Ursprungliga författningar: 2021

300/2021
Lag om ändring av 155 och 171 § i vägtrafiklagen
299/2021
Lag om ändring av lagen om transportservice
298/2021
Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter
297/2021
Livsmedelslag
296/2021
Statsrådets förordning om överenskommelsen med Danmark om ändring av överenskommelsen om en kulturfond för Finland och Danmark
295/2021
Statsrådets förordning om ändring av 1 a § i stadsrådets förordning om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad
294/2021
Lag om ändring av lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning
293/2021
Lag om ändring av lagen om samarbete mellan polisen, Tullen och Gränsbevakningsväsendet
292/2021
Lag om ändring av lagen om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten
291/2021
Lag om ändring av häktningslagen
290/2021
Lag om ändring av fängelselagen
289/2021
Lag om ändring av 84 § i lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster
288/2021
Lag om ändring av 80 § i lagen om offentlig upphandling och koncession
287/2021
Lag om ändring av 18 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
286/2021
Lag om ändring av 6 b § i straffregisterlagen
285/2021
Lag om ändring av 3 § i lagen om användning av flygpassageraruppgifter för bekämpning av terroristbrott och grov brottslighet
284/2021
Lag om ändring av 1 kap. 4 § i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism
283/2021
Lag om ändring av 5 kap. i polislagen
282/2021
Lag om ändring av 10 kap. i tvångsmedelslagen
281/2021
Lag om ändring av 1 och 34 a kap. i strafflagen
280/2021
Lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag
279/2021
Lag om temporär ändring av 7 kap. 5 § i värdepappersmarknadslagen
278/2021
Skatteförvaltningens beslut om ändring av beslutet om lämnande av skattedeklaration och deklaration för fastighetsuppgifter
277/2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om innehållskraven för anmälan om verkställande av beskogningsstöd och om förfarandet vid utbetalning av beskogningsstöd
276/2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om flyghavre vid utsädesproduktion
275/2021
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
274/2021
Statsrådets förordning om delegationen för studerandehälsovård för högskolestuderande
273/2021
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en frekvensplan
272/2021
Statsrådets förordning om ändring av 3 § och bilagan till statsrådets förordning om förhandsröstningsställen i utlandet och i landskapet Åland vid kommunalvalet 2021
271/2021
Lag om ändring av lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift
270/2021
Lag om ändring av 4 och 71 § i lagen om Finansinspektionen
269/2021
Lag om ändring av kärnenergilagen
268/2021
Statsrådets förordning om det genom notväxling ingångna avtalet med Norge om förlängning av den tidsfrist för ikraftträdande av avvikande bestämmelser som avses i artikel 7.3 i avtalet om fisket i Tana älvs vattendrag
267/2021
Finansministeriets förordning om beräkning av kravet som kompletterar minimikravet för kapitalbas och kvalificerade skulder utifrån de totala skulderna och kapitalbasen
266/2021
Finansministeriets förordning om ändring av 2 § i finansministeriets förordning om omständigheter som ska beaktas vid bedömning av ett kreditinstituts och värdepappersföretags eller en koncerns avvecklings- och omorganiseringsmöjligheter
265/2021
Finansministeriets förordning om ändring av 2 och 3 § i finansministeriets förordning om de uppgifter som ska lämnas in för upprättandet av kreditinstituts och värdepappersföretags resolutionsplaner och ingå i dem
264/2021
Finansministeriets förordning om de utredningar som ska fogas till vissa ansökningar om tillstånd för kreditinstitutsverksamhet
263/2021
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen
262/2021
Lag om ändring av 58 d och 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar
261/2021
Lag om ändring av 4 § i lagen om sjömanspensioner
260/2021
Lag om ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport
259/2021
Justitieministeriets förordning om temporär begränsning av verkställigheten av ovillkorliga fängelsestraff
258/2021
Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
257/2021
Lag om temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet
256/2021
Lag om senareläggning av 2021 års kommunalval
255/2021
Tilläggsbudgeten för 2021
254/2021
Statsrådets förordning om förbruknings- och faktureringsuppgifter och fördelning av kostnaderna i fråga om värme, kyla och vatten
253/2021
Lag om ändring av 41 § i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar
252/2021
Lag om ändring av 18 § i lagen om strukturstöd till jordbruket
251/2021
Lag om ändring av 4 § i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.