77/2022

Helsingfors den 27 januari 2022

Statsrådets förordning om stöd för skrotning av torvproduktionsmaskiner åren 2022–2024

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om sådant specialunderstöd enligt 5 § 3 mom. i statsunderstödslagen (688/2001) som inom ramen för statsbudgeten beviljas av statens medel för skrotning av torvmaskiner.

2 §
Statsbidragsmyndighet

Statsbidragsmyndighet i fråga om det statsunderstöd som avses i denna förordning är Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten.

3 §
Stödets förenlighet med Europeiska unionens inre marknad

Stödet beviljas som sådant stöd av mindre betydelse som avses i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse.

4 §
Förutsättningar för beviljande av stöd

Stöd beviljas företag som före ikraftträdandet av denna förordning har varit antecknade i det företags- och organisationsdatasystem som avses i företags- och organisationsdatalagen (244/2001) och som när stödet beviljas fortfarande är antecknade i det registret.

Förutsättningar för beviljande av stöd är att

1) den skrotade torvproduktionsmaskinen har anskaffats senast den 31 december 2019 och fortfarande varit i funktionsdugligt skick vid tidpunkten för skrotningen,

2) sökanden visar upp ett skrotningsintyg enligt 7 §,

3) anslag som i statsbudgeten reserverats för betalning av stödet står till förfogande.

Stöd beviljas endast en gång för samma skrotade maskin.

5 §
Stödberättigande torvproduktionsmaskiner samt stödbelopp

Stöd beviljas i enlighet med bilagan för de torvproduktionsmaskiner som förtecknas i bilagan.

Med avvikelse från vad som i 4 § 2 mom. 1 punkten föreskrivs om anskaffningstidpunkten som en förutsättning för beviljande av stöd, beviljas stödet enligt stödnivå 4 i bilagan, om anskaffningstidpunkten för maskinen inte kan påvisas.

Stödet för egentillverkade maskiner bestäms enligt stödnivå 4 i bilagan.

6 §
Ansökan om stöd

Ansökan om stöd ska göras elektroniskt via den för ändamålet avsedda nättjänsten. Den som ansöker om stöd ska lämna de uppgifter och utredningar som behövs för att ärendet ska kunna avgöras.

Ansökan och dess bilagor ska innehålla

1) sökandens officiella namn, kontaktuppgifter och hemort, företagets bransch samt företags- och organisationsnummer,

2) uppgift om maskintypen samt andra behövliga identifieringsuppgifter för den skrotade maskinen,

3) en redogörelse för maskinens anskaffningstidpunkt och funktionsduglighet,

4) en redogörelse för andra stöd av mindre betydelse som beviljats sökanden under det innevarande och de två föregående skatteåren,

5) sådana andra än i 1–4 punkten avsedda uppgifter som statsbidragsmyndigheten begär i ansökningsanvisningarna.

Stödet ska sökas senast den 1 oktober 2024.

7 §
Skrotningsintyg

Den som ansöker om stöd ska i samband med skrotningen begära ett skrotningsintyg som bevis på att maskinen har skrotats. Statsbidragsmyndigheten fastställer blanketten för skrotningsintyget.

Skrotningsintyget ska minst innehålla

1) namn, kontaktuppgifter samt företags- eller organisationsnummer för det företag som har utfärdat skrotningsintyget,

2) identifieringsuppgifter för den skrotade maskinen,

3) uppgifter om maskinens ägare,

4) underskrift av en företrädare för det företag som har utfärdat skrotningsintyget samt datum, namnförtydligande och eventuell stämpel.

8 §
Beviljande och utbetalning av stöd

Statsbidragsmyndigheten beslutar om beviljande av stöd. Stödet betalas till stödmottagaren i en enda post i samband med stödbeslutet.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 27 januari 2022 och gäller till och med den 31 december 2024.

Denna förordning tillämpas inte på torvproduktionsmaskiner som skrotats före ikraftträdandet av förordningen.

Helsingfors den 27 januari 2022

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Specialsakkunnig
Nicoleta Kaitazis

Bilaga

Stödberättigande torvproduktionsmaskiner samt stödbeloppet

Torvproduktionsmaskin Stödnivå 1.Stödbeloppet, om maskinen vid tidpunkten för ansökan om stöd är yngre än 5 år. Stödnivå 2.Stödbeloppet, om maskinen vid tidpunkten för ansökan om stöd är minst 5 år gammal men yngre än 10 år. Stödnivå 3.Stödbeloppet, om maskinen vid tidpunkten för ansökan om stöd är minst 10 år gammal men yngre än 15 år. Stödnivå 4.Stödbeloppet, om maskinen vid tidpunkten för ansökan om stöd är minst 15 år gammal.
Mekanisk samlarvagn 84 000 euro 70 000 euro 56 000 euro 42 000 euro
Sugvagn 30 000 euro 25 000 euro 20 000 euro 15 000 euro
Fräs 18 000 euro 15 000 euro 12 000 euro 9 000 euro
Vändare 12 000 euro 10 000 euro 8 000 euro 6 000 euro
Strängläggare 9 000 euro 7 500 euro 6 000 euro 4 500 euro
Lastare med transportband 54 000 euro 45 000 euro 36 000 euro 27 000 euro
Dikesfräs 19 200 euro 16 000 euro 12 800 euro 9 600 euro
Utjämningsskruv 24 000 euro 20 000 euro 16 000 euro 12 000 euro
Markberedningsfräs 21 000 euro 17 500 euro 14 000 euro 10 500 euro
Aggregat för sladdning av torvmark 12 000 euro 10 000 euro 8 000 euro 6 000 euro
Maskin för upptagning av stycketorv 18 000 euro 15 000 euro 12 000 euro 9 000 euro
Torvvagn 7 500 euro 6 250 euro 5 000 euro 3 750 euro
Tankvagn 12 000 euro 10 000 euro 8 000 euro 6 000 euro
Pumpstation 15 000 euro 12 500 euro 10 000 euro 7 500 euro

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.