180/2022

Helsingfors den 15 mars 2022

Miljöministeriets förordning om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med miljöministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

För de prestationer som utförs av Finlands miljöcentral tas avgifter ut till staten enligt denna förordning, om inte något annat har föreskrivits eller bestämts.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Avgifter för avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten tas ut enligt punkterna A–E i den bifogade avgiftstabellen.

3 §
Avgifter som tas ut till ett lägre belopp än prestationens självkostnadsvärde

Sådana i 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka Finlands miljöcentral tar ut en avgift till ett lägre belopp än prestationens självkostnadsvärde är följande prestationer i den bifogade avgiftstabellen:

a) prestationer som avses i lagen om frivilligt deltagande i miljölednings- och miljörevisionsordningen (121/2011) och

b) följande prestationer som gäller naturvård:

– tillstånd eller intyg för import, export eller återexport av exemplar eller intyg för kommersiell verksamhet med eller för förflyttning av exemplar som krävs enligt rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem,

– intyg som krävs enligt kommissionens förordning (EG) nr 865/2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem, samt intyg (intyg för prov-samlingar, intyg för mobil utställning, intyg för personlig egendom) som krävs enligt kommissionens förordning (EG) nr 100/2008 om ändring av förordning (EG) nr 865/2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97, när det gäller provsamlingar och vissa formkrav rörande handeln med arter av vilda djur och växter, och

– intyg (intyg för musikinstrument) som krävs enligt kommissionens förordning (EU) nr 2015/870 om ändring av förordning (EG) nr 865/2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97, vad gäller vissa bestämmelser för handeln med arter av vilda djur och växter.

– intyg för kommersiell användning av personliga tillhörigheter och hushållsföremål inom unionen som krävs enligt kommissionens förordning (EU) nr 791/2012 om ändring av förordning (EG) nr 865/2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97, vad gäller vissa bestämmelser för handeln med arter av vilda djur och växter,

– importtillstånd enligt 2 § (ändrad genom lag 1107/1996) i lagen om skydd av valar och arktiska sälar (1112/1982).

4 §
Övriga prestationer

Övriga prestationer som avses i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten och som prissätts på företagsekonomiska grunder är följande tjänster och andra prestationer som baserar sig på beställning eller annat uppdrag:

1) undersöknings-, utrednings-, observations-, mätnings- och laboratorietjänster och testning av apparatur,

2) behörighetsintyg för dem som tar miljöprov,

3) planering av datasystem samt uppbyggnad och underhåll av sådana,

4) överlåtelse av data och direktanvändning av datasystem, om inte något annat be-stäms i 2 mom. eller någon annanstans,

5) publikationer, tidningar, videoband, ljudband och andra motsvarande prestationer,

6) informationssökning och fjärrlånetjänster,

7) teknisk överlåtelse av metoder, datasystem, program och motsvarande prestationer samt av nyttjanderätten till informationsmaterial i datasystemen och av informations-material till utomstående på beställning,

8) transport, assistans eller annan arbetsprestation som utförs av ett havsforskningsfar-tyg samt uthyrning och befraktning av fartyg,

9) användning av lokaler,

10) utbildningstjänster,

11) fotokopior, utskrifter och andra kopior med undantag av de kopior och utskrifter som avses i 3 mom., och

12) andra motsvarande prestationer.

För internationell överlåtelse av data och publikationer samt nationell överlåtelse av data för forskning och undervisning tas ingen avgift ut, om detta bygger på reciprocitet eller allmän internationell eller nationell praxis och om användningen följer de allmänna villkor som Finlands miljöcentral satt upp.

Finlands miljöcentral beslutar om de avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

5 §
Bestämmelser om vissa avgifter som tas ut för offentligrättsliga prestationer

För en prestation kan förskottsavgift tas ut enligt tabellen i bilagan till denna förordning.

För behandling av en ansökan eller anmälan som återtagits eller annars förfallit, uttas en sådan andel av avgiften enligt tabellen i bilagan som motsvarar den arbetsinsats som gjorts, om inte något annat följer av tabellen.

Avgiften är densamma för bifallsbeslut och avslagsbeslut, om inte något annat följer av avgiftstabellen i bilagan.

Från behandlingsavgiften för ett ärende som domstolen till följd av överklagande har återsänt för ny behandling avdras det belopp som tidigare har tagits ut för ett beslut som Finlands miljöcentral fattat i samma ärende.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2022 och gäller till och med den 30 april 2024.

Avgift i ett ärende som är anhängigt vid ikraftträdandet av denna förordning tas ut enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 15 mars 2022

Miljö- och klimatminister
Emma Kari

Specialsakkunnig
Mira Matikkala

Bilaga

AVGIFTSTABELL

Finlands miljöcentrals offentligrättsliga beslut, intyg och andra offentligrättsliga prestationer för vilka en fast avgift tas ut.

A Prestationer enligt kemikalielagen (599/2013)
Export av kemikalier som är förbjudna eller strängt reglerade
a) behandling av exportanmälan för kemikalier 265 €
b) ansökan om exportlandets samtycke 265 €
B Prestationer som gäller avfallstransporter
1. För behandling av en anmälan om avfallstransport och för övervakning av en transport enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall tas följande avgifter ut i samband med behandlingen av anmälan:
a) behandling av en anmälan om avfallstransport från Finland till ett annat land eller från ett annat land till Finland 1 290 €
b) anmälan om avfallstransport via Finland 385 €
c) övervakning av avfallstransporter enligt punkterna a och b 14 €/transporterat parti
Avgiften för övervakning av avfallstransporter debiteras i förskott i samband med debiteringen av avgiften för behandling av anmälan om avfallstransport.
d) behandling av en anmälan om transitering av avfall på basis av överenskommelser för gränsområden 150 €
2. Ändring av ett beslut om avfallstransport 150 €
3. Återkallande av ett beslut om avfallstransport 1 180 €
4. Förhandsgodkännande av en anläggning för avfallsåtervinning
a) behandling av ansökan om förhandsgodkännande 3 450 €
b) ändring av beslut om förhandsgodkännande 635 €
c) återkallande av beslut om förhandsgodkännande 1 180 €
5. Inspektioner som behövs för tillsynen över att Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall iakttas:
– inspektioner som gäller andra än sådana fysiska personer eller mikroföretag som avses i punkterna nedan 80 €/timme
– inspektioner som gäller sådana fysiska personer som inte bedriver ekonomisk verksamhet eller mikroföretag som avses i 206 § 2 och 3 mom. i miljöskyddslagen 60 €/timme
C Prestationer som gäller naturvården
1. Tillstånd och intyg som krävs enligt rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem
a) tillstånd eller intyg för import, export eller reexport av exemplar (om det inte är fråga om ett intyg för reexport som avses i punkt 2)* 80 €
b) intyg för kommersiell verksamhet med exemplar eller förflyttning av exemplar inom EU* 50 €
c) tillstånd för införsel till gemenskapen eller utförsel från gemenskapen eller reexport vid andra än godkända gränsövergångsställen 32 €
2. Tillstånd och intyg som krävs enligt rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem
– intyg om reexport för exemplar som upptagits i bilaga C 65 €
3. Intyg som krävs enligt kommissionens förordning (EG) nr 865/2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem, samt intyg som krävs enligt kommissionens förordning (EG) nr 100/2008 om ändring av förordning (EG) nr 865/2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97, när det gäller provsamlingar och vissa formkrav rörande handeln med arter av vilda djur och växter
a) intyg för provsamling* 150 €
b) intyg för mobil utställning* 150 €
c) intyg för personlig egendom* 150 €
4. Intyg som krävs enligt kommissionens förordning (EU) nr 2015/870 om ändring av förordning (EG) nr 865/2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97, vad gäller vissa bestämmelser för handeln med arter av vilda djur och växter
– intyg för musikinstrument* 150 €
5. Tillstånd som krävs enligt kommissionens förordning (EG) nr 100/2008 om ändring av förordning (EG) nr 865/2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97, när det gäller provsamlingar och vissa formkrav rörande handeln med arter av vilda djur och växter
a) tillstånd att bearbeta, förpacka och omförpacka kaviar 1 120 €
b) ändring av tillstånd att bearbeta, förpacka och omförpacka kaviar 560 €
6. Intyg som krävs enligt kommissionens förordning (EU) nr 791/2012 om ändring av förordning (EG) nr 865/2006 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97, vad gäller vissa bestämmelser för handeln med arter av vilda djur och växter
– intyg för kommersiell användning av personliga tillhörigheter och hushållsföremål inom unionen* 50 €
7. Importtillstånd enligt 2 § (ändrad genom lag 1107/1996) i lagen om skydd av valar och arktiska sälar (1112/1982)* 150 €
8. Tillstånd och intyg som beviljas för sådan forskning och undervisning som främjar naturvården är avgiftsfria.
D Prestationer enligt lagen om frivilligt deltagande i miljölednings- och miljörevisionsordningen (121/2011)*
1. Behandling av registreringsansökan
a) avgift för en organisation med verksamhet vid en anläggning eller för den första anläggningen när det gäller en organisation med verksamhet vid flera anläggningar
– högst 50 personer (8 timmar) 672
– mer än 50 personer (14 timmar) 1 176 €
Det verksamhetsställe där antalet personer är störst anses vara den första anläggningen.
b) avgift för varje anläggning som registreras samtidigt i anslutning till organisationen eller som ansluts senare till en registrerad organisation
– högst 50 personer (3 timmar) 252 €
– mer än 50 personer (5 timmar) 420 €
c) när den arbetsmängd som krävs för behandling av en registreringsansökan överskrider de arbetsmängder som nämns i punkt a–b, tas för de överskridande timmarna ut 84 €/timme
d) registreringsansökan som gäller något annat än vad som avses ovan.
2. Förnyande av registrering
Avgift för åtgärder för att förnya en registrering tas ut enligt det antal anläggningar som hör till en registrerad organisation enligt följande:
a) avgift för den första anläggningen (5 timmar) 420 €
b) avgift för varje därpå följande anläggning (3 timmar) 252 €
c) avgift för varje anläggning som registrerats separat (5 timmar) 420 €
d) när den arbetsmängd som krävs för förnyande av en registreringsansökan överskrider de arbetsmängder som nämns i punkt a–c, tas för de överskridande timmarna ut 84 €/timme
3. Avförande ur registret och avslag
a) Om en organisation tillfälligt avregistreras på basis av bestämmelsen i artikel 15.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas), tas i avgift ut (8 timmar) 672 €
– när den arbetsmängd som krävs för avregistrering överskrider den arbetsmängd som nämns i punkt a, tas för de överskridande timmarna ut 84 €/timme
b) Om en organisation tillfälligt eller permanent avregistreras på basis av någon annan bestämmelse än artikel 15.4 i den förordning som nämns i föregående stycke, tas för avregistreringen ut en avgift (för 8 timmar) 672 €
– när den arbetsmängd som krävs för avregistrering överskrider den arbetsmängd som nämns i punkt b, tas för de överskridande timmarna ut 84 €/timme
– avgift tas dock inte ut om en tillfällig avregistrering grundar sig på artikel 15.2 i förordningen.
c) Om ett avslag på ansökan om registrering grundar sig på artikel 13.5 i förordningen, tas avgift inte ut för behandling av registreringsansökan. Om ett avslag på ansökan om registrering grundar sig på någon annan punkt i artikel 13 i förordningen, tas samma avgift ut som för behandling av en registreringsansökan.
d) För återkallande av en tillfällig avregistrering tas avgift inte ut.
e) Om en organisation tillfälligt eller permanent avregistreras på egen begäran, tas i avgift ut (1,5 timmar) 126 €
E Tillstånd enligt havsskyddslagen (1415/1994)
a) För tillstånd för finländska fartyg eller havstekniska enheter eller från fartyg eller lastade i Finland att deponera muddermassa i havet utanför Finlands ekonomiska zon 11 300 €
b) För tillstånd för finska medborgare eller finländska samfund att bygga konstruktioner i öppna havet utanför Finlands ekonomiska zon 11 300 €
c) För tillstånd att i havet utanför Finlands ekonomiska zon prospektera efter, nyttja eller utvinna gas eller olja och därmed förbundna aktiviteter eller för annat nyttjande av havsbottnen med hjälp av finländska fartyg eller havstekniska enheter. 11 300 €
F Förskottsavgift
I enlighet med 5 § 2 mom. i förordningen om grunderna för avgifter till staten (211/1992) kan det krävas att avgiften för en prestation i sin helhet eller till en del betalas på förhand.

*) Prestationerna är sådana avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten, för vilka Finlands miljöcentral tar ut en avgift till ett lägre belopp än prestationens självkostnadsvärde.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.