23/2022

Helsingfors den 14 januari 2022

Lag om temporär ändring av 4 a § i straffregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt i straffregisterlagen (770/1993) 4 a § 1 mom. 6 och 7 punkten och 2 mom., sådana de lyder, 4 a § 1 mom. 6 och 7 punkten i lag 75/2021 och 4 a § 2 mom. i lag 1114/2018, och

fogas temporärt till 4 a § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 1093/1999, 733/2014, 1114/2018 och 75/2021, en ny 8 punkt som följer:

4 a §

Utöver vad som bestäms i 4 §, lämnas ur straffregistret uppgifter om personer ut till finska myndigheter i ärenden som gäller


6) statsunderstöd som beviljats av i statsunderstödslagen (688/2001) avsedd statsbidragsmyndighet och återkrav av sådant understöd,

7) tillstånd som avses i artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1148 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer, om ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 och om upphävande av förordning (EU) nr 98/2013, eller

8) beviljande eller återkrav av rekryteringsstöd som avses i lagen om ett försök med rekryteringsstöd (20/2022).

De uppgifter som avses i 1 mom. 6 punkten lämnas ut om avgöranden som avses i 7 § 2 mom. och 22 § 2 mom. i statsunderstödslagen och de uppgifter som avses i 8 punkten lämnas ut om avgöranden som avses i 6 § 2 mom. 3 punkten i lagen om ett försök med rekryteringsstöd.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2022 och gäller till och med den 31 december 2033.

RP 160/2021
AjUB 16/2021
RSv 203/2021

Helsingfors den 14 januari 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.