80/2022

Helsingfors den 27 januari 2022

Statsrådets förordning om nationellt stöd till södra Finland 2022

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001):

1 §
Tillämpningsområde

Som nationellt stöd till södra Finland enligt 6 § 1 punkten i lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) betalas för 2022 från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning, stöd för växthusproduktion och stöd för lagring av trädgårdsprodukter i stödområde AB enligt bilaga 1 till statsrådets förordning om stödområden för jordbruksstöd och de delområden av stödområdena som räknas som skärgård (5/2015) så som föreskrivs i denna förordning.

2 §
Allmänna grunder för bestämmande av stöd

Stöden betalas differentierade enligt område i enlighet med områdesindelningen i statsrådets förordning om stödområden för jordbruksstöd och de delområden av stödområdena som räknas som skärgård.

Djurantalet ska omräknas till djurenheter i enlighet med vad som föreskrivs statsrådets förordning om djurenheter i vissa stöd till jordbruket (45/2015).

Nationellt stöd till södra Finland kan betalas högst till det maximibelopp per produktionssektor och stödform som anges i bilagan. Om det stödbelopp som räknas ut på basis av de godtagbara ansökningarna överskrider maximibeloppet, sänks stödet per enhet i motsvarande mån.

3 §
Beloppet av och förskott på från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning

Från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning kan utifrån den referenskvantitet som sökanden förfogar över den 1 september 2022 beviljas högst till ett belopp av 39 euro per djurenhet som ingår i referenskvantiteten.

Förskott på från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning kan beviljas till 80 procent av det stödbelopp som beräknats utifrån den referenskvantitet som sökanden förfogar över den 1 mars 2022.

4 §
Stöd för växthusproduktion

Stödet för växthusproduktion bestäms enligt den växthusareal som är i odling den 15 maj 2022. Vid uppehåll i odlingen den dagen, bestäms stödet enligt den stödberättigande växthusareal som var i odling före uppehållet.

Stöd beviljas, om växthusen används för odling och deras sammanlagda areal är minst 300 kvadratmeter. En förutsättning är dessutom att sökanden gör upp en odlingsplan för varje kalendervecka och varje växthus. Odlingssäsongen och de växter som odlas under den ska framgå av odlingsplanen. Om odlingssäsongen ändras från i 5 § 1 mom. avsedd kort odlingssäsong till i det momentet avsedd lång odlingssäsong, bestäms stödet enligt den korta säsongen.

Stöd beviljas för växthusproduktion av tomat, växthusgurka, frilandsgurka, sallat av sorterna Lactuca sativa och Cichorium, bladdill, persilja, paprika, kinakål, snittblommor, snittgrönt, rabattväxter och sådana prydnadsväxter i kruka som är avsedda att odlas inomhus. Stöd beviljas för plantproduktion för egen växthusodling av sallat, bladdill och persilja. För annan plantproduktion beviljas det inte stöd.

5 §
Beloppet av och förskott på stöd för växthusproduktion

Stöd för växthusproduktion beviljas högst till följande belopp:

Odlingssäsong euro m²
Kort: minst 2 mån., men högst 7 mån. 3,30
Lång: över 7 mån. 9,00

Stöd för en lång odlingssäsong kan beviljas, om växter odlas längre än sju månader under 2022. När det gäller bladdill och persilja förutsätts dessutom att

1) växterna odlas som plantor direkt i marken,

2) plantor produceras att användas i egen växthusproduktion,

3) växterna odlas i krukor, eller

4) växterna odlas i blandodling med direkt sådd så att den huvudsakliga växten är någon annan stödberättigande växt än bladdill eller persilja.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 2 mom. beviljas stöd som grundar sig på odlingsarealen för frilandsgurka, kinakål och isbergssallat beviljas dock alltid i form av stöd för en kort odlingssäsong. Om det under odlingssäsongen odlas flera växter efter varandra i blandodling, beviljas stödet enligt den växt som har den längsta odlingssäsongen.

Förskottet på stödet för växthusproduktion är 80 procent av det stöd som beräknas utifrån den odlingsareal som ansökan avser.

6 §
Stöd för lagring av trädgårdsprodukter

Stödet för lagring av trädgårdsprodukter kan, utifrån genomsnittet av den lagringsvolym som berättigar till stöd, för trädgårdsprodukter som finns i lager den 1 november 2022 och den 15 december 2022, beviljas till högst följande belopp:

Lagertyp euro/m³
Maskinellt kylda lager 10,00
Övriga lager 6,20

Den lagringsvolym som stödet baserar sig på ska uppges med en kubikmeters noggrannhet och i den får det inräknas endast trädgårdsprodukter som är handelsdugliga då de läggs på lager. En förutsättning för stöd är att produkterna förvaras i enlighet med normal lagringssed. Produktvolymer som vid förberedelse för saluföring konstateras ha blivit skämda får inte tas med i de lagringsvolymer som uppges.

Trädgårdsprodukter för vilkas lagring stöd kan beviljas är kinakål, kålrabbi, kålrot, rotselleri, rova, äpple, palsternacka, morot, rödbeta, rödkål, purjolök, brysselkål, savojkål, lök och vitkål.

7 §
Djurregister

En förutsättning för beräkning av djur som innehas av en djurhållare ät att

1)  den som håller nötkreatur, får, getter, svin eller fjäderfä har registrerat djurhållningsplatserna och gjort en anmälan om djurhållningsverksamheten i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”), nedan EU:s djurhälsoförordning, kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2035 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om anläggningar som håller landlevande djur och kläckerier samt om spårbarhet för vissa hållna landlevande djur och kläckägg, nedan kommissionens delegerade förordning, kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/520 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller spårbarhet för vissa hållna landlevande djur, nedan kommissionens genomförandeförordning samt lagen om identifiering och registrering av djur (1069/2021),

2) nötkreatur, får och getter har registrerats och märkts i enlighet med EU:s djurhälsoförordning, kommissionens delegerade förordning, kommissionens genomförandeförordning och lagen om identifiering och registrering av djur,

3)  svin har märkts och djurantalet anmälts i enlighet med EU:s djurhälsoförordning, kommissionens delegerade förordning, kommissionens genomförandeförordning och lagen om identifiering och registrering av djur,

4)  hästar och ponnyer har identifierats i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/963 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2016/429, (EU) 2016/1012 och (EU) 2019/6 vad gäller identifiering och registrering av hästdjur och om fastställande av förlagor till identitetshandlingar för dessa djur samt EU:s djurhälsoförordning, kommissionens delegerade förordning, kommissionens genomförandeförordning och lagen om identifiering och registrering av djur.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 2 februari 2022.

Helsingfors den 27 januari 2022

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Juha Vanhatalo

Bilaga

MAXIMIBELOPPET AV STÖD

stödbelopp, miljoner euro
Från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning 6,50
Stöd för växthusproduktion 9,90
Stöd för lagring av trädgårdsprodukter 1,00

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.