Ursprungliga författningar: 2021

850/2021
Livsmedelsverkets beslut om inrättande av en smittad zon på grund av högpatogen aviär influensa
849/2021
Statsrådets förordning om ändring av 37 § i statsrådets förordning om gränsbevakningsväsendet
848/2021
Inrikesministeriets förordning om ändring av 3 § i och bilagan till inrikesministeriets förordning om Migrationsverkets avgiftsbelagda prestationer 2021
847/2021
Statsrådets förordning om ändring av 16 a § i statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljöcentralerna
846/2021
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 4 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
845/2021
Utrikesministeriets förordning om ändring av avtalet med Tanzania om Finlands stöd till Tanzanias ledarskapsinstitut för hållbar utveckling
844/2021
Livsmedelsverkets beslut om inrättande av en smittad zon på grund av högpatogen aviär influensa
843/2021
Statsrådets kanslis förordning om ändring av statsrådets kanslis förordning om arbetsordning för statsrådets kansli
842/2021
Utrikesministeriets förordning om ändring av utrikesministeriets förordning om ersättningar inom utrikesrepresentationen
841/2021
Statsrådets förordning om överenskommelsen om uppsägning av överenskommelsen mellan Finland och Lettland om främjande av och skydd för investeringar
840/2021
Finansministeriets beslut om ändring av kommunindelningen mellan Haapavesi stad och Nivala stad
839/2021
Arbets- och näringsministeriets förordning om det informationsutbyte som ska tillämpas vid handeln med el och vid utredning av elleveranser
838/2021
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom gymnasieutbildningen
837/2021
Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av undervisnings- och kulturministeriets förordning om grunderna för antagning av studerande inom utbildningar för yrkesinriktade grundexamina
836/2021
Statsrådets förordning om ändring av bilagan om lastningsföreskrifter till överenskommelsen mellan Finlands kommunikationsministerium och Ryska federationens transportministerium om direkt internationell järnvägstrafik
835/2021
Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om statsrådets svenska språknämnd
834/2021
Statsrådets förordning om det riksomfattande ansökningsförfarandet till utbildning efter den grundläggande utbildningen
833/2021
Finansministeriets förordning om krav för notering av värdepapper på börslistan
832/2021
Lag om ändring av 4 § i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin
831/2021
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 4 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
830/2021
Statsrådets förordning om ändring av 14 § i statsrådets förordning om ändring av förordningen om grundläggande utbildning
829/2021
Statsrådets förordning om ändring av 14 och 18 § i förordningen om grundläggande utbildning
828/2021
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 4 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
827/2021
Försvarsministeriets förordning om ändring av 5 § i försvarsministeriets förordning om försök med gemensam inkvartering för dem som fullgör beväringstjänst och dem som fullgör frivillig militärtjänst för kvinnor
826/2021
Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
825/2021
Justitieministeriets förordning om ändring av 1 och 3 § i justitieministeriets förordning om temporär begränsning av verkställigheten av förvandlingsstraff för böter
824/2021
Justitieministeriets förordning om temporär begränsning av verkställigheten av ovillkorliga fängelsestraff
823/2021
Statsrådets förordning om överenskommelsen om uppsägning av överenskommelsen mellan Finland och Estland om främjande av och skydd för investeringar
822/2021
Statsrådets förordning om ändring av förordningen om ikraftträdande av den Europeiska stadgan om lokal självstyrelse och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i stadgan
821/2021
Statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 2021–2028
820/2021
Statsrådets förordning om finansiering av ändringar i välfärdsområdenas, Helsingfors stads och HUS-sammanslutningens informationshantering och informationsförvaltning åren 2021–2026
819/2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § och bilagan i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av djursjukdomar i kategorierna b och c
818/2021
Statsrådets förordning om ändring av 4 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
817/2021
Inrikesministeriets förordning om ändring av inrikesministeriets förordning om Brandskyddsfondens arbetsordning
816/2021
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om solvenskapital som överförs vid överlåtelse av ett arbetsgivarspecifikt försäkringsbestånd, arbetsgivarspecifikt ansvar eller arbetsgivarspecifik försäkringsverksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare
815/2021
Finansministeriets förordning om informationsinnehåll och tekniska beskrivningar som tillämpas på lämnandet av kommuners ekonomiska uppgifter för räkenskapsperioden 2022
814/2021
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för pensionskassorna i fråga om fördelningen av kostnader som ska bekostas gemensamt
813/2021
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om beräkningsgrunderna för pensionsstiftelserna i fråga om pensionsansvaret
812/2021
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 4 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
811/2021
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av bilagorna till social- och hälsovårdsministeriets förordning om fartygsapotek
810/2021
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om understöd för projekt som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljön
809/2021
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 4 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
808/2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på tjäder, orre, järpe och ripa under jaktåret 2021‒2022
807/2021
Utrikesministeriets förordning om ändring av arbetsordningen för utrikesministeriet
806/2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av 17 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av BSE hos nötkreatur samt scrapie hos får och getter
805/2021
Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om utrikesministeriet
804/2021
Statsrådets förordning om undantag från skyldigheten att visa upp covid-19-intyg och delta i covid-19-test
803/2021
Statsrådets förordning om understöd för slopande av oljeuppvärmning i småhus
802/2021
Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet för Finlands Nationalbalett 100 år
801/2021
Republikens presidents förordning om skötseln i landskapet Åland av förvaltningsuppgifter som gäller handel med utsläppsrätter avseende växthusgaser

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.