7/2022

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 11 januari 2022

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ekologisk produktion

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 20 och 35 § i lagen om ekologisk produktion (1330/2021):

1 §
Genomförande

Genom denna förordning utfärdas närmare bestämmelser om sådana tekniska detaljer och omständigheter som förutsätts enligt EU-lagstiftningen eller som ska avgöras av medlemsländerna, och som avses i 1 § i lagen om ekologisk produktion (1330/2021).

2 §
Tomhållning av rastgårdar för fjäderfä

Rastgårdar för fjäderfän som avses i punkt 1.9.4.4. c), del II, bilaga II till europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 (förordning om ekologisk produktion), ska hållas tomma under minst två månader efter varje omgång fjäderfän som har fötts upp. Detta krav tillämpas dock inte på ett avgränsat område omedelbart utanför utgångshålen, om underlaget regelbundet byts ut eller rengörs.

3 §
Användning av hushållsavfall som gödsel

I ekologisk produktion får som gödsel användas sådant komposterat eller fermenterat hushållsavfall från ett slutet, övervakat insamlingssystem som avses i femte strecksatsen i bilaga II till Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/1165 om godkännande av vissa produkter och ämnen för användning i ekologisk produktion och om upprättande av förteckningar över dessa. Som hushållsavfall betraktas också avfall från storkök eller catering.

4 §
Tillsynsmyndighetens kodnummer

Den i 20 § i lagen om ekologisk produktion avsedda förteckning över namn på samt adresser och kodnummer till tillsynsmyndigheter anges i bilagan till denna förordning.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 17 januari 2022.

Helsingfors den 11 januari 2022

Jord- och skogsbruksminister
Jari Leppä

Konsultativ tjänsteman
Tero Tolonen

Bilaga

TILLSYNSMYNDIGHETERNAS KODNUMMER

KODNUMMER TILLSYNSMYNDIGHET KONTAKTUPPGIFTER
FI-EKO-101 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland PB 36, 00521 HELSINGFORS
FI-EKO-102 Närings-, trafik- och miljöcentraleni Egentliga Finland PB 236, 20101 ÅBO
FI-EKO-103 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Satakunta PB 266, 28101 BJÖRNEBORG
FI-EKO-104 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland PB 29, 15141 LAHTIS
FI-EKO-105 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland PB 297, 33201 TAMMERFORS
FI-EKO-106 Närings-, trafik- och miljöcentraleni Sydöstra Finland PB 1041, 45101 KOUVOLA
FI-EKO-107 Närings-, trafik- och miljöcentraleni Södra Savolax PB 164, 50101 ST. MICHEL
FI-EKO-108 Närings-, trafik- och miljöcentraleni Norra Savolax PB 2000, KUOPIO
FI-EKO-109 Närings-, trafik- och miljöcentraleni Norra Karelen PB 69, 80101 JOENSUU
FI-EKO-010 Närings-, trafik- och miljöcentraleni Mellersta Finland PB 250, 40101 JYVÄSKYLÄ
FI-EKO-011 Närings-, trafik- och miljöcentraleni Södra Österbotten PB 156, 60101 SEINÄJOKI
FI-EKO-112 Närings-, trafik- och miljöcentraleni Österbotten PB 131, 65101 VASA
FI-EKO-113 Närings-, trafik- och miljöcentraleni Norra Österbotten PB 86, 90101 ULEÅBORG
FI-EKO-114 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland PB 115, 87101 KAJANA
FI-EKO-115 Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland PB 8060, 96101 ROVANIEMI
FI-EKO-201 Livsmedelsverket PB 100, 00027 LIVSMEDELSVERKET
FI-EKO-301 Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården PB 43, 00521 HELSINGFORS

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.