81/2022

Helsingfors den 27 januari 2022

Statsrådets förordning om nordligt stöd 2022

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Som nordligt stöd enligt 6 § 2  punkten i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) betalas för 2022 stöd för växtproduktion, produktionskopplade stöd för husdjursskötsel, från produktionen frikopplade stöd för svin- och fjäderfähushållning, nedan från produktionen frikopplat stöd, stöd för växthusproduktion och lagringsstöd så som föreskrivs i denna förordning.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) stödenhetskoefficient det tal som multipliceras med den till stöd berättigande och i stödansökan avsedda stödenhetskvantiteten för att få den andel av stödenhetskvantiteten som det betalas stöd för,

2) stödenhetskvantitet som berättigar till stöd den areal, de produktionsmängder, det antal djur och det antal djurenheter som ansökan avser och som godkänts efter tillsynspåföljder,

3) stödenhetskvantitet som ligger till grund för betalning den areal, de produktionsmängder, det antal djur och det antal djurenheter som fås genom att den stödenhetskvantitet som berättigar till stöd multipliceras med stödenhetskoefficienten,

4) stödförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009,

5) trädgårdsland odlingsareal där trädgårdsväxter eller potatis odlas för eget bruk,

6) blandat växtbestånd ett blandat växtbestånd som består av säd och i artikel 52 i stödförordningen avsedda proteingrödor, där jordbruksskiftet har besåtts med en utsädesblandning av proteingrödor och spannmål så att minst 50 procent räknat i kilogram av den sammanlagda mängden utsäde av proteingrödor och spannmål utgörs av spannmålsutsäde,

7) foderspannmål foderkorn, havre, rågvete, växtbestånd som består enbart av stråsäd, blandat växtbestånd, och rent spannmålsbestånd som skördas innan spannmålsskörden mognat,

8) proteinväxtbestånd ett blandat växtbestånd som består av säd och i artikel 52 i stödförordningen avsedda proteingrödor, där jordbruksskiftet har besåtts med en utsädesblandning av proteingrödor och spannmål så att över 50 procent räknat i kilogram av den sammanlagda mängden utsäde av proteingrödor och spannmål utgörs av utsäde av proteingrödor,

9) jordbruksgrödor spannmål, höstraps, höstrybs, vårraps, vårrybs, solrosor, oljedådra (Camelina sativa), proteingrödor, proteinväxtbestånd, oljelin, spånadslin samt sådana hampsorter som avses i artikel 32 punkt 6 i stödförordningen,

10) sökandens familjemedlem sökandens make och de av sökandens barn som den 31 december 2021 inte fyllt 18 år,

11) nötkreatursregister ett register enligt 109 artikel i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”), nedan EU:s djurhälsoförordning, och lagen om identifiering och registrering av djur (1069/2021),

12) får- och getregister ett register enligt 109 artikel i EU:s djurhälsoförordning och lagen om identifiering och registrering av djur,

13) djurgrupp en grupp av djur som samtliga är dikor, dikokvigor som är minst åtta månader och högst två år gamla, dikokvigor som är över två år och högst fyra år gamla, tjurar och stutar som är minst sex månader men under 20 månader gamla, slaktade kvigor, slaktade tjurar och stutar, tackor som är minst ett år gamla eller hongetter som är minst ett år gamla,

14) diko ett sådant nötkreatur av köttras eller sådant nötkreatur framavlat genom korsning med en köttras och till minst 50 procent av köttras, som har kalvat minst en gång, som används enbart till produktion av kalvar och vars kalvar föds upp för köttproduktion eller för att utöka dikoproduktionen och som i nötkreatursregistret har antecknats som diko,

15) dikokviga ett minst åtta månader och högst fyra år gammalt nötkreatur som inte har kalvat och som uppfyller kraven enligt 14 punkten på ras och användning,

16) slaktad kviga ett högst fyra år gammalt nötkreatur av honkön som inte har kalvat,

17) direktförsäljning av mjölk en producents försäljning eller överföring av mjölk direkt till konsumenten samt en producents försäljning eller överföring av andra mjölkprodukter.

3 §
Allmänna grunder för bestämmande av stöd

Stöden betalas differentierade enligt område i enlighet med områdesindelningen i statsrådets förordning om stödområden för jordbruksstöd och de delområden av stödområdena som räknas som skärgård (5/2015).

Av den stödenhetskvantitet som berättigar till stöd beviljas stöd för högst den stödenhetskvantitet som ligger till grund för betalning. Vid beräkning av den stödenhetskvantitet som ligger till grund för betalning är stödenhetskoefficienten 1,00, om inte något annat föreskrivs i denna förordning.

Nordligt stöd kan betalas högst till de maximibelopp som anges i bilagan. Om den utifrån de godtagbara ansökningarna beräknade stödenhetskvantitet som ligger till grund för betalning eller stödbeloppet överskrider maximibeloppen, kan stödenhetskoefficienten och nivån på enhetsstödet ändras.

2 kap.

Stöd för växtproduktion

4 §
Bestämmande av stöd för växtproduktion

Stöd för växtproduktion betalas bara en gång för varje enskilt jordbruksskifte, även om det på skiftet odlas flera stödberättigande grödor efter varandra under samma vegetationsperiod. Minimiarealen för ett jordbruksskifte som berättigar till stöd är fem ar.

Stöd för växtproduktion betalas inte för arealer som har uppgetts vara trädgårdsland.

I 5 § avsett nordligt hektarstöd, i 6 § avsett allmänt hektarstöd och i 7 § avsett stöd till unga odlare betalas inte om inte åkerarealen utgörs av sådan ersättningsberättigande jordbruksmark som är en förutsättning för kompensationsersättning enligt 6 § i lagen om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare (1360/2014).

5 §
Det nordliga hektarstödets belopp

För odling på åker som under vegetationsperioden 2022 används till produktion som avses nedan beviljas det nordligt hektarstöd till högst följande belopp:

Stödområdena C1 och C2 samt C2 norr och skärgårdsområdena inom stödområdena C

euro/ha
Råg 75
Sockerbeta 100
Stärkelsepotatis 100
Stödområdena C1, C2, C2 norr, C3 och C4 euro/ha
Frilandsgrönsaker 350
Stödområdena C1 och C2 euro/ha
Proteinväxtbestånd 45

För odling av frilandsgrönsaker beviljas det stöd om grönsakerna är avsedda att användas som människoföda och skörden bärgas. För odling av ärter på friland beviljas det stöd om det är fråga om spritärter, spritmärgärter, sockerärter eller brytärter, vilka hör till trädgårdsärterna och skördas omogna.

Om skörden inte kan bärgas på grund av väderförhållanden, skadedjur eller växtsjukdom, kan skiftet betraktas berättiga till stöd om skiftet har odlats i enlighet med odlingssätt som beaktar produktionsförhållandena på orten.

För odling av jordbruksgrödor, frånsett vete, maltkorn, råg, proteinväxtbestånd och foderspannmål, beviljas stöd till högst följande belopp:

Stödområde C1 och C2 euro/ha
Jordbruksgrödor 75
6 §
Allmänt hektarstöd

För åkerareal som under vegetationsperioden 2022 odlas med jordbruksgrödor, trädgårdsväxter eller åkerenergigrödor beviljas det allmänt hektarstöd till högst följande belopp:

Stödområde euro/ha
C2 10
C2 norr och skärgårdsområdena inom stödområdena C 20
C3 30
C4 55

Allmänt hektarstöd betalas inte för åkerarealer som uppgetts vara trädgårdsland, icke odlad åker som sköts, skyddszonsvall, skyddsremsa, skyddszon, naturbete eller naturäng och inte heller för växthusarealer.

I stödområdena C3 och C4 betalas det inte allmänt hektarstöd för den areal som använts för odling av vete eller maltkorn, och inte heller för växter som avses i 5 § om inte det är fråga om odling av frilandsgrönsaker.

7 §
Stöd till unga odlare

Unga odlare i stödområdena C1, C2 och C2 norr och i skärgårdsområdena inom stödområdena C, C3 och C4 beviljas stöd till högst 50 euro per hektar för åkerareal som under vegetationsperioden 2022 odlas med jordbruksgrödor, trädgårdsväxter eller åkerenergigrödor.

Stöd till unga odlare betalas inte för åkerarealer som uppgetts vara trädgårdsland, icke odlad åker som sköts, skyddszonsvall, skyddsremsa, skyddszon, naturbete eller naturäng och inte heller för växthusarealer.

8 §
Miljövillkor

Bestämmelser om villkor som gäller miljövård och som ska iakttas av den som ansöker om stöd finns i 4 och 11 §, 12 § 3 mom. och 13–15 § i statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren (4/2015).

3 kap.

Produktionskopplade stöd för husdjursskötsel

9 §
Produktionsstöd för mjölk

För mjölk som sökanden 2022 sålt för att marknadsföras och som godkänts för detta ändamål eller som sålts genom direktförsäljning beviljas produktionsstöd till högst följande belopp:

Stödområde 1.1.–30.6.2022 cent/liter 1.7.–31.12.2022 cent/liter
C1 8,3 7,3
C2 9,0 8,0
C2 norr och skärgårdsområdena inom stödområdena C 10,0 9,0
C3 delområde P1 13,0 12,0
C3 delområde P2 14,7 13,7
C3 delområdena P3 och P4 17,3 16,3
C4 delområde P4 22,0 21,0
C4 delområde P5 31,2 30,2

Produktionsstöd för mjölk betalas enligt mejeriets månatliga produktionsuppgifter eller den av jordbrukaren angivna kvantiteten direktsåld mjölk.

Produktionsstöd för mjölk kan under produktionsperioden 2022 beviljas för högst följande antal liter per sökande:

Stödområde miljoner liter
C1 3,5
C2 3,5
C2 norr och skärgårdsområdena inom stödområdena C 3,0
C3 delområde P1 2,5
C3 delområde P2 2,0
C3 delområdena P3 och P4 2,0
C4 delområde P4 1,5
C4 delområde P5 1,0

Produktionsstöd för mjölk kan beviljas till ett belopp av sammanlagt högst 161,2 miljoner euro. Om det stödbelopp som beräknas utifrån den mjölkmängd som berättigar till stöd överskrider det nämnda maximibeloppet, sänks det i 1 mom. angivna stödet i motsvarande grad.

10 §
Stöd per djurenhet

Husdjursstöd per djurenhet beviljas utifrån antalet husdjur som varit i sökandens eller sökandens familjemedlems besittning år 2022. För att stöd per djurenhet ska beviljas krävs det att det har förts bok över djuren. Bokföringen kan också göras i nötkreatursregistret eller får- och getregistret genom direkt elektronisk åtkomst. Stödet bestäms enligt antalet djurenheter som innehas av sökanden år 2022.

Med undantag för slaktade kvigor och slaktade tjurar och stutar ska djurantalet omräknas till djurenheter i enlighet med vad som föreskrivs i statsrådets förordning om djurenheter i vissa stöd till jordbruket (45/2015).

När ett djur lämnar gården för slakt i ett slakteri, betalas stödet för djuret på basis av det antal djurenheter som beräknats enligt 2 mom. fram till det datum för avlägsnande av djuret från gården som anmälts till får- och getregistret eller nötkreatursregistret fram till den dag som föregår slaktdagen och som slakteriet anmält, beroende på vilken av dessa tidpunkter som infaller först.

Stöd per djurenhet beviljas till högst följande belopp per djurenhet:

Stödområde / stöd i euro C1 C2 C2 norr och skärgårdsområdena inom stödområdena C C3 delområdena P1 och P2 C3 delområdena P3 och P4 C4 delområde P4 C4 delområde P5
Dikor och dikokvigor 397 397 473 548 548 733 733
Tjurar och stutar (6 mån.–under 20 mån.) 651 651 751 826 826 1 171 1 171
Tackor 363 369 426 568 629 787 787
Hongetter 761 780 821 1 063 1 142 1 281 1 486
11 §
Förutsättningar för beviljande av stöd för tackor och hongetter

För beviljande av stöd för tackor krävs att tackorna utgör minst 4,0 djurenheter som berättigar till stöd.

Det antal lamm som fötts under 2022 utgör det maximala antalet tackor som berättigar till stöd. Sökande som börjar hålla tackor under år 2022 kan beviljas stöd utifrån antalet tackor. Sökanden anses ha börjat hålla tackor vid den tidpunkt sökanden blivit skyldig att registrera sig som djurhållare i får- och getregistret.

För beviljande av stöd för hongetter krävs att

1) hongetterna utgör minst 4,0 djurenheter som berättigar till stöd, och

2) hongetterna har en mjölkproduktion på minst 400 liter per honget 2022.

Om hongetterna producerar mindre mjölk än 400 liter per honget, fås antalet hongetter som berättigar till stöd genom att mängden producerad mjölk i liter divideras med 400.

12 §
Stöd för slaktade kvigor, tjurar och stutar

Stödet för slaktade kvigor, tjurar och stutar bestäms enligt det antal djur som sökanden eller sökandens familjemedlem haft i sin besittning och som har slaktats 2022.

För kvigor, tjurar och stutar som slaktats 2022 beviljas stöd till högst följande belopp:

Kvigor
Stödområde euro/djurenhet
C1 530
C2 530
C2 norr och skärgårdsområdena inom stödområdena C 635
C3 705
C4 830

En slaktad kviga motsvarar 0,6 djurenheter.

Tjurar och stutar
Stödområde euro/slaktat djur
C3 delområdena P1 och P2 131
C3 delområdena P3 och P4 182
C4 delområde P4 182
C4 delområde P5 333

Stöd beviljas inte för slaktade kvigor för vilka det har betalats sådant stöd för dikor och dikokvigor som avses i 10 §.

13 §
Rätten till stöd för slaktade djur

För att det ska beviljas stöd för slaktade djur förutsätts att

1) det har förts bok över djuren, vilket även kan göras i nötkreatursregistret genom direkt elektronisk åtkomst, och dagen för avlägsnande av djuret från gården till slakteriet har anmälts till nötkreatursregistret,

2) djuret har slaktats i ett av Livsmedelsverket godkänt slakteri eller i ett av ett regionförvaltningsverk godkänt renslakteri och slaktuppgifterna och slaktdagen har anmälts till nötkreatursregistret,

3) slaktkroppen vid köttbesiktningen har konstaterats vara tjänlig som livsmedel,

4) slaktvikten är minst 170 kilo för kvigor och minst 220 kilo för tjurar och stutar, och

5) sökanden eller sökandens familjemedlem har haft kvigan, tjuren eller stuten i sin besittning oavbrutet minst 60 dygn under de 90 sista dygnen före slakten av djuret; besittningstiden räknas fram till den dag som anmälts för avlägsnande av djuret från gården eller fram till den dag som föregår slaktdagen och som slakteriet anmält, beroende på vilken av dessa tidpunkter som infaller först.

Stöd betalas inte för en kropp som helt kasserats i samband med slaktningen. Om kroppen av en kviga, en tjur eller en stut har kasserats delvis betalas det stöd för kroppen förutsatt att kroppens totala vikt, den kasserade delen inberäknad, är minst den som anges i 1 mom. 4 punkten.

Om kroppen, på grund av att slakteriet har begått ett fel vid slaktningen, har kasserats så att det till producenten har betalats en slaktdjurslikvid, kan det betalas stöd för kroppen. Om ett djur dör under transporten eller i slakteriets ladugård, betalas det inget stöd för djuret.

14 §
Användning av sedvanligt djurantal som grund för beviljande av stöd

I den situation som avses i 10 § 5 mom. i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen kan som sedvanligt djurantal betraktas det djurantal som lades till grund för stödet det föregående stödåret. Till ansökan om stöd ska det då fogas en redogörelse för minskningen av djurantalet. Om djurantalet har minskat på grund av en djursjukdom, ska också ett intyg av en veterinär fogas till ansökan.

Om det djurantal som lades till grund för stödet det föregående stödåret var exceptionellt, kan som sedvanligt djurantal betraktas det genomsnittliga djurantal som har lagts till grund för stödet de högst fyra på varandra följande stödår som föregått det aktuella stödåret.

15 §
Gradering av produktionskopplat stöd per djurenhet

Stöd per djurenhet för dikor, dikokvigor, tjurar, stutar, tackor, hongetter och slaktkvigor beviljas i enlighet med de stödnivåer som anges i 10 och 12 § för högst följande sammanlagda antal djurenheter som berättigar till stöd per sökande:

Stödområde antal djurenheter
C1 800
C2 800
C2 norr och skärgårdsområdena inom stödområdena C 575
C3 400
C4 260

Om det sammanlagda antalet djurenheter enligt 1 mom. för en sökande överskrids och beräkningen av sökandens sammanlagda antal djurenheter innefattar djur i flera djurgrupper, beviljas stöd först för de djurgrupper där stödet per enhet är störst. Stöd kan också beviljas utifrån bara en del av de djurenheter som ingår i en djurgrupp.

16 §
Bestämmande av förskott på produktionskopplat husdjursstöd

Grunden för bestämmande av förskott på i 10 § och 12 § avsett husdjursstöd är det antal djur som låg till grund för betalningen av husdjursstöd för 2021.

Om antalet djur i någon djurgrupp blir lägre 2022 än det antal djur som godkänts som grund för stödet för 2021, bestäms förskottet för den djurgruppen enligt producentens uppskattning av antalet djur.

Om producenten har börjat producera en djurgrupp efter ansökan om stöd för 2021 eller om produktionen ökar på ett betydande sätt 2022, bestäms förskottet för djurgruppen enligt producentens uppskattning av antalet djur, om utredningen kan anses vara tillförlitlig. Om utredningen om antalet djur inte kan anses vara tillförlitlig, kan förskottet för den djurgruppen lämnas helt eller delvis obetalt. Ökningen av produktionen anses vara betydande, om det antal djur som ligger till grund för husdjursstödet för 2022 är minst en tredjedel större än det antal djur som godkänts som grund för stödet för 2021.

Som en sådan tillförlitlig utredning som avses i 3 mom. kan betraktas dokument över djur som anskaffas, uppgifter om produktionslokalerna och annan motsvarande utredning.

I det antal djur som utgör grunden för bestämmande av förskott beaktas graderingen av stödet per djurenhet enligt 15 §.

Förskott beviljas utifrån högst det antal djurenheter som fås genom att antalet djurenheter som berättigar till förskott multipliceras med stödenhetskoefficienten.

För stödberättigande djur betalas förskott på stödet till 80 procent.

4 kap.

Från produktionen frikopplat stöd

17 §
Beloppet av och förskott på från produktionen frikopplat stöd

Från produktionen frikopplat stöd för 2022 beviljas utifrån den referenskvantitet som producenten förfogar över den 1 september 2022 per djurenhet som ingår i referenskvantiteten högst enligt följande:

Stödområde euro
C1 164
C2 143
C2 norr och skärgårdsområdena inom stödområdena C 199
C3 och C4 206

Om det gårdsspecifika antalet djurenheter i referenskvantiteten inom stödområde C1 överstiger 146 enheter, inom stödområde C2 överstiger 170 enheter, inom stödområde C2 norra och skärgårdsområdena inom stödområdena C överstiger 200 enheter, inom stödområde C3 överstiger 200 enheter eller inom stödområde C4 överstiger 200 enheter, kan från produktionen frikopplat stöd beviljas högst till följande belopp per djurenhet till den del deras antal överstiger ovannämnda gränser:

Stödområde euro
C1 55
C2 48
C2 norr och skärgårdsområdena inom stödområdena C 41
C3 ja C4 41

Förskott på från produktionen frikopplat stöd beviljas till 80 procent av det stödbelopp som beräknats utifrån den referenskvantitet som sökanden förfogar över den 1 mars 2022.

5 kap.

Stöd för växthusproduktion samt lagringsstöd

18 §
Stöd för växthusproduktion

Stödet för växthusproduktion bestäms enligt den växthusareal som är i odling den 15 maj 2022. Vid uppehåll i odlingen den dagen, bestäms stödet enligt den stödberättigande växthusareal som var i odling tiden före uppehållet.

Stöd beviljas, om växthusen användas för odling och deras sammanlagda areal är minst 300 kvadratmeter. En förutsättning är dessutom att sökanden gör upp en odlingsplan för varje kalendervecka och varje växthus. Odlingssäsongen och de växter som odlas under den ska framgå av odlingsplanen. Om odlingssäsongen ändras från i 19 § 1 mom. avsedd kort odlingssäsong till i det momentet avsedd lång odlingssäsong, bestäms stödet enligt den korta säsongen.

Stöd beviljas för växthusproduktion av tomat, växthusgurka, frilandsgurka, sallat av sorterna Lactuca sativa och Cichorium, bladdill, persilja, paprika, kinakål, snittblommor, snittgrönt, rabattväxter och sådana prydnadsväxter i kruka som är avsedda att odlas inomhus. Stöd beviljas också för plantproduktion för egen växthusodling av sallat, bladdill och persilja. För annan plantproduktion beviljas det inte stöd.

19 §
Beloppet av och förskott på stöd för växthusproduktion

Stöd för växthusproduktion beviljas högst till följande belopp:

Odlingssäsong euro/m²
Kort: minst 2 mån. men högst 7 mån. 3,4
Lång: över 7 mån. 9,2

Stöd för en lång odlingssäsong beviljas, om växter odlas längre än sju månader under 2022. I fråga om bladdill och persilja är en förutsättning dessutom att de odlas som plantor direkt i marken, att det i odlingen produceras plantor för eget bruk eller att växterna odlas i krukor, eller att växterna odlas i blandodling med direkt sådd så att den huvudsakliga växten är någon annan stödberättigande växt än bladdill eller persilja. Stöd som grundar sig på odlingsarealen för frilandsgurka, kinakål och isbergssallat beviljas dock alltid i form av stöd för en kort odlingssäsong. Om det under odlingssäsongen odlas flera växter efter varandra i blandodling, beviljas stödet enligt den växt som har den längsta odlingssäsongen.

Förskottet på stödet för växthusproduktion är 80 procent av det stöd som beräknas utifrån den odlingsareal som ansökan avser.

20 §
Stöd för lagring av trädgårdsprodukter

Stödet för lagring av trädgårdsprodukter beviljas utifrån genomsnittet av den till stöd berättigande lagringsvolym av trädgårdsprodukter som finns i lager den 1 november 2022 och den 15 december 2022, till högst följande belopp:

Lagertyp euro/m³
Maskinellt kylda lager 14,2
Övriga lager 8,8

Den lagringsvolym som stödet baserar sig på uppges med en kubikmeters noggrannhet och i den inräknas endast de trädgårdsprodukter som är handelsdugliga då de läggs på lager. En förutsättning för stöd är att produkterna förvaras i enlighet med normal lagringssed. Produktvolymer som vid förberedelse för saluföring konstateras ha blivit skämda får inte tas med i de lagringsvolymer som uppges.

Trädgårdsprodukter för vilkas lagring stöd beviljas är kinakål, kålrabbi, kålrot, rotselleri, rova, äpple, palsternacka, morot, rödbeta, rödkål, purjolök, brysselkål, savojkål, lök och vitkål.

21 §
Stöd för lagring av skogsbär och skogssvamp

Stödet för lagring av skogsbär och skogssvamp bestäms utifrån lagervolymen den 30 juni 2022.

Stöd beviljas för lagring av skogsbär och skogssvampar som är avsedda som livsmedel och som har plockats före den 1 januari 2022. En förutsättning för att stöd ska beviljas är att skogsbären lagras som djupfrysta, torkade eller mosade eller som juice eller juicekoncentrat och att skogssvamparna lagras som djupfrysta, torkade eller insaltade.

Stöd beviljas per kilogram färskvikt till högst följande belopp:

Lagrad produkt cent/kg
Hjortron 34
Andra skogsbär 10
Skogssvamp 42

6 kap.

Särskilda bestämmelser

22 §
Register

För att för stöd ska beviljas förutsätts att

1) den som håller nötkreatur, får, getter, svin eller fjäderfä har registrerat djurhållningsplatserna och gjort en anmälan om djurhållningsverksamheten i enlighet med EU:s djurhälsoförordning, kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2035 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om anläggningar som håller landlevande djur och kläckerier samt om spårbarhet för vissa hållna landlevande djur och kläckägg, nedan kommissionens delegerade förordning, kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/520 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller spårbarhet för vissa hållna landlevande djur, nedan kommissionens genomförandeförordning samt lagen om identifiering och registrering av djur,

2) nötkreatur, får och getter har registrerats och märkts i enlighet med EU:s djurhälsoförordning, kommissionens delegerade förordning, kommissionens genomförandeförordning samt de bestämmelser som utfärdats med stöd av lagen om identifiering och registrering av djur,

3) svin har märkts och djurantalet anmälts i enlighet med EU:s djurhälsoförordning, kommissionens delegerade förordning, kommissionens genomförandeförordning samt de bestämmelser som utfärdats med stöd av lagen om identifiering och registrering av djur,

4) hästar och ponnyer har identifierats i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/963 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2016/429, (EU) 2016/1012 och (EU) 2019/6 vad gäller identifiering och registrering av hästdjur och om fastställande av förlagor till identitetshandlingar för dessa djur samt EU:s djurhälsoförordning, kommissionens delegerade förordning, kommissionens genomförandeförordning och lagen om identifiering och registrering av djur,

5) den som ansöker om stöd för lagring av skogsbär och skogssvamp har registrerat sig i det register över mervärdesskattskyldiga som avses i 172 § i mervärdesskattelagen (1501/1993).

23 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 2 februari 2022.

Helsingfors den 27 januari 2022

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Juha Vanhatalo

Bilaga

Maximibelopp och maximala antal enligt kommissionens beslut (EU 2021/8773) om systemet för långsiktigt stöd på nationell nivå till jordbruket i de nordliga områdena i Finland

Stödkategori och produktionsinrikting Högsta genomsnittliga årliga stöd under perioden 1.1.2022–31.12.2027 (miljoner euro) Högsta antal stödberättigande produktionsfaktorer
1. Djurhållning: mjölkkor (mjölkproduktion), andra nötkreatur, får och getter, hästar, frikopplat stöd för grisar och fjäderfä 441,9 varav komjölk 221,0 227 200 mjölkkor, 181  000 andra djurenheter, 139 200 djurenheter för grisar och fjäderfä
2. Växtprodukton: Produktion på åkermark och i växthus, lagring av trädgårdsprodukter 112,6 944 300 ha för jordbruksgrödor, varav 481 200 ha gräsmark; 203 ha växthusproduktion
3. Annat stöd: Renar, transport av mjölk och kött, nödvändiga tjänster inom animalieproduktionen, lagring av skogsbär och svamp 20,0 171 100 renar
Maximibeloppet av nordligt stöd 574,5

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.