67/2022

Helsingfors den 20 januari 2022

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering och registrering av djur

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen om identifiering och registrering av djur (1069/2021):

1 §
Tidsfrister för aktörers skyldighet att föra journal

Aktörerna ska föra journal över uppgifterna enligt 7 § 1 mom. i lagen om identifiering och registrering av djur senast den tredje dagen efter händelsen.

Journal ska föras i elektronisk form eller på papper. Om aktören anmäler motsvarande uppgifter till registret inom tidsfristen för registeranmälan, behöver aktören inte föra journal separat.

2 §
Avvikelser från att registrera och föra journal över vattenbruksanläggningar

Med undantag från registreringskraven för vattenbruksanläggningar behöver sådana vattenbruksanläggningar som avses i artikel 3 a i–iii och v och artikel 3 b i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/2037 om bestämmelser för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller undantag för aktörer från skyldigheten att registrera vattenbruksanläggningar och skyldigheten att föra journal inte under de förutsättningar som anges i de leden anmälas till registret.

Ett sådant hushåll enligt artikel 4.1 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/2037 om bestämmelser för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller undantag för aktörer från skyldigheten att registrera vattenbruksanläggningar och skyldigheten att föra journal som håller vattenbruksdjur för egen konsumtion och en sådan transportör enligt artikel 4.2 a i den förordningen som transporterar vattenlevande prydnadsdjur behöver inte föra journal över vattenlevande djur.

3 §
Anmälningar till registret samt tidsfrister

En aktör ska anmäla

1) uppgifter om ett nötkreaturs födelse eller död inom sju dagar från händelsen i fråga,

2) uppgifter om ett fårs eller en gets födelse inom 90 dagar från att djuret har fötts och uppgifter om ett fårs eller en gets död inom sju dagar från att djuret har dött,

3) djurets kön, ras och användningsändamål eller produktionsform samt identitetskoden för moderdjurets identifieringsmärke i samband med födelseanmälan för nötkreatur, får och getter,

4) förflyttning, ändring av innehavare och ett dött djurs bortskaffningssätt i fråga om nötkreatur, får och getter samt svin inom sju dagar från händelsen.

Om ett nötkreatur, ett får, en get eller ett svin försvinner ska detta anmälas inom sju dagar från händelsen. När ett nötkreatur, ett får, en get eller ett svin som har försvunnit hittas ska detta anmälas inom sju dagar från händelsen.

Ett slakteri ska anmäla det datum då djuret hämtats från anläggningen och identitetskoden för djurets identifieringsmärke inom sju dagar från händelsen. Därutöver ska slaktdagen och slaktvikten i fråga om nötkreatur, får och getter anmälas inom sju dagar från händelsen. Dessutom ska en anläggning som avses i 19 § i lagen om identifiering och registrering av djur anmäla när döda idisslare tagits emot på anläggningen inom sju dagar från händelsen.

4 §
Anmälan av antalet svin på varje anläggning till registret

En aktör ska för varje kalendermånad anmäla antalet svin på en anläggning enligt följande:

1) det totala antalet grisar som fötts levande eller döda på anläggningen,

2) det totala antalet grisar som dött på anläggningen, de som fötts döda medräknade,

3) det antal suggor, galtar, unga avelssvin och slaktsvin som dött på anläggningen,

4) antalet suggor, galtar, unga avelssvin, slaktsvin och grisar eller minigrisar på anläggningen gruppvis den första dagen i varje kalendermånad.

Djurantalen ska anmälas för varje tredjedel av året enligt följande:

1) för januari, februari, mars och april senast den 31 maj,

2) för maj, juni, juli och augusti senast den 30 september,

3) för september, oktober, november och december senast den 31 januari.

5 §
Tidsfrist för anmälan om ändringar i verksamheten

Aktörer, transportörer och aktörer som genomför uppsamling oberoende av en anläggning ska till registret anmäla uppgifter om ändringar i de uppgifter som anmälts enligt 3–6 § i lagen om identifiering och registrering av djur samt att verksamheten upphört inom 30 dagar från händelsen.

6 §
Tidsfrist för märkning av bison

Med avvikelse från bestämmelserna om tidsfristen för märkning av nötkreatur i 9 § i lagen om identifiering och registrering av djur ska aktören i enlighet med villkoren enligt artikel 13.3 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/520 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller spårbarhet för vissa hållna landlevande djur märka en bison (Bison bison) på det sätt som anges i 9 § i lagen innan den förflyttas från sin födelseanläggning, dock senast inom nio månader från djurets födelse.

7 §
Identifiering av hästdjur

Ett hästdjur ska identifieras inom tolv månader från djurets födelse och i vilket fall som helst innan djuret lämnar sin födelseanläggning för mer än 30 dagar. Djurets identitetshandling ska hämtas minst två månader före den tidsfrist som nämns ovan.

Aktören ska anmäla de uppgifter om hästdjuret som anges i artikel 64 b och 64 c i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2035 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller bestämmelser om anläggningar som håller landlevande djur och kläckerier samt om spårbarhet för vissa hållna landlevande djur och kläckägg till registret inom sju dagar från det att hästdjuret anlänt till sin vanliga anläggning.

8 §
Ersättande identifieringsmärke

Ett sådant identifieringsmärke för nötkreatur, får, getter, svin, kameldjur och hjortdjur som har fallit eller tagit skada eller är oläsligt ska utan dröjsmål ersättas med ett identifieringsmärke, nedan ersättande identifieringsmärke, i enlighet med villkoren i artikel 19 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/520 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 vad gäller spårbarhet för vissa hållna landlevande djur. Ett hästdjurs identifieringsmärke som inte fungerar ska ersättas så snart som möjligt, dock senast 30 dagar från att funktionsfelet upptäckts och innan hästdjuret lämnar sin vanliga anläggning.

Med avvikelse från vad som föreskrivs ovan kan som ersättande identifieringsmärke för nötkreatur, får och getter som ska sändas till slakt användas ett identifieringsmärke som beviljats av Livsmedelsverket och är rött till färgen, nedan temporärt märke. Detta får endast göras om enbart det ena av de i 9 och 10 § i lagen om identifiering och registrering av djur avsedda identifieringsmärkena för nötkreatur, får och getter som ska sändas till slakt har fallit, tagit skada eller blivit oläsligt så nära tidpunkten för slakttransporten från anläggningen att det inte längre är möjligt att i tid leverera ett ersättande identifieringsmärke enligt 1 mom. till anläggningen. Temporärt märke får dock inte användas om djuret inte har ett enda identifieringsmärke enligt 9 och 10 § i den lagen.

Innan ett temporärt märke enligt 2 mom. fästs på djuret ska djurets ursprungliga identitetskod antecknas på märkets hon- och handel. Uppgift om att ett temporärt märke har fästs på djuret ska anmälas till registret senast sju dagar efter att det fästs.

9 §
Oanvända identifieringsmärken

En aktör ska för att förhindra återanvändning på lämpligt sätt kassera och förstöra identifieringsmärken som har fallit, lösgjorts eller blivit oanvända till följd av att djurhållningen upphört eller av någon annan orsak. På motsvarande sätt ska bearbetningsanläggningar för material som hör till kategori 1 och 2 samt anläggningar som bortskaffar sådant material genom förbränning förstöra identifieringsmärkena från döda djur som anläggningen tagit emot.

10 §
Registerförfrågan

Registerförfrågan görs i enlighet med 31 § i lagen om identifiering och registrering av djur individuellt i fråga om nötkreatur. En registerförfrågan görs inte i fråga om ett djur som kommer från en av Europeiska unionens medlemsstater eller från ett land utanför Europeiska unionen direkt till ett slakteri i Finland och djuret slaktas innan den för djuret föreskrivna tidsfristen för anmälan till registret gått ut.

11 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 24 januari 2022.

Får och getter som fötts innan denna förordning har trätt i kraft ska anmälas till registret senast inom sex månader från födelsen.

Helsingfors den 20 januari 2022

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Specialsakkunnig
Anssi Welling

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.