146/2022

Helsingfors den 3 mars 2022

Statsrådets förordning om bedömning av behovet och upphandling av en effektreserv

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 4 och 6 § i lagen om en effektreserv som säkerställer balansen mellan elproduktion och elförbrukning (117/2011), sådana de lyder i lag 1239/2021:

1 §

Med en i 4 § 4 mom. i lagen om en effektreserv som säkerställer balansen mellan elproduktion och elförbrukning (117/2011), nedan lagen om en effektreserv, avsedd samhällsekonomiskt grundad anledning som hänför sig till ett kostnadseffektivt tryggande av leveranssäkerheten avses att Energimyndigheten kan

1) minska den effektreserv som ska upphandlas, om kostnaderna för upphandling av den blir oskäligt höga jämfört med de fördelar som uppnås med tanke på leveranssäkerheten,

2) öka den effektreserv som ska upphandlas, om storleken på den första enhet som lämnas utanför upphandlingen, med enheten i fråga skulle leda till att den effektreserv som avses i 4 § 1 mom. i lagen om en effektreserv överskrids, men den effektreserv som ska upphandlas, utan enheten i fråga skulle underskrida ovannämnda effektreserv, och överskridandet är motiverat med beaktande av de fördelar som kan uppnås med tanke på leveranssäkerheten.

Vid bedömningen av de fördelar för leveranssäkerheten som avses i 1 mom. ska Energimyndigheten beakta det värde av förlorad last som beräknats i enlighet med artikel 11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/943 om den inre marknaden för el, nedan elmarknadsförordningen, samt inverkan av den effektreserv som ska upphandlas på det förväntade värdet av förlorad last.

2 §

De jämförelsekriterier för valet av de totalekonomiskt sett mest fördelaktiga anbuden som avses i 6 § 1 mom. i lagen om en effektreserv och deras inbördes viktning är som följer:

1) de totala kostnaderna, inklusive fasta och rörliga kostnader, 85 procent,

2) den hastighet med vilken enheten kan tas i drift, 5 procent,

3) den tid som den effektändring som krävs kan upprätthållas oavbrutet, 5 procent,

4) de koldioxidutsläpp som beräknats i enlighet med artikel 22.4 i elmarknadsförordningen, 5 procent.

När Energimyndigheten använder de jämförelsekriterier som avses i 1 mom. vid ett upphandlingsförfarande ska den poängsätta de inkomna anbuden för varje punkt.


Denna förordning träder i kraft den 7 mars 2022.

Helsingfors den 3 mars 2022

Näringsminister
Mika Lintilä

Specialsakkunnig
Elina Hautakangas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.