Ursprungliga författningar: 2021

1150/2021
Statsrådets förordning om temporär ändring av 19 § i statsrådets förordning om yrkesutbildning
1149/2021
Lag om ändring av 5 och 6 § i lagen om el- och naturgasnätsavgifter
1148/2021
Lag om ändring av lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför
1147/2021
Lag om ändring av lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer
1146/2021
Lag om ändring av lagen om elev- och studerandevård
1145/2021
Lag om ändring av 10 § i lagen om koncernavdrag för slutliga förluster i ett dotterbolag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
1144/2021
Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
1143/2021
Lag om ändring av 73 d § i mervärdesskattelagen
1142/2021
Lag om ändring av 31 § i lagen om beskattningsförfarande
1141/2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av de certifieringskrav som gäller havre, korn, vete, ärt, bondböna, rybs och hampa
1140/2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för vissa prestationer som hänför sig till Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter
1139/2021
Finansministeriets förordning om grunderna för återanskaffningsvärdet av vattenkraftverk och dess konstruktioner
1138/2021
Finansministeriets förordning om grunder för återanskaffningsvärdet av byggnader
1137/2021
Finansministeriets förordning om Statistikcentralens avgiftsbelagda prestationer 2022
1136/2021
Finansministeriets förordning om avgifter år 2022 för prestationer som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
1135/2021
Finansministeriets förordning om Skatteförvaltningens avgiftsbelagda prestationer åren 2022–2024
1134/2021
Lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
1133/2021
Lag om ändring av 7 § i lagen om källskatt för löntagare från utlandet
1132/2021
Lag om ändring och temporär ändring av inkomstskattelagen
1131/2021
Lag om inkomstskatteskalan för 2022
1130/2021
Lag om temporär ändring av 4 § i lotteriskattelagen
1129/2021
Lag om ändring av 79 § i civiltjänstlagen
1128/2021
Lag om ändring av värnpliktslagen
1127/2021
Finansministeriets förordning om beräkningsgrunderna för utdelningen av samfundsskatten för skatteåret 2022 till de enskilda kommunerna
1126/2021
Statsrådets förordning om statsunderstöd inom social- och hälsovården enligt planen för återhämtning och resiliens åren 2021–2025
1125/2021
Lag om fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021–2027
1124/2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilagan till jord- och skogsbruksministeriets förordning om godtagbara enhetskostnader för investeringar i lantbruket
1123/2021
Justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar 2022–2024
1122/2021
Justitieministeriets förordning om justering av de avgifter som nämns i 2 § i lagen om domstolsavgifter
1121/2021
Justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer 2022–2024
1120/2021
Skatteförvaltningens beslut om förfarande vid betalningsarrangemang
1119/2021
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om frivilliga covid-19-vaccinationer
1118/2021
Lag om ändring av lagen om yrkesutbildning
1117/2021
Lag om ändring av lagen om utbildning som handleder för examensutbildning
1116/2021
Lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice
1115/2021
Lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice
1114/2021
Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
1113/2021
Lag om ändring av mervärdesskattelagen
1112/2021
Statsrådets förordning om stöd för energiinvesteringar enligt Finlands plan för återhämtning och resiliens åren 2022–2026
1111/2021
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 4 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
1110/2021
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid vissa statliga läroanstalter 2022–2025
1109/2021
Skatteförvaltningens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning
1108/2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på varg som sker med stöd av dispens under jaktåret 2021–2022
1107/2021
Statsrådets förordning om bullerutredningar och handlingsplaner för bullerbekämpning
1106/2021
Skatteförvaltningens beslut om beskattningsvärde för andra produkter som innehåller tobak och som i strid mot gällande bestämmelser eller för annat ändamål än kommersiell försäljning förts in i landet
1105/2021
Statsrådets kanslis förordning om statsrådets kanslis avgiftsbelagda prestationer
1104/2021
Skatteförvaltningens beslut om en allmän skyldighet att lämna uppgifter
1103/2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för officiell mätning och inspektionsmätning samt handläggning i mätningsnämnden åren 2022 och 2023
1102/2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgifter för renskadenämndens prestationer år 2022
1101/2021
Skatteförvaltningens beslut om stödmottagarspecifika uppgifter som ska lämnas för punktbeskattningen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.