71/2022

Helsingfors den 20 januari 2022

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen (1266/2020) 2 § 1 mom., 3, 6, 7 och 24 §, 25 § 2 mom. och bilagorna 1, 2, 3 och 6 samt

fogas till 2 § nya 9 och 10 mom. och till förordningen en ny 27 § som följer:

2 §
Förhållande till vissa författningar

Bestämmelser om bedrivande av verksamhet inom foderbranschen finns utöver i denna förordning i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 om fastställande av krav för foderhygien, nedan foderhygienförordningen, och i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/4 om tillverkning, utsläppande på marknaden, användning av foder som innehåller läkemedel, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 och om upphävande av rådets direktiv 90/167/EEG, nedan förordningen om foder som innehåller läkemedel.


Bestämmelser om tillverkning, utsläppande på marknaden, import och export, tillhandahållande och distribution samt användning och expediering av veterinärmedicinska läkemedel finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/6 om veterinärmedicinska läkemedel och om upphävande av direktiv 2001/82/EG, nedan förordningen om veterinärmedicinska läkemedel.

Bestämmelser om förskrivning av foder som innehåller läkemedel finns i lagen om medicinsk behandling av djur (387/2014).

3 §
Definitioner

I denna förordning tillämpas definitionerna i foderlagen (1263/2020). Därtill avses i denna förordning med

1) kompletteringsfoder och helfoder kompletteringsfoder och helfoder enligt definitionerna i förordningen om utsläppande på marknaden och användning av foder,

2) dagsbehov dagsbehov enligt definitionerna i artikel 2.2 f i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 om fodertillsatser,

3) foderföretag ett privat eller offentligt företag med eller utan vinstsyfte enligt definitionen i artikel 3.5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet,

4) godkänt laboratorium ett laboratorium enligt 34 § i foderlagen som har godkänts att undersöka sådana egenkontrollprov som lagstiftningen förutsätter och som har tagits med tanke på salmonella,

5) utsett laboratorium ett laboratorium enligt 37 § i foderlagen som har utsetts att undersöka sådana egenkontrollprov som lagstiftningen förutsätter och som har tagits med tanke på salmonella,

6) anvisning för myndighetsprovtagning Livsmedelsverkets anvisning för tagning av prov från foder,

7) driftsinriktning den ekonomiskt viktigaste driftsinriktningen inom primärproduktionen,

8) lagringsföretag en foderföretagare som tillhandahåller lagringstjänster och lagrar foder, även ett separat lager eller en separat lagringsanläggning,

9) transportföretag en foderföretagare som tillhandahåller transporttjänster,

10) stickprov en provmängd som har tagits från en punkt i det undersökta foderpartiet eller en del av det,

11) produktionsmiljöprov strykningsprov eller dammprov som tas från produktionsstället och produktionsanordningarna, kvarnbilen, transportutrustningen, lagerlokalen eller andra motsvarande utrymmen och som även kan innehålla foder,

12) fuktigt foder foderråvaror och foderblandningar med torrsubstanshalt under 50 procent,

13) kundnummer det nummer som Livsmedelsverket har gett foderföretagaren i samband med registreringen enligt foderhygienförordningen,

14) korskontaminering kontaminering enligt definitionen i artikel 3.2 d i förordningen om foder som innehåller läkemedel,

15) bearbetat animaliskt protein animaliskt protein enligt definitionen i punkt 5 i bilaga I till kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen.

16) reningsanläggning anläggning enligt punkt 1 i bilaga VIII till förordningen om utsläppande på marknaden och användning av foder, som rengör foder där den högsta tillåtna halten av skadliga ämnen har överskridits.

6 §
Foderföretagares ansökan om godkännande

Foderföretagaren ska till ansökan om godkännande bifoga de uppgifter som anges i 20 § i foderlagen. Ansökan om godkännande ska göras på en blankett utarbetad för detta ändamål och lämnas till Livsmedelsverket senast två månader innan den planerade verksamheten inleds. En foderföretagare som ansöker om godkännande ska dessutom göra en registreringsanmälan enligt 4 § i denna förordning.

Bestämmelser om återkallande av ett godkännande enligt foderhygienförordningen finns i artiklarna 14 och 15 i foderhygienförordningen.

7 §
Godkännande- och identifieringsnummer som tilldelas foderanläggningar

Livsmedelsverket ska tilldela en godkänd anläggning ett godkännandenummer i enlighet med det format som fastställs i del A i bilaga 2 till denna förordning, om anläggningen bedriver verksamhet enligt

1) artikel 10 i foderhygienförordningen,

2) punkt 10 i bilaga II till foderhygienförordningen,

3) artikel 8.2 i förordningen om utsläppande på marknaden och användning av foder,

4) punkt 1 i bilaga VIII till förordningen om utsläppande på marknaden och användning av foder, eller

5) artikel 13.1 i förordningen om foder som innehåller läkemedel, med undantag av de anläggningar som avses i artikel 13.2 i den förordningen.

Livsmedelsverket ska dessutom på begäran tilldela en foderanläggning som avses i artikel 17.1 c i förordningen om utsläppande på marknaden och användning av foder ett identifieringsnummer i enlighet med det format som fastställs i del B i bilaga 2 till denna förordning.

24 §
Journalföring

Enligt 21 § i foderlagen ska foderföretagaren föra journal över uppgifter som har att göra med verksamheten. Journalen ska föras skriftligen eller med hjälp av ett system för automatisk databehandling eller på något annat därmed jämförbart sätt.

En primärproducent av foder ska i tillämpliga delar föra journal över de omständigheter som anges i bilaga 6 till denna förordning. Bestämmelser om kraven på journalföring när det gäller foder som innehåller läkemedel för dem som håller livsmedelsproducerande djur finns dessutom i artikel 108 i förordningen om veterinärmedicinska läkemedel.

Bestämmelser om kravet på journalföring för andra än primärproducenter av foder finns i bilaga II till foderhygienförordningen. Bestämmelser om kravet på journalföring för företagare som sänder, transporterar eller tar emot animaliska biprodukter finns i förordningen om animaliska biprodukter. Bestämmelser om kravet på journalföring för foderföretagare som överlåter mjölkprodukter för att användas vid utfodring av livsmedelsproducerande djur finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om animaliska biprodukter (783/2015). Bestämmelser om kraven på journalföring för foderföretagare som tillverkar, lagrar, transporterar eller släpper ut på marknaden foder som innehåller läkemedel finns i avsnitt 6 i bilaga I till förordningen om foder som innehåller läkemedel.

Foderföretagaren ska bevara den journal som avses i bilaga 6 till denna förordning, artikel 108 i förordningen om veterinärmedicinska läkemedel, bilaga II till foderhygienförordningen och avsnitt 6 i bilaga I till förordningen om foder som innehåller läkemedel i minst fem år. Med avvikelse från detta ska journalförda uppgifter som gäller användningen av biocider bevaras i minst ett år. Separata bestämmelser om att bevara journaler över användningen av växtskyddsmedel finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG.

25 §
Samarbete med Livsmedelsverket

Företagaren ska samarbeta med Livsmedelsverket när de gränsvärden som fastställts för korskontaminering av aktiva substanser i foder som innehåller läkemedel överskrids i foder som läkemedlet inte är avsett för samt i syfte att utreda källorna till skadliga ämnen, produkter och organismer då man konstaterar överskridning av de högsta tillåtna halterna i foder enligt bilaga I eller förhöjda halter enligt bilaga II till förordningarna om främmande ämnen eller då man påträffar salmonellabakterier i fodret.


27 §
Skyldighet för foderföretagare och fodercentraler på gård att lämna årlig anmälan

Foderföretagare som tillverkar foder eller importerar foder från den inre marknaden eller från tredjeländer samt fodercentraler på gård ska i enlighet med 19 § i foderlagen lämna en årlig anmälan om foder till Livsmedelsverket.

Den anmälan om foder som innehåller läkemedel som foderföretagare och fodercentraler på gård ska lämna ska utöver uppgifter om foder även innehålla uppgifter om de veterinärmedicinska läkemedel som har använts vid tillverkningen av foder som innehåller läkemedlet samt om läkemedelsmängden. Uppgifterna om de läkemedel som har använts ska lämnas i form av mängden aktiv substans.


Denna förordning träder i kraft den 28 januari 2022.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/4 (32019R0004); EUT nr L 4, 7.1.2019, s. 1
Kommissionens förordning (EU) 2021/1372 (32021R1372); EUT nr L 295, 18.8.2021, s. 1

Helsingfors den 20 januari 2022

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Marita Aalto

Bilaga 1

TILL REGISTRERINGSANMÄLAN ANKNYTANDE VERKSAMHETER

Kapitel I: För primärproducenter gäller de verksamheter som avses i 4 § 1 mom. 1 punkten i denna förordning:

a) produktion av foder,

b) blandning av foder,

c) användning av foder1).

Kapitel II: För andra företagare än primärproducenter gäller de verksamheter som avses i 4 § 1 mom. 2 punkten i denna förordning:

1) tillverkare av tillsatser2),

2) tillverkare av förblandningar,

3) tillverkare av foderråvaror,

4) tillverkare av foderblandningar,

5) mobil blandare,

6) detaljhandel3);

7) partihandel,

8) lagringsföretag, bulkfoder,

9) lagringsföretag, förpackat foder,

10) transportföretag, bulkfoder,

11) transportföretag, förpackat foder,

12) importör från den inre marknaden,

13) importör, företrädare för tredjeland4),

14) någon annan som släpper ut produkter på marknaden,

15) exportör,

16) tillverkare av foder för speciella näringsbehov,

17) reningsanläggning,

18) tillverkare av foder som innehåller läkemedel,

19) återförsäljare av foder som innehåller läkemedel,

20) hemmablandare av foder som innehåller läkemedel.

Kapitel III: För andra företagare än primärproducenter gäller de typer av produkter som avses i 4 § 1 mom. 2 punkten i denna förordning:

1) foder för sällskapsdjur (också foder för vilda fåglar),

2) biprodukter och därav framställda produkter, kategori 2; klassificering enligt förordningen om animaliska biprodukter,

3) biprodukter och därav framställda produkter, kategori 3; klassificering enligt förordningen om animaliska biprodukter,

4) fiskmjöl och foder innehållande fiskmjöl (också animaliskt dikalcium- och trikalciumfosfat, blodprodukter, blodmjöl),

5) foder för livsmedelsproducerande djur,

6) pälsdjursfoder, 

7) foder som innehåller läkemedel5).

1) Om diande livsmedelsproducerande djur som hör till idisslare utfodras med mjölknäring innehållande fiskmjöl ska en separat anmälan lämnas till Livsmedelsverket enligt kommissionens förordning (EG) nr 956/2008 om ändring av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati.

2) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 om fodertillsatser.

3) Registreringskravet gäller inte foderföretagare som endast bedriver detaljhandel med sällskapsdjursfoder.

4) Foderföretagare som till Finland importerar sådana produkter som avses i bilaga 4 till denna förordning.

5) Foder som innehåller läkemedel får endast tillverkas eller återförsäljas av företagare som separat har godkänts för detta ändamål.

Bilaga 2

DEL A UPPBYGGNADEN AV DET GODKÄNNANDENUMMER SOM AVSES I 7 §

1. 2. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6
α FI Ett tecken används för att ange huruvida det är fråga om en tillverkare av tillsatser Ett tecken används för att ange huruvida det är fråga om en tillverkare av förblandningar eller en tillverkare av foder för särskilda näringsbehov Ett tecken används för att ange huruvida det är fråga om en tillverkare av foderblandningar Ett tecken används för att ange huruvida det är fråga om den som släpper ut på marknaden Ett tecken används för att ange huruvida det är fråga om den som tillverkar och den som släpper ut på marknaden vissa produkter framställda av vegetabiliska oljor samt blandade oljor och blandade fetter Tre siffror har reserverats för det löpande numret

1. Tecknet "α" anger att foderanläggningen har godkänts

2. Medlemsstatens ISO-kod, FI i Finland

3. Nationellt referensnummer bestående av högst åtta alfanumeriska tecken

3.1 Första tecknet är 1, om det är fråga om en tillverkare av fodertillsatser enligt punkt 1 i bilaga 4 till denna förordning, i annat fall 2

3.2 Andra tecknet är 1, om det är fråga om den som tillverkar förblandningar av tillsatser enligt punkt 2 i bilaga 4 eller den som tillverkar foder för särskilda näringsbehov av tillsatser enligt punkt 2.1. eller 2.2. i bilaga 4, i annat fall 2

3.3 Tredje tecknet är 1, om det är fråga om den som använder tillsatser eller förblandningar av tillsatser enligt punkt 3 i bilaga 4 till denna förordning vid tillverkningen av foderblandningar. Tredje tecknet är 3, om det är fråga om en tillverkare av foder som innehåller läkemedel, i annat fall 2.

3.4 Fjärde tecknet är 1, om det är fråga om den som släpper ut på marknaden tillsatser eller förblandningar av tillsatser enligt bilaga 4 till denna förordning. Fjärde tecknet är 3, om det är fråga om den som släpper ut foder som innehåller läkemedel på marknaden, i annat fall 2.

3.5 Femte tecknet är 1, om det är fråga om den som bedriver verksamhet enligt punkt 10 i bilaga II till foderhygienförordningen, i annat fall 0

3.6–3.8 Tre siffror används för att ange ett löpande nummer som är specifikt för anläggningen

DEL B UPPBYGGNADEN AV DET IDENTIFIERINGSNUMMER SOM AVSES I 7 §

1. 2.
ISO-koden Åtta siffror har reserverats för det löpande numret

1. ISO-koden för den medlemsstat eller det tredjeland där produktionsanläggningen ligger

2. Nationellt referensnummer bestående av högst åtta alfanumeriska tecken

Bilaga 3

SÄRSKILT RISKBENÄGNA FODER I DE KATEGORIER AV FODERRÅVAROR SOM AVSES I 12–17 §

Kategori av foderråvara Exempel på foder som tillhör kategorin
Korn av säd Havre, korn, råg, vete, ris, majs
Produkter och biprodukter av korn av säd 1) Vetegluten, kli, fodermjöl, majsgluten, majsstärkelse, drank, mäsk
Frön och frukter från oljeväxter Jordnöt, sojaböna, solros-, raps-, rybs-, bomulls-, lin- och sesamfrön
Produkter och biprodukter av frön och frukter från oljeväxter 2) Pellets, kross och proteiner av raps, rybs, kokos, palm och soja
Frön från baljväxter, produkter och biprodukter av dem Ärtfodermjöl
Andra frön och frukter, produkter och biprodukter av dem 2) Biprodukter och massor från pressning (t.ex. citruspulpa)
Produkter och biprodukter av landlevande djur 3) Svinmjöl, fjäderfämjöl, insektsmjöl
Fiskar, andra vattenlevande djur, produkter och biprodukter av dem 4) Fiskmjöl

1) Kravet på provtagning gäller inte för hydrolyserade biprodukter från spannmålsstärkelse (t.ex. kornmelass) eller produkter och biprodukter från sockring av spannmålsstärkelse (dextros, glukosmelass osv.). Kravet gäller inte heller för bageriindustrins produkter och deg.

2) Kravet på provtagning gäller inte för vegetabiliska oljor

3) Kravet på provtagning gäller för bearbetat animaliskt protein från svin, bearbetat animaliskt protein från fjäderfä och bearbetat animaliskt protein från uppfödda insekter

4) Kravet på provtagning gäller inte för fiskolja

Bilaga 6

JOURNALFÖRINGSKRAV FÖR PRIMÄRPRODUCENTER SOM AVSES I 24 §

a) När det gäller foder 1) för livsmedelsproducerande djur anges per djurart och djurgrupp

– fodrets namn eller typ 2) och mängd

– namn och adress för den som sålt/levererat fodret, fodrets leveransdatum samt identifikationsuppgift för det foderlager som mottagit fodret 3)

– tidpunkten för när man slutat använda fodret om det finns en karenstid vid användning

– indikation för foder som innehåller läkemedel

b) Foder som har sålts/lämnats ut från gården

– fodrets namn eller typ 2) och mängd

– namn och adress för den som köpt/tagit emot fodret och leveransdatum

c) Resultaten från prov tagna från fodret

d) Användningen av växtskyddsmedel och biocider

– namnet på växtskyddsmedlet eller biociden och mängd

– tiden för användningen

Som journalföring räcker också att inköps- och/eller försäljningskvittona eller liknande verifikat, såsom skiftesspecifika journalföringskrav, sparas om de ovannämnda uppgifter som krävs framgår av dem.

Som journalföring av analysresultaten från foderprover räcker att man sparar analysintygen.

1) Gäller också för gårdsbruksenhetens egenproducerade foder.

2) Till exempel rybskross.

3) Näringen har utarbetat en anvisning som gäller märkning av foderlager och användning av märkningarna på husdjursgårdar. Anvisningen finns på Djurens hälsa ETT rf:s webbplats, på adressen www.ett.fi.  Det är frivilligt att tillämpa anvisningen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.