152/2022

Helsingfors den 11 mars 2022

Lag om ändring av kreditinstitutslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kreditinstitutslagen (610/2014) 1 kap. 2 § 3 mom., 5 kap. 2 § 1 mom., 9 kap. 17 § 5 mom. och 10 kap. 1 a § 2 mom., av dem 5 kap. 2 § 1 mom. och 10 kap. 1 a § 2 mom. sådana de lyder i lag 233/2021, och

fogas till 5 kap. 1 § 1 mom. en ny 1 a-punkt som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

2 §
Annan lagstiftning om kreditinstitutsverksamhet

I lagen om hypoteksbanker och säkerställda obligationer (151/2022) föreskrivs om förutsättningarna för att bedriva hypoteksbanksverksamhet.


5 kap.

Allmänna förutsättningar för affärsverksamhet

1 §
Affärsverksamhet som är tillåten för inlåningsbanker

För inlåningsbanker tillåten affärsverksamhet är


1 a) emission av säkerställda obligationer i enlighet med det tillstånd som avses i 8 § i lagen om hypoteksbanker och säkerställda obligationer och i enlighet med förutsättningarna för att bedriva hypoteksbanksverksamhet i den lagen,


2 §
Affärsverksamhet som är tillåten för kreditföretag

Kreditföretag får bedriva affärsverksamhet enligt 1 § 1 och 2 mom. i detta kapitel men inte inlåning från allmänheten. Kreditföretag får från allmänheten ta emot andra medel som ska återbetalas på anfordran än insättningar endast i samband med tillhandahållande av betaltjänster och utgivning av elektroniska pengar.


9 kap.

Riskhantering

17 §
Likviditetsrisk

Ett kreditinstitut som i enlighet med 8 § i lagen om hypoteksbanker och säkerställda obligationer har fått eller ansöker om tillstånd för hypoteksbanksverksamhet samt ett kreditinstitut som är gäldenär i ett mellankreditförhållande som avses i 33 § i den lagen ska uppställa ett kvantitativt mål för hypoteksbanksverksamhetens proportionella andel av hela kreditinstitutets affärsverksamhet. I målet ska fastställas den andel som upplåning genom säkerställda obligationer får utgöra av den samlade upplåningen och av balansomslutningen samt maximibeloppet av säkerställda obligationer i förhållande till beloppet av tillgängliga säkerheter. Målet ska behandlas i kreditinstitutets styrelse minst en gång om året och uppställas så att det inte med fog äventyrar kreditinstitutets affärsverksamhet i andra avseenden än när det gäller refinansiering av hypoteksbanksverksamheten. Vid bedömningen av om refinansieringen äventyras ska åtminstone följande beaktas:

1) vilken bindning kreditinstitutets och den finansiella företagsgruppens balansräkning har till säkerställda obligationer och andra finansiella instrument,

2) de skyldigheter att komplettera säkerhetsmassan och upprätthålla derivatskyddet som de säkerställda obligationerna medför, även med beaktande av möjligheten att värdet av säkerheterna för de hypotekskrediter som ingår i säkerhetsmassan minskar betydligt,

3) refinansieringsarrangemang på finansiell företagsgruppnivå och på sammanslutningsnivå samt refinansieringsställningen för en finansiell företagsgrupp och en sammanslutning av inlåningsbanker, och

4) kreditinstitutets resolutionsplan och tillräckligheten av handlingsalternativen i kreditinstitutets återhämtningsplan.

10 kap.

Finansiella förutsättningar

1 a §
Det inbördes förhållandet mellan kapitalbaskraven

Den kapitalbas och den konsoliderade kapitalbas som ska räknas med i de krav som avses i 1 mom. får inte samtidigt räknas med för att täcka mer än det krav som avses i en av punkterna i 1 mom. åt gången. Den nämnda kapitalbas som ska räknas med i kravet får inte heller samtidigt räknas med för att täcka det sammanlagda buffertkravet enligt 3 § 2 mom., det krav som avses i artiklarna 92a eller 92b i EU:s tillsynsförordning eller det minimikrav för kapitalbas och kvalificerade skulder enligt 8 kap. 7 a, 7 b och 7 d § i resolutionslagen som baserar sig på det totala riskexponeringsbeloppet.Denna lag träder i kraft den 8 juli 2022. Lagens 10 kap. 1 a § 2 mom. träder dock i kraft den 14 mars 2022.

RP 203/2021
EkUB 1/2022
RSv 1/2022

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/878 (32019L0878), EUT 150, 7.6.2019, s. 253

Helsingfors den 11 mars 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.