20/2022

Helsingfors den 14 januari 2022

Lag om ett försök med rekryteringsstöd

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens syfte

Denna lag innehåller bestämmelser om ett försök som syftar till att inhämta information om huruvida stöd för lönekostnader (rekryteringsstöd) sänker tröskeln för företagen att anställa en arbetstagare och om huruvida stödet påverkar företagstillväxten.

2 §
Verkställigheten av försöket

Arbets- och näringsministeriet leder och styr verkställandet av försöket och organiserar en utvärdering av försöket efter att det avslutats.

För verkställandet av försöket svarar Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå och närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter enligt vad som föreskrivs nedan.

3 §
Målgrupp för försöket

Målgrupp för försöket är de fysiska personer som bedriver näringsverksamhet, de öppna bolag, de kommanditbolag och de aktiebolag (företag) som inte under 12 månader innan målgruppen bestäms har haft andra anställda utöver personer som arbetar i företagarställning på det sätt som avses i 3 § i lagen om pension för företagare (1272/2006) eller 3 § i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) och vars försäljning enligt mervärdesskattedeklarationerna år 2021 var minst 15 000 euro men dock inte mer än en miljon euro.

Till målgruppen hör dock inte företag

1) som har sin hemort i landskapet Åland,

2) som inte har registrerats som mervärdesskattskyldiga,

3) för vilka det i det skatteskuldsregister som avses i 3 a kap. i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) har antecknats uppgifter om skatteskulder eller försummelser av deklarationsskyldigheten, eller

4) som har försatts i konkurs eller vars konkursansökan är anhängig vid domstol.

Målgruppen bestäms utifrån de uppgifter som finns tillgängliga i Skatteförvaltningens register vid tidpunkten för uttagningen.

4 §
Försöksgrupp och kontrollgrupp

Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå tar ur den målgrupp för försöket som avses i 3 § ut 3 500 företag som utgör försöksgruppen för den första fasen och 20 000 företag som utgör kontrollgrupp för försöksgruppen.

Den försöksgrupp och kontrollgrupp som avses i 1 mom. ska tas ut genom randomisering på så sätt att varje företag som hör till målgruppen har lika möjlighet att bli vald till försöksgruppen, dock så att grupperna proportionellt sett motsvarar den branschvisa fördelningen av företagen i målgruppen. De programmeringskommandon som ska användas för uttagningen ska offentliggöras innan randomiseringen görs.

Uttagning av en i 3 § avsedd målgrupp görs på nytt under försökets gång, om rekryteringsstöd inte beviljas minst 900 företag i försöksgruppen för den första fasen. Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå tar ur den målgruppen ut en försöksgrupp för den andra fasen och en kontrollgrupp för denna, med iakttagande av vad som föreskrivs i 2 mom. Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå fastställer tillsammans med arbets- och näringsministeriet storleken på försöksgruppen och kontrollgruppen för den andra fasen, med beaktande av stödets användningsgrad i försöksgruppen för den första fasen. Ett företag som hör till en försöks- eller kontrollgrupp för den första fasen kan inte tas ut till en försöks- eller kontrollgrupp för den andra fasen.

5 §
Erbjudande av rekryteringsstöd till företag som hör till försöksgruppen

Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå ska utan dröjsmål informera de företag som hör till försöksgruppen om att de tagits ut till försöket. I meddelandet om uttagningen ska det informeras om förutsättningarna för erhållande av rekryteringsstöd och ges anvisningar om hur man ansöker om stöd.

6 §
Villkoren för beviljande av rekryteringsstöd samt stödbeloppet

Om inte något annat följer av de anslag som står till förfogande, beviljar Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå på ansökan rekryteringsstöd till sådana företag som hör till försöksgruppen och som anställer minst en person i anställningsförhållande. Den första arbetstagarens anställningsförhållande ska börja senast

1) den 31 juli 2022, om företaget ingår i försöksgruppen för den första fasen,

2) den 31 december 2022, om företaget ingår i försöksgruppen för den andra fasen.

För att stöd ska beviljas förutsätts utöver vad som föreskrivs i 1 mom. att

1) företaget när stödet beviljas uppfyller de i 3 § 2 mom. avsedda förutsättningarna för att ingå i målgruppen,

2) företaget kan beviljas stöd enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse (den allmänna de minimis-förordningen), kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn (de minimis-förordningen för jordbrukssektorn) eller kommissionens förordning (EU) nr 717/2014 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse inom fiskeri- och vattenbrukssektorn (de minimis-förordningen för fiskeri- och vattenbrukssektorn),

3) företagaren eller företagets i 47 kap. 8 § 1 mom. 2 punkten i strafflagen (39/1889) avsedda företrädare inte under innevarande år eller de två föregående åren genom en lagakraftvunnen dom dömts till straff för ett brott som avses i 6 a § i det kapitlet eller i 186 § i utlänningslagen (301/2004) och att företagaren eller företaget inte under innevarande år eller de två föregående åren genom ett lagakraftvunnet beslut har påförts en påföljdsavgift enligt 11 a kap. 3 § i arbetsavtalslagen (55/2001), och

4) företaget förbinder sig att betala sina anställda lön minst enligt det kollektivavtal som tillämpas på anställningsförhållandet eller, om det inte finns något tillämpligt kollektivavtal, sedvanlig och skälig lön för arbetet i fråga.

Stödbeloppet är 50 procent av företagets faktiska lönekostnader för de anställda under högst 12 månader, dock högst 10 000 euro. Stödtiden på 12 månader börjar den dag den första arbetstagarens anställningsförhållande börjar eller den dag stödansökan lämnas in, om anställningsförhållandet har börjat innan stödansökan lämnas in. Som stödberättigande lön betraktas inte lön som betalats till företagaren eller lön som betalats till en sådan anställd för vars lönekostnader har beviljats lönesubvention eller annat offentligt stöd enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012). Rätt till stöd föreligger inte heller i fråga om lönen för en anställd vars arbetsinsats hänför sig till verksamhet som inte hör till tillämpningsområdet för den i 2 mom. 2 punkten avsedda de minimis-förordning med stöd av vilken stödet har beviljats.

7 §
Ansökan om och utbetalning av rekryteringsstöd

Ansökan om rekryteringsstöd ska lämnas till Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå. Ett företag som hör till försöksgruppen för den första fasen ska ansöka om stöd senast den dag som nämns i 6 § 1 mom. 1 punkten och ett företag som hör till försöksgruppen för den andra fasen senast den dag som nämns i 6 § 1 mom. 2 punkten. Företaget ska lämna Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå tillräckliga uppgifter för behandlingen av ansökan.

Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter betalar en gång i månaden i efterskott ut rekryteringsstödet på basis av de löneuppgifter som anmälts till det inkomstdatasystem som avses i lagen om inkomstdatasystemet (53/2018). Stödmottagaren är skyldig att på begäran ge utvecklings- och förvaltningscentret de uppgifter som är nödvändiga för utbetalningen av stödet. Dessutom är stödmottagaren skyldig att till utvecklings- och förvaltningscentret anmäla

1) det datum när den första arbetstagarens anställningsförhållande börjar, om datumet inte var känt när stödet söktes, före utgången av den ansökningstid som avses i 1 mom.,

2) annat stöd för lönekostnaderna för en anställd som beviljats efter det att stödansökan lämnades in och som gäller den stödtid som avses i 6 § 3 mom., med undantag av lönesubvention enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice,

3) anställningen av en person för uppgifter som inte hör till tillämpningsområdet för den i 6 § 2 mom. 2 punkten avsedda de minimis-förordning med stöd av vilken stödet har beviljats.

8 §
Återkrav av rekryteringsstöd

Om rekryteringsstöd har betalats till för stort belopp, på felaktiga grunder eller uppenbart utan grund, ska stödmottagaren till staten återbetala det stöd som erhållits till för stort belopp, på felaktiga grunder eller utan grund. Stödet behöver inte återbetalas om det belopp som ska återbetalas är högst 100 euro. Om stödet inte återbetalas, ska närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter bestämma att sådant stöd som erhållits till för stort belopp, på felaktiga grunder eller uppenbart utan grund ska återkrävas. Det belopp som ska återbetalas eller återkrävas kan jämte ränta indrivas så att det dras av från en sådan post som betalas senare till stödmottagaren. Om stödmottagaren har lämnat myndigheten felaktiga eller vilseledande uppgifter om en sådan omständighet som väsentligt har kunnat inverka på att stöd har betalats till för stort belopp, på felaktiga grunder eller uppenbart utan grund, eller hemlighållit en sådan omständighet, ska närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter dessutom bestämma att utbetalningen av stödet ska upphöra.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. kan det bestämmas att stödet ska upphöra och återkrävas, om stödmottagaren

1) försätts i konkurs,

2) inte betalar den anställda lön enligt kollektivavtalet eller, om det inte finns något tillämpligt kollektivavtal, sedvanlig och skälig lön för arbetet i fråga, eller

3) har underlåtit att betala lagstadgade avgifter för lönen.

På återkrav av rekryteringsstöd tillämpas vad som i 24–26 och 28 § i statsunderstödslagen (688/2001) föreskrivs om ränta, dröjsmålsränta, jämkning och tiden för återkrav.

9 §
Utlämnande av uppgifter och rätt att få uppgifter

För genomförande av försöket med rekryteringsstöd får Skatteförvaltningen trots sekretessbestämmelserna till Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå lämna ut identifierings- och kontaktuppgifter för de företag som hör till den målgrupp som avses i 3 §, namn och personbeteckningar på dem som arbetar i företagarställning i företagen samt uppgift om företagets hemort, verksamhetsområde och försäljning som för 2021 deklarerats vid mervärdesbeskattningen.

Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå och närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter har trots sekretessbestämmelserna rätt att av Skatteförvaltningen och andra myndigheter få uppgifter om de löner som företaget betalat samt om andra omständigheter som är nödvändiga för beviljande, betalning eller återkrav av rekryteringsstöd eller i övrigt för verkställigheten av denna lag. De som nämns ovan har även rätt att ur det bötesregister som avses i 46 § i lagen om verkställighet av böter (672/2002) få uppgifter om de avgöranden som avses i 6 § 2 mom. 3 punkten i denna lag.

De uppgifter som avses i 1 och 2 mom. ska lämnas ut avgiftsfritt.

10 §
Försöksregistret

De uppgifter som behandlas i försöket bildar ett försöksregister. Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå och närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter är gemensamt personuppgiftsansvariga i fråga om registret. Närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter ansvarar i fråga om registret för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard enligt artikel 25 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), för säkerhet i samband med behandlingen enligt artikel 32 i den förordningen samt för den personuppgiftsansvariges skyldigheter enligt artikel 12.1 och 12.2 i den förordningen och sådana andra skyldigheter med anknytning till informationssystemets datasäkerhet som den personuppgiftsansvarige har enligt den förordningen. Var och en av de personuppgiftsansvariga ansvarar för andra än ovan avsedda skyldigheter för de personuppgiftsansvariga i fråga om uppgifter som den registrerat.

I försöksregistret får i fråga om de företag som hör till målgruppen registreras följande uppgifter:

1) identifieringsuppgifter,

2) uppgifter om verksamhetsområdet,

3) uppgifter om omsättningen,

4) uppgifter om och personbeteckningar för personer i företagarställning,

5) uppgift om huruvida företaget hör till försöksgruppen eller till kontrollgruppen,

6) uppgift om att rekryteringsstöd erbjudits,

7) uppgifter om ansökan om samt beviljande, nekande, utbetalning och återkrav av rekryteringsstöd samt om ändringssökande,

8) andra uppgifter som har samband med anlitande av service vid arbets- och näringsbyrån eller närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter.

Uppgifterna i registret får användas för administrationen och uppföljningen av försöket, för statistikföring samt för utvärdering och forskning som gäller försöket. Uppgifterna i registret får samköras med uppgifter i arbets- och näringsbyråns kundinformationssystem, Skatteförvaltningens register och andra register när effekterna av försöket undersöks. Uppgifterna i registret bevaras i tio år från det att försöket avslutades. De uppgifter som avses i 2 mom. 1–4 punkten och som gäller de företag som inte hör till en försöks- eller kontrollgrupp ska dock raderas utan dröjsmål när de blivit obehövliga.

Uppgifter om rekryteringsstöd som beviljats med stöd av den allmänna de minimis-förordningen registreras också i det kundinformationssystem som avses i lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster (293/2017) i enlighet med skyldigheten enligt 7 a § i den lagen. Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå ska lämna uppgifter om rekryteringsstöd som beviljats med stöd av de minimis-förordningen för jordbrukssektorn till Livsmedelsverket och uppgifter om rekryteringsstöd som beviljats med stöd av de minimis-förordningen för fiskeri- och vattenbrukssektorn till jord- och skogsbruksministeriet för uppföljningen av de nationella stödkvoterna enligt de förordningarna.

11 §
Ändringssökande

I fråga om ett beslut som fattats av Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå eller av närings-, trafik- och miljöcentralernas samt arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter med stöd av denna lag får omprövning begäras. Bestämmelser om begäran om omprövning finns i förvaltningslagen (434/2003). Bestämmelser om sökande av ändring i förvaltningsdomstol finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

I fråga om bestämmande av den målgrupp som avses i 3 § och uttagningen till den försöksgrupp och kontrollgrupp som avses i 4 § får omprövning inte begäras och ändring inte sökas genom besvär.

Ett beslut som fattats med stöd av denna lag får verkställas trots ändringssökande.

På verkställigheten av ett lagakraftvunnet beslut enligt 8 § om återkrav av stöd tillämpas vad som föreskrivs i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

12 §
Uppföljning och utvärdering av försöket

Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå följer försöket under dess gång och rapporterar om det till arbets- och näringsministeriet. Arbets- och näringsministeriet låter göra en utvärdering av försöket när det har avslutats.

Den som genomför utvärderingen har avgiftsfritt och trots sekretessbestämmelserna rätt att av Skatteförvaltningen och andra myndigheter samt av Pensionsskyddscentralen få sådana uppgifter om omsättningen, rörelsevinsten, de anställda, anställningsförhållandena, de betalda lönerna och företagarinkomsterna i företagen i försöksgrupperna och kontrollgrupperna och andra omständigheter som är nödvändiga för att genomföra utvärderingen.

13 §
Finansiering av försöket

Rekryteringsstödet finansieras med det anslag som i statsbudgeten reserverats för offentlig arbetskrafts- och företagsservice inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde.

14 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2022 och gäller till och med den 31 december 2023. Lagens 8–12 § är dock i kraft till och med den 31 december 2033.

RP 160/2021
AjUB 16/2021
RSv 203/2021

Helsingfors den 14 januari 2022

Republikens President
Sauli Niinistö

Arbetsminister
Tuula Haatainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.