88/2022

Helsingfors den 27 januari 2022

Statsrådets förordning om nationellt stöd till sockerbetsodlare 2022

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 4 § 2 mom., 7 § 1 mom. och 9 § 3 mom. i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), av dem 4 § 2 mom. sådant det lyder i lag 457/2010 och 9 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1446/2006:

1 §
Allmänt

Till sockerbetsodlare kan för år 2022 på det sätt som anges i 2 §, som annat nationellt stöd enligt 6 § 3 punkten i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001), betalas nationellt stöd som avses i artikel 214 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007.

2 §
Grunderna för beviljande av stöd

Stöd betalas utifrån den odlingsareal för sockerbeta till sockerproduktion som odlaren har uppgett för år 2022 i ansökan om stöd. Om den odlingsareal som godkänts vid övervakning är mindre än den som uppgetts i ansökan, betalas stödet dock utifrån den godkända odlingsarealen.

Det nationella stödet till sockerbetsodlare uppgår till högst 350 euro per hektar.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 2 februari 2022.

Helsingfors den 27 januari 2022

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.