170/2022

Helsingfors den 10 mars 2022

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om verkställighet av samhällspåföljder

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om verkställighet av samhällspåföljder (551/2015) 6, 11–13, 17 och 20 §, 25 § 1 mom. 5 punkten, 27 § 1 mom. 10 punkten, 31 a § 5 punkten samt 32, 35, 36 och 38–40 §,

av dem 31 a § 1 mom. 5 punkten och 32 § sådana de lyder i förordning 1088/2019, och

ändras 7, 14, 18, 19, 22 och 28 § som följer:

7 §
Innehållet i planen för strafftiden

Vid utarbetandet av en plan för strafftiden och en preciserad plan för strafftiden ska följande beaktas:

1) den misstänktes eller den dömdes tidigare brottslighet, arten av det eller de brott som den misstänkte eller den dömde har begått och det utdömda straffets längd,

2) den misstänktes eller den dömdes sociala förhållanden, individuella behov och resurser samt den misstänktes funktionsförmåga,

3) förutsättningarna för den misstänkte eller den dömde att klara av en samhällspåföljd,

4) faktorer som ökar sannolikheten att den misstänkte eller den dömde gör sig skyldig till nya brott,

5) faktorer genom vilka sannolikheten att den misstänkte eller den dömde gör sig skyldig till nya brott kan minskas,

6) faktorer som bidrar till att påföljden avtjänas på ett tryggt sätt.

Den plan för strafftiden som fogas till påföljdsutredningen ska innehålla följande uppgifter:

1) målen för och innehållet i arbetet, det oavlönade arbetet, rehabiliteringen, utbildningen eller annan verksamhet,

2) innehållet i det övervakningsstraff som gäller skyldigheten att stanna i bostaden,

3) innehållet i skyldigheten avseende på drogfrihet,

4) hur övervakningen ska ordnas genom övervakarmöten, annan kontakt mellan den dömde och övervakaren, tekniska övervakningsanordningar eller andra övervakningsmetoder,

5) verksamhet, rehabilitering eller vård som hänför sig till verkställigheten av samhällspåföljden och som stöder den dömdes livshantering och avtjänandet av straff.

Den preciserade planen för strafftiden ska innehålla uppgifter om

1) den dag då verkställigheten börjar och den dag då avtjänandet av påföljden upphör,

2) målen, innehållet, kravnivåerna, platserna för genomförande och deltagande samt tidsplanen när det gäller arbetet, det oavlönade arbetet, rehabiliteringen, utbildningen eller annan verksamhet,

3) de uppgifter som avses i enligt 46 § i lagen om verkställighet av samhällspåföljder om skyldigheten att stanna i bostaden för den som dömts till övervakningsstraff,

4) innehållet i skyldigheten avseende på drogfrihet och i andra skyldigheter för den dömde,

5) övervakarmöten och tidsplanen för dem samt uppgifter om hur ofta övervakaren och den dömde ska ha kontakt med varandra,

6) genomförandet av den övervakning som sker med hjälp av tekniska anordningar och skyldigheter i anslutning till den,

7) verksamhet, rehabilitering eller vård som hänför sig till verkställigheten av samhällspåföljden och som stöder den dömdes livshantering och avtjänandet av straff,

8) kontinuiteten i den verksamhet som stöder den dömdes livshantering när straffet har avtjänats,

9) andra nödvändiga villkor för avtjänandet av samhällspåföljden samt de villkor som följer av förhållandena i anslutning till tjänstgöringsplatsen uppgifterna.

I samarbete med de myndigheter som avses i 12 § i lagen om verkställighet av samhällspåföljder och med samtycke av den som dömts till samhällspåföljder ska det ses till att planen för strafftiden och den preciserade planen för strafftiden samordnas med en eventuell klientplan inom socialvården och andra tjänster och stödåtgärder som tillhandahålls av olika förvaltningsområden och som den dömde behöver.

14 §
Inledande av verkställigheten

Om det är känt var den dömde är bosatt eller vistas, ska Brottspåföljdsmyndigheten sända den dömde en skriftlig uppmaning att kontakta en enhet vid Brottspåföljdsmyndigheten vid en bestämd tidpunkt för utarbetande av en preciserad plan för strafftiden och för bestämmande av begynnelsetidpunkten för avtjänandet av straffet. Om det är fråga om inledande av verkställigheten i fråga om övervakning av villkorlig frihet ska en preciserad plan för strafftiden göras upp under fängelsetiden, och den dömde ska före frigivningen informeras om tidpunkten då han eller hon ska anmäla sig hos byrån för samhällspåföljder.

18 §
Registrering av uppgifter om kontroll av drogfrihet

Vid en kontroll av den dömdes drogfrihet ska följande registreras:

1) den dömdes personuppgifter,

2) tidpunkt och plats för kontrollen av drogfrihet,

3) den tjänsteman som beslutat om kontrollen av drogfrihet,

4) den tjänsteman som utfört kontrollen av drogfrihet,

5) grunden för kontrollen av drogfrihet och utförd åtgärd,

6) den tidpunkt då den dömde har underrättats om grunden för kontrollen av drogfrihet,

7) uppgifter om behandlingen av urin-, saliv- och blodprov,

8) observationer om det berusningstillstånd som avses i 22 § 3 mom. i lagen om verkställighet av samhällspåföljder och uppgift om att den dömde inte har krävt att utandnings-, saliv-, urin- eller blodprov ska tas,

9) resultatet av utandnings-, saliv-, urin- eller blodprov och uppgifter om säkerställandet av resultatet.

19 §
Utredning och registrering av brott mot skyldigheter

Vid misstänkta brott mot skyldigheter ska en anmälan registreras. I anmälan ska följande antecknas:

1) den som gör anmälan,

2) tidpunkt och plats för händelsen,

3) personuppgifter om den som misstänks för brott mot skyldigheter,

4) vilken skyldighet den dömde misstänks ha brutit mot,

5) andra personer med anknytning till händelsen,

6) en redogörelse för det skedda och de åtgärder som vidtagits med anledning av händelsen.

Vid utredning av brott mot skyldigheter ska följande registreras:

1) den dömdes personuppgifter,

2) händelsens identifieringsuppgifter,

3) den tjänsteman som utfört utredningen,

4) vilken skyldighet den dömde misstänks ha brutit mot,

5) uppgifter om hörandet av den dömde och den dömdes yttrande samt annan bevisning,

6) uppgifter om tidigare anmärkningar eller varningar som meddelats den dömde,

7) uppgifter om när verkställigheten av ett beslut enligt 25 § 2 mom. och 26 § 2 mom. i lagen om verkställighet av samhällspåföljder inleds och avslutas.

Om den dömde misstänks för grovt brott mot skyldigheter ska uppgifter om lämnande av utredning till åklagaren registreras.

22 §
Ersättning för resekostnader

De resekostnader som avses i 32 § i lagen om verkställighet av samhällspåföljder ersätts genom att en biljett ges eller skickas till den misstänkte eller dömde eller genom att de faktiska kostnaderna betalas till ett bankkonto som den misstänkte eller dömde har uppgett, eller på något annat ändamålsenligt sätt.

28 §
Plats för säkerhetskontroll och registrering av uppgifter om den

En säkerhetskontroll som gäller den dömde ska genomföras i den dömdes bostad, i Brottspåföljdsmyndighetens fordon eller på något annat ställe där kontrollen kan utföras utan att väcka uppmärksamhet.

Vid säkerhetskontrollen ska följande registreras:

1) den dömdes personuppgifter,

2) tidpunkt och plats för säkerhetskontrollen,

3) den tjänsteman som beslutat om säkerhetskontrollen,

4) den tjänsteman som utfört säkerhetskontrollen,

5) grunden för säkerhetskontrollen och utförd åtgärd,

7) observationer och fynd som gjorts vid säkerhetskontrollen,

8) grunden för att frånta den dömde av föremål eller ämnen,

9) uppgifter om de fråntagna föremålen och ämnena,

10) uppgifter om behandling och eventuellt återlämnande av de fråntagna föremålen och ämnena.


Denna förordning träder i kraft den 4 april 2022.

Helsingfors den 10 mars 2022

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Lagstiftningsråd
Juho Martikainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.