90/2022

Helsingfors den 27 januari 2022

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av tillverkningen och upplagringen av explosiva varor

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om övervakning av tillverkningen och upplagringen av explosiva varor (819/2015) 28 § 2 mom. samt

ändras 6 och 7 § som följer:

6 §
Tillståndsbeslut

Tillståndsbeslutet ska innehålla uppgift om

1) verksamhetsutövarens identifierings- och kontaktuppgifter,

2) den plats där tillverkning av explosiva varor får bedrivas och var platsen är belägen,

3) en allmän beskrivning av verksamheten,

4) den största tillåtna mängd explosiva varor som får tillverkas och farlighetsklassen,

5) en sammanfattning av slutsatserna i säkerhetsrapporten,

6) eventuella begränsningar i verksamheten samt andra tillståndsvillkor som ställs av säkerhetsskäl.

Bestämmelser om hur förfarandet vid miljökonsekvensbedömning ska beaktas i tillståndsbeslutet finns i 26 § 2 mom. i kemikaliesäkerhetslagen.

7 §
Delgivning av tillståndsbeslut till myndigheter

Utöver vad som i 104 f § i kemikaliesäkerhetslagen föreskrivs om delgivning av tillståndsbeslut ska Säkerhets- och kemikalieverket sända tillståndsbeslutet för kännedom till regionförvaltningsverket, närings-, trafik- och miljöcentralen, räddningsmyndigheten, polisen samt kommunens miljövårdsmyndighet och byggnadstillsynsmyndighet i det område där den verksamhet som beslutet gäller ska placeras.


Denna förordning träder i kraft den 14 februari 2022.

Helsingfors den 27 januari 2022

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Ledande sakkunnig
Tarja Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.