93/2022

Helsingfors den 27 januari 2022

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om stöd för växthusproduktion 2022

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 11 § 5 mom. i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på verkställigheten av stöd för växthusproduktion enligt 4 § och 5 § i statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2022 (80/2022) samt 5  kap. i statsrådets förordning om nordligt stöd 2022 (81/2022).

2 §
Besittning av växthus

Det växthus där den odling som utgör grunden för ansökan om stöd bedrivs, ska vara i den sökandens besittning den 15 maj 2022

3 §
Tekniska krav på växthus

Växthusets stomme och beklädnad ska vara i sådant skick som odlingssäsongen förutsätter och stå kvar året om med undantag för de perioder då växthuset repareras. Växthusets beklädnad i taket ska vara av glas, kanalskiva av plast som är avsett för växthus eller dubbel plastfolie. Beklädnaden på väggar kan vara av ovan nämnda material eller alternativt av material som på motsvarande sätt isolerar värme och är ogenomträngligt för ljus.

Växthuset ska vara försett med

1) ventilationsluckor vid takåsen,

2) ett ventilationssystem som bygger på att växthusbågarna öppnas,

3) ett ventilationssystem som bygger på att täckmaterialet längs sidoväggarna lyfts upp,

4) maskinell nedkylning, eller

5) ett maskinellt ventilationssystem som leder ut luften och har en effekt på minst fyra liter per sekund per kvadratmeter som ska nedkylas.

Alla växthuslokaler i odlingsanvändning, med undantag för kammare för odling av plantor, ska vara försedda med ett ventilations- eller nedkylningssystem som står i direkt förbindelse med lokalerna. Det valda ventilations- eller nedkylningssystemet ska ha tillräcklig dimensionering och vara i funktion och installerad på platsen under hela odlingsperioden.

Om stöd söks för en kort odlingssäsong, ska växthuset vara försett med centraluppvärmning med vatten eller med varmluftsapparater, vars effekt är minst 75 kW (65 Mcal/h) per tusen kvadratmeter i odling. Varmluftsapparaten ska vara på plats i växthuset under hela odlingsperioden.

Om stöd söks för en lång odlingssäsong, ska växthuset vara försett med centraluppvärmning med vatten eller med varmluftsapparater, vars effekt är minst 200 kW (165 Mcal/h) per tusen kvadratmeter i odling. Dessutom ska växthuset vara försett med uppvärmnings- och ventilationsregleringsautomatik. Varmluftsapparaten ska vara på plats i växthuset under hela odlingsperioden.

Om det odlas grönsaker i växthuset och odlingsperioden som krävs för att få stöd, fortsätter efter den 31 oktober, ska växthuset vara försett med artificiell belysning med en installationseffekt på minst 60 W/m² när det gäller högtrycksnatriumlampor eller om man använder någon annan belysningsteknik ska belysningsintensiteten vara minst lika stor.

4 §
Odlingsareal som är i användning

Växthusarealen är i odlingsanvändning när den kulturväxt som berättigar till stöd har placerats i växthuset på sin slutgiltiga växtplats den 15 maj 2022 och när växthuset under hela odlingsperioden har en normal odlingstemperatur med hänsyn till både tidpunkten och den odlade växten.

Vid odling av bladdill och persilja och vid odling av sallat i växthus räknas också plantproduktionsfasen som odlingsanvändning, även om odlingen sker i separata växtkammare.

Som odlingsanvändning betraktas inte lagring eller framläggande av färdiga produkter som köpts utanför företaget eller är egenodlade och som säljs som sådana till konsumenterna. Som odlingsanvändning betraktas inte heller förvaring eller lagring av fleråriga kruk- och gruppväxter samt grönväxter.

5 §
Beräknande av och anmälan om växthusareal

Växthusarealen beräknas på basis av växthusets yttre mått. I växthusarealen inkluderas inte butiks-utrymmen, trädgårdscentral med växthuskonstruktion, förbindelsegångar mellan de egentliga växthusen, packeri- och lagerutrymmen eller andra utrymmen eller områden som inte är i odlingsanvändning. Av arealerna för ett växthus som används för försäljning anses endast de odlingsarealer som används under de odlingssäsonger då växthuset är i odlingsanvändning enligt 4 § berättiga till stöd. Om växter odlas i två eller flera våningar, räknas endast en våning som stödberättigad areal.

Växthusarealen anges i ansökan enligt den areal som är i stödberättigad odling den 15 maj 2022.

I stödansökan ska anges växthusets odlingsarealer specificerade enligt växthus och kulturväxt. Även tidpunkten för och längden på uppehåll och undantagsarrangemang i odlingen, såsom plastbyte och byte av växtbestånd, ska anges med en kalenderveckas noggrannhet. Om stöd för växterna söks i produktgrupp ska de viktigaste växterna som odlas i produktgruppen anmälas.

6 §
Odlingssäsongens längd

Odlingssäsongen består av de odlingstider för stödberättigade växter som anges i stödansökan.

En sådan period då växthuset inte används i odling dras av då odlingssäsongens längd beräknas. Sådana uppehåll på högst två veckor som beror på byte av växtbestånd eller arrangemang i växthuset behöver dock inte dras av från odlingssäsongens längd.

Om det är uppehåll i odlingen eller om odlingen består av frilandsgurka, kinakål eller isbergssallat den 15 maj 2022, kan stöd för lång odlingssäsong beviljas, om den odling som berättigar till stöd har pågått i minst två månader före den 15 maj 2022 och odlingen i övrigt i sin helhet uppfyller kraven för beviljande av stöd för lång odlingssäsong under 2022.

7 §
Normal jordbrukarsed på orten

Inom växthusproduktionen ska normal jordbrukarsed på orten iakttas, till vilken hör att en marknadsduglig skörd ska produceras genom att använda sådana växtarter och växtsorter som lämpar sig för växthusodling och att vid planteringen använda ett plantmaterial vars omfattning och beskaffenhet är tillräcklig. Till jordbrukarseden hör också ombesörjandet av växternas skötselåtgärder och odlingsförhållanden och i ordningsställande för försäljning.

Skörd som lämnats obärgad till följd av skördeskada eller något annat skäl utgör inget hinder för beviljande av stöd för växthusproduktion, om de andra åtgärderna som hör till normal jordbrukarsed på orten har ombesörjts eller förberetts som sig bör.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 2 februari 2022.

Helsingfors den 27 januari 2022

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.