155/2022

Helsingfors den 11 mars 2022

Lag om ändring av lagen om investeringstjänster

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om investeringstjänster (747/2012) det inledande stycket i 7 kap. 3 § 2 mom., sådant det lyder i lag 523/2021, och

fogas till 6 kap. en ny 3 §, i stället för den 3 § som upphävts genom lag 523/2021, som följer:

6 kap.

Ekonomiska verksamhetsförutsättningar för tillhandahållande av investeringstjänster samt tillsyn över den ekonomiska stabiliteten

3 §
Undantag från tillämpningen av aktiebolagslagen i fråga om värdepappersföretag

Kapital som motsvarar aktier och andelar och som tagits upp i fonden för inbetalt fritt eget kapital enligt 8 kap. 2 § i aktiebolagslagen (624/2006), och som räknats som värdepappersföretagets kärnprimärkapital får inte återbetalas eller användas till vinstutdelning utan att Finansinspektionen gett tillstånd till det på förhand.

Bestämmelserna om minoritetens rätt att kräva vinstutdelning i 13 kap. 7 § i aktiebolagslagen och om inlösen av aktier i 16 kap. 13 § och 17 kap. 13 § i den lagen tillämpas inte på värdepappersföretag.

7 kap.

Organisering av värdepappersföretags verksamhet

3 §
Begränsningar som gäller förvärv av egna aktier, andelar, kapitallån och debenturer

Om inte något annat följer av 3 mom. får ett värdepappersföretag och ett företag inom dess finansiella värdepappersföretagsgrupp, trots bestämmelserna i 13 kap. 10 § 1 mom. i aktiebolagslagen och i 34 § 3 mom. i lagen om skuldebrev (622/1947), bevilja lån för förvärv av egna eller moderföretagets aktier och andelar och ta emot dem som pant, omDenna lag träder i kraft den 14 mars 2022.

RP 203/2021
EkUB 1/2022
RSv 1/2022
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 (32019R2033), EUT 314, 5.12.2019, s. 1

Helsingfors den 11 mars 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.