Ursprungliga författningar: 2021

750/2021
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om temporärt kostnadsstöd för företag
749/2021
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om frivilliga covid-19-vaccinationer
748/2021
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om undantag från skyldigheten att visa upp covid-19-intyg och delta i covid-19-test
747/2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på europeisk bäver som sker med stöd av jaktlicens under jaktåret 2021–2022
746/2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på östersjövikare som sker med stöd av regionala kvoter under jaktåret 2021–2022
745/2021
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 4 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
744/2021
Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
743/2021
Livsmedelsverkets beslut om inrättande av en restriktionszon på grund av förekomsten av varroakvalster hos bin
742/2021
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i statsrådets förordning om undantag från skyldigheten att visa upp covid-19-intyg och delta i covid-19-test
741/2021
Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
740/2021
Lag om miljö- och energieffektivitetskrav vid upphandling av fordon och trafiktjänster
739/2021
Lag om ändring av 105 och 109 § i räddningslagen
738/2021
Lag om upphävande av 17 a § i rättshjälpslagen
737/2021
Lag om upphävande av vissa bestämmelser i utlänningslagen
736/2021
Lag om upphävande av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Folkrepubliken Polen om rättsskydd och rättshjälp i mål och ärenden av civil- och familjerättslig natur samt i brottmål
735/2021
Inrikesministeriets förordning om ändring av bilagan till inrikesministeriets förordning om polisens avgiftsbelagda prestationer 2021
734/2021
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna
733/2021
Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om för konsumentmarknaden förbjudna psykoaktiva ämnen
732/2021
Statsrådets förordning om ändring av bilagorna till statsrådets förordning om ämnen, preparat och växter som anses som narkotika
731/2021
Lag om ändring av 14 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden
730/2021
Lag om ändring av elmarknadslagen
729/2021
Statsrådets förordning om de uppgifter som ska tas upp i välfärdsområdets bokslut
728/2021
Lag om grunderna för tillgången till statliga tjänster och placeringen av funktioner
727/2021
Lag om ändring av 2 och 17 § i lagen om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
726/2021
Lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
725/2021
Lag om ändring av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda
724/2021
Lag om ändring av 3 § i tobakslagen
723/2021
Lag om ändring av strålsäkerhetslagen
722/2021
Lag om ändring av 2 och 23 § i patientförsäkringslagen
721/2021
Lag om ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
720/2021
Lag om ändring av lagen om produkter och utrustning för hälso- och sjukvård
719/2021
Lag om medicintekniska produkter
718/2021
Lag om ändring av 83 § i livsmedelslagen
717/2021
Lag om ändring av 48 kap. 1 § i strafflagen
716/2021
Lag om ändring av kemikalielagen
715/2021
Lag om ändring av miljöskyddslagen
714/2021
Lag om ändring av avfallslagen
713/2021
Lag om vidareutnyttjande av forskningsmaterial som producerats med offentliga medel
712/2021
Lag om vidareutnyttjande av data som innehas av företag som producerar vissa allmännyttiga tjänster
711/2021
Lag om ändring av 16 och 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet
710/2021
Lag om ändring av lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen
709/2021
Lag om ändring av 69 och 123 § i inkomstskattelagen
708/2021
Lag om ändring av 8 § i tonnageskattelagen
707/2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på brunbjörn som sker med stöd av dispens och en regional kvot under jaktåret 2021–2022
706/2021
Statsrådets förordning om protokollet om ändring av konventionen om brott och vissa andra handlingar, begångna ombord på luftfartyg
705/2021
Statsrådets förordning om det kompletterande protokollet till konventionen om förhindrande av olagligt besittningstagande av luftfartyg
704/2021
Statsrådets förordning om konventionen om förhindrande av olagliga handlingar i samband med internationell civil luftfart
703/2021
Livsmedelsverkets beslut om avvecklande av en restriktionszon som inrättats på grund av infektiös hematopoietisk nekros (IHN)
702/2021
Statsrådets förordning om undantag från skyldigheten att visa upp covid-19-intyg och delta i covid-19-test
701/2021
Lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.