Ursprungliga författningar: 2022

1398/2022
Statsrådets förordning om ändring av rubriken för och 7 § i statsrådets förordning om reparationsunderstöd för äldreanpassning av arava- och räntestödshyresbostäder 2020–2022
1397/2022
Statsrådets förordning om ändring av 8 § i statsrådets förordning om inkomst som skall beaktas vid fastställande av arbetslöshetsförmån
1396/2022
Statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken i januari–juni år 2023
1395/2022
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om finansministeriet
1394/2022
Statsrådets förordning om de minimiuppgifter som ska lagras i informationsresursen för statsunderstödsverksamheten och det informationsmaterial som publiceras i tjänsten för publicering och användning av uppgifter om statsunderstöd
1393/2022
Statsrådets förordning om statsandel för kommunal basservice
1392/2022
Statsrådets förordning om välfärdsområdenas finansiering
1391/2022
Statsrådets förordning om försök med gemensam inkvartering för dem som fullgör beväringstjänst och dem som fullgör frivillig militärtjänst för kvinnor
1390/2022
Statsrådets förordning om ändring av 4 och 5 § i statsrådets förordning om värnplikt
1389/2022
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen
1388/2022
Statsrådets förordning om ändring av 2 och 3 § i statsrådets förordning om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
1387/2022
Statsrådets förordning om upphävande av vissa bestämmelser i förordningen om missbrukarvård
1386/2022
Statsrådets förordning om upphävande av 1 § och 2 a kap. i mentalvårdsförordningen
1385/2022
Statsrådets förordning om kommunernas språkliga status åren 2023–2032
1384/2022
Statsrådets förordning om krav enligt Europeiska unionen och de nationella stöden till jordbrukare avseende god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden
1383/2022
Statsrådets förordning om produktionskopplat inkomststöd som betalas för 2023
1382/2022
Statsrådets förordning om ingående av förbindelser som gäller ersättning för djurens välbefinnande 2023
1381/2022
Statsrådets förordning om ersättning för djurens välbefinnande
1380/2022
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning
1379/2022
Statsrådets förordning om ersättnings- och stödområden för vissa ersättningar för landsbygdsutveckling, direktstöd till jordbrukare och nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen och de delområden av stödområdena som räknas som skärgård
1378/2022
Statsrådets förordning om djurenheter i vissa ersättningar för landsbygdsutveckling och nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen
1377/2022
Statsrådets förordning om jordbruksrådgivningstjänster
1376/2022
Statsrådets förordning om förvaltning av den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken
1375/2022
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets förordning om arbetskraftspolitiska utlåtanden och samarbetsskyldighet i ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen
1374/2022
Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av arbets- och näringsministeriets förordning om givande av arbetskraftspolitiskt utlåtande och om uppgifter som ska antecknas i utlåtandet
1373/2022
Statsrådets förordning om ändring av 16 a § i statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna
1372/2022
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
1371/2022
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om verksamhetsenheter som ger vård till personer som misstänks för eller som gjort sig skyldiga till narkotikabrott
1370/2022
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 4 § i förordningen om avgifter för utlåtanden av de regionala etiska kommittéerna och den nationella kommittén för medicinsk forskningsetik
1369/2022
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om grunderna för ersättningstaxorna enligt 3 kap. 4 och 5 § i sjukförsäkringslagen
1368/2022
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om smittsamma sjukdomar
1367/2022
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om frivilliga covid-19-vaccinationer
1366/2022
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om allmänna språkexamina
1365/2022
Lag om ändring av 5 § i lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken
1364/2022
Lag om temporär ändring av utlänningslagen
1363/2022
Lag om ändring av lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål
1362/2022
Lag om ändring av 41 § i biobankslagen
1361/2022
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om medicinsk forskning
1360/2022
Lag om ändring av lagen om medicinsk forskning
1359/2022
Statsrådets förordning om Strålsäkerhetscentralen
1358/2022
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om joniserande strålning
1357/2022
Statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralernas, arbets- och näringsbyråernas samt utvecklings- och förvaltningscentrets avgiftsbelagda prestationer 2023
1356/2022
Lag om ändring av 5 och 7 § i lagen om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik
1355/2022
Lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
1354/2022
Lag om ändring av 3 § i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna
1353/2022
Lag om temporär ändring av lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 2021–2028
1352/2022
Lag om det nationella genomförandet av brexitjusteringsreserven
1351/2022
Statsrådets förordning om ändring och temporär ändring av statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 2021–2028

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.