129/2022

Helsingfors den 17 februari 2022

Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § i statsrådets förordning om finansministeriet

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om finansministeriet (610/2003) 2 § 20 punkten, sådan den lyder i förordning 1333/2015,

ändras 1 § 29 och 41 punkten samt 2 § 15 punkten,

sådana de lyder, 1 § 29 punkten i förordning 414/2019, 1 § 41 punkten i förordning 1550/2011 och 2 § 15 punkten i förordning 1333/2015, och

fogas till 1 §, sådan den lyder i förordningarna 1131/2011, 1550/2011, 430/2012, 849/2014, 1333/2015, 414/2019 och 1337/2019, nya 35 a- och 36 a-punkter som följer:

1 §
Ministeriets uppgifter

Finansministeriets uppgifter är:


29) samordning av den planering, uppföljning och utveckling som gäller tillgången till statliga tjänster och placeringen av funktioner,


35 a) indelning i välfärdsområden, styrning av välfärdsområdenas förvaltning och ekonomi samt uppgifter som gäller delegationen för välfärdsområdenas ekonomi och förvaltning,


36 a) finansiering av välfärdsområdena och utveckling av finansieringssystemet,


41) tillsyn över och finansiering av kommunernas, välfärdsområdenas och statens pensionssystem.

2 §
Ämbetsverk, inrättningar, fonder, bolag och övriga organ underställda ministeriet

Till ministeriets verksamhetsområde hör:


15) Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT,Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2022.

Helsingfors den 17 februari 2022

Kommunminister
Sirpa Paatero

Regeringsråd
Karri Safo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.