89/2022

Helsingfors den 27 januari 2022

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier (685/2015) 10 och 11 §, 14 § 1 mom. och 22 § 2 mom. 3 punkten samt

fogas till 15 § ett nytt 4 mom. och till 28 § ett nytt 5 mom. som följer:

10 §
Tillståndsbeslut

I tillståndsbeslutet ska det anges

1) verksamhetsutövarens identifierings- och kontaktuppgifter,

2) vilket slags industriell hantering och upplagring tillståndet gäller,

3) var produktionsanläggningen är belägen,

4) uppgifter om de farliga kemikalier som beslutet gäller,

5) de maximimängder kemikalier som får finnas i produktionsanordningen och lagret,

6) en sammanfattning av slutsatserna i säkerhetsrapporten,

7) tillståndsvillkoren.

Bestämmelser om hur förfarandet vid miljökonsekvensbedömning ska beaktas i tillståndsbeslutet finns i 26 § 2 mom. i kemikaliesäkerhetslagen.

11 §
Delgivning av tillståndsbeslut till myndigheter

Utöver vad som i 104 f § i kemikaliesäkerhetslagen föreskrivs om delgivning av tillståndsbeslut ska Säkerhets- och kemikalieverket sända tillståndsbeslutet för kännedom till regionförvaltningsverket, närings-, trafik- och miljöcentralen, räddningsmyndigheten samt kommunens miljövårdsmyndighet och byggnadstillsynsmyndighet i det område där den verksamhet som beslutet gäller ska placeras.

14 §
Säkerhetsrapport

Säkerhetsrapporten ska i fråga om nya produktionsanläggningar lämnas in till Säkerhets- och kemikalieverket i tillräckligt god tid innan byggandet av eller verksamheten vid dem inleds samt före sådana ändringar i verksamheten vid produktionsanläggningen som leder till ändringar i produktionsanläggningens förteckning över farliga kemikalier och förutsätter att en säkerhetsrapport utarbetas.


15 §
Behandlingen av säkerhetsrapporten

Säkerhets- och kemikalieverket kan begära att verksamhetsutövaren kompletterar säkerhetsrapporten och lämnar behövliga tilläggsuppgifter för behandlingen av den. Säkerhets- och kemikalieverket meddelar det tillståndsbeslut som avses i 10 § efter det att verksamhetsutövaren för behandlingen av säkerhetsrapporten har lämnat in de kompletteringar och utredningar som begärts.

22 §
Samarbete mellan verksamhetsutövarna för att förebygga olyckor

De produktionsanläggningar som avses i 1 mom. ska


3) samarbeta när det gäller informationen till allmänheten och sådana intilliggande objekt som inte är sådana produktionsanläggningar som avses i 1 mom. samt när det gäller lämnande av uppgifter till räddningsmyndigheten för den externa räddningsplanen,


28 §
Inspektioner enligt tillsynsprogrammet

Inspektionerna ska i möjligaste mån samordnas och beroende på situationen kombineras med andra inspektioner som grundar sig på lagstiftning och som utförs av de myndigheter som nämns i 3 mom.


Denna förordning träder i kraft den 14 februari 2022.

Helsingfors den 27 januari 2022

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Ledande sakkunnig
Tarja Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.