24/2022

Helsingfors den 13 januari 2022

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om verkställighet av lagen om pension för företagare

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om verkställighet av lagen om pension för företagare (1406/2006) 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 987/2019, som följer:

3 §
Förskottet på och det slutliga beloppet av statsandelen

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer senast den 5 november varje år beloppet av förskottet på statens i 140 § 2 mom. i lagen om pension för företagare (1272/2006) avsedda andel för följande kalenderår och justerar beloppet av förskottsraten för december innevarande år. Senast den 5 juni varje år justerar ministeriet beloppet av de förskottsrater som fastställts för den senare delen av samma kalenderår. För de åtgärder som avses ovan ska Pensionsskyddscentralen senast den 15 dagen i den kalendermånad som föregår åtgärden tillställa social- och hälsovårdsministeriet den utredning som ministeriet föreskrivit.

Förskottet på statsandelen betalas till Pensionsskyddscentralen i tolv lika stora rater så, att förskottsraten står till Pensionsskyddscentralens förfogande den första bankdagen i varje kalendermånad. Om det när förskottsraten för december justeras enligt 1 mom. dock framgår att som förskott redan före justeringen har betalats ett belopp som är större än det för statsandelen uppskattade beloppet, ska skillnaden mellan det betalda förskottet och det för statsandelen uppskattade beloppet återbetalas till staten den tredje bankdagen i december som närmast följer efter justeringen.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer senast den 5 juni varje år det slutliga beloppet av statsandelen i 140 § 1 mom. i lagen om pension för företagare för föregående kalenderår. För detta ska Pensionsskyddscentralen tillställa ministeriet en utredning om det slutliga beloppet senast den 15 maj som närmast föregår fastställandet.

Om beloppet av det förskott på statsandelen som betalats till Pensionsskyddscentralen är större än det slutliga beloppet av den statsandel som fastställts för samma kalenderår ska Pensionsskyddscentralen betala skillnaden mellan dem till staten senast den tredje bankdagen i juli som närmast följer på fastställandet av det slutliga beloppet. Om det betalda förskottet är mindre än det slutliga belopp som fastställts för statsandelen ska skillnaden betalas till Pensionsskyddscentralen den första bankdagen i juli som närmast följer på fastställandet av det slutliga beloppet. Skillnaden mellan förskottet på statsandelen och det slutliga beloppet av den statsandel som fastställts för samma kalenderår kan slås samman med det förskott på statsandelen som fastställts för juli innevarande år.


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2022.

Helsingfors den 13 januari 2022

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Sarkkinen

Matematiker
Harri Isokorpi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.