62/2022

Helsingfors den 14.1.2022

Lag om ändring av lagen om utstationering av arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om utstationering av arbetstagare (447/2016) 1 §, 2 § 9 punkten, 4 a § 1 mom., 7 § 1 mom., 8 § 2 mom., 18 § 3 mom. och 35 § 1 mom., av dem 4 a § 1 mom. och 7 § 1 mom. sådana de lyder i lag 743/2020, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 743/2020, nya 10 och 11 punkter, till lagen en ny 7 b §, till 10 § ett nytt 5 mom. och till lagen nya 10 a och 10 b § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på arbete i form av underentreprenad eller överföring inom företagsgruppen eller arbete som utförs av uthyrda arbetstagare och som en arbetstagare som är utstationerad från en annan stat utför i Finland under en begränsad tid på basis av ett arbetsavtal enligt 1 kap. 1 § i arbetsavtalslagen (55/2001) och ett avtal om tillhandahållande av tjänster över statsgränserna som arbetsgivaren har ingått.

Denna lag tillämpas inte på personal som arbetar ombord på fartyg som innehas av företag som bedriver handelssjöfart.

Denna lag tillämpas inte på vägtransporttjänster i form av underentreprenad som tillhandahålls av företag vilka bedriver transporter på väg eller på förare vid

1) körning av bilaterala gods- eller persontransporter där ytterligare aktiviteter som avses i 4–6 mom. tillåts,

2) passering genom Finland utan att gods lastas eller lossas och utan att passagerare tas upp eller släpps av,

3) utförande av den inledande eller avslutande vägtransportsträckan i en kombinerad transport enligt definitionen i rådets direktiv 92/106/EEG om gemensamma regler för vissa former av kombinerad transport av gods mellan medlemsstaterna, om föraren har inlett transporten i transportföretagets etableringsmedlemsstat och den vägsträcka som utgör förarens vägtransport bildar en sammanhängande bilateral transport.

Den i 3 mom. 1 punkten angivna avgränsning av tillämpningsområdet som gäller ytterligare aktiviteter tillämpas endast till och med den dag från och med vilken smarta färdskrivare som uppfyller det krav avseende registrering av gränspassager och ytterligare aktiviteter som avses i artikel 8.1 första stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 165/2014 om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet, ska monteras i fordon som registreras i en medlemsstat för första gången enligt artikel 8.1 fjärde stycket i den förordningen. Från och med den ovan avsedda dagen ska möjligheterna till ytterligare aktiviteter som avses i 2 § 10 och 11 punkten vara tillämpliga endast för förare som använder fordon utrustade med smarta färdskrivare i enlighet med artiklarna 8–10 i den förordningen.

Under bilaterala persontransporter enligt 3 mom. 1 punkten har föraren möjlighet att ta upp och släppa av passagerare en gång eller att ta upp eller släppa av passagerare en gång i en annan stat som föraren passerar, under förutsättning att föraren inte tillhandahåller persontransporttjänster mellan två platser i den medlemsstat som passeras. Detsamma ska gälla för returresan.

Under bilaterala godstransporter enligt 3 mom. 1 punkten är det möjligt att som ytterligare aktivitet utföra en lastning och en lossning eller en lastning eller en lossning i en annan stat som transporten passerar, under förutsättning att föraren inte har lastat och lossat godset i samma medlemsstat inom Europeiska unionen. Om en bilateral transport som utgår från etableringsmedlemsstaten, och under vilken ingen ovan avsedd ytterligare aktivitet har utförts, följs av en bilateral transport till etableringsmedlemsstaten, är det under transporten möjligt att utföra högst två lastningar och lossningar eller att lasta eller lossa högst två laster, under förutsättning att föraren inte har lastat och lossat godset i samma medlemsstat inom Europeiska unionen.

Denna lag tillämpas på det administrativa samarbetet mellan myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater vid övervakningen av att lagstiftningen om utstationerade arbetstagare iakttas och på den verkställighet av ekonomiska administrativa sanktionsavgifter och böter som grundar sig på Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EU om tillämpning av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster och om ändring av förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI-förordningen), nedan tillämpningsdirektivet.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med


9) huvudentreprenör en entreprenör som står i avtalsförhållande till byggherren och som har utsetts till huvudentreprenör och som är skyldig att leda verksamheten på en byggarbetsplats,

10) bilateral persontransport en i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/2009 om gemensamma regler för tillträde till den internationella marknaden för persontransporter med buss och om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 avsedd bilateral transport vid internationella persontransporter, tillfälliga eller i linjetrafik, när föraren utför någon av följande åtgärder:

a) tar upp passagerare i etableringsmedlemsstaten inom Europeiska unionen och släpper av dem i en annan stat,

b) tar upp passagerare i en medlemsstat inom Europeiska unionen eller i ett tredjeland och släpper av dem i etableringsmedlemsstaten, eller

c) tar upp och släpper av passagerare i etableringsmedlemsstaten i syfte att utföra lokala utflykter i en annan stat än etableringsmedlemsstaten, i enlighet med den förordning som nämns i det inledande stycket,

11) bilateral godstransport förflyttning av gods på grundval av ett transportavtal, från etableringsmedlemsstaten som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG, till en annan stat eller från en annan stat till etableringsmedlemsstaten.

4 a §
Ytterligare anställningsvillkor vid långvarig utstationering

På anställningsförhållandet för en utstationerad arbetstagare tillämpas de ytterligare anställningsvillkor som avses i 2 mom., när den utstationerade arbetstagarens arbete de facto har pågått i minst 12 månader utan avbrott, om inte arbetsgivaren har framställt en motiverad begäran om att tiden ska förlängas i överensstämmelse med vad som föreskrivs i 7 a §. När tidsgränsen för arbetet beräknas ska hänsyn tas till tiden för arbete i samma uppgifter för en arbetstagare som arbetsgivaren har utstationerat tidigare, om en senare utstationerad arbetstagare har utstationerats för att utföra samma uppgifter i stället för den tidigare arbetstagaren. Arbetsgivaren ska innan arbetet inleds underrätta den arbetstagare som är avsedd att utstationeras om att denne ersätter en sådan utstationerad arbetstagare som tidigare utfört samma arbete på samma plats. Vad som föreskrivs i detta moment tillämpas inte på transporter som utförs i form av underentreprenader i vägtrafik och på deras förare.


7 §
Anmälan om utstationering av arbetstagare

Innan arbetet påbörjas ska det utstationerande företaget göra en anmälan till arbetarskyddsmyndigheten om att en eller flera arbetstagare utstationeras till Finland på basis av ett avtal om tillhandahållande av tjänster över statsgränserna. Vid underentreprenad inom vägtransporttjänster tillämpas vad som föreskrivs i 7 b §.


7 b §
Anmälan om utstationering av arbetstagare på basis av underentreprenadsavtal inom vägtransport

Innan arbetet påbörjas ska det utstationerande företaget som är etablerat i en av Europeiska unionens medlemsstater göra en anmälan i det informationssystem, nedan IMI-systemet, som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1024/2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden och om upphävande av kommissionens beslut 2008/49/EG (IMI-förordningen), om att en eller flera arbetstagare utstationeras till Finland på basis av ett underentreprenadsavtal om tillhandahållande av vägtransporttjänster över statsgränserna.

Anmälan ska innehålla

1) numret på det gemenskapstillstånd som beviljats trafikidkaren,

2) kontaktuppgifter i fråga om den behöriga trafikansvarige eller en annan kontaktperson i etableringsmedlemsstaten vars uppgift är att besvara myndighetsförfrågningar samt ta emot handlingar eller delgivningar,

3) personuppgifter som behövs för att specificera föraren, förarens personbeteckning, bostadsadress och körkortsnummer,

4) startdatum för förarens arbetsavtal, och uppgift om vilken lag som är tillämplig på avtalet,

5) utstationeringens planerade startdatum och slutdatum,

6) information om registreringstecknen för de motorfordon som används,

7) uppgift om huruvida tjänsten utgör godstransport, persontransport, internationell transport eller cabotagetransport.

Om de uppgifter som avses i 2 mom. ändras krävs det för att arbetet ska kunna fortgå att det utstationerande företaget gör en kompletterande anmälan i IMI-systemet omedelbart när ändringarna inträffar.

8 §
Utseende av företrädare

Ett utstationerande företag behöver inte ha någon företrädare, om det utstationerar arbetstagare till Finland för högst tio arbetsdagar. När utstationeringens varaktighet beräknas ska den aktuella utstationeringsperioden beaktas och dessutom alla andra utstationeringsperioder under en tid om fyra månader innan utstationeringen avslutades, under vilka en arbetstagare från samma företag utfört arbete i Finland. Ett utstationerande företag behöver inte utse en företrädare vid underentreprenad inom vägtransporttjänster, om arbetsgivaren ska göra en i 7 b § föreskriven anmälan om utstationering av förare.


10 §
Skyldighet att tillhandahålla information om utstationerade arbetstagare i Finland

Vid underentreprenad som gäller vägtransporttjänster tillämpas endast 1 mom. 4 punkten och i övrigt bestämmelserna i 10 b §.

10 a §
Handlingar som krävs i samband med vägkontroller vid underentreprenad

Vid vägtransporttjänster som utförs i form av underentreprenad ska arbetsgivaren med tanke på övervakningen av transporter se till att följande handlingar och uppgifter i pappersform eller elektronisk form är tillgängliga under transporten:

1) en kopia av den i 7 b § avsedda anmälan om utstationering,

2) bevis på att transporten äger rum i Finland,

3) uppgifter som registrerats i färdskrivaren.

Vid en vägkontroll ska föraren visa upp de handlingar och utredningar som avses i 1 mom., om tillsynsmyndigheten begär detta.

10 b §
Lämnande av uppgifter till arbetarskyddsmyndigheten

Vid vägtransporttjänster som utförs i form av underentreprenad ska arbetsgivaren efter avslutad transport, på arbetarskyddsmyndighetens begäran lämna följande uppgifter:

1) arbetstidsbokföring över det arbete som föraren utfört i Finland,

2) intyg över utbetald lön,

3) uppgifter om de anställningsvillkor som tillämpas på anställningsförhållandet,

4) de i 10 a § 1 mom. 2 punkten avsedda uppgifterna om transporttjänsten,

5) de uppgifter som registrerats i färdskrivaren.

Arbetsgivaren ska lämna de i 1 mom. avsedda uppgifterna via IMI-systemet inom åtta veckor efter det att begäran har framställts.

18 §
Administrativt samarbete

I det administrativa samarbetet ska myndigheterna i medlemsstaterna kontakta varandra på elektronisk väg via IMI-systemet. Myndigheterna kan också kontakta varandra på något annat sätt, om de avtalar särskilt om det.


35 §
Försummelseavgift

Ett utstationerande företag är skyldigt att betala försummelseavgift om det försummar sin skyldighet att

1) göra en anmälan enligt 7 eller 7 b § om utstationering av arbetstagare,

2) utse en företrädare enligt 8 §,

3) tillhandahålla information och utredningar enligt 10 § 1 och 2 mom.,

4) tillhandahålla handlingar och information enligt 10 a § 1 mom., eller

5) i enlighet med 10 och 10 b § lämna uppgifter till arbetarskyddsmyndigheten.Denna lag träder i kraft den 1 februari 2022.

RP 194/2021
KoUB 28/2021
RSv 222/2021

Helsingfors den 14.1.2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Timo Harakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.