70/2022

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 19 januari 2022

Försvarsministeriets förordning om användning av militärfordon på väg

I enlighet med försvarsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 89 § 2 mom. i vägtrafiklagen (729/2018), sådant det lyder i lag 1040/2020:

1 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) specialfordon ett motordrivet fordon som är

a) konstruerat såsom vapen eller såsom särskilt militärredskap,

b) banddrivet och avsett för transport av personer, vapensystem eller gods,

c) ett sådant fordon som motsvarar en bil i kategori N och i fråga om chassikonstruktion är avsett att dra eller transportera tunga vapen eller vapensystem och som överskrider ett eller flera mått eller massor som allmänt tillåts på väg, eller

d) är bepansrat och hjulförsett.

2) pansarfordon ett motordrivet fordon som är utrustat med en särskild pansarkorg, för vars framförande det alltid krävs en förare och en chef och som är

a) utrustat med vapen eller annan utrustning avsedd för militärt bruk, eller

b) avsett för militärtransport.

3) militärsläpvagn en släpvagn konstruerad och avsedd särskilt för terrängbruk samt ett i fråga om chassikonstruktion motsvarande specialutrustat släpfordon som inte är avsett enbart för transport av gods,

4) militär släpanordning ett militärt släpfordon som är konstruerat som vapen eller som en del av ett vapensystem eller något annat system avsett för militärt bruk,

5) terrängfordon ett terrängfordon som avses i 24 § i fordonslagen (82/2021),

6) speciallykta för militärfordon en lykta som inte är obligatorisk i fordonet och som har ett särskilt militärt användningsändamål,

7) militärhjälm en av huvudstaben godkänd hjälm som särskilt är avsedd för militärt bruk och som används vid framförande av ett fordon och under färd med ett fordon,

8) terrängfordon på hjul ett fyr- eller flerhjuligt motordrivet, allhjulsdrivet fordon med öppen kaross och plats för högst sex personer och med en totalmassa på högst 2 000 kilogram.

2 §
Användning av militärfordon på väg

Ett terrängfordon som innehas av Försvarsmakten och ett därtill kopplat släpfordon får med iakttagande av särskild försiktighet användas på väg.

Ett släpfordon som är kopplat till ett terrängfordon på hjul får inte ha passagerare på väg.

Personal som använder den utrustning som är fast installerad i släpfordonet får dock befinna sig i släpfordonet under den tid utrustningen är i bruk.

En militär släpanordning får tillfälligt framföras på väg med hjälp av egen kraftkälla.

Ett pansarfordon får med iakttagande av särskild försiktighet användas på väg, förutsatt att det i fordonet förutom föraren finns en person som är chef för fordonet och som har fri sikt åt sidorna och bakåt. Chefen för ett pansarfordon får dirigera pansarfordonet till fots.

3 §
Användning av speciallyktor för militärfordon

En speciallykta på ett militärfordon får inte användas i vägtrafik.

Användningen av speciallyktor för militärfordon får inte vilseleda, störa eller orsaka fara för vägtrafikanter.

4 §
Undantag från skyldigheten att använda bilbälte

Chefen för ett pansarfordon, en skytt, en utbildare och en fordonsinspektör som tar emot examina behöver inte använda ett bilbälte som är monterat för sittplatsen i ett pansarfordon, om användningen av bältet stör utförandet av uppdraget.

En skytt i en lastbil, ett specialfordon eller ett bepansrat fordon behöver inte använda ett för sittplatsen monterat bilbälte, om användningen av bältet stör utförandet av uppdraget.

5 §
Skyddshjälm

Skyldigheten enligt vägtrafiklagen (729/2018) att använda skyddshjälm gäller inte förare eller passagerare i militärfordon, om militärhjälm används och om en hjälm som avses i vägtrafiklagen stör utförandet av uppdraget.

Vid användning av militärhjälm i en situation som avses i 1 mom. ska huvudstabens säkerhetsföreskrifter iakttas.

6 §
Särskilda hastigheter, mått och massor för militärfordon

De särskilda högsta tillåtna hastigheterna för militärfordon anges i bilaga 1.

De särskilda största tillåtna dimensionerna för militärfordon och släpanordningar eller militära släpanordningar som kopplas till dem anges i bilaga 2.

Den särskilda största tillåtna massan för ett militärfordon anges i bilaga 3.

7 §
Däck som ska användas vintertid och slirskydd på däck

På militärfordon får som vinterdäck användas däck som tillverkaren avsett för detta ändamål, även om de inte är försedda med en särskild märkning om att de är vinterdäck.

Av särskilda skäl kan slirskydd på däck användas i militärfordon även vid andra tidpunkter än vad som föreskrivs i 106 § i vägtrafiklagen.

Däcken på ett fordon som utför persontransport ska vara försedda med de slirskydd som förhållandena förutsätter, med undantag för det andra hjulet på dubbelhjul.

8 §
Vändningsförmåga hos fordon

På en terränglastbil, ett i fråga om chassikonstruktion motsvarande specialfordon, ett pansarfordon på hjul eller en traktor, eller på en fordonskombination som består av ett sådant fordon och en till fordonet kopplad militär släpvagn, släpanordning eller militär släpanordning tillämpas inte vad som i 132 § i vägtrafiklagen föreskrivs om vändningsförmåga hos fordon.

9 §
Säkring av beväpning och lastning

Ett militärfordons beväpning eller skjutklar beväpning som fastgjorts i ett militärfordon får inte på väg nå ut över fordonets sida och risken för att den svänga ut över fordonets sida ska förhindras mekaniskt.

Material som transporteras i ett militärfordons karosseriutrymme eller på släpvagnen ska, med undantag av den personliga utrustningen för den personal som transporteras, vara säkrat.

10 §
Undantag som gäller persontransporter

I en situation som avses i 32 § 3 mom. i värnpliktslagen (1438/2007) eller i en militär parad får det i en lastbils eller paketbils lastutrymme transporteras fler personer än vad som är tillåtet enligt det antal sittplatser som antecknats i registret.

Om ett skjutklart vapen har fastgjorts i ett fordons lastutrymme, får antalet personer som transporteras i lastutrymmet överstiga det antal sittplatser som har antecknats i registret.

På ett pansarfordon kan personer tillfälligt transporteras i enlighet med typgodkännandet.

Vid persontransporter ska huvudstabens säkerhetsföreskrifter iakttas.

11 §
Låsning av växelkorg och container vid persontransport

I ett militärfordon som är utrustat med en växelkorganordning ska växelkorgens låsanordningar vara utrustade med en mekanisk säkerhetsspärr. Säkerhetsspärren ska vara kopplad då personer transporteras i växellastkorgen.

12 §
Allmänna kopplingsbestämmelser

Till ett specialfordon eller pansarfordon i kategori N2G och N3G eller till ett specialfordon eller pansarfordon som i fråga om chassikonstruktion motsvarar detta får kopplas ett släpfordon, om de fordon som ska kopplas har försetts med en kopplingsanordning enligt E-reglemente nr 55, som följer:

1) i fråga om fordon som saknar bromsar: högst hälften av dragfordonets egenmassa,

2) i fråga om fordon försedda med färdbroms: lika stora som dragfordonets egenmassa, dock högst 4,5 ton,

3) i fråga om släpfordon motsvarande en medelaxelsläpvagn försedda med ett kontinuerligt fungerande bromssystem: högst 1,5 gånger dragfordonets egenmassa.

4) i fråga om släpfordon motsvarande en egentlig släpvagn försedda med bromsar på varje axel: högst två gånger dragfordonets egenmassa.

Högst 15 procent av en medelaxelsläpvagns kopplingsmassa får belasta dragfordonet.

13 §
Märkning av specialtransport

Andra militärfordon än pansarfordon eller militära släpanordningar vars bredd överstiger 2,6 meter ska vara försedda med lyktor och reflektorer som anger fordonets eller fordonskombinationens bredd och som avses i en föreskrift som Transport- och kommunikationsverket meddelat med stöd av 19 § 1 mom. i fordonslagen.

På ett högst 2,6 m brett fordon i kategori N3 kan i 1 mom. avsedda lyktor och reflektorer vara monterade även om fordonet inte har en överbred last eller ett överbrett släpfordon. I sådana fall ska lyktorna vara släckta.

Pansarfordon vars bredd överskrider 2,6 meter ska framtill och baktill ha konturlyktor samt framtill och baktill två reflektorer som är installerade enligt E-reglemente nr 48.

Militära släpanordningar vars bredd överstiger 2,6 meter ska baktill ha konturlyktor, och reflektorer på högst 50 millimeters avstånd från fordonets sidor. Till övriga delar ska konturlyktorna och reflektorerna vara monterade i enlighet med E-reglemente nr 48.

Ett militärt fordon som avses i denna paragraf ska ha minst en blinkande varningslykta som avger ett brungult ljus.

14 §
Användning av varningsbil

Ett pansarfordon eller specialfordon vars bredd överstiger 3,5 meter och som framförs på väg bör åtföljas av en varningsbil. En varningstavla på varningsbilen ska vara försedd med texten ”LEVEÄ” och ”BRED”.

Varningsbil krävs dock inte

1) på ett övningsområde i Försvarsmaktens bruk,

2) på en väg där den övriga trafiken varnas med trafikmärke A33 och med en tilläggsskylt med antingen texten “PANSARVAGNAR” eller “KRIGSÖVNING”.

Vid transporter som kräver specialtransportfordon kan en varningsbil användas.

15 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2022.

Helsingfors den 19 januari 2022

Försvarsminister
Antti Kaikkonen

Regeringssekreterare
Anna Gau

Bilaga 1

I 6 § avsedda särskilda högsta tillåtna hastigheter för militärfordon

Tabell 1

a För specialfordon 80 km/h
b För pansarfordon 80 km/h
c För en lastbil och en terränglastbil och för ett specialfordonmed motsvarande chassikonstruktion samt för ett pansarfordon på hjul,om till dem är kopplat ett släpfordon med fjädring som saknar bromsaroch som i fråga om kopplingsmassa väger högst 1,5 ton 80 km/h
d För en militär släpanordning som är försett med enboggiaxelkonstruktion av vågtyp utan fjädring 80 km/h

Tabell 2

Högsta tillåtna hastighet vid transport av personer

a För en kombination av ett terrängfordon och ett släpfordonsom är kopplat till det 20 km/h
b För en bil i kategori N2 och N3 som är försedd medmed sådana säten som avses i 21 a § i försvarsministerietsförordning om militärfordon (180/2006) 80 km/h
c För en bil i kategori N2 och N3 som är försedd medett öppet lastflak och med sådana säten och säkerhetskonstruktionersom avses i 21 a § i försvarsministeriets förordning om militärfordon,i vilken sätena har monterats i sidled i förhållandetill körriktningen omedelbart på båda sidor om lastutrymmetslängsgående mittlinje med ryggstöden mot mittlinjen. 80 km/h

Bilaga 2

De i 6 § avsedda särskilda största tillåtna dimensionerna för militärfordon och släpanordningar eller militära släpanordningar som kopplas till dem

Tabell 1

Särskilda största tillåtna längder 

a För ett specialfordon och pansarfordon inklusive tillhörandeanordningar och utrustning 15 meter
b För en enaxlad släpanordning och militär släpanordning 12 meter
c För en två- eller fleraxlad släpanordning och militär släpanordning 15 meter
d För en fordonskombination bestående av en släpanordningeller militär släpanordning som kopplas till en lastbil ellerterränglastbil eller till ett i fråga om chassikonstruktionmotsvarande specialfordon 30 meter
e För ett pansarfordon på hjul och för en fordonskombinationbestående av en släpanordning eller militär släpanordning somkopplas till det 30 meter
f För en traktor och en fordonskombination bestående aven släpanordning eller militär släpanordning som kopplas till den 30 meter

Tabell 2

Särskilda största tillåtna bredder

a För en fordonskombination bestående av en släpanordningeller militär släpanordning som kopplas till en lastbileller terränglastbil eller till ett i fråga om chassikonstruktionmotsvarande specialfordon 4,1 meter
b För ett pansarfordon på hjul och för en fordonskombinationbestående av en släpanordning eller militär släpanordningsom kopplas till det 4,1 meter
c För en traktor och för en fordonskombination beståendeav en släpanordning eller militär släpanordning som kopplas till den 4,1 meter

Den del av fordonet som är smalare än dess övriga konstruktion och utgörs av ett fast vapen eller ett system avsett för militärt bruk på fordonet räknas med i fordonets längd.

Längden på en släpanordning och en militär släpanordning får överstiga de värden som anges i denna bilaga, om släpanordningen eller den militära släpanordningen är försedd med ett styrande eller ett med mekanisk styrning försett axelsystem som förbättrar vändbarheten.

Bilaga 3

I 6 § avsedda särskilda största tillåtna massor för militärfordon

Tabell

a För ett pansarfordon och ett med band försett specialfordon 75 ton
b För ett tvåaxlat militärfordon 24 ton
c För ett treaxlat militärfordon 30 ton
d För ett fyraxlat militärfordon 40 ton
e För ett femaxlat militärfordon 47 ton

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.