Ursprungliga författningar: 2021

900/2021
Statsrådets förordning om ändring av 6 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
899/2021
Statsrådets förordning om förhandsröstningsställen i utlandet och i landskapet Åland vid välfärdsområdesvalet 2022
898/2021
Livsmedelsverkets beslut om utvidgning av den smittade zon som inrättats i Janakkala på grund av högpatogen aviär influensa
897/2021
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om arbetspensionsindex för år 2022
896/2021
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om lönekoefficient för år 2022
895/2021
Statsrådets förordning om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet 2021–2028
894/2021
Finansministeriets förordning om upphävande av finansministeriets förordning om skatteuppbörd
893/2021
Lag om ändring av lagen om offentlig belöning
892/2021
Lag om vissa temporära åtgärder i samband med införandet av centraliserade informationsutbytestjänster för elhandeln
891/2021
Lag om ändring av elmarknadslagen
890/2021
Statsrådets förordning om ändring av 3 § statsrådets förordning om ersättning för skador som kungsörnar orsakar renhushållningen
889/2021
Statsrådets förordning om transportbidrag för kött för 2021, transportbidrag för mjölk för 2020 och stöd för vissa tjänster inom husdjursskötsel för 2021
888/2021
Statsrådets förordning om minimihastigheten för en ändamålsenlig internetförbindelse vid samhällsomfattande tjänster och om minimikraven för tjänster som tillhandahålls grupper med särskilda behov
887/2021
Lag om driftskompatibilitet för elektroniska vägtullsystem
886/2021
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 4 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
885/2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 8 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om ursprungsmärkning av vissa livsmedel
884/2021
Statsrådets förordning om protokollet om privilegier och immunitet för den enhetliga patentdomstolen
883/2021
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av tabell 1 i bilagan till social- och hälsovårdsministeriets förordning om koncentrationer som befunnits skadliga
882/2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilagor 2 och 3 i jord- och skogsbruksministeriets förordning om växtsortlistan
881/2021
Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om justitieministeriets arbetsordning
880/2021
Statsrådets förordning om statsunderstöd som åren 2021–2030 beviljas för projekt för iståndsättning, vård och restaurering av livsmiljöer
879/2021
Statsrådets förordning om åtgärderna i bilaga V till miljöskyddsprotokollet till Antarktisfördraget
878/2021
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av 2 och 6 § i social- och hälsovårdsministeriets förordning om vaccinationer
877/2021
Statsrådets förordning om undantag från skyldigheten att visa upp covid-19-intyg och delta i covid-19-test
876/2021
Lag om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
875/2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av i jord- och skogsbruksministeriets förordning om djurhälsokrav och undantag från dem som ska tillämpas på vissa typer av förflyttningar av djur mellan Europeiska unionens medlemsstater
874/2021
Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om företagsstöd för landsbygden
873/2021
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på lodjur som sker med stöd av dispens under jaktåret 2021–2022
872/2021
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 4 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
871/2021
Statsrådets förordning om överenskommelsen om uppsägning av överenskommelsen mellan Finland och Slovenien om främjande av och skydd för investeringar
870/2021
Lag om temporär ändring av lagen om en tillsyns- och insolvensskyddsavgift för leverantörer av kombinerade resetjänster
869/2021
Lag om ändring av lagen om statens helägda aktiebolag som placerar riskfinansiering i kapitalfonder för tidig fas
868/2021
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om användningsavgifter för riksomfattande informationssystemtjänster inom hälso- och sjukvården åren 2022 och 2023
867/2021
Statsrådets förordning om finansiering av projekt inom regionutveckling och Europeiska unionens regional- och strukturpolitik
866/2021
Statsrådets förordning om stödberättigande kostnader finansierade med medel från Europeiska unionens regional- och strukturpolitiska fonder
865/2021
Statsrådets förordning om ändring av 1 § i förordningen om dagsbotens belopp
864/2021
Riksdagens beslut om ändring av riksdagens arbetsordning
863/2021
Livsmedelsverkets beslut om ändring av ett beslut om inrättande av en restriktionszon på grund av infektuös hematopoietisk nekros (IHN)
862/2021
Statsrådets förordning om delegationen för tillsynen över ärenden gällande utländska arbetstagares och företagares anställningsvillkor och uppehållstillstånd
861/2021
Lag om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
860/2021
Statsrådets förordning om statsunderstöd för vissa kostnader som den offentliga social- och hälsovården orsakas 2021 på grund av covid-19-pandemin
859/2021
Lag om ändring av 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar
858/2021
Lag om ändring av en lag om ändring av mervärdesskattelagen
857/2021
Lag om ändring av 8 och 130 § i mervärdesskattelagen
856/2021
Statsrådets förordning om ändring av 3 och 4 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers verksamhet i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom
855/2021
Livsmedelsverkets beslut om utvidgning av den smittade zon som inrättats i Janakkala på grund av högpatogen aviär influensa
854/2021
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om social- och hälsovårdsministeriets avgiftsbelagda prestationer
853/2021
Miljöministeriets förordning om ändring av bilaga I och II till miljöministeriets förordning om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning
852/2021
Finansministeriets förordning om ändring av 2 § i finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisningen avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2021
851/2021
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om beloppet för minskningen i utjämningsavsättningen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.