Ursprungliga författningar: 2021

500/2021
Lag om ändring av lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster
499/2021
Lag om ändring av lagen om offentlig upphandling och koncession
498/2021
Lag om överenskommelsen med Japan om social trygghet
497/2021
Lag om ändring av 3 § i lagen om temporärt ordnande av stämmor och möten inom delägarlag i enlighet med lagen om samfällda skogar och lagen om samfälligheter och av vissa stämmor och möten i enlighet med renskötsellagen
496/2021
Lag om ändring av 3 § i lagen om temporära förfaranden som med anledning av covid-19-epidemin tillämpas vid ordnande av förrättningssammanträden i enlighet med fastighetsbildningslagen
495/2021
Lag om ändring av 7 c § i lagen om jaktvårdsavgift och jaktlicensavgift
494/2021
Lag om ändring av 38 b § i jaktlagen
493/2021
Lag om ändring av lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information
492/2021
Lag om ändring av lagen om systemet med Flegtlicenser
491/2021
Lag om ändring av lagen om utsläppande på marknaden av timmer och trävaror
490/2021
Lag om ändring av 48 § i lagen om samfällda skogar
489/2021
Lag om ändring av 15 § i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna
488/2021
Lag om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
487/2021
Lag om den rättsliga ställningen för utlänningar som plockar naturprodukter
486/2021
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av informationssamhällsbalken
485/2021
Lag om ändring av 3 och 351 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation
484/2021
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifik försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
483/2021
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 5 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
482/2021
Statsrådets förordning om stöd till utdelning i skolan av mjölkprodukter, frukt och grönsaker läsåret 2021–2022
481/2021
Lag om ändring av gentekniklagen
480/2021
Lag om ändring av sjölagen
479/2021
Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete
478/2021
Lag om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister
477/2021
Lag om ändring av 13 § i lagen om skatteredovisning
476/2021
Lag om ändring av 65 § i lagen om privata säkerhetstjänster
475/2021
Lag om ändring av 17 och 17 a § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter
474/2021
Lag om ändring av arbetarskyddslagen
473/2021
Lag om skattenummer och skattenummerregistret
472/2021
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om reparationsunderstöd för äldreanpassning av arava- och räntestödshyresbostäder 2020–2022
471/2021
Lag om ändring av 24 § i lagen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden
470/2021
Lag om tillämpning av bestämmelserna om utlämning för brott och utbyte av straffregisteruppgifter i handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket
469/2021
Statsrådets förordning om ikraftträdande av en lag om ändring av lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar
468/2021
Statsrådets förordning om ikraftträdande av en lag om ändring av 9 § i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga nordiska länderna
467/2021
Statsrådets förordning om ikraftträdande av en lag om ändring av 12 § i lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen
466/2021
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 11 och 27 § i lagen om Åklagarmyndigheten
465/2021
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 1 kap. 10 § i lagen om rättegång i brottmål
464/2021
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om ändring av 3 kap. 10 a § och 5 kap. 1 § i förundersökningslagen
463/2021
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om Finlands deltagande i Europeiska åklagarmyndighetens (EPPO) verksamhet
462/2021
Justitieministeriets förordning om temporär begränsning av inledande av verkställighet av samhällstjänst och övervakningsstraff
461/2021
Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av mervärdesskattelagen
460/2021
Statsrådets förordning om ändring av bilaga 2 till statsrådets förordning om vissa tillåtna hamnar för landning av fiskfångster
459/2021
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om styrkande av statstjänstemäns sjukdom vid misstanke om coronavirusinfektion
458/2021
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om produktivitetsnämnden
457/2021
Statsrådets förordning om ändring av 18 § i statsrådets förordning om statsunderstöd för främjande av livsmedelskedjans verksamhet
456/2021
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om hantering av översvämningsrisker
455/2021
Statsrådets förordning om ändring av 9 och 17 § i statsrådets förordning om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare
454/2021
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om bidrag för mjölkkor och nötkreatur, tackor och hongetter, slaktlamm och slaktkillingar samt bidrag för jordbruksgrödor som betalas för 2020
453/2021
Lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik
452/2021
Lag om temporära åtgärder vid verkställighet av straff och häktning till följd av covid-19-epidemin
451/2021
Statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.