142/2022

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 25 februari 2022

Statsrådets förordning om ändring av 2 kap. 1 § i statsrådets förordning om verkställighet av sjukförsäkringslag

I enlighet med statsrådets beslut

fogas till 2 kap. 1 § i statsrådets förordning om verkställighet av sjukförsäkringslagen (1335/2004), sådan paragrafen lyder i lag 101/2017, temporärt ett nytt 9 mom. som följer:

2 kap.

Ansökan om och utbetalning av förmåner

1 §
Utredning som skall företes vid ansökan om dagpenningsförmåner

Vid ansökan om dagpenning vid smittsam sjukdom enligt 8 kap. 1 a § 4 mom. i sjukförsäkringslagen ska sökanden lägga fram en tillförlitlig utredning om inkomstbortfall och dess belopp samt ett intyg utfärdat av en läkare, sjukskötare eller hälsovårdare vid en offentlig eller privat verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården över att det på grund av en på tillförlitligt sätt konstaterad covid-19-smitta inte är tillrådligt att den försäkrade deltar i förvärvsarbete på grund av risken för smittspridning. Motsvarande intyg ska läggas fram också när ett barn under 16 år på ett tillförlitligt sätt har konstaterats ha covid-19-smitta och det på grund av risken för smittspridning inte är tillrådligt att barnet går till småbarnspedagogiken eller läroanstalten. Av intyget ska framgå den tidsperiod då det inte är tillrådligt att den försäkrade deltar i förvärvsarbete eller barnet går till småbarnspedagogiken eller läroanstalten.


Denna förordning träder i kraft den 28 februari 2022. Förordningen tillämpas om den försäkrades frånvaro från förvärvsarbetet på grund av smitta har börjat den 1 januari 2022 eller därefter.

Helsingfors den 25 februari 2022

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Sarkkinen

Konsultativ tjänsteman
Eva Ojala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.