65/2022

Helsingfors den 20 januari 2022

Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om användning av den nationella reserven inom systemet med grundstöd

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om användning av den nationella reserven inom systemet med grundstöd (59/2015) 6 § 1 mom., sådant det lyder i förordning 97/2021, som följer:

6 §
Beviljande av stödrättigheter ur den nationella reserven på grundval av att en förbindelse att inte odla upphör att gälla

Med stöd av artikel 30.7 a i stödförordningen får det på ansökan beviljas stödrättigheter ur den nationella reserven till aktiva jordbrukare som besitter stödberättigande jordbruksmark på grundval av vilken stödrättigheter inte har beviljats och för vilken en förbindelse enligt 6 § 2 mom. 3 punkten i lagen om avträdelsepension (16/1974) eller 12 § i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) om att inte odla har upphört att gälla efter den 30 april 2011 eller upphör att gälla senast den sista dagen för ansökan om tilldelning ur reserven för år 2022. Förbindelsen anses ha upphört att gälla om den som ingått förbindelsen har överlåtit eller arrenderat ut den stödberättigande jordbruksmark som förbindelsen gäller, för minst fem år på det sätt som avses i 9 § eller 10 § 1 eller 2 mom. i lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare. Förbindelsen anses ha upphört att gälla även om den som ingått förbindelsen har överlåtit eller arrenderat ut den stödberättigande jordbruksmarken på det sätt som avses i 13 § 1 mom. i lagen om avträdelsepension.Denna förordning träder i kraft den 24 januari 2022.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (32013R1307); EUT L 347, 20.12.2013, s. 608

Helsingfors den 20 januari 2022

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.