154/2022

Helsingfors den 11 mars 2022

Lag om ändring av lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag (1194/2014) 4 kap. 1 § 2 mom. 3 punkten och

fogas till 2 kap. 9 § ett nytt 2 mom. och till 4 kap. 1 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 821/2017, ett nytt 3 mom., varvid de nuvarande 3–5 mom. blir 4–6 mom., som följer:

2 kap.

Resolutionsplan

9 §
Informationsskyldighet om resolutionsplaner

Verket ska tillställa institutet en sammanfattning av resolutionsplanen.

4 kap.

Ställande av institut under resolutionsförvaltning

1 §
Villkor för resolutionsförvaltning

Ett institut anses vara oförmöget eller sannolikt oförmöget att fortsätta sina verksamhet på det sätt som avses i 1 mom. 1 punkten, om det


3) för att kunna fortsätta sin verksamhet behöver sådant extraordinärt offentligt stöd som inte är en tillfällig statlig garanti för att garantera likviditetsfaciliteter som tillhandahålls av centralbanken eller institutets upplåning, eller tillfällig rekapitalisering på normala villkor av institutet, när ett institut som är föremål för en åtgärd som avses i denna punkt inte uppfyller villkoren i 1 och 2 punkten eller i 6 kap. 1 § 2 mom. och när dessa åtgärder är nödvändiga för att avhjälpa en allvarlig störning på finansmarknaden och åtgärderna inte används för att täcka förluster som institutet har lidit eller sannolikt kommer att lida inom en nära framtid.

Rekapitalisering av ett institut enligt 2 mom. 3 punkten ska begränsas till sådana kapitaltillskott som behövs för att ingripa i kapitalunderskott som den behöriga myndigheten i tillämpliga delar har bekräftat och som konstaterats till följd av stresstester, kvalitetskontroll av tillgångsposter eller motsvarande förfaranden som genomförts av Europeiska centralbanken, Europeiska bankmyndigheten eller Finansinspektionen och som tillämpats på nationell nivå, Europeiska unionens nivå eller den gemensamma tillsynsmekanismens nivå.Denna lag träder i kraft den 14 mars 2022.

RP 203/2021
EkUB 1/2022
RSv 1/2022

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU (32014L0059), EUT 173, 12.6.2014, s. 190

Helsingfors den 11 mars 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.