82/2022

Helsingfors den 28 januari 2022

Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om anställningsvillkoren för civilpersoner som deltar i krishantering

I enlighet med inrikesministeriets beslut

ändras i inrikesministeriets förordning om anställningsvillkoren för civilpersoner som deltar i krishantering (1388/2018) 9–11 § och bilagan, av dem bilagan sådan den lyder i förordning 428/2021, samt

fogas till 4 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1291/2019, ett nytt 5 mom. och till förordningen en ny 11 a § som följer:

4 §
Eftersättning på grund av gällande förhållanden

Till en person som sköter ett valobservatörsuppdrag betalas i ersättning på grund av gällande förhållanden dagtraktamente samt inkvarterings- och hotellersättning enligt statens resereglemente som gäller vid den aktuella tidpunkten.

9 §
Ersättning för resekostnader innan ett anställningsförhållande börjar

Innan ett anställningsförhållande börjar betalas ersättning till en person för resekostnader enligt statens resereglemente som gäller vid den aktuella tidpunkten för en resa tur och retur från hemorten i samband med

1) intervjuer ordnade av ett organ som avses i 6 § i lagen om civilpersoners deltagande i krishantering,

2) sådan genomgång av olika förberedelser inför avresan som ordnas eller har godkänts av arbetsgivaren,

3) sådan av arbetsgivaren ordnad kontroll eller undersökning som görs i syfte att konstatera den fysiska och psykiska hälsa som uppgiften kräver, och

4) avhämtande av resedokument som behövs för förflyttning till insatsområdet från en främmande stats beskickning i Finland eller från Europeiska unionens kontor i Bryssel.

10 §
Ersättning för resekostnader medan ett anställningsförhållande pågår

Till en person i anställningsförhållande betalas när anställningsförhållandet börjar för resan från hemorten till det insatsområde som bestämts av ett organ som avses i 6 § i lagen om civilpersoners deltagande i krishantering, när anställningsförhållandet upphör för resan från insatsområdet till hemorten och medan anställningsförhållandet pågår för en resa förordnad av arbetsgivaren i ersättning för resekostnader enligt statens resereglemente som gäller vid den aktuella tidpunkten

1) ersättning för resekostnader,

2) ersättning för inkvarterings- eller hotellkostnader, och

3) separat ersättning för pass- och viseringskostnader, avgifter för nödvändiga läkemedel och vaccineringar, förvaringsbox vid hotellinkvartering, och andra med dem jämförbara obligatoriska avgifter.

En person i anställningsförhållande ersätts för varje påbörjad anställningsperiod på sex månader en resa tur och retur från det insatsområde som avses i 1 mom. till den flyg-, järnvägs- eller busstation som ligger på eller närmast personens hemort eller till arbetsgivarens huvudsakliga verksamhetsställe i Finland. Resan som ersätts ska ske den kortaste vägen och enligt det förmånligaste färdsättet. På förfarandet för ansökan om ersättning tillämpas statens resereglemente som gäller vid den aktuella tidpunkten.

11 §
Ersättning för resekostnader efter det att anställningsförhållandet upphört

Efter det att en persons anställningsförhållande har upphört betalas till honom eller henne ersättning för resekostnader enligt statens resereglemente som gäller vid den aktuella tidpunkten för en resa tur och retur från hemorten i samband med av arbetsgivaren ordnade

1) respons- och rapporteringsmöten, och

2) kontroller eller undersökningar av personens fysiska och psykiska hälsa.

11 a §
Ersättande av vissa kostnader

En valobservatör i anställningsförhållande ersätts på ansökan för skäliga kostnader för sådan tolkning och sådana förflyttningar inom insatsområdet som är nödvändiga för skötseln av uppgifterna. På förfarandet för ansökan om ersättning tillämpas statens resereglemente som gäller vid den aktuella tidpunkten.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2022.

De i punkt 2.1 i bilagan till denna förordning föreskrivna ersättningar på grund av gällande förhållanden som gäller insatser för MINUSMA, UNMIK, UNMISS och UNSOM betalas inte till dem som utnämnts till ett anställningsförhållande före ikraftträdandet av denna förordning.

Helsingfors den 28 januari 2022

Inrikesminister
Krista Mikkonen

Lagstiftningsråd
Tapio Puurunen

Bilaga

Löneklasser och ersättningar på grund av gällande förhållanden

1. Löneklasser

Löneklass Lön/månad
10 11 153,88 euro
9 10 038,73 euro
8 9 043,90 euro
7 8 147,66 euro
6 7 329,36 euro
5 6 623,89 euro
5a 6 271,98 euro
4 5 920,06 euro
3 5 443,28 euro
2 5 006,23 euro
2a 4 850,00 euro
1 4 608,91 euro
1a 3 700,00 euro

2. Ersättningar på grund av gällande förhållanden

2.1 Land/insats Ersättning på grund av gällande förhållanden/anställningsdag
Afghanistan 198,09 euro
Kenya 138,72 euro
Libanon 156,99 euro
MINUSMA   75,00 euro
UNMIK   10,00 euro
UNMISS   75,00 euro
UNSOM   75,00 euro
UNITAD 100,00 euro
2.2. Sekretariatsuppgifter
Berlin, Bryssel, Strasbourg och Wien 147,05 euro
Genève 181,83 euro
Riga 137,11 euro
Warszawa 127,17 euro
Vilnius 132,14 euro
2.3 Räddningsbranschens personal i uppgifter enligt
38 § i räddningslagen (379/2011) 135,00 euro

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.