105/2022

Helsingfors den 3 februari 2022

Statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för ekologisk produktion och ersättning för icke-produktiva investeringar 2022

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare (1360/2014):

1 §
Miljöförbindelse

År 2022 tar kommunerna inte emot nya i 5 § i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare (1360/2014) avsedda miljöförbindelser.

Till en miljöförbindelse som är i kraft 2022 kan på ansökan av en aktiv jordbrukare fogas

1) högst fem hektar sådan åkerareal som avses i 5 § 1 mom. i statsrådets förordning om miljöersättning (235/2015),

2) i 4 § i den i 1 punkten nämnda statsrådsförordningen avsedd åkerareal som den som ingått miljöförbindelsen har uppgett i stödansökan år 2021.

Om den åkerareal som omfattas av förbindelsen är mindre än fem hektar i de fall som avses i 2 mom. 1 punkten, får den åkerareal som fogas till förbindelsen vara högst en hektar.

En aktiv jordbrukare som ingått en miljöförbindelse som löper ut 2022 får förlänga förbindelsens giltighetstid med ett år.

2 §
Miljöavtal

Av de miljöavtal som avses i 27 § i statsrådets förordning om miljöersättning får en aktiv jordbrukare 2022 ingå avtal om skötsel av våtmarker och avtal om skötsel av landsbygdsnaturens mångfald och landskapet.

En i 5 § 5 mom. i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare avsedd registrerad förening får 2022 ingå i 1 mom. avsedda avtal om skötsel av våtmarker och avtal om skötsel av landsbygdsnaturens mångfald och landskapet. En i 12 kap. i vattenlagen (587/2011) avsedd vattenrättslig sammanslutning kan ingå ett i 1 mom. avsett avtal om skötsel av våtmarker.

I 5 § 6 mom. i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare avsedda personer som upprätthåller en ursprungssort får 2022 ingå avtal som avses i 1 mom. 3 punkten i den paragrafen.

Aktiva jordbrukare och i 2 mom. avsedda föreningar och sammanslutningar som har ett i 27 § i statsrådets förordning om miljöersättning avsett miljöavtal som löper ut 2022 får förlänga avtalens giltighetstid med ett år.

I 5 § 6 mom. i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare avsedda personer som upprätthåller en ursprungssort och i 5 § 7 mom. i den lagen avsedda aktörer som ansvarar för att växt- och djurgenetiska resurser bevaras får förlänga giltighetstiden för de avtal som löper ut 2022 med ett år.

3 §
Förbindelse om ekologisk produktion och om ekologisk husdjursproduktion

En aktiv jordbrukare får 2022 ingå en sådan förbindelse om ekologisk produktion och en sådan förbindelse om ekologisk husdjursproduktion som avses i 8 § i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare. Till förbindelsen kan på ansökan av den aktiva jordbrukaren godkännas

1) åkerareal som avses i 4 § i statsrådets förordning om ersättning för ekologisk produktion (237/2015),

2) högst fem hektar sådan åkerareal som avses i 5 § 1 mom. i statsrådets förordning om miljöersättning.

Till en förbindelse om ekologisk produktion och förbindelse om ekologisk husdjursproduktion som är i kraft 2022 kan på ansökan av en aktiv jordbrukare fogas

1) högst fem hektar sådan åkerareal som avses i 4 § i statsrådets förordning om miljöersättning,

2) högst fem hektar sådan åkerareal som avses i 5 § 1 mom. i den i 1 punkten avsedda statsrådsförordningen.

Om den åkerareal som omfattas av en i 2 mom. avsedd förbindelse är mindre än fem hektar, får den åkerareal som fogas till förbindelsen vara högst en hektar i de fall som avses i 2 mom. 1 och 2 punkten. Om den areal som ska fogas till förbindelsen överskrider maximistorleken, får jordbrukaren ingå en ny förbindelse.

En aktiv jordbrukare som ingått en förbindelse om ekologisk produktion eller en förbindelse om ekologisk husdjursproduktion som löper ut 2022 får förlänga förbindelsens giltighetstid med ett år.

4 §
Ersättningsberättigande areal vid ansökan om kompensationsersättning

Vid beviljande av kompensationsersättning enligt 6 § i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare kan 2022 på ansökan av en aktiv jordbrukare som ersättningsberättigande areal godkännas

1) en areal som avses i 3 § i statsrådets förordning om kompensationsersättning (236/2015),

2) högst fem hektar sådan åkerareal som avses i 5 § 1 mom. i statsrådets förordning om miljöersättning.

5 §
Ersättning för icke-produktiva investeringar

En i 9 § 1 mom. i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare avsedd sökande av ersättning får 2022 ansöka om ersättning för icke-produktiva investeringar för våtmarksinvesteringar.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 8 februari 2022 och gäller till och med den 31 december 2022.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 (32013R1305); EUT L 347, 20.12.2013, s. 487
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 807/2014 (32014R0807); EUT L 227, 31.7.2014, s. 1

Helsingfors den 3 februari 2022

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.