketoconazole
Ketoprofeeni Ketoprofenum Ketoprofen Ketoprofen
Ketorolaakkitrometamoli Ketorolacum trometamolum Ketorolaktrometamol Ketorolac trometamol
Ketotifeeni Ketotifenum Ketotifen Ketotifen
Kilpirauhasjauhe Thyreoideum Sköldkörtelpulver Thyreoideum
Kinagolidi Quinagolidum Kinagolid Quinagolide
Kinapriili Quinaprilum Kinapril Quinapril
Kinetatsoni Quinethazonum Kinetazon Quinethazone
Kingestanoli Quingestanolum Kingestanol Quingestanol
Kinidiini Chinidinum Kinidin Quinidine
Kinidiinisulfaatti Chinidini sulfas Kinidinsulfat Quinidine sulfate
Kiniini Chininum Kinin Quinine
Kiniinihydrokloridi Chinini hydrochloridum Kininhydroklorid Quinine hydrochloride
Kiniinisulfaatti Chinini sulfas Kininsulfat Quinine sulfate
Kiniofoni Chiniofonum Kiniofon Chiniofon
Kinisokaiini Quinisocainum Kinisokain Quinisocaine
Kinupristiini Quinupristinum Kinupristin Quinupristin
Kinuridi Chinuridum Kinurid Quinuron
Kladribiini Cladribinum Kladribin Cladribine
Klaritromysiini Clarithromycinum Klaritromycin Clarithromycin
Klemastiini Clemastinum Klemastin Clemastine
Klemitsoli Clemizolum Klemizol Clemizole
Klemitsolipenisilliini Clemizolum penicillinum Klemizolpenicillin Clemizole penicillin
Klenbuteroli Clenbuterolum Klenbuterol Clenbuterol
Klenbuterolihydrokloridi Clenbuteroli hydrochloridum Klenbuterolhydroklorid Clenbuterol hydrochloride
Klidiniumbromidi Clidinii bromidum Klidiniumbromid Clidinium bromide
Klindamysiini Clindamycinum Klindamycin Clindamycin
Kliokinoli Clioquinolum Kliokinol Clioquinol
Klobatsaami Clobazamum Klobazam Clobazam
Klobetasoli Clobetasolum Klobetasol Clobetasol
Klobetasoni Clobetasonum Klobetason Clobetasone
Klobutinoli Clobutinolum Klobutinol Clobutinol
Klodantoiini Clodantoinum Klodantoin Clodantoin
Klodronihappo Acidum clodronicum Klodronsyra Clodronic acid
Klofarabiini Clofarabinum Klofarabin Clofarabine
Klofatsimiini Clofaziminum Klofatzimin Clofazimine
Klofedanoli Clofedanolum Klofedanol Clofedanol
Klofenamidi Clofenamidum Klofenamid Clofenamide
Klofenotaani Clofenotanum Klofenotan Clofenotane
Klofibraatti Clofibratum Klofibrat Clofibrate
Kloksasilliini Cloxacillinum Kloxacillin Cloxacillin
Kloksatsolaami Cloxazolamum Kloxazolam Cloxazolam
Klometiatsoli Clomethiazolum Klometiazol Clomethiazole
Klomidatsoli Clomidazolum Klomidazol Clomidazole
Klomifeeni Clomifenum Klomifen Clomifene
Klomipramiini Clomipraminum Klomipramin Clomipramine
Klonatsepaami Clonazepamum Klonazepam Clonazepam
Klonidiini Clonidinum Klonidin Clonidine
Klooribentsoksamiini Chlorbenzoxaminum Klorbensoxamin Chlorbenzoxamine
Klooridiatsepoksidi Chlordiazepoxidum Klordiazepoxid Chlordiazepoxide
Kloorifenesiini Chlorphenesinum Klorfenesin Chlorphenesin
Kloorifeniramiini, kloorifenamiini Chlorpheniraminum Klorfeniramin Chlorpheniramine
Kloorifenoksamiini Chlorphenoxaminum Klorfenoxamin Chlorphenoxamine
Klooriheksidiini Chlorhexidinum Klorhexidin Chlorhexidine
Kloorikarvakroli Clorcarvacrolum Klorkarvakrol Clorcarvacrol
Kloorikinaldoli Chlorquinaldolum Klorkinaldol Chlorquinaldol
Kloorimadinoni Chlormadinonum Klormadinon Chlormadinone
Kloorimetiini Chlormethinum Klormetin Chlormethine
Kloorimetsanoni Chlormezanonum Klormezanon Chlormezanone
Klooriprokaiini Chloroprocainum Klorprokain Chloroprocaine
Klooripromatsiini Chlorpromazinum Klorpromazin Chlorpromazine
Klooripropamidi Chlorpropamidum Klorpropamid Chlorpropamide
Klooriprotikseeni Chlorprothixenum Klorprotixen Chlorprothixene
Klooripyramiini Chloropyraminum Klorpyramin Chloropyramine
Kloorisyklitsiini Chlorcyclizinum Klorcyklizin Chlorcyclizine
Klooritalidoni Chlortalidonum Klortalidon Chlortalidone
Klooritetrasykliini Chlortetracyclinum Klortetracyclin Chlortetracycline
Klooritiatsidi Chlorothiazidum Klortiazid Chlorothiazide
Klooritrianiseeni Chlorotrianisenum Klortrianisen Chlorotrianisene
Klooritsoksatsoni Chlorzoxazonum Klorzoxazon Chlorzoxazone
Klopamidi Clopamidum Klopamid Clopamide
Klopentiksoli Clopenthixolum Klopentixol Clopenthixol
Klopidogreeli Clopidogrelum Klopidogrel Clopidogrel
Kloprostenoli Cloprostenolum Kloprostenol Cloprostenol
Kloraalihydraatti Chlorali hydras Kloralhydrat Chloral hydrate
Kloralodoli Chloralodolum Kloralodol Chloralodol
Klorambusiili Chlorambucilum Klorambucil Chlorambucil
Kloramfenikoli Chloramphenicolum Kloramfenikol Chloramphenicol
Klorokiini Chloroquinum Klorokin Chloroquine
Klosteboli Clostebolum Klostebol Clostebol
Klostridiopeptidaasi A Clostridiopeptidasum A Clostridiopeptidas Clostridiopeptidase A
Klotrimatsoli Clotrimazolum Klotrimazol Clotrimazole
Klotsapiini Clozapinum Klozapin Clozapine
Kobimetinibi Cobimetinibum Kobimetinib Cobimetinib
Kobisistaatti Cobicistatum Cobicistat Cobicistat
Kodeiini Codeinum Kodein Codeine
Kodergokriinimesilaatti Codergocrini mesilas Kodergokrinmesilat Codergocrine mesilate
Kofeiini Coffeinum Koffein Caffeine
Kokaiini Cocainum Kokain Cocaine
Kokaiinihydrokloridi Cocaini hydrochloridum Kokainhydroklorid Cocaine hydrochloride
Kolesevelaami Colesevelamum Kolesevelam Colesevelam
Kolesevelaamihydro-kloridi Colesevelami hydrochloridum Kolesevelamhydro- klorid Colesevelam hydrochloride
Kolestipoli Colestipolum Kolestipol Colestipol
Kolestyramiini Colestyraminum Kolestyramin Colestyramine
Koliinikloridi Cholini chloridum Kolinklorid Choline chloride
Koliinisalisylaatti Cholini salicylas Kolinsalicylat Choline salicylate
Koliiniteofyllinaatti Cholini theophyllinas Kolinteofyllinat Choline theophyllinate
Kolistiini Colistinum Kolistin Colistin
Kolistimetaattinatrium Colistimethatum natricum Kolistimetatnatrium Colistimethate sodium
Kolkisiini Colchicinum Kolkicin Colchicine
Kolurasetaami Coluracetamum Coluracetam Coluracetam
Kondroitiininatrium-sulfaatti Chondroitini natrii sulfas Kondroitinsulfatnatrium Chondroitin sulfate sodium
Kondroitiinisulfaatti Chondroitini sulfas Chondroitinsulfat Chondroitin sulfate
Konestaatti alfa Conestatum alfa Konestat alfa Conestat alfa
Koolihappo Acidum cholicum Cholsyra Cholic acid
Korifollitropiini alfa Corifollitropinum alfa Korifollitropin alfa Corifollitropin alfa
Koriogonadotropiini alfa Choriogonadotropinum alfa Koriogonadotropin alfa Choriogonadotropin alfa
Koriongonadotropiini Gonadotrophinum chorionicum Koriongonadotropin Gonadotrophin, chorionic
Koriongonadotropiini alfa Gonadotrophinum chorionicum alfa Koriongonadotropin alfa Chorionic gonadotropin alfa
Kortikoreliini Corticorelinum Corticorelin Corticorelin
Kortikotropiini Corticotropinum Kortikotropin Corticotropin
Kortisoni Cortisonum Kortison Cortisone
Krisaboroli Crisaborolum Krisaborol Crisaborole
Krisantaspaasi Crisantaspasum Krisantaspas Crisantaspase
Kritsanlitsumabi Crizanlizumabum Krizanlizumab Crizanlizumab
Kritsotinibi Crizotinibum Crizotinib Crizotinib
Kromoglisiinihappo Acidum cromoglicicum Kromoglicinsyra Cromoglicic acid
Kropropamidi Cropropamidum Kropropamid Cropropamide
Krotamitoni Crotamitonum Krotamiton Crotamiton
Ksamoterolifumaraatti Xamoteroli fumaras Ksamoterolfumarat Xamoterol fumarate
Ksantinolinikotinaatti Xantinoli nicotinas Xantinolnikotinat Xantinol nicotinate
Ksimelagatraani Ximelagatranum Ximelagatran Ximelagatran
Ksipamidi Xipamidum Xipamid Xipamide
Ksylatsiini Xylazinum Xylazin Xylazine
Ksylometatsoliini Xylometazolinum Xylometazolin Xylometazoline
Kumafossi Coumafosum Kumafos Coumafos
Kuparioleinaatti Cupri oleinas Kopparoleinat Copper oleate
Kurare Curare Kurare Curare
Kvatsepaami Quazepamum Kvazepam Quazepam
Kymopapaiini Chymopapainum Kymopapain Chymopapain
Kymotrypsiini Chymotrypsinum Kymotrypsin Chymotrypsin
Labetaloli Labetalolum Labetalol Labetalol
Lakosamidi Lacosamidum Lacosamide Lacosamide
Laktitolimonohydraatti Lactitolum monohydricum Laktitolmonohydrat Lactitol monohydrate
Laktuloosi Lactulosum Laktulos Lactulose
Lamivudiini Lamivudinum Lamivudin Lamivudine
Lamotrigiini Lamotriginum Lamotrigin Lamotrigine
Lanadelumabi Lanadelumabum Lanadelumab Lanadelumab
Lanatosidi C Lanatosidum C Lanatosid C Lanatoside C
Landiololi Landiololum Landiolol Landiolol
Landogrotsumabi Landogrozumabum Landogrozumab Landogrozumab
Lanreotidi Lanreotidum Lanreotid Lanreotide
Lansopratsoli Lansoprazolum Lansoprazol Lansoprazole
Lantaanikarbonaatti Lanthani carbonas Lantankarbonat Lanthanum carbonate
Lapatinibi Lapatinibum Lapatinib Lapatinib
Lapatinibiditosilaattimonohyd-raatti Lapatinibi tosilas monohydricus Lapatinibditosilatmono-hydrat Lapatinib ditosilate monohydrate
Laronidaasi Laronidasum Laronidas Laronidase
Laropiprantti Laropiprantum Laropiprant Laropiprant
Larotrektinibi Larotrectinibum Larotrektinib Larotrectinib
Lasidipiini Lacidipinum Lacidipin Lacidipine
Lasofoksifeeni Lasofoxifenum Lasofoxifen Lasofoxifene
L-Asparaginaasi L-Asparaginasum L-Asparaginas L-Asparaginase
Latamoksefidinatrium Latamoxefum dinatricum Latamoxefdinatrium Latamoxef disodium
Latanoprosti Latanoprostum Latanoprost Latanoprost
Lauromakrogoli 400 Lauromacrogolum 400 Lauromakrogol 400 Lauromacrogol 400
Ledipasviiri Ledipasvirum Ledipasvir Ledipasvir
Lefamuliini Lefamulinum Lefamulin Lefamulin
Leflunomidi Leflunomidum Leflunomid Leflunomide
Lenalidomidi Lenalidomidum Lenalidomid Lenalidomide
Lenograstiimi Lenograstimum Lenograstim Lenograstim
Lenvatinibi Lenvatinibum Lenvatinib Lenvatinib
Lepirudiini Lepirudinum Lepirudin Lepirudin
Lerkanidipiini Lercanidipinum Lerkanidipin Lercanidipine
Lesinuradi Lesinuradum Lesinurad Lesinurad
Lesireliini Lecirelinum Lecirelin Lecirelin
Letermoviiri Letermovirum Letermovir Letermovir
Letrotsoli Letrozolum Letrozol Letrozole
Leuproreliiniasetaatti Leuprorelini acetas Leuprorelinacetat Leuprorelin acetate
Levamisoli Levamisolum Levamisol Levamisole
Levasetyylimetadoli Levacetylmethadolum Levacetylmetadol Levacetylmethadol
Levetirasetaami Levetiracetamum Levetiracetam Levetiracetam
Levobunololihydrokloridi Levobunololi hydrochloridum Levobunololhydroklorid Levobunolol hydrochloride
Levobupivakaiini Levobupivacainum Levobupivakain Levobupivacaine
Levodopa Levodopum Levodopa Levodopa
Levofloksasiini Levofloxacinum Levofloxacin Levofloxacin
Levokabastiini Levocabastinum Levokabastin Levocabastine
Levokarnitiini Levocarnitinum Levokarnitin Levocarnitine
Levomepromatsiini Levomepromazinum Levomepromazin Levomepromazine
Levometadoni Levomethadonum Levometadon Levomethadone
Levonorgestreeli Levonorgestrelum Levonorgestrel Levonorgestrel
Levosetiritsiini Levocetirizinum Levocetirizin Levocetirizine
Levosimendaani Levosimendanum Levosimendan Levosimendan
Levotyroksiininatrium Levothyroxinum natricum Levotyroxinnatrium Levothyroxine sodium
Lidokaiini Lidocainum Lidokain Lidocaine
Liksisenatidi Lixisenatidum Lixisenatid Lixisenatide
Linagliptiini Linagliptinum Linagliptin Linagliptin
Linaklotidi Linaclotidum Linaklotid Linaclotide
Linetsolidi Linezolidum Linezolid Linezolid
Linkomysiini Lincomycinum Linkomycin Lincomycin
Liotyroniininatrium Liothyroninum natricum Liotyroninnatrium Liothyronine sodium
Lipegfilgrastiimi Lipegfilgrastimum Lipegfilgrastim Lipegfilgrastim
Liraglutidi Liraglutidum Liraglutid Liraglutide
Lisdeksamfetamiini Lisdexamfetaminum Lisdexamfetamin Lisdexamfetamine
Lisinopriili Lisinoprilum Lisinopril Lisinopril
Lisproinsuliini Insulinum lisprum Insulin lispro Insulin lispro
Lisuridivetymaleaatti Lisuridi hydrogenomaleas Lisuridvätemaleat Lisuride hydrogenomaleate
Litiumkarbonaatti Lithii carbonas Litiumkarbonat Lithium carbonate
Litiumsitraatti Lithii citras Litiumcitrat Lithium citrate
Litiumsulfaatti Lithii sulfas Litiumsulfat Lithium sulphate
Lodoksamidi Lodoxamidum Lodoxamid Lodoxamide
Lofeksidiini Lofexidinum Lofexidin Lofexinide
Lofepramiini Lofepraminum Lofepramin Lofepramine
Lokivetmabi Lokivetmabum Lokivetmab Lokivetmab
Loksapiini Loxapinum Loxapin Loxapine
Lomefloksasiinihydro-kloridi Lomefloxacini hydrochloridum Lomefloxacinhydroklorid Lomefloxacin hydrochloride
Lomitapidi Lomitapidum Lomitapid Lomitapide
Lomustiini Lomustinum Lomustin Lomustine
Lonapegsomatropiini Lonapegsomatropinum Lonapegsomatropin Lonapegsomatropin
Lonatsolaakkikalsium Lonazolacum calcicum Lonazolakkalcium Lonazolac potassium
Lonoktokogi alfa Lonoctocogum alfa Lonoktokog alfa Lonoctocog alfa
Loperamidi Loperamidum Loperamid Loperamide
Lopinaviiri Lopinavirum Lopinavir Lopinavir
Lopratsolaami Loprazolamum Loprazolam Loprazolam
Lorakarbefi Loracarbefum Lorakarbef Loracarbef
Loratadiini Loratadinum Loratadin Loratadine
Loratsepaami Lorazepamum Lorazepam Lorazepam
Lorkainidi Lorcainidum Lorkainid Lorcainide
Lorkaseriini Lorcaserinum Lorkaserin Lorcaserin
Lorlatinibi Lorlatinibum Lorlatinib Lorlatinib
Lormetatsepaami Lormetazepamum Lormetazepam Lormetazepam
Lornoksikaami Lornoxicanum Lornoxikam Lornoxicam
Losartaani Losartanum Losartan Losartan
Loteprednoli Loteprednolum Loteprednol Loteprednol
Lotilaneeri Lotilanerum Lotilaner Lotilaner
Lovastatiini Lovastatinum Lovastatin Lovastatin
Lufenuroni Lufenuronum Lufenuron Lufenuron
Lumakaftori Lumacaftorum Lumakaftor Lumacaftor
Lumasiraani Lumasiranum Lumasiran Lumasiran
Lumefantriini Lumefantrinum Lumefantrin Lumefantrine
Luprostioli Luprostiolum Luprostiol Luprostiol
Lupuliini Lupulinum Lupulin Lupuline
Lurasidoni Lurasidonum Lurasidon Lurasidone
Luspatersepti Luspaterceptum Luspatercept Luspatercept
Lusutrombopagi Lusutrombopagum Lusutrombopag Lusutrombopag
Lutropiini alfa Lutropinum alfa Lutropin alfa Lutropin alfa
Lymesykliini Lymecyclinum Lymecyklin Lymecycline
Lynestrenoli Lynestrenolum Lynestrenol Lynestrenol
Lypressiini Lypressinum Lypressin Lypressin
Lysiiniasetyylisalisylaatti Lysinum acetylsalicylicum Lysinacetylsalicylat Lysine acetylsalicylic
Lääkerikki Sulfur medicinale Medicinskt svavel Sulfur medicinal
Lääkkeellinen ilma Aer medicinalis Medicinsk luft  
Mafenidi Mafenidum Mafenid Mafenide
Mafosfamidi Mafosfamidum Mafosfamid Mafosfamide
Magaldraatti Magaldratum Magaldrat Magaldrate
Magnesium-kloridihydraatti Magnesii chloridum dihydricum Magnesiumkloridi-hydrat Magnesium chloride dihydrate
Makrogoli Macrogolum Macrogol Macrogol
Malationi Malathionum Malation Malathion
Mangafodipiiri Mangafodipirum Mangafodipir Mangafodipir
Maprotiliini Maprotilinum Maprotilin Maprotiline
Maraviroki Maravirocum Maravirok Maraviroc
Marbofloksasiini Marbofloxacinum Marbofloxacin Marbofloxacin
Maropitanttisitraatti Maropitanti citras Maropitantsitraatti Maropitant citrate
Masimoreliini Macimorelinum Macimorelin Macimorelin
Masitentaani Macitentanum Macitentan Macitentan
Masitinibi Masitinibum Masitinib Masitinib
Matsindoli Mazindolum Mazindol Mazindol
Mavakoksibi Mavacoxibum Mavacoxib Mavacoxib
Mebendatsoli Mebendazolum Mebendazol Mebendazole
Mebeveriini Mebeverinum Mebeverin Mebeverine
Medatsepaami Medazepamum Medazepam Medazepam
Medetomidiini-hydrokloridi Medetomidini hydrochloridum Medetomidinhydroklorid Medetomidine hydrochloride
Medrogestoni Medrogestonum Medrogeston Medrogestone
Medroksiprogesteroni Medroxyprogesteronum Medroxiprogesteron Medroxyprogesterone
Mefenaamihappo Acidum mefenamicum Mefenamsyra Mefenamic acid
Mefenesiini Mephenesinum Mefenesin Mephenesin
Mefentermiini Mephenterminum Mefentermin Mephentermine
Mefenytoiini Mephenytoinum Mefenytoin Mephenytoin
Meflokiini Mefloquinum Meflokin Mefloquine
Mefrusidi Mefrusidum Mefrusid Mefruside
Megestroli Megestrolum Megestrol Megestrol
Meglumiini Megluminum Meglumin Meglumine
Mekamyyliamiini Mecamylaminum Mekamylamin Mecamylamine
Mekasermiini Mecaserminum Mekasermin Mecasermin
Mekinoli Mequinolum Mekinol Mequinol
Mekitatsiini Mequitazinum Mekitazin Mequitazine
Meklofenoksaatti Meclofenoxatum Meklofenoxat Meclofenoxate
Meklosykliini Meclocyclinum Meklocyklin Meclocycline
Meklotsiini Meclozinum Meklozin Meclozine
Meksatsolaami Mexazolamum Mexazolam Mexazolam
Meksiletiini Mexiletinum Mexiletin Mexiletine
Meladratsiini Meladrazinum Meladrazin Meladrazine
Melagatraani Melagatranum Melagatran Melagatran
Melatoniini Melatoninum Melatonin Melatonin
Melfalaani Melphalanum Melfalan Melphalan
Melitraseeni Melitracenum Melitracen Melitracen
Meloksikaami Meloxicamum Meloxikam Meloxicam
Melperoni Melperonum Melperon Melperone
Memantiini Memantinum Memantin Memantine
Menadiolinatriumsulfaatti Menadioli natrii sulfas Menadiolnatriumsulfat Menadiol sodium sulfate
Menadioninatrium-bisulfiitti Menadioni natrii bisulfis Menadionnatriumbisulfit Menadione sodium bisulfite
Menbutoni Menbutonum Menbuton Menbutone
Menotropiini Menotropinum Menotropin Menotropin
Mepakriini Mepacrinum Mepakrin Mepacrine
Mepartrisiini Mepartricinum Mepartricin Mepartricin
Mepentsolaatti Mepenzolatum Mepenzolat Mepenzolate
Mepentsolaattibromidi Mepenzolati bromidum Mepenzolatbromid Mepenzolate bromide
Mepindololi Mepindololum Mepindolol Mepindolol
Mepivakaiini Mepivacainum Mepivakain Mepivacaine
Mepolitsumabi Mepolizumabum Mepolizumab Mepolizumab
Meprobamaatti Meprobamatum Meprobamat Meprobamate
Meptatsinoli Meptazinolum Meptazinol Meptazinol
Mepyramiini Mepyraminum Mepyramin Mepyramine
Merbromiini Merbrominum Merbromin Merbromin
Merkaptamiini Mercaptaminum Merkaptamin Mercaptamine
Merkaptopuriini Mercaptopurinum Merkaptopurin Mercaptopurine
Meropeneemi Meropenemum Meropenem Meropenem
Mersalyyli Mersalylum Mersalyl Mersalyl
Mertiatidi Mertiatidum Mertiatid Mertiatide
Mesalatsiini Mesalazinum Mesalazin Mesalazine
Mesillinaami Mecillinamum Mecillinam Mecillinam
Meskaliini Mescalinum Meskalin Mescaline
Mesna Mesnum Mesna Mesna
Mesoridatsiini Mesoridazinum Mesoridazin Mesoridazine
Mesteroloni Mesterolonum Mesterolon Mesterolone
Mestranoli Mestranolum Mestranol Mestranol
Mesuksimidi Mesuximidum Mesuximid Mesuximide
Mesulfeeni Mesulfenum Mesulfen Mesulfen
Metaani Methanum, Carbonei monoxidum Metan Methane
Metabutetamiini Metabutethaminum Metabutetamin Metabutethamine
Metadoni Methadonum Metadon Methadone
Metaflumitsoni Metaflumizonum Metaflumizon Metaflumizone
Metakoliini Methacholinum Metakolinklorid. Methacholine
Metakvaloni Methaqualonum Metakvalon Methaqualone
Metallenestriili Methallenestrilum Metallenöstril Methallenestril
Metamfetamiini Metamfetaminum Metamfetamin Metamfetamine
Metamitsolinatrium Metamizolum natricum Metamizolnatrium Metamizole sodium
Metandienoni Metandienonum Metandienon Metandienone
Metanteliini Methanthelinum Metantelin Methantheline
Metaraminoli Metaraminolum Metaraminol Metaraminol
Metarbitaali Metharbitalum Metarbital Metharbital
Metasykliini Metacyclinum Metacyklin Metacycline
Metdilatsiini Methdilazinum Metdilazin Methdilazine
Metenamiini Methenaminum Metenamin Methenamine
Metenoloni Metenolonum Metenolon Metenolone
Metergoliini Metergolinum Metergolin Metergoline
Metformiini Metforminum Metformin Metformin
Metikseeni Metixenum Metixen Metixene
Metildigoksiini, Metyylidigoksiini Metildigoxinum Metildigoxin Metildigoxin
Metimatsoli Methimazolum Metimazol Methimazole
Metiodaali Methiodalum Metiodal Methiodal
Metirosiini Metirosinum Metirosin Metirosine
Metisatsoni Metisazonum Metisazon Metisazone
Metisilliini Meticillinum Meticillin Meticillin
Metoheksitaali Methohexitalum Metohexital Methohexital
Metokarbamoli Methocarbamolum Metokarbamol Methocarbamol
Metoklopramidi Metoclopramidum Metoklopramid Metoclopramide
Metoksaleeni Methoxalenum Metoxsalen Methoxsalen
Metoksamiini Methoxaminum Metoxamin Methoxamine
Metoksifenamiini Methoxyphenaminum Metoxifenamin Methoxyphenamine
Metoksifluraani Methoxyfluranum Metoxifluran Methoxyflurane
Metoksipolyetyleeniglykoli-epoetiini beta Methoxy-polyethylenglycolum epoetinum beta Metoxipolyetyleneglykol-epoetiini beta Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta
Metoksipsoraleeni Methoxypsoralenum Metoxipsoralen Methoxypsoralen
Metokuriinijodidi Metocurini iodidum Metokurinjodid Metocurine iodide
Metolatsoni Metolazonum Metolazon Metolazone
Metoprololi Metoprololum Metoprolol Metoprolol
Metoserpidiini Methoserpidinum Metoserpidin Methoserpidine
Metotreksaatti Methotrexatum Metotrexat Methotrexate
Metreleptiini Metreleptinum Metreleptin Metreleptin
Metrifonaatti Metrifonatum Metrifonat Metrifonate
Metritsamidi Metrizamidum Metrizamid Metrizamide
Metritsoiinihappo Acidum metrizoicum Metrizoinsyra Metrizoic acid
Metronidatsoli Metronidazolum Metronidazol Metronidazole
Metslosilliini Mezlocillinum Mezlocillin Mezlocillin
Metyklotiatsidi Methyclothiazidum Metyklotiazid Methyclothiazide
Metypryloni Methyprylonum Metyprylon Methyprylon
Metyraponi Metyraponum Metyrapon Metyrapone
Metyrosiini Metyrosinum Metyrosin Metyrosine
Metysergidi Methysergidum Metysergid Methysergide
Metyyliaminolevulinaatti Methylaminolaevulinas Metylaminolevulinat Methyl aminolevulinate
Metyyliatropiini Methylatropinum Metylatropin Methylatropine
Metyyliatropiinibromidi Methylatropini bromidum Metylatropinbromid Methylatropine bromide
Metyylibentsetoniumkloridi Methylbenzethonii chloridum Metylbensetoniumklorid Methylbenzethonium chloride
Metyylidigoksiini Methyldigoxinum Metyldigoxin Methyldigoxin
Metyylidopa Methyldopum Metyldopa Methyldopa
Metyyliergometriini Methylergometrinum Metylergometrin Methylergometrine
Metyyliestrenoloni Methylestrenolonum Metylöstrenolon Methylestrenolone
Metyylifenidaatti Methylphenidatum Metylfenidat Methylphenidate
Metyylifenobarbitaali Methylphenobarbitalum Metylfenobarbital Methylphenobarbital
Metyylinaltreksonibromidi Methylnaltrexonii bromidum Metylnaltrexonbromid Methylnaltrexone bromide
Metyylinikotinaatti Methyli nicotinas Metylnikotinat Methyl nicotinate
Metyylipentynoli Methylpentynolum Metylpentynol Methylpentynol
Metyyliprednisoloni Methylprednisolonum Metylprednisolon Methylprednisolone
Metyylipropyylipropaanidiolidi-nitraatti Methylpropylpropanedioli dinitras Metylpropylpropan-dioldinitrat Methylpropylpropane-diol dinitrate
Metyylirosaniliini Methylrosanilinum Metylrosanilin Methylrosaniline
Metyylirosanilinium-kloridi Methylrosanilinii chloridum Metylrosanilinium-klorid Methylrosanilinium chloride
Metyylisalisylaatti Methyli salicylas Metylsalicylat Methyl salicylate
Metyyliskopolamiini Methylscopolaminum Metylskopolamin Methylscopolamine
Metyyliskopolamiini-nitraatti Methylscopolamini nitras Metylskopolaminnitrat Methylscopolamine nitrate
Metyylitestosteroni Methyltestosteronum Metyltestosteron Methyltestosterone
Metyylitioniini Methylthioninum Metyltionin Methylthioninium
Metyylitiourasiili Methylthiouracilum Metyltiouracil Methylthiouracil
Mianseriini Mianserinum Mianserin Mianserin
Mibefradiili Mibefradilum Mibefradil Mibefradil
Midatsolaami Midazolamum Midazolam Midazolam
Midodriini Midodrinum Midodrin Midodrine
Midostauriini Midostaurinum Midostaurin Midostaurin
Mifamurtidi Mifamurtidum Mifamurtid Mifamurtide
Mifepristoni Mifepristonum Mifepriston Mifepristone
Migalastaatti Migalastatum Migalastat Migalastat
Miglitoli Miglitolum Miglitol Miglitol
Miglustaatti Miglustatum Miglustat Miglustat
Mikafungiininatrium Micafunginum natricum Micafunginnatrium Micafungin sodium
Mikonatsoli Miconazolum Mikonazol Miconazole
Milbemysiinioksiimi Milbemycinoximum Milbemycinoxim Milbemycin oxime
Milnasipraani Milnacipranum Milnacipran Milnacipran
Milrinoni Milrinonum Milrinon Milrinone
Miltefosiini Miltefosinum Miltefosin Miltefosine
Minoksidiili Minoxidilum Minoxidil Minoxidil
Minosykliini Minocyclinum Minocyklin Minocycline
Mirabegroni Mirabegronum Mirabegron Mirabegron
Mirtatsapiini Mirtazapinum Mirtazapin Mirtazapine
Misoprostoli Misoprostolum Misoprostol Misoprostol
Mitoguatsoni Mitoguazonum Mitoguazon Mitoguazone
Mitoksantroni Mitoxantronum Mitoxantron Mitoxantrone
Mitomysiini Mitomycinum Mitomycin Mitomycin
Mitopodotsidi Mitopodozidum Mitopodozid Mitopodozide
Mitotaani Mitotanum Mitotan Mitotane
Mitramysiini Mithramycinum Mitramycin Mithramycine; Plicamycin
Mitratapidi Mitratapidum Mitratapid Mitratapide
Mitsolastiini Mizolastinum Mizolastin Mizolastine
Mivakuriumkloridi Mivacurii chloridum Mivakuriumklorid Mivacurium chloride
Modafiniili Modafinilum Modafinil Modafinil
Moeksipriili Moexiprilum Moexipril Moexipril
Mofebutatsoni Mofebutazonum Mofebutazon Mofebutazone
Mogamulitsumabi Mogamulizumabum Mogamulizumab Mogamulizumab
Moklobemidi Moclobemidum Moklobemid Moclobemide
Moksaveriini Moxaverinum Moksaverin Moxaverine
Moksetumomabi-pasudotoksi Moxetumomabum pasudotoxum Moxetumomab pasudotox Moxetumomab pasudotox
Moksidektiini Moxidectinum Moxidektin Moxidectin
Moksifloksasiini Moxifloxacinum Moxifloxacin Moxifloxacin
Moksisylyyttihydrokloridi Moxisylytum hydrochloridum Moxisylythydroklorid Moxisylyte hydrochloride
Moksonidiini Moxonidinum Moxonid Moxonidine
Molgramostiimi Molgramostimum Molgramostim Molgramostim
Molidustaatti Molidustatum Molidustat Molidustat
Molindoni Molindonum Molindon Molindone
Molsidomiini Molsidominum Molsidomin Molsidomine
Mometasonifuroaatti Mometasoni furoas Mometasonfuroat Mometasone furoate
Monakoliini K Monacholinum K Monakolin K Monacholin K
Monensiini Monensinum Monensin Monensin
Monepanteli Monepantelum Monepantel Monepantel
Monokserutiini Monoxerutinum Monoxerutin Monoxerutin
Montelukasti Montelukastum Montelukast Montelukast
Moperoni Moperonum Moperon Moperone
Moranteli Morantelum Morantel Morantel
Morasitsiinihydrokloridi Moracizini hydrochloridum Moracizinhydroklorid Moracizine hydrochloride
Morfiini Morphinum Morfin Morphine
Morfoliinisalisylaatti Morpholini salicylas Morfolinsalicylat Morpholine salicylate
Moroksidiini Moroxydinum Moroxidin Moroxydine
Moroktokogi alfa Moroctocogum alfa Moroktokog alfa Moroctocog alfa
Motretinidi Motretinidum Motretinid Motretinide
Mupirosiini Mupirocinum Mupirocin Mupirocin
Muromonabi Muromonabum Muromonab Muromonab
Mustiini Mustinum Mustin Mustine; Chlormethine
Mutsolimiini Muzoliminum Muzolimin Muzolimine
Mykofenolaattimofetiili Mycophenolas mofetil Mykofenolatmofetil Mycophenolate mofetil
Mykofenolihappo Acidum mycophenolicum Mykofenolsyra Mycophenolic acid
N,N'-di(hydroksimetyyli) karbamidi N,N'-di(hydroxymethyl) carbami-dum N,N'-di(hydroximetyl)-karbamid N,N'-di(hydroxymethyl) carbamide
Nabiloni Nabilonum Nabilon Nabilone
Nabumetoni Nabumetonum Nabumeton Nabumetone
Nadifloksasiini Nadifloxacinum Nadifloxacin Nadifloxacin
Nadololi Nadololum Nadolol Nadolol
Nadropariinikalsium Nadroparinum calcicum Nadroparinkalcium Nadroparin calcium
Nafareliiniasetaatti Nafarelini acetas Nafarelinacetat Nafarelin acetate
Nafatsoliini Naphazolinum Nafazolin Naphazoline
Nafsilliininatrium Nafcillinum natricum Nafcillinnatrium Nafcillin sodium
Naftatsoni Naftazonum Naftazon Naftazone
Naftidrofuryyli Naftidrofurylum Naftidrofuryl Naftidrofuryl
Nalbufiini Nalbuphinum Nalbufin Nalbuphine
Naldemediini Naldemedinum Naldemedin Naldemedine
Nalidiksiinihappo Acidum nalidixicum Nalidixinsyra Nalidixic acid
Nalmefeeni Nalmefenum Nalmefen Nalmefene
Naloksegoli Naloxegolum Naloxegol Naloxegol
Naloksoni Naloxonum Naloxon Naloxone
Nalorfiini Nalorphinum Nalorfin Nalorphine
Naltreksoni Naltrexonum Naltrexon Naltrexone
Nandroloni Nandrolonum Nandrolon Nandrolone
Naprokseeni Naproxenum Naproxen Naproxen
Naratriptaani Naratriptanum Naratriptan Naratriptan
Narkobarbitaali Narcobarbitalum Narkobarbital Narcobarbital
Natalitsumabi Natalizumabum Natalizumab Natalizumab
Natamysiini Natamycinum Natamycin Natamycin
Nateglinidi Nateglinidum Nateglinid Nateglinide
Natriumalendronaatti, vedetön Natrii alendronas anhydricus Natriumalendronat, vattenfritt Sodium alendronate, anhydrous
Natriumamidotritsoaatti Natrii amidotrizoas Natriumamidotrizoat Sodium amidotrizoate
Natriumaminosalisylaatti Natrii aminosalicylas Natriumaminosalicylat Sodium aminosalicylate
Natriumapolaatti Natrii apolas Natriumapolat Sodium apolate
Natriumaurotiomalaatti Natrii aurothiomalas Natriumaurotiomalat Sodium aurothiomalate
Natriumaurotiosulfaatti Natrii aurotiosulphas Natriumaurotiosulfat Sodium aurotiosulfate
Natriumbromidi Natrii bromidum Natriumbromid Sodium bromide
Natriumfenyylibutyraatti Natrii phenylbutyras Natriumfenylbutyrat Sodium phenylbutyrate
Natriumglyserofosfaatti, hydratoitu Natrii glycerophosphas hydricus Natriumglycerofosfat, hydratiserat Sodium glycerophosphate, hydrated
Natriumhyaluronaatti Natrii hyaluronas Natriumhyaluronat Sodium hyaluronate
Natriumibandronaatti Natrii ibandronas Natriumibandronat Sodium ibandronate
Natriumjoksaglaatti Natrii ioxaglas Natriumjoxaglat Sodium ioxoglate
Natriumjopodaatti Natrii iopodas Natriumjopodat Sodium iopodate
Natriumkromoglikaatti Natriumchromoglicat Natriumkromoglikat Sodium cromoglicate
Natriumlauryyli-sulfoasetaatti Natrii layrylsulfoacetas Natriumlauryl-sulfoacetat Sodium lauryl sulphoacetate
Natriummonofluori-fosfaatti Natrii monofluorophosphas Natriummono-fluorfosfat Sodium monofluorophosphate
Natriummorruaatti Natrii morrhuas Natriummorruat Sodium morrhuate
Natriumnitroprussidi Natrii nitroprussicum Natriumnitroprussid Sodium nitroprusside
Natriumoksibaatti Natrii oxybas Natriumoxybat Sodium oxybate
Natriumpentosaani-polysulfaatti Natrii pentosani polysulfas Natriumpentosanpoly-sulfat Pentosan polysulfate sodium
Natriumpikosulfaatti Natrii picosulfas Natriumpikosulfat Sodium picosulfate
Natriumpolystyreeni-sulfonaatti Natrii polystyrensulfonas Natriumpolystyren-sulfonat Sodium polystyrene sulfonate
Natriumsalisylaatti Natrii salicylas Natriumsalicylat Sodium salicylate
Natriumsilastatinaatti Natrii cilastatinas Natriumsilastatinat Sodium cilastatin
Natriumsirkonium-syklosilikaatti Natrii zirconii cyclosilicas Natriumzirkonium-cyklosilikat Sodium zirconium cyclosilicate
Natriumstiboglukonaatti Natrii stibogluconas Natriumstiboglukonat Sodium stibogluconate
Natriumtetradekyyli-sulfaatti Natrii tetradecylis sulfas Natriumtetradecylsulfat Sodium tetradecyl sulfate
Natriumtiosulfaatti Natrii thiosulfas Natriumtiosulfat Natrium Thiosulphate
Nebivololi Nebivololum Nebivolol Nebivolol
Nedokromiilinatrium Nedocromilum natricum Nedokromilnatrium Nedocromil sodium
Nefatsodoni Nefazodonum Nefazodon Nefazodone
Nefirasetaami Nefiracetamum Nefiracetam Nefiracetam
Nefopaami Nefopamum Nefopam Nefopam
Nelarabiini Nelarabinum Nelarabin Nelarabine
Nelfinaviiri Nelfinavirum Nelfinavir Nelfinavir
Neomysiini Neomycinum Neomycin Neomycin
Neostigmiini Neostigminum Neostigmin Neostigmine
Neostigmiinibromidi Neostigmini bromidum Neostigminbromid Neostigmine bromide
Neostigmiinimetilsulfaatti Neostigmini metilsulfas Neostigminmetilsulfat Neostigmine metilsulphate
Nepafenaakki Nepafenacum Nepafenak Nepafenac
Neratinibi Neratinibum Neratinib Neratinib
Nesitumumabi Necitumumabum Necitumumab Necitumumab
Netarsudiili Netarsudilum Netarsudil Netarsudil
Netilmisiini Netilmicinum Netilmicin Netilmicin
Netupitantti Netupitantum Netupitant Netupitant
Nevirapiini Nevirapinum Nevirapin Nevirapine
Nialamidi Nialamidum Nialamid Nialamide
Nifedipiini Nifedipinum Nifedipin Nifedipine
Nifurateeli Nifuratelum Nifuratel Nifuratel
Nifurokiini Nifuroquinum Nifurokin Nifuroquine
Nifurtimoksi Nifurtimoxum Nifurtimox Nifurtimox
Nikardipiinihydrokloridi Nicardipini hydrochloridum Nikardipinhydroklorid Nicardipine hydrochloride
Nikeritroli Niceritrolum Niceritrol Niceritrol
Niketamidi Nicethamidum Nicetamid Nikethamide
Niklofolaani Niclofolanum Niklofolan Niclofolan
Niklosamidi Niclosamidum Niklosamid Niclosamide
Nikoboksiili Nicoboxilum Nikoboxil Nicoboxil
Nikofuranoosi Nicofuranosum Nikofuranos Nicofuranose
Nikomorfiini Nicomorphinum Nikomorfin Nicomorphine
Nikorandiini Nicorandilum Nikorandil Nicorandil
Nikotiini Nicotinum Nikotin Nicotine
Nikotinyylimetyyliamidi Nicotinylmethylamidum Nikotinylmetylamid Nicotinyl methylamide
Nilotinibi Nilotinibum Nilotinib Nilotinib
Nilutamidi Nilutamidum Nilutamid Nilutamide
Nilvadipiini Nilvadipinum Nilvadipidin Nilvadipine
Nimesulidi Nimesulidum Nimesulid Nimesulide
Nimodipiini Nimodipinum Nimodipin Nimodipine
Nimustiinihydrokloridi Nimustini hydrochloridum Nimustinhydroklorid Nimustine hydrochloride
Nintedanibi Nintedanibum Nintedanib Nintedanib
Niraparibi Niraparibum Niraparib Niraparib
Nisoldipiini Nisoldipinum Nisoldipin Nisoldipine
Nitatsoksanidi Nitazoxanidum Nitazoxanid Nitazoxanide
Nitenpyraami Nitenpyramum Nitenpyram Nitenpyram
Nitisinoni Nitisinonum Nitisinon Nitisinone
Nitratsepaami Nitrazepamum Nitrazepam Nitrazepam
Nitrendipiini Nitrendipinum Nitrendipin Nitrendipine
Nitrofurantoiini Nitrofurantoinum Nitrofurantoin Nitrofurantoin
Nitrofuratsoni Nitrofurazonum Nitrofurazon Nitrofurazone; Nitrofural
Nitroksoliini Nitroxolinum Nitroxolin Nitroxoline
Nitroprussidi Nitroprussidum Nitroprussid Nitroprusside
Nitroskanaatti Nitroscanatum Nitroskanat Nitroscanate
Nitsatidiini Nizatidinum Nizatidin Nizatidine
Nivolumabi Nivolumabum Nivolumab Nivolumab
Nomegestroliasetaatti Nomegestroli acetas Nomegestrolacetat Nomegestrol acetate
Nomifensiini Nomifensinum Nomifensin Nomifensine
Nonakogi alfa Nonacogum alfa Nonakog alfa Nonacog alfa
Nonakogi beetapegoli Nonacogum beta pegolum Nonakog beta pegol Nonacog beta pegol
Nonivamidi Nonivamidum Nonivamid Nonivamide
Nonoksinoli Nonoxinolum Nonoxinol Nonoxinol
Noradrenaliinitartraatti Noradrenalini tartras Noradrenalintartrat Noradrenaline tartrate
Nordihydroguajareettihappo Acidum nordihydroguaiareticum Nordihydroguajaretsyra Nordihydroguaiaretic acid
Norelgestromiini Norelgestrominum Norelgestromin Norelgestromin
Norepinefriini, Noradrenaliini Norepinephrinum,Noradrenalinum Norepinefrin, Noradrenalin Norepinephrine, Noradrenaline
Noretisteroni Norethisteronum Noretisteron Norethisterone
Noretynodreeli Noretynodrelum Noretynodrel Noretynodrel
Norfenefriini Norfenefrinum Norfenefrin Norfenefrine
Norfloksasiini Norfloxacinum Norfloxacin Norfloxacin
Norgestimaatti Norgestimatum Norgestimat Norgestimate
Norgestreeli Norgestrelum Norgestrel Norgestrel
Normetadoni Normethadonum Normetadon Normethadone
Nortriptyliini Nortriptylinum Nortriptylin Nortriptyline
Noskapiini Noscapinum Noskapin Noscapine
Novobiosiini Novobiocinum Novobiocin Novobiocin
Nusinerseeni Nusinersenum Nusinersen Nusinersen
Nystatiini Nystatinum Nystatin Nystatin
Obetikoolihappo Acidum obeticholicum Obeticholsyra Obeticholic acid
Obidoksiimi Obidoximum Obidoxim Obidoxime
Obiltoksaksimabi Obiltoxaximabum Obiltoxaximab Obiltoxaximab
Obinututsumabi Obinutuzumabum Obinutuzumab Obinutuzumab
ODM-201 ODM-201 ODM-201 ODM-201
Ofatumumabi Ofatumumabum Ofatumumab Ofatumumab
Ofloksasiini Ofloxacinum Ofloxacin Ofloxacin
Oklasitinibi Oclacitinibum Oclacitinib Oclacitinib
Okrelitsumabi Ocrelizumabum Okrelizumab Ocrelizumab
Okriplasmiini Ocriplasminum Ocriplasmin Ocriplasmin
Oksaalihappodihydraatti   Oxalsyradihydrat Oxalic acid dihydrate
Oksaliplatiini Oxaliplatinum Oxaliplatin Oxaliplatin
Oksandroloni Oxandrolonum Oxandrolon Oxandrolone
Oksaprotsiini Oxaprozinum Oxaprozin Oxaprozin
Oksasilliini Oxacillinum Oxacillin Oxacillin
Oksatomidi Oxatomidum Oxatomid Oxatomide
Oksatsepaami Oxazepamum Oxazepam Oxazepam
Oksedriini Oxedrinum Oxedrin Oxedrine
Oksedriinitartraatti Oxedrini tartras Oxedrintartrat Oxedrine tartrate
Okseladiini Oxeladinum Oxeladin Oxeladin
Oksetakaiini Oxetacainum Oxetakain Oxetacaine
Oksibuprokaiini Oxybuprocainum Oxibuprokain Oxybuprocaine
Oksibutiniinihydrokloridi Oxybutynini hydrochloridum Oxibutyninhydroklorid Oxybutynin hydrochloride
Oksifedriini Oxyfedrinum Oxifedrin Oxyfedrine
Oksifenbutatsoni Oxyphenbutazonum Oxifenbutazon Oxyphenbutazone
Oksifenoni Oxyphenonum Oxyfenon Oxyphenonium
Oksifensyklimiini Oxyphencycliminum Oxifencyklimin Oxyphencyclimine
Oksikinoliini Oxyquinolinum Oxikinolin Oxyquinoline
Oksikinoliinisulfaatti Oxichinolini sulfas Oxikinolinsulfat Oxyquinoline sulfate
Oksikodoni Oxycodonum Oxikodon Oxycodone
Oksikonatsoli Oxiconazolum Oxikonazol Oxiconazole
Oksilofriini Oxilofrinum Oxilofrin Oxilofrine
Oksimetatsoliini Oxymetazolinum Oximetazolin Oxymetazoline
Oksimetoloni Oxymetholonum Oximetolon Oxymetholone
Oksipertiini Oxypertinum Oxipertin Oxypertine
Oksirasetaami Oxiracetamum Oxracetam Oxiracetam
Oksisinkofeeni Oxycinchophenum Oxycinkofen Oxycinchophen
Oksitetrasykliini Oxytetracyclinum Oxitetracyklin Oxytetracycline
Oksitosiini Oxytocinum Oxytocin Oxytocin
Oksitriptaani Oxitriptanum Oxitriptan Oxitriptan
Oksitropiumbromidi Oxitropii bromidum Oxitropiumbromid Oxitropium bromide
Okskarbatsepiini Oxcarbazepinum Oxkarbazepin Oxcarbazepine
Oksolamiini Oxolaminum Oxolamin Oxolamine
Oksoliinihappo Acidum oxolinicum Oxolinsyra Oxolinic acid
Oksomematsiini Oxomemazinum Oxomemazin Oxomemazine
Oksprenololi Oxprenololum Oxprenolol Oxprenolol
Oktafluoropropaani Octafluoropropanum Oktafluoropropan Octafluoropropane
Oktenidiini Octenidinum Oktenidin Octenidine
Oktodriini Octodrinum Oktodrin Octodrine
Oktokogi alfa Octocogum alfa Octocog alfa Octocog alfa
Oktotiamiini Octotiaminum Oktotiamin Octotiamine
Oktreotidi Octreotidum Oktreotid Octreotide
Olantsapiini Olanzapinum Olanzapin Olanzapine
Olantsapiinipamoaattimono-hydraatti Olanzapini pamoas monohydricus Olanzapinpamoatmono-hydrat Olanzapine pamoate monohydrate
Olaparibi Olaparibum Olaparib Olaparib
Olaratumabi Olaratumabum Olaratumab Olaratumab
Oleandomysiini Oleandomycinum Oleandomycin Oleandomycin
Olmesartaani Olmesartanum Olmesartan Olmesartan
Olodateroli Olodaterolum Olodaterol Olodaterol
Olopatadiini Olopatadinum Olopatadin Olopatadine
Olsalatsiini Olsalazinum Olsalazin Olsalazine
Omalitsumabi Omalizumabum Omalizumab Omalizumab
Omasetaksiinimepesuksinaatti Omacetaxini mepesuccinas Omacetaxinmepesuccinat Omacetaxine mepesuccinate
Ombitasviiri Ombitasvirum Ombitasvir Ombitasvir
Omepratsoli Omeprazolum Omeprazol Omeprazole
Onasemnogeeni-abeparvoveekki Onasemnogenum abeparvovecum Onasemnogen-abeparvovek Onasemnogene abeparvovec
Ondansetroni Ondansetronum Ondansetron Ondansetron
Opikaponi Opicaponum Opikapon Opicapone
Opipramoli Opipramolum Opipramol Opipramol
Orbifloksasiini Orbifloxacinum Orbifloxacin Orbifloxacin
Orfenadriini Orphenadrinum Orfenadrin Orphenadrine
Orgoteiini Orgoteinum Orgotein Orgotein
Oritavansiini Oritavancinum Oritavancin Oritavancin
Orlistaatti Orlistatum Orlistat Orlistat
Ormeloksifeeni Ormeloxifenum Ormeloxifen Ormeloxifene
Ornidatsoli Ornidazolum Ornidazol Ornidazole
Oroottihappo Acidum oroticum Orotsyra Orotic acid
Orsiprenaliini Orciprenalinum Orciprenalin Orciprenaline
Osateroniasetaatti Osateroni acetas Osateronacetat Osaterone acetate
Oseltamiviirifosfaatti Oseltamivirum phosphas Oseltamivirfosfat Oseltamivir phosphate
Osilodrostaatti Osilodrostatum Osilodrostat Osilodrostat
Osimertinibi Osimertinibum Osimertinib Osimertinib
Osmiinihappo Acidum osmicum Osminsyra Osmium acid
Ospemifeeni Ospemifenum Ospemifen Ospemifene
Oterasiili Oteracilum Oteracil Oteracil
Otsanimodi Ozanimodum Ozanimod Ozanimod
Otsenoksasiini Ozenoxacinum Ozenoxacin Ozenoxacin
Ouabaiini Ouabainum Ouabain Ouabain
Padeliporfiini Padeliporfinum Padeliporfin Padeliporfin
Paklitakseli Paclitaxelum Paklitaxel Paclitaxel
Palbosiklibi Palbociclibum Palbociklib Palbociclib
Palifermiini Paliferminum Palifermin Palifermin
Paliperidoni Paliperidonum Paliperidon Paliperidone
Palivitsumabi Palivizumabum Palivizumab Palivizumab
Palonosetroni Palonosetronum Palonosetron Palonosetron
Pamidronaatti Pamidronatum Pamidronat Pamidronate
Pamidronihappo Acidum pamidronicum Pamidronsyra Pamidronic acid
Panitumumabi Panitumumabum Panitumumab Panitumumab
Pankreatiini Pancreatinum Pankreatin Pancreatin
Pankreotsymiini Pancreozymin Pankreozymin Pancreozymin; Cholecystokinin
Pankuronium Pancuronium Pankuronium Pancuronium
Pankuroniumbromidi Pancuronii bromidum Pankuroniumbromid Pancuronium bromide
Panobinostaatti Panobinostatum Panobinostat Panobinostat
Pantopratsoli Pantoprazolum Pantoprazol Pantoprazole
Papaveriini Papaverinum Papaverin Papaverine
Papaveriinihydrokloridi Papaverini hydrochloridum Papaverinhydroklorid Papaverine hydrochloride
Para-aminosalisyylihappo Acidum para-aminosalicylicum Para-aminosalicylsyra Para-aminosalicylic acid
Paraldehydi Paraldehydum Paraldehyd Paraldehyde
Parametadioni Paramethadionum Parametadion Paramethadione
Parametasoni Paramethasonum Parametason Paramethasone
Parasetamoli Paracetamolum Paracetamol Paracetamol
Paratyroidihormoni Hormonum parathyroidum (rdna) Parathormon Parathyroid hormone (rdna)
Parekoksibi Parecoxibum Parecoxib Parecoxib
Pargeveriini Pargeverinum Pargeverin Pargeverine
Parikalsitoli Paricalcitolum Parikalcitol Paricalcitol
Paritapreviiri Paritaprevirum Paritaprevir Paritaprevir
Paroksetiini Paroxetinum Paroxetin Paroxetine
Paromomysiini Paromomycinum Paromomycin Paromomycin
Pasireotidi Pasireotidum Pasireotid Pasireotide
Patiromeerikalsium Patiromerum calcium Patiromer calcium Patiromer calcium
Patisiraani Patisiranum Patisiran Patisiran
Patsopanibi Pazopanibum Pazopanib Pazopanib
Pefloksasiini Pefloxacinum Pefloxacin Pefloxacin
Pegaptanibi Pegaptanibum Pegaptanib Pegaptanib
Pegaptanibinatrium Natrii pegaptanibum Natriumpegaptanib Pegaptanib sodium
Pegaspargaasi Pegaspargasum Pegaspargas Pegaspargase
Pegbovigrastiimi Pegbovigrastimum Pegbovigrastim Pegbovigrastim
Pegfilgrastiimi Pegfilgrastimum Pegfilgrastim Pegfilgrastim
Peginterferoni Peginterferonum Peginterferon Peginterferon
Peginterferoni alfa-2a Peginterferonum alfa-2a Peginterferon alfa-2a Peginterferon alfa-2a
Peginterferoni beeta-1a Peginterferonum beta-1a Peginterferon-beta-1a Peginterferon beta-1a
Peglotikaasi Pegloticasum Peglotikas Pegloticase
Pegvaliaasi Pegvaliasum Pegvalias Pegvaliase
Pegvisomantti Pegvisomantum Pegvisomant Pegvisomant
Pembrolitsumabi Pembrolizumabum Pembrolizumab Pembrolizumab
Pemetreksedi Pemetrexedum Pemetrexed Pemetrexed
Pemigatinibi Pemigatinibum Pemigatinib Pemigatinib
Pemoliini Pemolinum Pemolin Pemoline
Penbutololi Penbutololum Penbutolol Penbutolol
Penetamaattihydrojodidi Penethamati hydroiodidum Penetamathydroiodid Penethamate hydroiodide
Penfluridoli Penfluridolum Penfluridol Penfluridol
Penisillamiini Penicillaminum Penicillamin Penicillamine
Penisillinaasi Penicillinasum Penicillinas Penicillinase
Pensikloviiri Penciclovirum Penciklovir Penciclovir
Pentaerytrityylitetra-nitraatti Pentaerithrityli tetranitras Pentaeritrityltetranitrat Pentaerythrityl tetranitrate
Pentagastriini Pentagastrinum Pentagastrin Pentagastrin
Pentamidiini Pentamidinum Pentamidin Pentamidine
Pentatsosiini Pentazocinum Pentazocin Pentazocine
Pentetratsoli Pentetrazolum Pentetrazol Pentetrazol
Pentetreotidi Pentetreotidum Pentetreotid Pentetreotide
Pentienaatti Penthienatum Pentienat Penthienate
Pentifylliini Pentifyllinum Pentifyllin Pentifylline
Pentobarbitaali Pentobarbitalum Pentobarbital Pentobarbital
Pentoksifylliini Pentoxifyllinum Pentoxifyllin Pentoxifylline
Pentoksiveriini Pentoxyverinum Pentoxiverin Pentoxyverine
Pentostatiini Pentostatinum Pentostatin Pentostatin
Peramiviiri Peramivirum Peramivir Peramivir
Perampaneeli Perampanelum Perampanel Perampanel
Perfenatsiini Perphenazinum Perfenazin Perphenazine
Perfloksasiini Perfloxacinum Perfloxacin Perfloxacin
Perflutreeni Perflutrenum Perflutren Perflutren
Pergolidi Pergolidum Pergolid Pergolide
Perindopriili Perindoprilum Perindopril Perindopril
Perisiatsiini Periciazinum Periciazin Periciazine
Permetriini Permethrinum Permetrin Permethrin
Pertutsumabi Pertuzumabum Pertuzumab Pertuzumab
Pesilosiini Pecilocinum Pecilocin Pecilocin
Petidiini Pethidinum Petidin Pethidine
Pibrentasviiri Pibrentasvirum Pibrentasvir Pibrentasvir
Pikamiloni Picamilonum Pikamilon Picamilon
Piksantroni Pixantronum Pixantron Pixantrone
Pilokarpiini Pilocarpinum Pilokarpin Pilocarpine
Pilokarpiinihydrokloridi Pilocarpini hydrochloridum Pilokarpinhydroklorid Pilocarpine hydrochloride
Pilokarpiininitraatti Pilocarpini nitras Pilokarpinnitrat Pilocarpine nitrate
Pimekrolimuusi Pimecrolimusum Pimekrolimus Pimecrolimus
Pimobendaani Pimobendanum Pimobendan Pimobendan
Pimotsidi Pimozidum Pimozid Pimozide
Pinasidiili Pinacidilum Pinacidil Pinacidil
Pinaveriumbromidi Pinaverii bromidum Pinaveriumbromid Pinaverium bromide
Pindololi Pindololum Pindolol Pindolol
Pioglitatsoni Pioglitazonum Pioglitazon Pioglitazone
Pipamperoni Pipamperonum Pipamperon Pipamperone
Pipekuroniumbromidi Pipecuronii bromidum Pipekuroniumbromid Pipecuronium bromide
Pipemidihappo Acidum pipemidicum Pipemidsyra Pipemidic acid
Pipentsoloni Pipenzolonum Pipenzolon Pipenzolate
Piperakiinitetrafosfaatti Piperaquini tetraphosphas Piperakintetrafosfat Piperaquine Tetraphosphate
Piperasilliini Piperacillinum Piperacillin Piperacillin
Piperatsiini Piperazinum Piperazin Piperazine
Piperidolaatti Piperidolatum Piperidolat Piperidolate
Piperyloni Piperylonum Piperylon Piperylone
Pipotiatsiini Pipotiazinum Pipotiazin Pipotiazine
Pipradroli Pipradrolum Pipradrol Pipradrol
Pirasetaami Piracetamum Piracetam Piracetam
Pirbuteroli Pirbuterolum Pirbuterol Pirbuterol
Pirentsepiini Pirenzepinum Pirenzepin Pirenzepine
Piretanidi Piretanidum Piretanid Piretanide
Pirfenidoni Pirfenidonum Pirfenidon Pirfenidone
Piritramidi Piritramidum Piritramid Piritramide
Pirlimysiinihydrokloridi Pirlimycini hydrochloridum Pirlimycinhydroklorid Pirlimycin hydrochloride
Piroksikaami Piroxicamum Piroxikam Piroxicam
Piromidihappo Acidum piromidicum Piromidsyra Piromidic acid
Pirprofeeni Pirprofenum Pirprofen Pirprofen
Pitavastatiini Pitavastatinum Pitavastatin Pitavastatin
Pitofenoni Pitofenonum Pitofenon Pitofenone
Pitolisantti Pitolisantum Pitolisant Pitolisant
Pitsotifeeni Pizotifenum Pizotifen Pizotifen
Pivampisilliini Pivampicillinum Pivampicillin Pivampicillin
Pivmesillinaami Pivmecillinamum Pivmecillinam Pivmecillinam
Plasmiini Plasminum Plasmin Plasmin; Fibrinolysin (human)
Pleriksafori Plerixaforum Plerixafor Plerixafor
Podofyllotoksiini Podophyllotoxinum Podofyllotoxin Podophyllotoxin
Polatutsumabi-vedotiini Polatuzumabum vedotinum Polatuzumab vedotin Polatuzumab vedotin
Poldiini Poldinum Poldin Poldine
Polidokanoli Polidocanolum Polidokanol Polidocanol
Polikresuleeni Policresulenum Polikresulen Policresulen
Poloksameeri Poloxamerum Poloxamer Poloxamer
Polyestradiolifosfaatti Polyestradioli phosphas Polyestradiolfosfat Polyestradiol phosphate
Polykarbofiilikalsium Polykarbophilum calcicum Polykarbofilkalcium Polycarbophil calcium
Polymyksiini B Polymyxinum B Polymyxin B Polymyxin B
Polynoksyliini Polynoxylinum Polynoxylin Polynoxylin
Polyporfyriini Polyporphyrinum Polyporfyrin Polyporphyrin
Polystyreenisulfonaatti Polystyrensulphonatum Polystyrensulfonat Polystyrene sulfonate
Polytiatsidi Polythiazidum Polytiazid Polythiazide
Pomalidomidi Pomalidomidum Pomalidomid Pomalidomide
Ponatinibi Ponatinibum Ponatinib Ponatinib
Ponesimodi Ponesimodum Ponesimod Ponesimod
Porfimeerinatrium Porfimerum natricum Porfimernatrium Porfimer sodium
Posakonatsoli Posaconazolum Posakonazol Posaconazole
Povidoni Povidonum Povidon Povidone
Pradofloksasiini Pradofloxacinum Pradofloxacin Pradofloxacin
Praktololi Practololum Praktolol Practolol
Pralidoksiimi Pralidoximum Pralidoxim Pralidoxime
Pralidoksiimimesilaatti Pralidoximi mesilas Pralidoximmesilat Pralidoxime mesilate
Pralmoreliini, (GHRP-2) Pralmorelinum, (GHRP-2) Pralmorelin, (GHRP-2) Pralmorelin (GHRP-2)
Pramipeksoli Pramipexolum Pramipexol Pramipexole
Pramipeksolidihydro-kloridimonohydraatti Pramipexolum dihydrochloridum monohydricum Pramipexoldihydro-kloridmonohydrat Pramipexole dihydrochloride monohydrate
Pramirasetaami Pramiracetamum Pramiracetam Pramiracetam
Pramokaiini Pramocainum Pramokain Pramocaine
Pramoksiinihydrokloridi Pramoxini hydrochloridum Pramoxinhydroklorid Pramoxine hydrochloride
Prasteroni Prasteronum Prasteron Prasterone
Prasugreeli Prasugreli hydrochloridum Prasugrel Prasugrel
Pratsepaami Prazepamum Prazepam Prazepam
Pratsikvanteeli Praziquantelum Prazikvantel Praziquantel
Pratsosiini Prazosinum Prazosin Prazosin
Pravastatiini Pravastatinum Pravastatin Pravastatin
Prednikarbaatti Prednicarbatum Prednikarbat Prednicarbate
Prednilideeni Prednylidenum Prednyliden Prednylidene
Prednimustiini Prednimustinum Prednimustin Prednimustine
Prednisoloni Prednisolonum Prednisolon Prednisolone
Prednisoni Prednisonum Prednison Prednisone
Pregabaliini Pregabalinum Pregabalin Pregabalin
Pregnenoloni Pregnenolonum Pregnenolon Pregnenolone
Prenalteroli Prenalterolum Prenalterol Prenalterol
Prenyyliamiini Prenylaminum Prenylamin Prenylamine
Prepandemia-influenssarokote (H5N1) Prepandemic influenza vaccine (H5N1) Prepandemiskt influensavaccin (H5N1) Prepandemic influenza vaccine (H5N1)
Pretomanidi Pretomanidum Pretomanid Pretomanid
Prilokaiini Prilocainum Prilokain Prilocaine
Primakiini Primaquinum Primakin Primaquine
Primidoni Primidonum Primidon Primidone
Probenesidi Probenecidum Probenecid Probenecid
Profenamiini Profenaminum Profenamin Profenamine
Progesteroni Progesteronum Progesteron Progesterone
Proguaniili Proguanilum Proguanil Proguanil
Proguaniilihydrokloridi Proguanili hydrochloridum Proguanilhydroklorid Proguanil hydrochloride
Prokaiini Procainum Prokain Procaine
Prokaiiniamidi Procainamidum Prokainamid Procainamide
Prokarbatsiini Procarbazinum Prokarbazin Procarbazine
Prokaterolihydrokloridi Procateroli hydrochloridum Prokaterolhydroklorid Procaterol hydrochloride
Proklooriperatsiini Prochlorperazinum Proklorperazin Prochlorperazine
Proksifylliini Proxyphyllinum Proxifyllin Proxyphylline
Proksimetakaiini Proxymetacainum Proximetakain Proxymetacaine
Prokvatsoni Proquazonum Prokvazon Proquazone
Proligestoni Proligestonum Proligeston Proligestone
Prolintaani Prolintanum Prolintan Prolintane
Promatsiini Promazinum Promazin Promazine
Prometatsiini Promethazini Prometazin Promethazine
Propafenoni Propafenonum Propafenon Propafenone
Propamidiini Propamidinum Propamidin Propamidine
Propanteliini Propanthelini Propantelin Propantheline
Propanteliinibromidi Propanthelini bromidum Propantelinbromid Propantheline bromide
Propasetamoli Propacetamolum Propacetamol Propacetamol
Propatyylinitraatti Propatylnitratum Propatylnitrat Propatylnitrate
Propentofylliini Propentofyllinum Propentofyllin Propentofylline
Propiomatsiini Propiomazinum Propiomazin Propiomazine
Propisilliini Propicillinum Propicillin Propicillin
Propofoli Propofolum Propofol Propofol
Propranololi Propranololum Propranolol Propranolol
Propyfenatsoni Propyphenazonum Propyfenazon Propyphenazone
Propyylijodoni Propyliodonum Propyljodon Propyliodone
Propyylitiourasiili Propylthiouracilum Propyltiouracil Propylthiouracil
Proscillaridiini Proscillaridinum Proscillaridin Proscillaridin
Prostasykliini Prostacyclinum Prostacyklin Prostacyclin
Prosyklidiini Procyclidinum Procyklidin Procyclidine
Protamiinisulfaatti Protamini sulfas Protaminsulfat Protamine sulphate
Protionamidi Protionamidum Protionamid Protionamide
Protireliini Protirelinum Protirelin Protirelin
Protriptyliini Protriptylinum Protriptylin Protriptyline
Prukalopridi Prucalopridum Prucaloprid Prucalopride
Pseudoefedriini Pseudoephedrinum Pseudoefedrin Pseudoephedrine
Psilosybiini Psilocybinum Psilocybin Psilocybine
Pyranteeli Pyrantelum Pyrantel Pyrantel
Pyranteeliembonaatti Pyranteli embonas Pyrantelembonat Pyrantel embonate
Pyratsiiniamidi Pyrazinamidum Pyrazinamid Pyrazinamide
Pyridostigmiini Pyridostigminum Pyridostigmin Pyridostigmine
Pyridostigmiinibromidi Pyridostigmini bromidum Pyridostigminbromid Pyridostigmine bromine
Pyridyylikarbinoli Pyridylcarbinolum Pyridylkarbinol Pyridylcarbinol
Pyrimetamiini Pyrimethaminum Pyrimetamin Pyrimethamine
Pyriproksifeeni Pyriproxyfenum Pyriproxifen Pyriproxyfen
Pyriproli Pyriprolum Pyriprol Pyriprole
Pyritinoli Pyritinolum Pyritinol Pyritinol
Pyrityylidioni Pyrithyldionum Pyrityldion Pyrithyldione
Pyrrobutamiini Pyrrobutaminum Pyrrobutamin Pyrrobutamine
Pyrviini Pyrvinum Pyrvin Pyrvinium
Rabepratsoli Rabeprazolum Rabeprazol Rabeprazole
Raloksifeeni Raloxifenum Raloxifen Raloxifene
Raltegraviiri Raltegravirum Raltegravir Raltegravir
Raltitreksedi Raltitrexedum Raltitrexed Raltitrexed
Ramipriili Ramiprilum Ramipril Ramipril
Ramusirumabi Ramucirumabum Ramucirumab Ramucirumab
Ranibitsumabi Ranibizumabum Ranibizumab Ranibizumab
Ranitidiini Ranitidinum Ranitidin Ranitidine
Ranolatsiini Ranolazinum Ranolazin Ranolazine
Rasagiliini Rasagilinum Rasagilin Rasagiline
Rasburikaasi Rasburicasum Rasburikas Rasburicase
Rasekadotriili Racecadotrilum Racekadotril Racecadotril
Ratsoksaani Razoxanum Razoxan Razoxane
Raubasiini Raubasinum Raubasin Raubasine
Rautadekstraani Ferri hydroxidum dextranum complex Järndextran Iron dextran complex
Rautaoksidi, sokeripitoinen Ferri oxidum saccharatum Ferrioxid, sockrad Saccharated ferric oxide
Rautaoksididekstraanikompleksit Ferri(III)isomaltosidum 1000 complex Järnoxid dextrankomplexer Iron(III)isomaltoside 1000 complex
Ravulitsumabi Ravulizumabum Ravulizumab Ravulizumab
Reboksetiini Reboxetinum Reboxetin Reboxetine
Regadenosoni Regadenosonum Regadenoson Regadenoson
Regorafenibi Regorafenibum Regorafenib Regorafenib
Remdesiviiri Remdesivirum Remdesivir Remdesivir
Remifentaniili Remifentanilum Remifentanil Remifentanil
Remimatsolaami Remimazolamum Remimazolam Remimazolam
Remoksipridihydrokloridi Remoxipridum hydrochloridum Remoxipridhydroklorid Remoxipride hydrochloride
Repaglinidi Repaglinidum Repaglinid Repaglinide
Reposaali Reposalum Reposal Reposal
Reserpiini Reserpinum Reserpin Reserpine
Resinnamiini Rescinnaminum Rescinnamin Rescinnamine
Reslitsumabi Reslizumabum Reslizumab Reslizumab
Resokortolibutyraatti Resocortoli butyras Resokortolbutyrat Resocortol butyrate
Retapamuliini Retapamulinum Retapamulin Retapamulin
Reteplaasi Reteplasum Reteplas Reteplase
Retigabiini Retigabinum Retigabin Retigabine
Retinoli Retinolum Retinol Retinol
Revipariininatrium Reviparinum natricum Reviparinnatrium Reviparin sodium
Ribaviriini Ribavirinum Ribavirin Ribavirin
Ribosiklibi Ribociclibum Ribociklib Ribociclib
Rifabutiini Rifabutinum Rifabutin Rifabutin
Rifaksimiini Rifaximinum Rifaximin Rifaximin
Rifampisiini Rifampicinum Rifampicin Rifampicin
Rifamysiini Rifamycinum Rifamycin Rifamycin
Rifapentiini Rifapentinum Rifapentin Rifapentine
Rikkiheksafluoridi Sulphur hexafluoridum Svavelhexafluorid Sulfur hexafluoride
Rilonasepti Rilonaceptum Rilonacept Rilonacept
Rilpiviriini Rilpivirinum Rilpivirin Rilpivirine
Rilutsoli Riluzolum Riluzol Riluzole
Rimantadiini Rimantadinum Rimantadin Rimantadine
Rimatsolium Rimazolium Rimazolium Rimazolium
Rimatsoliummetilsulfaatti Rimazolii metilsulfas Rimazoliummetilsulfat Rimazolium metilsulfate
Rimeksoloni Rimexolonum Rimexolon Rimexolone
Rimiteroli Rimiterolum Rimiterol Rimiterol
Rimonabantti Rimonabantum Rimonabant Rimonabant
Riosiguaatti Riociguatum Riociguat Riociguat
Risankitsumabi Risankizumabum Risankizumab Risankizumab
Risdiplaami Risdiplamum Risdiplam Risdiplam
Risedronaatti Risedronatum Risedronat Risedronate
Risperidoni Risperidonum Risperidon Risperidone
Ritodriini Ritodrinum Ritodrin Ritodrine
Ritonaviiri Ritonavirum Ritonavir Ritonavir
Ritsatriptaani Rizatriptanum Rizatriptan Rizatriptan
Rituksimabi Rituximabum Rituximab Rituximab
Rivaroksabaani Rivaroxabanum Rivaroxaban Rivaroxaban
Rivastigmiini Rivastigminum Rivastigmin Rivastigmine
Robenakoksibi Robenacoxibum Robenacoxib Robenacoxib
Rofekoksibi Rofecoxibum Rofecoxib Rofecoxib
Roflumilasti Roflumilastum Roflumilast Roflumilast
Roksadustaatti Roxadustatum Roxadustat Roxadustat
Roksatidiini Roxatidinum Roxatidin Roxatidine
Roksitromysiini Roxithromycinum Roxitromycin Roxithromycin
Rokuroniumbromidi Rocuronii bromidum Rokuroniumbromid Rocuronium bromide
Rolapitantti Rolapitantum Rolapitant Rolapitant
Rolitetrasykliini Rolitetracyclinum Rolitetracyklin Rolitetracycline
Romidepsiini Romidepsinum Romidepsin Romidepsin
Romifidiini Romifidinum Romifidin Romifidine
Romiplostiimi Romiplostimum Romiplostim Romiplostim
Romosotsumabi Romosozumabum Romosozumab Romosozumab
Ropeginterferoni alfa-2b Ropeginterferonum alfa-2b Ropeginterferon alfa-2b Ropeginterferon alfa-2b
Ropiniroli Ropinirolum Ropinirol Ropinirole
Ropivakaiini Ropivacainum Ropivakain Ropivacaine hydrochloride
Rosiglitatsoni Rosiglitazonum Rosiglitazon Rosiglitazone
Rosoksasiini Rosoxacinum Rosoxacin Rosoxacin
Rosuvastatiini Rosuvastatinum Rosuvastatin Rosuvastatin
Rotigotiini Rotigotinum Rotigotin Rotigotine
Rufinamidi Rufinamidum Rufinamid Rufinamide
Rukaparibi Rucaparibum Rukaparib Rucaparib
Ruksolitinibi Ruxolitinibum Ruxolitinib Ruxolitinib
Rupatadiini Rupatadinum Rupatadin Rupatadine
Rurioktokogi alfa pegoli Rurioctocogum alfa pegolum Rurioktokog alfa pegol Rurioctocog alfa pegol
Rutosidi Rutosidum Rutosid Rutoside
Safinamidi Safinamidum Safinamid Safinamide
Sakinaviiri Saquinavirum Sakvinavir Saquinavir
Sakrosidaasi Sacrosidasum Sacrosidas Sacrosidase
Saksagliptiini Saxagliptinum Saxagliptin Saxagliptin
Sakubitriili Sacubitrilum Sakubitril Sacubitril
Salatsosulfapyridiini Salazosulfapyridinum Salazosulfapyridin Salazosulfapyridine; Sulfasalazine
Salbutamoli Salbutamolum Salbutamol Salbutamol
Salisylosalisyylihappo Acidum salicylosalicylicum Salicylosalicylsyra Salicyloylsalicylic acid
Salisyyliamidi Salicylamidum Salicylamid Salicylamide
Salisyylihappo Acidum salicylicum Salicylsyra Salicylic acid
Salmeteroli Salmeterolum Salmeterol Salmeterol
Santoniini Santoninum Santonin Santonin
Sapropteriinidihydro-kloridi Sapropterini dihydrochloridum Sapropterindihydro klorid Sapropterin dihydrochloride
Sargramostiimi Sargramostimum Sargramostim Sargramostim
Sarilumabi Sarilumabum Sarilumab Sarilumab
Sarolaneeri Sarolanerum Sarolaner Sarolaner
Satralitsumabi Satralizumabum Satralizumab Satralizumab
Sebelipaasi alfa Sebelipasum alfa Sebelipas alfa Sebelipase alfa
Sediranibi Cediranibum Cediranib Cediranib
Seerumigonadotropiini Gonadotrophinum sericum Serumgonadotropin Gonadotrophin, serum
Seknidatsoli Secnidazolum Seknidazol Secnidazole
Sekobarbitaali Secobarbitalum Secobarbital Secobarbital
Sekretiini Secretinum Sekretin Secretin
Sekukinumabi Secukinumabum Sekukinumab Secukinumab
Selamektiini Selamectinum Selamektin Selamectin
Seleenidisulfidi Seleni disulfidum Selendisulfid Selenium disulphide
Selegiliini Selegilinum Selegilin Selegiline
Selekoksibi Celecoxibum Celecoxib Celecoxib
Seleksipagi Selexipagum Selexipag Selexipag
Selineksori Selinexorum Selinexor Selinexor
Seliprololihydrokloridi Celiprololi hydrochloridum Celiprololhydroklorid Celiprolol hydrochloride
Selperkatinibi Selpercatinibum Selperkatinib Selpercatinib
Semaglutidi Semaglutidum Semaglutid Semaglutide
Semiplimabi Cemiplimabum Cemiplimab Cemiplimab
Semustiini Semustinum Semustin Semustine
Senegermiini Cenegerminum Cenegermin Cenegermin
Sennosidi Sennosidum Sennocid Sennoside
Senobamaatti Cenobamatum Cenobamat Cenobamate
Seritinibi Ceritinibum Ceritinib Ceritinib
Serivastatiini Cerivastatinum Cerivastatin Cerivastatin
Serliponaasi alfa Cerliponasum alfa Cerliponas alfa Cerliponase alfa
Sermoreliini Sermorelinum Sermorelin Sermorelin
Sertindoli Sertindolum Sertindol Sertindole
Sertolitsumabipegoli Certolizumabum pegolum Certolizumabpegol Certolizumab pegol
Sertraliini Sertralinum Sertralin Sertraline
Seruletidi Ceruletidum Ceruletid Ceruletide
Setiritsiini Cetirizinum Cetirizin Cetirizine
Setroreliksi Cetrorelixum Cetrorelix Cetrorelix
Setuksimabi Cetuximabum Cetuximab Cetuximab
Setyylipyridinium Cetylpyridinum Cetylpyridinium Cetylpyridinium
Setyylipyridiniumkloridi Cetylpyridinii chloridum Cetylpyridiniumklorid Cetylpyridinium chloride
Sevelameeri Sevelamerum Sevelamer Sevelamer
Sevofluraani Sevofluranum Sevofluran Sevoflurane
Sibutramiini Sibutraminum Sibutramin Sibutramine
Sidofoviiri Cidofovirum Cidofovir Cidofovir
Siklasilliini Ciclacillinum Ciklacillin Ciclacillin
Siklesonidi Ciclesonidum Ciklesonid Ciclesonide
Siklopiroksi Ciclopiroxum Ciklopirox Ciclopirox
Siklosporiini Ciclosporinum Ciklosporin Ciclosporin
Silastatiini Cilastatinum Cilastatin Cilastatin
Silatsapriili Cilazaprilum Cilazapril Cilazapril
Sildenafiili Sildenafilum Sildenafil Sildenafil
Silibiniini Silibininum Silibinin Silibinin
Silodosiini Silodosinum Silodosin Silodosin
Silostatsoli Cilostazolum Silostatsol Cilostazol
Siltuksimabi Siltuximabum Siltuximab Siltuximab
Simepreviiri Simeprevirum Simeprevir Simeprevir
Simetidiini Cimetidinum Cimetidin Cimetidine
Simoktokogi alfa Simoctocogum alfa Simoktokog alfa Simoctocog alfa
Simvastatiini Simvastatinum Simvastatin Simvastatin
Sinakalseetti Cinacalcetum Cinakalcet Cinacalcet
Sinkalidi Sincalidum Sinkalid Sincalide
Sinkkiundesylenaatti Zinci undecylenas Zinkundecylenat Zinc undecylenate
Sinkofeeni Cinchophenum Cinkofen Cinchophen
Sinkokaiini Cinchocainum Cinkokain Cinchocaine
Sinnaritsiini Cinnarizinum Cinnarizin Cinnarizine
Sinoksasiini Cinoxacinum Cinoxacin Cinoxacin
Sinolatsepaami Cinolazepamum Cinolazepam Cinolazepam
Siponimodi Siponimodum Siponimod Siponimod
Siprofloksasiini Ciprofloxacinum Siprofloxacin Ciprofloxacin
Sirolimuusi Sirolimusum Sirolimus Sirolimus
Sisapridi Cisapridum Cisaprid Cisapride
Sisatrakurium Cisatracurium Cisatrakurium Cisatracurium
Sisomisiini Sisomicinum Sisomicin Sisomicin
Sisplatiini Cisplatinum Cisplatin Cisplatin
Sitagliptiini Sitagliptinum Sitagliptin Sitagliptin
Sitagliptiinifosfaatti Sitagliptini phosphas Sitagliptin fosfat Sitagliptin phosphate
Sitaksentaani Sitaxentanum Sitaxentan Sitaxentan
Sitalopraami Citalopramum Citalopram Citalopram
Skopolamiini Scopolaminum Skopolamin Scopolamine
Skopolamiinihydrobromidi Scopolamini hydrobromidum Skopolaminhydrobromid Scopolamine hydrobromide
S-metopreeni S-methoprenum S-metopren S-methoprene
Sobreroli Sobrerolum Sobrerol Sobrerol
Sofosbuviiri Sofosbuvirum Sofosbuvir Sofosbuvir
Solifenasiini Solifenacinum Solifenacin Solifenacin
Solriamfetoli Solriamfetolum Solriamfetol Solriamfetol
Somapasitaani Somapacitanum Somapacitan Somapacitan
Somatoreliini Somatorelinum Somatorelin Somatorelin
Somatostatiiniasetaatti Somatostatini acetas Somatostatinacetat Somatostatin acetate
Somatrogoni Somatrogonum Somatrogon Somatrogon
Somatropiini Somatropinum Somatropin Somatropin
Sorafenibi Sorafenibum Sorafenib Sorafenib
Sotagliflotsiini Sotagliflozinum Sotagliflozin Sotagliflozin
Sotaloli Sotalolum Sotalol Sotalol
Sotatersepti Sotaterceptum Sotatercept Sotatercept
Sparfloksasiini Sparfloxacinum Sparfloxacin Sparfloxacin
Spektinomysiini Spectinomycinum Spektinomycin Spectinomycin
Spinosadi Spinosadum Spinosad Spinosad
Spiramysiini Spiramycinum Spiramycin Spiramycin
Spirapriilihydrokloridi Spiraprili hydrochloridum Spiraprilhydroklorid Spirapril hydrochloride
Spironolaktoni Spironolactonum Spironolakton Spironolactone
Stamulumabi Stamulumabum Stamulumab Stamulumab
Stanotsololi Stanozololum Stanozolol Stanozolol
Stavudiini Stavudinum Stavudin Stavudine
Stiripentoli Stiripentolum Stiripentol Stiripentol
Streptodornaasi Streptodornasum Streptodornas Streptodornase
Streptoduosiini Streptoduocinum Streptoduocin Streptoduocin
Streptokinaasi Streptokinasum Streptokinas Streptokinase
Streptomysiini Streptomycinum Streptomycin Streptomycin
Streptotsosiini Streptozocinum Streptozocin Streptozocin
Strontiumranelaatti Strontii ranelas Strontiumranelat Strontium ranelate
Strykniiniglyseryylifosfaatti Strychnini glycerylphosphas Strykninglycerylfosfat Strychnine glycerophospate
Strykniininitraatti Strychnini nitras Strykninnitrat Strychnine nitrate
Styramaatti Styramatum Styramat Styramate
Sufentaniili Sufentanilum Sufentanil Sufentanil
Sugammadeksi Sugammadexum Sugammadex Sugammadex
Sukralfaatti Sucralfatum Sukralfat Sucralfate
Suksametoni Suxamethonium Suxametonium Suxamethonium
Suksametoniumkloridi Suxamethonii chloridum Suxametoniumklorid Suxamethonium chloride
Suksimeeri (DMSA) Succimerum (DMSA) Succimer (DMSA) Succimer
Suksinyylisulfatiatsoli Succinylsulfathiazolum Succinylsulfatiazol Succinylsulfathiazole
Sulbaktaami Sulbactamum Sulbaktam Sulbactam
Sulbentiini Sulbentinum Sulbentin Sulbentine
Sulesomabi Sulesomabum Sulesomab Sulesomab
Sulfabentsamidi Sulfabenzamidum Sulfabensamid Sulfabenzamide
Sulfabentspyratsiini Sulfabenzpyrazinum Sulfabenspyrazin Sulfabenzpyrazinium
Sulfadiatsiini Sulfadiazinum Sulfadiazin Sulfadiazine
Sulfadikramidi Sulfadicramidum Sulfadikramid Sulfadicramide
Sulfadimetoksiini Sulfadimethoxinum Sulfadimetoxin Sulfadimethoxine
Sulfadimidiini Sulfadimidinum Sulfadimidin Sulfadimidine
Sulfadoksiini Sulfadoxinum Sulfadoxin Sulfadoxine
Sulfafenatsoli Sulfaphenazolum Sulfafenazol Sulfaphenazole
Sulfafuratsoli Sulfafurazolum Sulfafurazol Sulfafurazole
Sulfaguanidiini Sulfaguanidinum Sulfaguanidin Sulfaguanidine
Sulfaisodimidiini Sulfaisodimidinum Sulfaisodimidin Sulfaisodimidine
Sulfaklotsiini Sulfaclozinum Sulfaklozin Sulfaclozine
Sulfaleeni Sulfalenum Sulfalen Sulfalene
Sulfameratsiini Sulfamerazinum Sulfamerazin Sulfamerazine
Sulfametitsoli Sulfamethizolum Sulfametizol Sulfamethizole
Sulfametoksatsoli Sulfamethoxazolum Sulfametoxazol Sulfamethoxazole
Sulfametoksidiatsiini Sulfamethoxydiazinum Sulfametoxidiazin Sulfametoxydiazine
Sulfametoksipyridatsiini Sulfamethoxypyridazinum Sulfametoxipyridazin Sulfamethoxypyridazine
Sulfametomidiini Sulfametomidinum Sulfametomidin Sulfametomidine
Sulfamoksoli Sulfamoxolum Sulfamoxol Sulfamoxole
Sulfaniiliamidi Sulfanilamidum Sulfanilamid Sulfanilamide
Sulfaperiini Sulfaperinum Sulfaperin Sulfaperin
Sulfapyridiini Sulfapyridinum Sulfapyridin Sulfapyridine
Sulfasalatsiini Sulfasalazinum Sulfasalazin Sulfasalazine
Sulfatiatsoli Sulfathiazolum Sulfatiazol Sulfathiazole
Sulfatolamidi Sulfatolamidum Sulfatolamid Sulfatolamide
Sulfatsetamidi Sulfacetamidum Sulfacetamid Sulfacetamide
Sulfiinipyratsoni Sulfinpyrazonum Sulfinpyrazon Sulfinpyrazone
Sulfisomidiini Sulfisomidinum Sulfisomidin Sulfisomidine
Sulfobromiftaleiini Sulfobromphthaleinum Sulfbromftalein Sulfobromophtalein
Sulindaakki Sulindacum Sulindak Sulindac
Sulkonatsoli Sulconazolum Sulkonazol Sulconazole
Sulodeksidi Sulodexidum Sulodexid Sulodexide
Sulpiridi Sulpiridum Sulpirid Sulpiride
Sulprostoni Sulprostonum Sulproston Sulprostone
Sultiaami Sultiamum Sultiam Sultiame
Sumatriptaani Sumatriptanum Sumatriptan Sumatriptan
Sunitinibimalaatti Sunitinibi malas Sunitinibmalat Sunitinib malate
Suprofeeni Suprofenum Suprofen Suprofen
Suramiini Suraminum Suramin Suramin
Surfentaniili Surfentanilum Surfentanil Surfentanile
Susoktokogi alfa Susoctocogum alfa Susoktokog alfa Susoctocog alfa
Suvoreksantti Suvorexantum Suvorexant Suvorexant
Syklandelaatti Cyclandelatum Cyklandelat Cyclandelate
Syklitsiini Cyclizinum Cyklizin Cyclizine
Syklobarbitaali Cyclobarbitalum Cyklobarbital Cyclobarbital
Syklobentsapriini Cyclobenzaprinum Cyklobensaprin Cyclobenzaprine
Syklofeniili Cyclofenilum Cyklofenil Cyclofenil
Syklofosfamidi Cyclophosphamidum Cyklofosfamid Cyclophosphamide
Syklopentamiini Cyclopentaminum Cyklopentamin Cyclopentamine
Syklopentiatsidi Cyclopenthiazidum Cyklopentiazid Cyclopenthiazide
Syklopentolaatti Cyclopentolatum Cyklopentolat Cyclopentolate
Sykloseriini Cycloserinum Cykloserin Cycloserine
Syklotiatsidi Cyclothiazidum Cyklotiazid Cyclothiazide
Symiatsoli Cymiazolum Cymiazol Cymiazole
Synefriini Synephrinum Synefrin Synephrine
Syproheptadiini Cyproheptadinum Cyproheptadin Cyproheptadine
Syproteroni Cyproteronum Cyproteron Cyproterone
Sytarabiini Cytarabinum Cytarabin Cytarabine
Tabimoreliini Tabimorelinum Tabimorelin Tabimorelin
Tadalafiili Tadalafilum Tadalafil Tadalafil
Tafamidiisi Tafamidisum Tafamidis Tafamidis
Tafluprosti Tafluprostum Tafluprost Tafluprost
Tagraksofuspi Tagraxofuspum Tagraxofusp Tagraxofusp
Takriini Tacrinum Takrin Tacrine
Takrolimuusi Tacrolimusum Takrolimus Tacrolimus
Talampisilliini Talampicillinum Talampicillin Talampicillin
Talatsoparibi Talazoparibum Talazoparib Talazoparib
Talbutaali Talbutalum Talbutal Talbutal
Talidomidi Thalidomidum Talidomid Thalidomide
Talimogeeni-laherparepveekki Talimogenum laherparepvecum Talimogen laherparepvek Talimogene laherparepvec
Tamoksifeeni Tamoxifenum Tamoxifen Tamoxifen
Tamsulosiinihydrokloridi Tamsulosin hydrochloridum Tamsulosinhydroklorid Tamsulosin hydrochloride
Tapentadoli Tapentadolum Tapentadol Tapentadol
Tasonermiini Tasonerminum Tasonermin Tasonermin
Tatsaroteeni Tazarotenum Tazaroten Tazarotene
Tatsobaktaami Tazobactamum natricum Tazobaktam Tazobactam
Taurolidiini Taurolidinum Taurolidin Taurolidine
Teditsolidi Tedizolidum Tedizolid Tedizolid
Teduglutidi Teduglutidum Teduglutid Teduglutide
Tegafuuri Tegafurum Tegafur Tegafur
Tegaserodi Tegaserodum Tegaserod Tegaserod
Teikoplaniini Teicoplaninum Teikoplanin Teicoplanin
Telapreviiri Telaprevirum Telaprevir Telaprevir
Telavansiini Telavancinum Telavancin Telavancin
Telbivudiini Telbivudinum Telbivudin Telbivudine
Telitromysiini Telithromycinum Telitromycin Telithromycin
Telmisartaani Telmisartanum Telmisartan Telmisartan
Telotristaatti Telotristatum Telotristat Telotristat
Temafloksasiini Temafloxacinum Temafloxacin Temafloxacin
Tematsepaami Temazepamum Temazepam Temazepam
Temokapriili Temocaprilum Temokapril Temocapril
Temoporfiini Temoporfinum Temoporfin Temoporfin
Temotsolomidi Temozolomidum Temozolomid Temozolomide
Temsirolimuusi Temsirolimusum Temsirolimus Temsirolimus
Tenalidiini Thenalidinum Tenalidin Thenalidine
Tenekteplaasi Tenecteplasum Tenecteplas Tenecteplase
Teniposidi Teniposidum Teniposid Teniposide
Tenofoviiridisoproksiilifumaraatti Tenofovirum disoproxilum fumaras Tenofovirdisoproxilfumarat Tenofovir disoproxil fumarate
Tenoksikaami Tenoxicamum Tenoxikam Tenoxicam
Teobromiini Theobrominum Teobromin Theobromine
Teofylliini Theophyllinum Teofyllin Theophylline
Tepoksaliini Tepoxalinum Tepoxalin Tepoxalin
Teratsosiinihydrokloridi Terazosini hydrochloridum Terazosinhydroklorid Terazosin hydrochloride
Terbinafiini Terbinafinum Terbinafin Terbinafine
Terbutaliini Terbutalinum Terbutalin Terbutaline
Terfenadiini Terfenadinum Terfenadin Terfenadine
Teriflunomidi Teriflunomidum Teriflunomid Teriflunomide
Teriparatidi Teriparatidum Teriparatid Teriparatide
Terkonatsoli Terconazolum Terkonazol Terconazole
Terlipressiini Terlipressinum Terlipressin Terlipressin
Terodiliini Terodilinum Terodilin Terodiline
Terpiinihydraatti Terpini hydras Terpinhydrat Terpin hydrate
Tesamoreliini Tesamorelinum Tesamorelin Tesamorelin
Testolaktoni Testolactonum Testolakton Testolactone
Testosteroni Testosteronum Testosteron Testosterone
Tetrabenatsiini Tetrabenazinum Tetrabenazin Tetrabenazine
Tetragalakturonihapon hydroksimetyyliesteri Acidum tetragalacturonicum hydroxymethylester Tetragalakturonsyra hydroximetylester Tetragalacturonic acid hydroxymethylester
Tetrahydrofurfuryyli-nikotinaatti Tetrahydrofurfuryli nicotinas Tetrahydrofurfuryl-nikotinat Tetrahydrofurfuryl nicotinate
Tetrakaiini Tetracainum Tetrakain Tetracaine
Tetrakosaktidi Tetracosactidum Tetrakosaktid Tetracosactide
Tetramisoli Tetramisolum Tetramisol Tetramisole
Tetrasykliini Tetracyclinum Tetracyklin Tetracycline
Tetrofosmiini Tetrofosminum Tetrofosmin Tetrofosmin
Tetrytsoliini Tetryzolinum Tetryzolin Tetryzoline
Tetsakaftori Tezacaftorum Tezakaftor Tezacaftor
Tiabendatsoli Thiabendazolum Tiabendazol Thiabendazole
Tiagabiini Tiagabinum Tiagabin Tiagabine
Tiamatsoli Thiamazolum Tiamazol Thiamazole
Tiamfenikoli Thiamphenicolum Tiamfenikol Thiamphenicol
Tiamuliinivetyfumaraatti Tiamulini hydrogenofumaras Tiamulinvätefumarat Tiamulin hydrogen fumarate
Tianeptiini Tianeptinum Tianeptin Tianeptine
Tiapridi Tiapridum Tiaprid Tiapride
Tiaprofeenihappo Acidum tiaprofenicum Tiaprofensyra Tiaprofenic acid
Tiboloni Tibolonum Tibolon Tibolone
Tieniilihappo Acidum tienilicum Tienilsyra Tienilic acid
Tietyyliperatsiini Thiethylperazinum Tietylperazin Thiethylperazine
Tigesykliini Tigecyclinum Tigecyklin Tigecycline
Tigilanolitiglaatti Tigilanoli tiglas Tigilanoltiglat Tigilanol tiglate
Tikagrelori Ticagrelorum Tikagrelor Ticagrelor
Tikarsilliini Ticarcillinum Tikarcillin Ticarcillin
Tiklatoni Ticlatonum Tiklaton Ticlatone
Tiklopidiinihydrokloridi Ticlopidini hydrochloridum Tiklopidinhydroklorid Ticlopidine hydrochloride
Tiksokortoli Tixocortolum Tixokortol Tixocortol
Tildipirosiini Tildipirosinum Tildipirosin Tildipirosin
Tildrakitsumabi Tildrakizumabum Tildrakizumab Tildrakizumab
Tiletamiini Tiletaminum Tiletamin Tiletamine
Tilidiini Tilidinum Tilidin Tilidine
Tiludronihappo Acidum tiludronicum Tiludronsyra Tiludronic acid
Timololi Timololum Timolol Timolol
Tinaklorididihydraatti Stannosi chloridum dihydricum Stannokloriddihydrat Stannous chloride dihydrate
Tinidatsoli Tinidazolum Tinidazol Tinidazole
Tintsapariininatrium Tinzaparinum natricum Tinzaparinnatrium Tinzaparin sodium
Tioguaniini Tioguaninum Tioguanin Tioguanine; Thioguanine
Tiokarlidi Tiocarlidum Tiokarlid Tiocarlide
Tiokonatsoli Tioconazolum Tiokonazol Tioconazole
Tioksoloni Tioxolonum Tioxolon Tioxolone
Tioktiinihappo Acidum thiocticum Tioktinsyra Thioctic Acid
Tiopentaali Thiopentalum Tiopental Thiopental
Tioproniini Thioproninum Tiopronin Tiopronin
Tiopropatsaatti Thiopropazatum Tiopropazat Thiopropazate
Tioproperatsiini Thioproperazinum Tioproperazin Thioproperazine
Tioridatsiini Thioridazinum Tioridazin Thioridazine
Tiostreptoni Thiostreptonum Tiostrepton Thiostrepton
Tiotepa Thiotepum Tiotepa Thiotepa
Tiotikseeni Tiotixenum Tiotixen Tiotixene
Tiotropium Tiotropium Tiotropium Tiotropium
Tipirasiili Tipiracilum Tipiracil Tipiracil
Tipranaviiri Tipranavirum Tipranavir Tipranavir
Tiratrikoli Tiratricolum Tiratrikol Tiratricol
Tirilatsadiinimesilaatti Tirilazadini mesilas Tirilazadinmesilat Tirilazad mesilate
Tirofibaani Tirofibanum Tirofiban Tirofiban
Tisagenlekleuseeli Tisagenlecleucelum Tisagenlekleucel Tisagenlecleucel
Titsanidiini Tizanidinum Tizanidin Tizanidine
Tivotsanibi Tivozanibum Tivozanib Tivozanib
Tobramysiini Tobramycinum Tobramycin Tobramycin
Tofasitinibi Tofacitinibum Tofacitinib Tofacitinib
Tofisopaami Tofisopamum Tofisopam Tofisopam
Tokainidi Tocainidum Tokainid Tocainide
Tokofersolaani Tocofersolanum Tokofersolan Tocofersolan
Tolatsamidi Tolazamidum Tolazamid Tolazamide
Tolatsoliini Tolazolinum Tolazolin Tolazoline
Tolbutamidi Tolbutamidum Tolbutamid Tolbutamide
Tolfenaamihappo Acidum tolfenamicum Tolfenamsyra Tolfenamic acid
Tolkaponi Tolcaponum Tolkapon Tolcapone
Tolmetiini Tolmetinum Tolmetin Tolmetin
Tolnaftaatti Tolnaftatum Tolnaftat Tolnaftate
Tolonium Tolonium Tolonium Tolonium
Tolperisoni Tolperisonum Tolperison Tolperisone
Tolpropamiini Tolpropaminum Tolpropamin Tolpropamine
Tolterodiini Tolterodinum Tolterodin Tolterodine
Toltratsuriili Toltrazurilum Toltrazuril Toltrazuril
Tolvaptaani Tolvaptanum Tolvaptan Tolvaptan
Tolykaiini Tolycainum Tolykain Tolycaine
Topiramaatti Topiramatum Topiramat Topiramate
Topotekaani Topotecani Topotekan Topotecan
Torasemidi Torasemidum Torasemid Torasemide
Toremifeeni Toremifenum Toremifen Toremifene
Toseranibi Toceranibum Toceranib Toceranib
Tosilitsumabi Tocilizumabum Tocilizumab Tocilizumab
Tositumomabi Tositumomabum Tositumomab Tositumomab
Trabektediini Trabectedinum Trabektedin Trabectedin
Tralokinumabi Tralokinumabum Tralokinumab Tralokinumab
Tramadoli Tramadolum Tramadol Tramadol
Trametinibi Trametinibum Trametinib Trametinib
Trandolapriili Trandolaprilum Trandolapril Trandolapril
Traneksaamihappo Acidum tranexamicum Tranexamsyra Tranexamic acid
Tranyylisypromiini Tranylcyprominum Tranylcypromin Tranylcypromine
Trastutsumabi Trastuzumabum Trastuzumab Trastuzumab
Tratsodoni Trazodonum Trazodon Trazodone
Travoprosti Travoprostum Travoprost Travoprost
Trenboloni Trenbolonum Trenbolon Trenbolone
Treoniini Threoninum Treonin Threonine
Treosulfaani Treosulfanum Treosulfan Treosulfan
Treprostiniilinatrium Treprostinilum natricum Treprostinilnatrium Treprostinil sodium
Tretinoiini Tretinoinum Tretinoin Tretinoin
Triamsinoloni Triamcinolonum Triamcinolon Triamcinolone
Triamtereeni Triamterenum Triamteren Triamterene
Triatsolaami Triazolamum Triazolam Triazolam
Tribromimetakresoli Tribrommetacresolum Tribromometakresol Tribromometacresol
Tridiheksetyyli Tridihexethylum Tridihexetyl Tridihexethyl
Trientiini Trientinum Trientin Trientine
Trifaroteeni Trifarotenum Trifaroten Trifarotene
Trifluoriperatsiini Trifluoperazinum Trifluoperazin Trifluoperazine
Trifluorotymidiini Trifluorothymidinum Trifluorotymidin Trifluorothymidine
Trifluperidoli Trifluperidolum Trifluperidol Trifluperidol
Trifluridiini Trifluridinum Trifluridin Trifluridine
Trifosmiini Trifosminum Trifosmin Trifosmin
Triheksifenidyyli Trihexyphenidylum Trihexifenidyl Trihexyphenidyl; Benzhexol
Triklabendatsoli Triclabendazolum Triclabendazol Triclabendazole
Triklofossi Triclofosum Triklofos Triclofos
Trikloorietikkahappo Acidum trichloraceticum Triklorättiksyra Trichloroacetic acid
Trikloorimetiatsidi Trichlormethiazidum Triklormetiazid Trichlormethiazide
Trikomysiini Trichomycinum Trikomycin Trichomycin; Hachimycin
Trilostaani Trilostanum Trilostan Trilostane
Trimatsosiini Trimazosinum Trimazosin Trimazosin
Trimegestoni Trimegestonum Trimegeston Trimegestone
Trimetadioni Trimethadionum Trimetadion Trimethadione
Trimetafaani Trimetaphanum Trimetafan Trimetaphan
Trimetopriimi Trimethoprimum Trimetoprim Trimethoprim
Trimetyylidifenyyli-propyyli-amiini Trimethyldiphenyl-propylaminum Trimetyldifenylpro-pylamin Trimethyldiphenyl-propylamine
Trimipramiini Trimipraminum Trimipramin Trimipramine
Trioksisaleeni Trioxysalenum Trioxisalen Trioxysalen
Tripelenamiini Tripelennaminum Tripelennamin Tripelennamine
Triprolidiini Triprolidinum Triprolidin Triprolidine
Triptoreliini Triptorelinum Triptorelin Triptorelin
Trofosfamidi Trofosfamidum Trofosfamid Trofosfamide
Troleandomysiini Troleandomycinum Troleandomycin Troleandomycin
Trolnitraatti Trolnitratum Trolnitrat Trolnitrate
Tromantadiini Tromantadinum Tromantadin Tromantadine
Trometamoli Trometamolum Trometamol Trometamol
Tropentsiloni Tropenzilonum Tropenzilon Tropenzilone
Tropikamidi Tropicamidum Tropikamid Tropicamide
Tropisetroni Tropisetronum Tropisetron Tropisetron
Trospiumkloridi Trospii chloridum Trospiumklorid Trospium chloride
Trovafloksasiini Trovafloxacinum Trovafloxacin Trovafloxacin
Trypsiini Thrypsinum Trypsin Trypsin
Tsafirlukasti Zafirlukastum Zafirlukast Zafirlukast
Tsaleploni Zaleplonum Zaleplon Zaleplon
Tsalsitabiini Zalcitabinum Zalcitabin Zalcitabine
Tsanamiviiri Zanamivirum Zanamivir Zanamivir
Tseranoli Zeranolum Zeranol Zeranol
Tsidovudiini Zidovudinum Zidovudin Zidovudine
Tsikonotidi Ziconotidum Zikonotid Ziconotide
Tsilpateroli Zilpaterolum Zilpaterol Zilpaterol
Tsimeldiini Zimeldinum Zimeldin Zimeldine
Tsiprasidoni Ziprasidonum Ziprasidon Ziprasidone
Tsofenopriili Zofenoprilum Zofenopril Zofenopril
Tsolatsepaami Zolazepamum Zolazepam Zolazepam
Tsoledronihappo Acidum zoledronicum Zoledronsyra Zoledronic acid
Tsolmitriptaani Zolmitriptanum Zolmitriptan Zolmitriptan
Tsolpideemitartraatti Zolpidemi tartras Zolpidemtartrat Zolpidem tartrate
Tsomepiraakki Zomepiracum Zomepirak Zomepirac
Tsonisamidi Zonisamidum Zonisamid Zonisamide
Tsopikloni Zopiclonum Zopiklon Zopiclone
Tsotepiini Zotepinum Zotepin Zotepine
Tsuklopentiksoli Zuclopenthixolum Zuklopentixol Zuclopenthixol
Tuaminoheptaani Tuaminoheptanum Tuaminoheptan Tuaminoheptane
Tuberkuliini Tuberculinum Tuberkulin Tuberculin
Tubokurariini Tubocurarinum Tubokurarin Tubocurarine
Tubokurariinikloridi Tubocurarini chloridum Tubokurarinklorid Tubocurarine chloride
Tukatinibi Tucatinibum Tukatinib Tucatinib
Tulatromysiini Tulathromycinum Tulatromycin Tulathromycin
Tulobuterolihydrokloridi Tulobuteroli hydrochloridum Tulobuterolhydroklorid Tulobuterol hydrochloride
Turoktokogi alfa pegoli Turoctocogum alfa pegolum Turoktokog alfa pegol Turoctocog alfa pegol
Tyloksapoli Tyloxapolum Tyloxapol Tyloxapol
Tylosiini Tylosinum Tylosin Tylosin
Tylvalosiini Tylvalosinum Tylvalosin Tylvalosin
Tymopentiini Thymopentinum Tymopentin Thymopentin
Typpi Nitrogenium Kvävegas Nitrogen
Tyroksiini Thyroxinum Tyroxin Thyroxine
Tyropanoiinihappo Acidum tyropanoicum Tyropanoinsyra Tyropanoic acid
Tyrotrisiini Tyrothricinum Tyrotricin Tyrothricin
Tyrotropiini Thyrotropinum Tyrotropin Thyrotropin
Ulipristaali Ulipristalum Ulipristal Ulipristal
Umeklidiniumbromidi Umeclidinii bromidum Umeklidiniumbromid Umeclidinium bromide
Undesyleenihappo Acidum undecylenicum Undecylensyra Undecylenic acid
Unitioli Unithiolum (DMPS) Unitiol Unithiol
Unoprostoni Unoprostonum Unoproston Unoprostone
Upadasitinibi Upadacitinibum Upadacitinib Upadacitinib
Urapidiili Urapidilum Urapidil Urapidil
Urofollitropiini Urofollitropinum Urofollitropin Urofollitropin
Urokinaasi Urokinasum Urokinas Urokinase
Ursodeoksikoolihappo Acidum ursodeoxycholicum Ursodeoxicholsyra Ursodeoxycholic acid
Usniinihappo Acidum usnicum Usninsyra Usnic acid
Ustekinumabi Ustekinumabum Ustekinumab Ustekinumab
Vaborbaktaami Vaborbactamum Vaborbaktam Vaborbactam
Vadadustaatti Vadadustatum Vadadustat Vadadustat
Valasikloviiri Valaciclovirum Valaciklovir Valaciclovir
Valdekoksibi Valdecoxibum Valdecoxib Valdecoxib
Valgansikloviiri Valganciclovirum Valganciklovir Valganciclovir
Valnemuliini Valnemulinum Valnemulin Valnemulin
Valproiinihappo Acidum valproicum Valproinsyra Valproic acid
Valsartaani Valsartanum Valsartan Valsartan
Vandetanibi Vandetanibum Vandetanib Vandetanib
Vankomysiini Vancomycinum Vankomycin Vancomycin
Vanokseriini Vanoxerinum Vanoxerin Vanoxerine
Vardenafiili Vardenafilum Vardenafil Vardenafil
Varenikliini Vareniclinum Vareniklin Varenicline
Varfariini Warfarinum Warfarin Warfarin
Vasopressiini Vasopressinum Vasopressin Vasopressin
Vedaprofeeni Vedaprofenum Vedaprofen Vedaprofen
Vedolitsumabi Vedolizumabum Vedolizumab Vedolizumab
Vekuroniumbromidi Vecuronii bromidum Vekuroniumbromid Vecuronium bromide
Velagluseraasi alfa Velaglucerasum alfa Velagluceras alfa Velaglucerase alfa
Veliparibi Veliparibum Veliparib Veliparib
Velmanaasi alfa Velmanasum alfa Velmanas alfa Velmanase alfa
Velpatasviiri Velpatasvirum Velpatasvir Velpatasvir
Vemurafenibi Vemurafenibum Vemurafenib Vemurafenib
Venetoklaksi Venetoclaxum Venetoklax Venetoclax
Venlafaksiini Venlafaxinum Venlafaxin Venlafaxine
Verapamiili Verapamilum Verapamil Verapamil
Veratriini Veratrinum Veratrin Veratrine
Verisiguaatti Vericiguatum Vericiguat Vericiguat
Vernakalantti Vernakalantum Vernakalant Vernakalant
Verteporfiini Verteporfinum Verteporfin Verteporfin
Vestronidaasi alfa Vestronidasum alfa Vestronidas alfa Vestronidase alfa
Vidarabiini Vidarabinum Vidarabin Vidarabine
Vigabatriini Vigabatrinum Vigabatrin Vigabatrin
Vilanteroli Vilanterolum Vilanterol Vilanterol
Vilatsodoni Vilazodonum Vilazodon Vilazodone
Vildagliptiini Vildagliptinum Vildagliptin Vildagliptin
Viloksatsiini Viloxazinum Viloxazin Viloxazine
Vinbarbitaali Vinbarbitalum Vinbarbital Vinbarbital
Vinblastiini Vinblastinum Vinblastin Vinblastine
Vindesiini Vindesinum Vindesin Vindesine
Vinfluniini Vinfluninum Vinflunin Vinflunine
Vinkristiini Vincristinum Vinkristin Vincristine
Vinorelbiini Vinorelbinum Vinorelbin Vinorelbine
Vinposetiini Vinpocetinum Vinpocetin Vinpocetine
Vinyylibitaali Vinylbitalum Vinylbital Vinylbital
Vinyylieetteri Vinylaether Vinyleter Vinyl ether
Vismodegibi Vismodegibum Vismodegib Vismodegib
Vismuttisubnitraatti Bismuthi subnitras Vismutsubnitrat Bismuth subnitrate
Voksilapreviiri Voxilaprevirum Voxilaprevir Voxilaprevir
Volanesorseeni Volanesorsenum Volanesorsen Volanesorsen
Volasertibi Volasertibum Volasertib Volasertib
Von Willebrand-tekijän ja hyytymistekijä VIII:n yhdistelmävalmisteet Factor von Willebrand coagulationes humanus Von Willebrand-faktor i kombination med koagulationsfaktor VIII Human von Willebrand factor
Vonikogi alfa Vonicogum alfa Vonikog alfa Vonicog alfa
Vorapaksaari Vorapaxarum Vorapaxar Vorapaxar
Voretigeenineparvoveekki Voretigenum neparvovecum Voretigen-neparvovek Voretigene neparvovec
Vorikonatsoli Voriconazolum Vorikonazol Voriconazole
Vorinostaatti Vorinostatum Vorinostat Vorinostat
Vortioksetiini Vortioxetinum Vortioxetin Vortioxetine
Votumumabi Votumumabum Votumumab Votumumab

LÄÄKELUETTELON AINEET, LIITE 1 A / ÄMNENA I LÄKEMEDELSFÖRTECKNINGEN, BILAGA 1 A

Lääkkeiksi luokiteltavat lääkeaineanalogit ja prohormonit

Läkemedels analoger och prohormoner klassificerade som läkemedel

Suomenkielinen nimi, Ruotsinkielinen nimi, Englanninkielinen nimi,
Finskt namn Svenskt namn Engelskt namn
1,3-DMAA , 1,3-dimetyylibutylamiini 1,3-DMAA , 1,3-dimetylbutylamin 1,3-DMAA , 1,3-dimethylbutylamine
11-ketotestosteroni 11-ketotestosteron 11-ketotestosterone
19-norandrost-4-en-3-ol-17-oni 19-norandrost-4-en-3-ol-17-on 19-norandrost-4-en-3-ol-17-one
1-dehydroandrenosteroni 1-dehydroandrenosteron 1-dehydroandrenosterone
1-DHEA 1-DHEA 1-DHEA
4-DHEA 4-DHEA 4-DHEA
4-fluorifenibuutti 4-fluorophenibut 4-fluorophenibut
5-metyyliheksan-2-amiini 5-metylhexan-2-amin 5-methylhexan-2-amine
6-asetyylikodeiini 6-asetylkodein 6-acetylcodeine
7-keto-DHEA, 7-ketodehydroepiandrosteroni 7-keto-DHEA, 7-ketodehydroepiandrosteron 7-keto-DHEA, 7-ketodehydroepiandrosterone
ACE-031  ACE-031  ACE-031 
Adrenosteroni Adrenosteron Adrenosterone
Aildenafiili Aildenafil Aildenafil
Aildenafiilitioni Aildenafiltion Aildenafilthione
Aleksamoreliini  Alexamorelin Alexamorelin
Aminosildenafiili Aminosildenafil Aminosildenafil
Aminotadalafiili Aminotadalafil Aminotadalafil
Andariini Andarine Andarine
Androsteenitrioni Androstenetrion Androstenetrione
AOD9604 AOD9604 AOD9604
Armodafiniili Armodafinil Armodafinil
Asetildenafiili Acetildenafil Acetildenafil
Bentatsepaami Bentazepam Bentazepam
Bentsamidenafiili Bensamidenafil Benzamidenafil
BPC 157 BPC 157 BPC 157
Bromantaani Bromantan Bromantane
Butyylinitriitti Butylnitrit Butyl nitrite
CJC-1295 ja CJC-1295 DAC CJC-1295 och CJC-1295 DAC CJC-1295 and CJC-1295 DAC
Desoksimetyylitestosteroni Desoximetyltestosteron Desoxymethyltestosterone
Dimetyylisildenafiili Dimetylsildenafil Dimethylsildenafil
Dimetyylisildenafiilitioni Dimetylsildenafiltion Dimethylsildenafilthione
Ditio-desmetyyli-karbodenafiili Dithio-desmetyl-karbodenafil Dithio-desmethyl-carbodenafil
DNP, 2,4-dinitrofenoli DNP, 2,4-dinitrofenol DNP, 2,4-dinitrophenol
Epistaani, metyyliepitiostanoli Metylepitiostanol Methylepitiostanol
Epitaloni Epitalon Epitalon
Eudenafiili Eudenafil Eudenafil
Flmodafiniili Flmodafinil Flmodafinil
Follistatiini Follistatin Follistatin
GHRP-2 analogi (Gly-GHRP-2) GHRP-2 analog (Gly-GHRP-2) GHRP-2 analog (Gly-GHRP-2)
GHRP-6 analogi (Gly-GHRP-6) GHRP-6 analog (Gly-GHRP-6) GHRP-6 analog (Gly-GHRP-6)
GHRP-6, Kasvuhormonia vapauttava peptidi GHRP-6, Tillväxthormon frigörande peptid GHRP-6, Growth hormone releasing hexapeptide
Heksareliini Hexarelin Hexarelin
Heksyylinitriitti Hexylnitrit Hexyl nitrite
HGH frag 176-191 HGH frag 176-191 HGH frag 176-191
Higenamiini Higenamine Higenamine
Homosildenafiili Homosildenafil Homosildenafil
Homosildenafiilitioni Homosildenafiltion Homosildenafilthione
Hopanteniinihappo (N-pantoyl-GABA) Hopanteninsyra Hopantenic acid
Hydrafiniili, 9-fluorenoli Hydrafinil, 9-fluorenol Hydrafinil, 9-fluorenol
Hydroksiasetildenafiili Hydroxiacetildenafil Hydroxyacetildenafil
Hydroksihomosildenafiili Hydroxihomosildenafil Hydroxyhomosildenafil
Hydroksisildenafiili Hydroxisildenafil Hydroxysildenafil
Hydroksitiohomosildenafiili Hydroxitiohomosildenafil Hydroxythiohomosildenafil
IDRA-21 IDRA-21 IDRA-21
IGF-1 DES 1.3 IGF-1 DES 1.3 IGF-1 DES 1.3
IOX2 IOX2 IOX2
Ipamorelin Ipamorelin Ipamorelin
Isobutyylinitriitti Isobutylnitrit Isobutyl nitrite
Isopentyylinitriitti Isopentylnitrit Isopentyl nitrite
Isopropyylinitriitti Isopropylnitrit Isopropyl nitrite
Levonantradoli, Nantrodoli Levonantradol, Nantrodol Levonantradol, Nantrodolum
Ligandroli (LGD-4033)  Ligandrol (LGD-4033)  Ligandrol (LGD-4033) 
Melanotaani I Melanotan I Melanotan I
Melanotaani II Melanotan II Melanotan II
Metasteroni Metasteron Methasterone
Metyylidienoloni Metyldienolon Methydienolone
Metyylitrienoloni (metriboloni) Metyltrienolon Methyltrienolone
MGF (mekaaninen kasvutekijä) MGF MGF
N-asetyyli-selank N-acetyl-selank N-acetyl-selank
N-asetyyli-semax N-acetyl-semax N-acetyl-semax
Noopept N-phenylacetyl-L-prolylglycine ethyl ester N-phenylacetyl-L-prolylglycine ethyl ester
Norasetildenafiili Nor-acetildenafil Nor-acetildenafil
NSI-189 NSI-189 NSI-189
O-desmetyylitramadoli O-desmetyltramadol O-demethyltramadol
Ostariini Ostarin Ostarine
Pentyylinitriitti Pentylnitrit Pentylenitrite
Piperidiiniasetildenafiili Piperidinacetildenafil Piperidinacetildenafil
Piperidiinisildenafiili Piperidinsildenafil Piperidinesildenafil
Piperidiinivardenafiili Piperidinvardenafil Piperidinevardenafil
PRL-8-53 PRL-8-53 PRL-8-53
Propoksifenyyli tioaildenafiili Propoxifenyl tioaildenafil Propoxyphenyl thioaildenafil
RAD-140 (testolone) RAD-140 (testolone) RAD-140 (testolone)
RU58841 RU58841 RU58841
S-23 (Sarm) S-23 S-23
Selank Selank Selanc
Sildenafiilitioni Sildenafiltion Sildenafiltion
SR9009 SR9009 SR9009
Sykloheksyylinitriitti Cyclohexylnitrit Cyclohexyl nitrite
TB-500 TB-500 TB-500
Trendioni Trendion Trendione
Turkesteroni Turkesteron Turkesterone
YK11 YK11 YK11

LÄÄKELUETTELON ROHDOKSET, LIITE 2.

DROGERNA I LÄKEMEDELSFÖRTECKNINGEN, BILAGA 2.

Latinankielinen nimi, Latinskt namn Suomenkielinen nimi, Finskt namn Ruotsinkielinen nimi, Svenskt namn Englanninkielinen nimi, Engelskt namn
sp.=laji, spp.=lajitsp.=art, spp.= arter
Abri semen (Abrus precatorius) Paternosterpapu Paternosterböna  
Abrus precatorius Paternosterpapu Paternosterböna Indian Liquorice
Absinthii herba (Artemisia absinthium) Koiruoho, Mali Äkta malört Wormwood
Acanthopanax senticosus (Eleutherococcus s.) Venäjänjuuri Ryskrot  
Acanthopanaxsessiliflorus (Eleutherococcus s.) Kiinanaralehti Kinesisk stickaralia  
Aconiti tuber (Aconitum napellus) Ukonhatunmukula Stormhatts knöl  
Aconitum napellus Aitoukonhattu Stormhatt Common Monkshood / Mouse bane / Frair's Cap
Aconitum sp. Ukonhatut Stormhatt Monkshood
Acorus calamus Rohtokalmojuuri Kalmus Calamus / Cinnamon Sedge / Sweet Flag
Adonidis herba (Adonis vernalis) Adonisyrtti Adonisört Pheasant´s eye
Adonis vernalis Kevätruusuleinikki Våradonis Yellow Pheasant's Eye
Aegle marmelos Belahedelmä Belafrukt Indian bael
Aesculus hippocastanum Hevoskastanja Hästkastanj Common Horse Chestnut / Horse Chestnut / Buckeye
Agni casti fructus (Vitex agnus castus) Siveydenpuun hedelmä Kyskhetsträd, Munkpeppar Chaste berry / Chaste Tree / Hemp Tree / Chastelamb / Monk´s pepper
Aloe barbadensis (Aloe vera) Lääkeaaloe Såraloe Barbados aloes / Mediterranean aloes
Aloe capensis Kapin aaloe Kap-Aloe Cape aloes
Aloe sp. Aaloet Aloe Aloes
Aloe vera (Aloe barbadensis) Lääkeaaloe Såraloe Barbados aloes / Mediterranean aloes
Amanita muscaria Punainen kärpässieni Röflugsvamp  
Ammeos visnagae fructus (Ammi visnaga) Sudenporkkanan hedelmä Äkta ammifrukt Toothpick-plant fruit
Ammi visnaga Sudenporkkana, Kella Tandpetarsilja Toothpick-plant / Toothpick ammi / Spanish toothpick
Anadenanthera peregrina   Yopo Calcium tree
Anamirta cocculus (Menispermum c.) Intiananamirta    
Andira araroba Araroba   Angeleen tree / Goa angelin tree
Angelica archangelica Väinönputki Kvanne, Angelika Angelica root / European Angelica / Garden Angelica / Wild Parsnip
Angelica sinensis Kiinankarhuputki Kinesisk angelikarot Chinese eumenol angelica / Dong Quai
Angelica sp. Karhunputket Kvannar  
Angelicae sinensis radix (Angelica sinensis) Kiinankarhuputki Kinesisk angelikarot Chinese angelica root
Anhalonium sp. Meskaliinikaktus Peyotekaktus  
Aniba coto Boliviananiba    
Annona muricata Oka-annoona Taggannona Graviola, Sugar-apple, Guanabana
Arctostaphylos , uva-ursi Sianpuolukka Mjölon Bearberry
Areca catechu Betelpalmu, Arekanpalmu Betelpalm, Arekapalm Bearberry / Mountain-box / Rockberry
Arecae semen (Areca catechu) Arekansiemen Arekanöt Betel (Nut) Palm / Areca (nut) palm
Arenariae radix (Carex arenaria) Hietikkosaran juuri Sandstarrot  
Argyreia nervosa Ruusunorsukierto   Sand Sedge
Argyreia nervosa Havaijilainen puuruusu, ruusunorsukierto Elefantvinda Hawaiian Baby Woodrose, Elephant creeper, Ipomea
Ari rhizoma (Arum sp.) Aronin juuri Arons rot Woolly asiaglory, Elephant climber
Aristolochia serpentaria Virginianpiippu-köynnös   Arum
Aristolochia sp. Piippuköynnökset Pipranka Aristolochia
Aristolochiae herba (Aristolochia sp.) Aristolokkiayrtti Aristolockiaört Birthwort
Aristolochiae radix (Aristolochia sp.) Aristolokkian juuri Aristolockiarot Aristolochia root
Arnica montana Etelänarnikki Slåttergubbe Mountain Arnica / Mountain Tobacco
Arnicae flos (Arnica montana) Arnikankukka Arnikablomma Arnica flower
Artemisia absinthium Koiruoho, Mali Äkta Malört Absinthe / Wormwood
Artemisia cina Matomaruna   (Levant) wormseed / Tartarian southernwood
Arum sp. Munkinhuppu Munkhätta Indian turnip
Asa foetida (Ferula sp.) Hajupihka Dyvelsträck Persian Assafoetida
Aspidosperma sp.     Quebraco / Peroba
Atropa belladonna Belladonna Belladonna Belladonna / Deadly nightshade / Dwale
Banisteriopsis caapi Amazoninajahuaskaliaani Banisteriopsis caapi Ayahuasca, Caapi, Yagé
Banisteriopsis rusbyana (Diplopterys cabrerana)      
Barbasco (Lonchocarpus sp.) Barbasko Barbasko Fish poison
Belae fructus (Aegle marmelos) Belahedelmä Belafrukt Bael
Belladonnae folium (Atropa belladonna) Belladonnanlehti Belladonnablad Belladonna leaf
Belladonnae radix (Atropa belladonna) Belladonnanjuuri Belladonnarot Belladonna root
Boldo folium (Peumus boldus) Boldonlehti Boldoblad Boldo Tree leaf / Boldus
Boletus cervinus fungus (Elaphomyces cervinus) Mäntymaahikas Grynig hjorttryffel  
Boraginis flos (Borago officinalis) Rohtopurasruohon kukka (Kurkkuyrtin kukka) Gurkörtblomma Borage flower
Boraginis herba (Borago officinalis) Rohtopurasruoho (Kurkkuyrtti) Gurkört Borage
Borago officinalis Rohtopurasruoho (Kurkkuyrtti) Gurkört Borage
Boswellia serrata Salaiolibaani Indisk rökelseträd Boswellia, Indian Olibanum Tree
Bryonia sp. Koiranköynnökset Hundrova Bryony
Bryoniae radix (Bryonia sp.) Koiranköynnöksen juuri Hundroverot Bryony root
Bryoniae semen (Bryonia sp.) Koiranköynnöksen siemen Hundrovefrö Bryony seed
Calabar semen (Physostigma venenosum) Kalabarpapu Calabarböna, Kalabarfrö Calabar bean / Chopnut
Calami rhizoma (Acorus calamus) Rohtokalmojuuri Kalmusrot Calamus / Cinnamon Sedge / Sweet Flag
Calea zacatechichi     Dream herb, Mexican calea, Xicin
Calumbae radix (Jateorhiza palmata) Kolumbojuuri Kolumborot Calumba root
Cannabis indicae herba (Cannabis sativa) Intianhamppu Indisk hampa Indian Hemp
Cannabis sativa Hamppu (Paitsi Siemen/Ej Fröet) Hampa Hemp / Marijuana / Marihuana
Cantharis (Lytta vesicatoria) Espanjankärpänen, Cantharis Spansk Fluga, Kantaris  
Carex arenaria Hietikkosara Sandstarr Sand Sedge / German sarsaparilla
Cassia acutifolia Sennanpalko, Aleksandrian Aleksandrinsk senna Alexandrian senna
Cassia sp. Senna Senna Senna / Cinnamon bark / Wild senna
Cassiae fructus (Cassia sp.) Sennapalko    
Catharanthus roseus (Vinca rosea) Katara (Punatalvio) Rosensköna Annual vinca / Old maid / Madagascar periwinkle
Catharanthus sp. Punatalvio Rosensköna  
Cephaelis ipecacuanha (Psychotria i.) Oksetusjuuri, (Ipekakuana) Ipecacuanha, Kräkrot Rio ipecac
Chaulmoograe oleum (Hydnocarpus sp.) Kaulmoograöljy Kaulmograolja, Chaulmograolja Chaulmoogra oil
Chelidonii herba (Chelidonium majus) Keltamo Skelört  
Chelidonium majus Keltamo Skelört Celandine / Swallow-worts / Greater Celandine
Chenopodii aetheroleum (Chenopodium ambrosioides) Amerikkalainen savikkaöljy Chenopodiumolja  
Chenopodii herba (Chenopodium ambrosioides) Amerikkalainen savikka Amerikansk svinmålla, Maskmålla  
Chenopodium ambrosioides Sitruunasavikka, Amerikkalainen savikka Amerikansk svinmålla, Maskmålla Mexican tea / (American) wormseed / Jerusalem tea / Sweet pigweed / Jerusalem oak
Chinae tuber (Smilax sp.) Kiinanjuuri Kinarot China root
Chondrodendri radix (Chondrodendron sp.) Kurarejuuri Pareirarot  
Chondrodendron tomentosum Pareira Pareirarot (White) pareira brava
Chrysanthemum parthenium (Tanacetum p.=Matricaria p.) Reunuspäivänkakkara Mattram Fewerfew / Wild chrysanthemum
Chrysarobinum (Andira araroba) Krysarobiini Krysarobin  
Cicuta virosa Myrkkykeiso Sprängört  
Cicutae virosae herba (Cicuta virosa) Myrkkykeiso Sprängört Cow-bane / European water hemlock
Cimicifuga racemosa Tähkäkimikki Amerikanskt silveraxrot  
Cimicifugae radix (Cimicifuga racemosa) Tähkäkimikin juuri Amerikansk , silveraxrot Black Cohosh / Black snakeroot
Cinae flos, (Artemisia cina) Matosiemen Maskfrö Levant wormseed
Cinchona spp. Kiinapuut Kinaträd Cinchona
Cinchonae cortex (Cinchona sp.) Kiinankuori Kinabark Cinchona bark
Cistus incanus, Cistus villosus     Hairy Rockrose
Citrus aurantium Pomeranssi Pomerans Bitter Orange, Neroli
Claviceps purpurea Torajyväsieni Mjöldryga Ergot of rye / Horn seed
Cocae folium (Erythroxylum coca) Kokan lehti, Kokapensaan lehti Kokablad Coca
Cocculi fructus (Anamirta cocculus) Kokkulin siemen Kockelkärna Fishberry / (Indian) cockles
Cocillanae cortex (Guarea sp.) Kokillanan kuori Kocillanabark  
Colchici semen (Colchicum autumnale) Myrkkyliljan Siemen Tidlösefrö  
Colchicum autumnale (Marsdenia condurango) Syysmyrkkylilja, (Alastonimpi), Kondurangon kuori Kondurangobark Autumn Crocus / Meadow Saffron
Conii herba (Conium maculatum) Myrkkykatko Odört Condor-vine bark
Conium maculatum Myrkkykatko Odört  
Consolidae radix (Symphytum sp.) Mustajuuri Svartrot Poison hemlock
Convallaria majalis Kielo Konvalje, Liljekonvalj Blackwort / Comfrey
Convallariae flos (Convallaria majalis) Kielon kukka Liljekonvaljblomma  
Convallariae herba (Convallaria majalis) Kielo Liljekonvalj  
Convolvulus scammonia Skammonia Skammonia Lily of the Valley
Copaifera sp.   Copaiba True scammony / Levant
Copaivae balsamum (Copaifera sp.) Kopaivapalsami Kopaivabalsam Copaiba
Cordyceps sinensis Kiinanloisikka   Carterpillar fungus
Coto cortex (Aniba coto) Kootonkuori Kotobark Coto bark
Crataegus monogyna Tylppäliuskaorapihlaja Trubbhagtorn Common hawthorn / English Hawthorn / Whitethorn
Crataegus sp. Orapihlajat Hagtorn English Hawthorn / European Hawthorn
Croton tiglium     Purging croton
Crotonis oleum (Croton tiglium) Krotonöljy Krotonolja Croton oil
Crotonis semen (Croton tiglium) Krotoninsiemen Krotonfrö Croton seed
Cucurbita maxima Jättikurpitsa, (Ainoastaan siemen) Jättepumpa (Endast fröet) Giant Pumpkin / Hubbard Squash / Mammoth Pumpkin / Pumpkin / Turban Squash / Winter Squash
Cucurbita pepo Kurpitsa, (Ainoastaan siemen) Pumpa (Endast fröet) Courgettes / Custard Marrow / Marrow / Field Pumpkin / Spaghetti Squash / Summer Squash
Cucurbitae semen (Cucurbita maxima, C. pepo) Kurpitsansiemen Pumpafrö, Kurbitsfrö  
Cynoglossi herba (Cynoglossum officinale) Koirankielenyrtti Hundtunga  
Cynoglossi radix (Cynoglossum officinale) Koirankielen juuri Hundtungerot  
Cynoglossum officinale Rohtokoirankieli Hundtunga Hound's Tounge
Cytisi scoparii flos, (Cytisus scoparius =Sarothamnus s.) Jänönvihmankukka Harrisblomma  
Cytisi scoparii herba, (Cytisus scoparius =Sarothamnus s.) Jänönvihma Harris  
Cytisus scoparius (Sarothamnus s.) Jänönvihma Harris Broom / Scotch broom
Daphne mezereum Näsiä Tibast February Daphne / Mezereon
Datura stramonium Hulluruoho Spikklubba Stramonium / Jimson weed
Delphinium spp. Ritarinkannukset Riddarsporre Larkspurs
Derris radix (Derris sp.) Derrisjuuri Derrisrot  
Derris sp.     (European) Dittany / Gasplant
Desmanthus illinoensis     Bundleflower
Dictamni radix (Dictamnus albus) Diktamnusjuuri Diktamnusrot  
Dictamnus albus Mooseksenpalava-pensas Moses brinnande buske, Diptam Burning Bush
Digitalis lanata Villasormustinkukka Grekisk Fingerborgsblomma Grecian Foxglove
Digitalis lanatae folium (Digitalis lanata) Villasormustinkukan lehti Digitalis lanata blad  
Digitalis purpurea (Rohto)Sormustinkukka Fingerborgsblomma Common Foxglove / Digitalis / Foxglove
Digitalis purpureae folium (Digitalis purpurea) (Rohto)Sormustinkukan lehti Digitalisblad, Fingerborgsblad Digitalis leaf
Diplopterys cabrerana (Banisteriopsis rusbyana)      
Dryopteridis austriacae rhizome (Dryopteris sp.)     Wood ferns
Dryopteris filix-mas Kivikkoalvejuuri Träjon Male Fern / Oak Fern
Dryopteris sp. Alvejuuret Träjon (Bräken) Woodferns
Duboisia hopwoodi Duboisia, Korkkipuu Duboisia  
Duboisiae folium (Duboisia sp.) Duboisian lehti Duboisiablad  
Dulcamarae stipes (Solanum dulcamara) Punakoison varsi Besksöta (Kvesved) Bittersweet / Woody Nightshade
Echinacea sp. Punahattu Rudbeckia Echinacea / Purple coneflower
Elaphomyces cervinus Mäntymaahikas Grynig hjorttryffel Hart´s truffles
Eleutherococci rhizoma (Eleutherococcus senticosus, Acanthopanax s.) Venäjänjuuri Ryskrot  
Eleutherococcus sessiliflorus (Acanthopanax sp.) Kiinanaralehti Kinesisk stickaralia  
Eleutherococcus senticosus (Acanthopanax s.) Venäjänjuuri Ryskrot Eleuthera / Siberian Ginseng / Devil´s bush
Ephedra Sinica Efedrayrtti Efedra Herbal ecstasy, (Ma Huang)
Ephedra sp. Efedra Efedra Ephedra / Joint firs
Ephedrae herba (Ephedra sp.) Efedrayrtti Efedraört  
Eriodictyon sp.     Yerba santa
Eriodictyonis folium (Eriodictyon sp.) Eriodiktioniksen lehti Eriodiktyonisblad  
Erythroxylum coca Kokapensas Kokabuske Coca / Huanuco cocaine tree
Euphorbia resinifera     Berg (Morocco) / Euphorbium
Euphorbia sp. Tyräkit Törel, Euforbia Euphorbia / Spurges
Euphorbiae piluliferae herba (Euphorbia sp.) Euforbiayrtti Euforbiaört  
Euphorbium (Euphorbia resinifera) Tyräkkipihka Prustkåda  
Exogonium purga Jalapa Jalapa Jalapa
Farfarae folium (Tussilago farfara) Leskenlehden lehti Hästhovsblad Coltsfoot / Clay weed / Ass' foot / Bull's foot / Coughwort / Foal's foot / Horse foot / Horse shoe
Ferula sp. Asafetida, Pirunpihka Dyvelträck Asafoetida
Filicis rhizome (Dryopteris filix-mas) Kivikkoalvejuuri Träjonrot Alder Buckthorn / Berry-bearing Alder / Black Alder
Frangula alnus (Rhamnus frangula) Korpipaatsama Brakved Cascara
Frangula purshiana (Rhamnus purshiana) Sagrada Sagrada Frangula bark
Frangulae cortex (Frangula alnus) Paatsaman kuori Frangulabark  
Gelsemii rhizoma (Gelsemium sempervirens) Gelsemiumjuuri Gelsemiumrot  
Gelsemium sempervirens Gelsemium   Carolina Jessamine / False Jessamine / Wild yellow Jessamine / Yellow, Jasmine
Genista tinctoria Pensasväriherne Färgginst Dyer's Greenweed / Dyer´s broom
Genistae tinctoriae herba (Genista tinctoria) Genistayrtti Ginst  
Ginkgo biloba Neidonhiuspuu Tempelträd, Ginkgo, Jungfruhårsträd Ginkgo / Maiden Hair Tree
Ginkgo folium Neidonhiuspuunlehti Tempelträdsblad Ginkgo leaf
Ginseng radix (Panax sp.) Ginsengjuuri Ginsengrot Ginseng
Granati cortex (Punica granatum) Granaattiomenapuunkuori Granatäppelträdsbark  
Gratiola officinalis Rohtokuntio Jordgalla Gratiole
Gratiolae herba (Gratiola officinalis) Gratiolayrtti Gratiolaört  
Grindelia sp. Rilpiöt Grindelia Hedge hyssop
Grindeliae herba (Grindelia sp.) Grindeliayrtti Grindeliaört  
Guajacum (Guajacum officinale) Guajakkihartsi Guajak  
Guajacum officinale Guajakkipuu Guajakträd Lignum vitae / Guaiac
Guarea sp. Kokillaana Coccilana, Guarea Cocillana
Hagenia abyssinica Kossokukka Kosoblomma Kousso tree
Harpagophyti tuber (Harpagophytum procumbens) Harpagojuuri Harpagorot  
Harpagophytum procumbens Harpagojuuri, Pirunkoura Djävulsklo Devil's Claw / Wood spider / Grapple plant
Hellebori nigri rhizoma (Helleborus sp.) Aivastusjuuri, Jouluruusunjuuri Helleborusrot  
Helleborus niger Vaaleajouluruusu Vanlig julros Christmas Rose
Hippocastani semen (Aesculus hippocastanum) Hevoskastanjansiemen Hästkastanjefrö Horse-chestnut
Hydnocarpus sp. Leprapuu    
Hydrastidis rhizome (Hydrastis canadensis) Hydrastisjuuri Hydrastisrot  
Hydrastis canadensis Hurmejuuri Blodstilla Golden seal
Hyoscyami folium (Hyoscyamus sp.) Villikaalin lehti Bolmörtsblad  
Hyoscyamus muticus Egyptiläinen villikaali Egyptisk bolmört (Black) henbane
Hyoscyamus niger Villikaali, Hullukaali Bolmört Egyptian henbane
Hypericum sp. Kuismat Johannesört, Hyperikum St. John’s wort
Ignatii semen (Strychnos sp.) Ignatiuksen papu Ignatiusböna Saint Ignatius Bean
Ipecacuanhae radix (Cephaelis ipecacuanha, Psychotria i.) Oksetusjuuri (Ipekakuana) Ipecacuanha, Kräkrot Ipecacuanha / Ipecac
Ipomoea corymbosa (Rivea c. =Turbina c.) Käärmeenyrtti    
Ipomoea orizabensis     (Mexican) scammony / Orizaba morning glory
Ipomoea sp. Elämänlangat    
Ipomoea violacea Päivänsini   Morning glory
Ipomoeae radix (Ipomoea orizabensis) Ipomeanjuuri Ipomearot  
Jaborandi folium (Pilocarpus sp.) Jaborandinlehti Jaborandiblad Jaborandi leaves
Jalapa (Exogonium purga) Jalapa Jalapa Jalapa / Jalap / Mex scammony
Jateorhiza palmata Kolumbo Kolumbo,Fiskleverolja Calumba root, Cod liver oil
Jecoris aselli oleum Kalanmaksaöljy, Turskanmaksaöljy Fiskleverolja, Cod liver oil
Jecoris hippoglossi oleum Ruijanpallasöljy Hälleflundreleverolja Halibut liver
Juniperus sabina Rohtokataja, (Sabiininkataja) Sävenbom Savin / Savin tree
Kavae radix (Piper methysticum) Kavajuuri Kavarot Kava Kava root
Koso flos (Hagenia abyssinica) Kossokukka Kosoblomma Kousso flower
Lactuca virosa Rohtosalaatti Giftsallat Bitter lettuce / Wild lettuce / Acrid lettuce
Lactucae virosae herba (Lactuca virosa) Laktukanyrtti Lactucaört  
Ledi palustris herba (Ledum palustre) Suopursu Getpors, Skvattram Crystal tea
Ledum palustre Suopursu Getpors, Skvattram Crystal tea
Leonuri cardiacae herba (Leonurus cardiaca) Nukula Hjärtstilla Motherwort
Leonurus cardiaca Nukula Hjärtstilla Motherwort
Leptandra virginica (Veronica v. =Veronicastrum virginicum) Virginiantähdyke (Leptandranjuuri) Kransveronika (Leptandrarot) Leptandrin
Leptandrae virginicae rhizoma (Veronica virginica =Veronicacastrum virginicum) Virginiantähdyke (Leptandranjuuri) Kransveronika (Leptandrarot)  
Leuzea carthamoides (Rhaponticum c.) Maraljuuri Maralrot Common rhubarb
Liquidambar orientale Idänambrapuu   Oriental sweet gum
Lobelia inflata Rohtolobelia   Indian tobacco / Bladderpod lobelia / Emetic weed
Lobeliae herba (Lobelia inflata) Lobeliayrtti Läkelobelia  
Lonchocarpus sp. Lonkopuu Cubérot, Timborot Barbasco / Cubé
Lycopus europaeus Rantayrtti Strandklo Gipsywort / Water horehound
Lycopus virginicus Virgianrantayrtti   (Virginia) bugle weed
Lytta vesicatoria Espanjankärpänen, Kantharis Spansk Fluga, Kantaris Spanish fly / Cantharis
Mallotus philippinensis Kamala Kamala Kamala tree
Mallotus philippinensis Kamala Kamala Kamala tree
Mandragora officinarum Mandragora, Rohtomandrake Alruna Insane root / Spring mandrake
Mandragorae radix (Mandragora officinarum) Mandragoran juuri Alrunerot, Mandragonrot  
Marsdenia condurango Kondurango Kondurango Condurango
Matico folium (Piper angustifolium, P. asperifolium) Matikonlehti Matikoört Matico leaves
Matricaria parthenium (Chrysanthemum p.=Tanacetum p.) Reunuspäivänkakkara Mattram Feverfew / Wild chrysanthemum
Menispermum cocculus (Anamirta c.) Intiananamirta    
Mentha pulegium Puolanminttu Polejmynta (Poleja) Pennyroyal (mint) / Pudding grass / Poley / European pennyroyal
Menyanthes trifoliata Raate Vattenklöver Bog bean / Buck bean / Marsh trefoil / Bitter trefoil
Menyanthidis folium (Menyanthes trifoliata) Raatteenlehti Vattenklöverblad  
Mezerei cortex (Daphne mezereum) Näsiänkuori Tibastbark Mezereon bark
Mezerei fructus (Daphne mezereum) Näsiänhedelmä Tibastfrukt  
Momordica charantia Karvaskurkku Bittergurka Bitter-cucumber
Myroxylon balsamum Tolubalsami Balsamträd Balsam of Tolu tree / Tolu balsam
Nerium oleander Oleanteri Oleander, Nerium Oleander / Rose bay
Nymphaea caerulea Sinilumme Egyptisk blålotus Blue Lotus
Oenanthe aquatica Pahaputki Vattenstäkra Water fennel / Five-leaved water hemlock / Fennel-leaf dropwort / Water dropwort
Oleandri folium (Nerium oleander) Oleanterinlehti Oleanderblad  
Opium (Papaver somniferum) Opium Opium Opium
Orthosiphon spicatus     Java tea
Orthosiphonis folium (Orthosiphon spicatus) Jaavalainen tee, Intialainen munuaistee Javate  
Panax spp. Ginsengjuuret Ginsengrot Chin ginseng / Asiatic ginseng
Papaver somniferum Oopiumiunikko, (Paitsi siemen) Opiumvallmo (Ej fröet) Garden Poppy / Opium Poppy / White Poppy / Chess-bowls
Pausinystalia johimbe Johimbepuu   Yohimbe bark
Peganum harmala Pilviharmikki Harmelbuske Syrian rue / Harmel
Peruviani balsamumm (Myroxylon balsamum) Perunbalsami Perubalsam Peru balsam / Peruvian balsam
Petasites albus Ruttojuuri Pestrot White butterbur
Petasites frigidus Pohjanruttojuuri Fjällskråp Coltsfoot
Petasites hybridus Etelänruttojuuri Pestrot Butter dock / Pestilence
Petasites spp. Ruttojuuri Pestrot Butterbur
Petasitidis folium (P. albus, P. hybridus, P. frigidus) Ruttojuuren lehti Pestrotsblad  
Petasitidis rhizoma, (P. albus, P. hybridus, P. frigidus) Ruttojuuri Pestrot  
Peumus boldus Boldopuu Boldoträd Boldo / Boldu tree
Phellandri fructus (Oenanthe aquatica) Pahaputkensiemen Vattenstäkrasfrö, Stäkrefrö  
Physostigma venenosum Kalabarpapu Calabarböna Calabar bean / Ordeal bean / Chopnut
Phytolacca americana Kermesmarja Amerikanskt kermesbär (Fytolackrot) Poke(weed) / Common pokeberry / Pigeonperry / American nightshade
Phytolacca decandra (Phytolacca americana) Kermesmarja Amerikanskt kermesbär  
Phytolaccae decandrae radix (Phytolacca sp.) Fytolakanjuuri Fytolackrot  
Pilocarpus jaborandi Jaborandi Jaborandi Pernambuco jaborandi
Piper angustifolium Kaitapippuri (Paitsi hedelmä/Ej frukten)   Matico (pepper)
Piper asperifolium Karheapippuri (Paitsi hedelmä/Ej frukten)    
Piper methysticum Kavapippuri Kava Kava Kava Kava / Kava Pepper
Piscidia erythrina Kalantappokasvi, Jamaikanunipalko   (Jamaica) dogwood / Bitchwood / Jamaica fish fuddle tree
Piscidiae cortex (Piscidia erythrina)      
Plantaginis ovatae seminis tegumentum (Plantago ovata) Ispagulansiemenkuori, jänönratamon siemenkuori Ispagulafröskal, vit loppfröskal Ispaghula husk, Blond Psyllium husk, Pale psyllium husk
Plantaginis ovatae, semen (Plantago ovata) Ispagulansiemen, jänönratamon siemen Ispagula frö, vit loppfrö Ispaghula seed, Blond psyllium seed, Pale psyllium seed
Plumbago zeylanica Vitilyijykukka Vit blyblomma  
Podophylli rhizoma (Podophyllum peltatum)      
Podophyllinum Podofylliini Podofyllin Podophyllum
Podophyllum peltatum Amerikanjalkalehti Amerikansk fotblad (American) mandrake / American mayapple / Common mayapple / Ground lemons / Wild lemons / Umbrella plant / Vegetable calomel / Vegetable mercury
Polygala amara Katkeralinnunruoho Rosettjungfrulin, Polygalaört Bitter milkwort
Polygala senega Senega Senega Polygala / Rattlesnake root / Senega root
Polygalae amarae herba (Polygala amara)   Senega
Polygalae radix (Polygala senega) Senegan juuri Senegarot Senega root
Primula elatior Etelänkevätesikko Lundviva Oxlip / True cowslip
Primula officinalis (Primula veris) Kevätesikko Gullviva Primrose / Cowslip / Primula
Primula veris (Primula officinalis) Kevätesikko Gullviva  
Primulae radix (Primula elation, P. officinalis, P. veris) Kevätesikonjuuri Gullviverot  
Psilocybe spp. Madonlakit Slätskivling Sacred mushrooms
Psychotria ipecacuanha (Cephaelis i.) Oksetusjuuri, (Ipekakuana) Ipecacuanha, Kräkrot Rio ipecac
Psychotria viridis   Chacruna Chacruna
Pueraria mirifica     Pueraria mirifica
Pulegii aetheroleum (Mentha pulegium) Puolanminttuöljy Polejolja, polemyntiolja Pennyroyal oil
Pulegii herba (Mentha pulegium) Puolanminttu Polejmynta (Poleja)  
Pulmonaria abscura (Pulmonaria officinalis) Rohtoimikkä, Lehtoimikkä Fläckig lungört Lungwort / Sage of Jerusalem
Pulmonaria officinalis Rohtoimikkä, Lehtoimikkä Fläckig lungört  
Punica granatum Granaattiomenapuu, (Paitsi hedelmä) Granatäppleträd (Ej frukten) Pomegranate / Carthaginian apple
Quebracho cortex (Aspidosperma sp.) Kvebrakonkuori Kvebrackobark Quebracho bark
Quillaja saponaria Suopapuu, Kvillaja Såpträd, Kvillaja Soap tree
Quillajae cortex (Quillaja saponaria) Kvillajankuori Kvillajabark  
Rauwolfia spp. Käärmejuuri Rauvolfia Serpent wood / Snakewood / Java devil pepper / Insanity herb
Rauwolfiae radix (Rauvolfia sp.) Rauwolfianjuuri, Intialainen käärmejuuri Rauvolfiarot  
Rhamni frangulae cortex (Frangula alnus, Rhamnus frangula) Korpipaatsamankuori Frangulabark (Glossy) buckthorn
Rhamni frangulae fructus (Frangula alnus, Rhamnus frangula) Korpipaatsamanhedelmä Frangulafrukt  
Rhamni purshianae cortex (Frangula purshiana, Rhamnus purshiana) Sagradankuori Sagradabark  
Rhamnus frangula (Frangula alnus) Korpipaatsama Brakved Cascara sagrada / Cascara buckthorn
Rhamnus purshiana (Frangula purshiana) Sagrada Sagrada Cascara
Rhaponticum carthamoides (Leuzea c.) Maraljuuri Maralrot  
Rhei rhizoma (Rheum palmatum, R. officinale) Raparperinjuuri Rabarberrot Rhubarb root
Rheum officinale Rohtoraparperi Rabarber Rhubarb
Rheum palmatum Koristeraparperi Rödflikrabarber Chin rhubarb / (Sorrel) rhubarb
Rhus toxicodendron Myrkkysumakki Giftek Poison oak
Ricini oleum Risiiniöljy Ricinolja Castor oil
Ricini semen (Ricinus communis) Risiininsiemen Ricinfrö  
Ricinus communis Risiini Ricin Castor bean tree / Castor oil plant / Palma Christi
Rivea corymbosa (Ipomoea c. =Turbina c.) Käärmeenyrtti    
Rubia tinctorum Värimatara (Krappi) Krapp Common madder / Red madder
Rubiae tinctori radix (Rubia tinctorum) Värimataranjuuri (Krapin juuri) Krapprot,  
Ruscus aculeatus Pikkuruskus Stickmyrten Butcher´s broom / Knee holly / Box holly / Sweet broom root / Mediterranean lily
Ruta graveolens Tuoksuruuta (Viiniruuta, Ruutakasvi) Vinruta Common rue / Garden rue / Bitter herb / Countryman´s treacle
Rutae folium (Ruta graveolens) Ruutayrtti Vinrutsört  
Sabadillae semen (Schoenocaulon officinale) Sabadillansiemen Sabadillfrö Sabadilla seed
Sabal serrulata (Serenoa repens) Sahapalmu Sågpalm Saw palmetto
Sabinae aetheroleum (Juniperus sabina) Sabinaöljy Sävenbomolja  
Sabinae herba (Juniperus sabina) Rohtokataja (Sabinayrtti, Sabiinin Kataja) Sävenbom Savin
Salicis cortex (Salix sp.) Pajunkuori Pilbark, Videbark Willow bark
Sambucus ebulus Ruohoselja Sommarfläder Dwarf elder / Danewort
Sanguinaria canadensis Lumikki Blodört Blood root
Saponaria officinalis Rohtosuopayrtti Såpnejlika (Såpört) Soapwort / Bouncing bet
Saponariae herba (Saponaria officinalis) Rohtosuopayrtti Såpnejlika (Såpört)  
Saponariae radix (Saponaria officinalis) Rohtosuopayrtinjuuri Såpnejlikarot (Såpörtsrot)  
Sarothamnus scoparius (Cytisus s.) Jänönvihma Harris  
Sarsaparillae radix (Smilax sp.) Sarsaparillanjuuri Sarsaparillarot  
Sassafras aetheroleum (Sassafras albidum) Sassafrasöljy Sassafrasolja  
Sassafras albidum Sassafras Sassafras Common sassafras / American sassafras / Mitten tree / Ague tree / Cinnamon wood
Sassafras lignum (Sassafras albidum) Sassafraspuu Sassafrasträ  
Scammoniae radix (Convolvulus scammonia) Skammoniajuuri Skammoniarot (Levant) scammony
Scammoniae resina Skammoniahartsi Skammoniaharts Scammony gumresin
Sceletium tortuosum Kanna Kanna Canna, Channa, Kougoed
Schoenocaulon officinale Meksikonsabadilla   Sabadilla / Indian caustic barley
Scopolia carniolica Skopolia Dårört Nightshade-leaved henbane / European scopol(i)a / Russian belladonna
Scopoliae rhizoma (Scopolia carniolica) Skopolian juuri Dårörtsrot  
Secale cornutum (Claviceps purpurea) Torajyvä Mjöldryga Ergot of rye
Senecio sp. Villakko Korsört Groundsel
Senegae radix (Polygala senega) Seneganjuuri Senegarot Senega root
Sennae folium (Cassia sp.) Sennanlehti Sennablad Senna leaf
Sennae fructus acutifoliae (Cassia acutifolia) Aleksandriansennapalko Alexandrinsk sennabalja Senna pods / Alexandrian senna
Serenoa repens (Sabal serrulata) Sahapalmu Sågpalm Saw palmetto / Shrub palmetto
Serpentariae radix (Aristolochia serpentaria) Serpentariajuuri Serpentariarot Serpentary root
Silybum marianum Maarianohdake Mariatistel St Mary´s thistle / Holy thistle / Milk thistle / Lady´s thistle / Blessed thistle / White thistle / Variegated thistle
Smilax sp.     Greenbriers
Solani nigri herba (Solanum nigrum) Mustakoisonverso Nattskatta  
Solanum dulcamara Punakoiso Besksöta (Kvesved) (European) bittersweet / (Woody) nightshade
Solanum nigrum Mustakoiso Nattskatta Black nightshade / Garden nightshade / Houndsberry / Bilberry
Squillae bulbus (Urginea maritima) Merisipuli Sjölök  
Staphisargriae semen (Delphinium staphisagria) Tahvonsiemen Staffansfrö Stavesacre seed
Stramonii folium (Datura sp.) Hulluruohonlehti, Pasuunakukan lehti Spikklubbeblad, Stramoniumblad Stramonium leaf
Strophanthi semen (Strophanthus sp.) Strofantuksen siemen Strofantusfrö  
Strophanthus sp. Strofantti Strofantus Strophanthin
Strychni semen (Strychnos nux-vomica) Ketunkakku, Strykniininsiemen Rävkaka  
Strychnos nux-vomica Strykniinipuu Rävkaketräd Nux vomica / Poison nut / Quaker buttons / Vomit nut
Strychnos sp. Strykniinipuu, Strykniinipähkinä    
Styrax liquidus (Liquidambar orientale) Nestemäinen styraksi Flytande styrax Liquid styrax
Symphytum officinale Rohtoraunioyrtti Vallört Comfrey / Blackwort
Tabebuia sp. Soihtupuu   Lapacho / Pau d’arco
Tanaceti flos (Tanacetum vulgare) Pietaryrtinkukka Renfaneblomma  
Tanacetum parthenium (Chrysanthemum p. =Matricaria p.) Reunuspäivänkakkara Mattram Feverfew / Wild chrysanthemum
Tanacetum vulgare Pietaryrtti Renfana Tansy / Double tansy / (Golden-)buttons / Bitter buttons / Parsley fern
Taxus brevifolia Tyynenmeren marjakuusi Stillahavsidegran Pacific yew / Western yew / California yew
Thevetia neriifolia (Thevetia peruviana) Keltaoleanteri (Tevetia)   Lucky nut / Trumpet flower / Yellow oleander
Thevetia peruviana (Thevetia neriifolia) Keltaoleanteri (Tevetia)    
Thevetiae folium (Thevetia sp.) Keltaoleanterin lehti    
Thevetiae semen (Thevetia sp.) Keltaoleanterinsiemen    
Tolutani balsamum (Myroxylon balsamum) Tolubalsami Tolubalsam  
Toxicodendri folium (Rhus toxicodendron) Myrkkysumakinlehti Gifteksblad  
Turbina corymbosa (Ipomoea c. =Rivea c.) Käärmeenyrtti    
Tussilago farfara Leskenlehti Hästhov Coltsfoot / Clay weed
Uncaria tomentosa Perunkynsiliaani   Cat’s thorn / Cat’s claw
Urginea maritima Merisipuli Sjölök (Mediterranean) squill / White squill / Greek squill / Sea onion
Uvae ursi folium (Arctostaphylos uva-ursi) Sianpuolukanlehti Mjölonrisblad Bearberry
Uzarae radix (Xysmalobium undulatum) Utsaranjuuri   Milk bush / Wild cotton / Uzara
Valeriana officinalis Rohtovirmajuuri Läkevänderot, Vendelört Valerian / (Great) wild valerian / Officinal valerian
Valerianae radix (Valeriana sp.) Rohtovirmajuuri (Valeriaanajuuri) Läkevänderot, Vendelört (Valerianarot) Valerian root
Veratri rhizoma (Veratrum sp.) Pärskäjuuret Nysrot, Prustrot  
Veratrum sp. Pärskäjuuri Nysrot, Prustrot False hellebores
Veronica virginica (Leptandra v. =Veronicastrum virginicum) Virginiantähdyke (Leptandranjuuri) Kransveronika (Leptandrarot)  
Veronicastrum virginicum (Leptandra virginica =Veronica v.) Virginiantähdyke (Leptandranjuuri) Kransveronika (Leptandrarot)  
Viburni prunifolii cortex (Viburnum prunifolium) Mustamarjaheisi   (Black) haw / Sweet haw / Stagbush / Sheepberry / Sweet viburnum
Vinca rosea (Catharanthus roseus) Katara (Punatalvio) Rosensköna  
Vinca sp. Talviot Vintergröna Periwinkle
Vincetoxicum hirundinaria Käärmeenpistoyrtti Tulkört  
Viscum album Misteli Mistel (European) misteltoe
Xanthoxyli cortex (Zanthoxylum sp.), Xanthoxylum sp. (Zanthoxylum) Limopuu    
Xysmalobium undulatum Uzarajuuri   Milk bush / Wild cotton / Uzara
Yohimbe cortex (Pausinystalia johimbe) Johimbenkuori Johimbeabark Yohimbe bark
Zanthoxyli cortex (Zanthoxylum sp.)   Tandvärksträdbark Zanthoxylum bark
Zanthoxylum sp. (Xanthoxylum)     Zanthoxylum

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.