1376/2021

Helsingfors den 30 december 2021

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om ersättning för djurens välbefinnande

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om ersättning för djurens välbefinnande (121/2015) 4 och 6 §, 8 § 3 mom., 9, 14, 22, 26 och 33 §, av dem 4 § sådan den lyder i förordning 1099/2017, 6 §, 8 § 3 mom. och 33 § sådana de lyder i förordning 1588/2019, 9 och 22 § sådana de lyder i förordning 1371/2018 samt 14 § sådan den lyder i förordning 710/2015, och

fogas till förordningen en ny 17 a § som följer:

4 §
Djurartsspecifika åtgärder som gäller ersättning för välbefinnande

Jordbrukaren kan på en gård med nötkreatur välja följande åtgärder:

1) en välbefinnandeplan för nötkreatur,

2) förbättrande av de förhållanden under vilka kalvar hålls, inbegripet utrymmeskrav,

3) förbättrande av de förhållanden under vilka kalvar hålls,

4) förbättrande av de förhållanden under vilka kalvar hålls på gårdar med dikor,

5) förbättrande av de förhållanden under vilka minst sex månader gamla nötkreatur hålls,

6) förbättrande av de förhållanden under vilka minst tolv månader gamla nötkreatur av hankön hålls,

7) betesgång under betesperioden och rastning utanför betesperioden för nötkreatur,

8) långvarigare betesgång under betesperioden för nötkreatur,

9) sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar för mjölkkor och dikor,

10) sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar för nötkreatur.

Jordbrukaren kan på en gård med svin välja följande åtgärder:

1) en välbefinnandeplan för svin,

2) utomhusvistelse för sinsuggor och gyltor,

3) förbättrande av de förhållanden under vilka suggor och gyltor hålls,

4) förbättrande av grisningsförhållandena för suggor och gyltor,

5) ströade boxar för avvanda grisar, unga avelssvin och slaktsvin,

6) smärtlindring för smågrisar av hankön före och efter kirurgisk kastrering,

7) stimulans för svin,

8) sjuk- och behandlingsboxar för svin,

9) fri grisning för suggor och gyltor.

Jordbrukaren kan på en gård med får och getter välja följande åtgärder:

1) en välbefinnandeplan för får och getter,

2) förbättrande av de förhållanden under vilka får och getter hålls,

3) skötsel av får och getter,

4) betesgång under betesperioden och rastning utanför betesperioden för får och getter,

5) långvarigare betesgång under betesperioden för får och getter.

Jordbrukaren kan på en fjäderfäanläggning välja följande åtgärder:

1) en välbefinnandeplan för fjäderfä,

2) förbättrande av de förhållanden under vilka broilrar och kalkoner hålls,

3) förbättrande av luftkvaliteten i värphönserier,

4) stimulerande föremål för fjäderfä,

5) nivåer, ramper och sittpinnar för fjäderfä.

6 §
Begränsningar som gäller valet av åtgärder

Jordbrukaren får inte välja de åtgärder som avses i 4 § 1 mom. 7 eller 8 punkten, 4 § 2 mom. 2–5 eller 9 punkten eller 4 § 3 mom. 4 eller 5 punkten för en sådan djurart i fråga om vilken jordbrukaren har ingått en förbindelse om ekologisk husdjursproduktion.

Jordbrukaren får vid en och samma tidpunkt välja endast en av de åtgärder som avses i 4 § 1 mom. 2–4 punkten. Om endast dikor finns på gården, får jordbrukaren inte välja de åtgärder som avses i 4 § 1 mom. 2 och 3 punkten. Jordbrukaren får välja endast en av de åtgärder som avses i 4 § 1 mom. 5 och 6 punkten. Jordbrukaren får inte välja åtgärder som avses i 4 § 1 mom. 5–8 punkten för nötkreatur som föds upp utomhus hela året. Jordbrukaren får välja endast en av de åtgärder som avses i 4 § 1 mom. 7 och 8 punkten.

Jordbrukaren får välja endast en av de åtgärder som avses i 4 § 2 mom. 5 och 7 punkten. Endast en jordbrukare som har ett svinstall med smågrisproduktion eller ett svinstall med integrerad produktion får välja den åtgärd som avses i 4 § 2 mom. 6 punkten. Jordbrukaren får välja endast en av de åtgärder som avses i 4 § 2 mom. 4 och 9 punkten.

Jordbrukaren får välja endast en av de åtgärder som avses i 4 § 3 mom. 4 och 5 punkten. En jordbrukare som har ett hönshus med stimulansburar får inte välja de åtgärder som avses i 4 § 4 mom. 4 och 5 punkten. Om endast värphöns finns på gården, får jordbrukaren inte välja sittpinnar för genomförande av den åtgärd som avses i 4 § 4 mom. 5 punkten.

8 §
Beräkning av det djurantal som förutsätts för att ersättning för välbefinnande ska betalas

Om den åtgärd som avses i 4 § 2 mom. 4 eller 9 punkten genomförs endast i fråga om en del av gårdens suggor och gyltor, beaktas vid beräkningen av antalet djur endast sådana grisningsboxar som används för genomförande av åtgärden i vilka suggorna och gyltorna kan grisa fritt. Antalet djur beräknas så att en grisningsbox som avses ovan motsvarar två djurenheter. I fråga om den åtgärd som avses i 4 § 2 mom. 6 punkten beaktas i djurgruppen smågrisar hälften av antalet svin.


9 §
Välbefinnandeplan för nötkreatur

Den åtgärd som gäller en välbefinnandeplan för nötkreatur ska genomföras i fråga om alla nötkreatur på gården. Som miniminivå för åtgärden ska iakttas 5 § 1 mom. i djurskyddslagen (247/1996), 9 § 1 mom. i djurskyddsförordningen (396/1996) samt 5 § 2 mom., 6 § 4 mom., 13 § 1 mom. och 13 § 2 mom. i statsrådets förordning om skydd av nötkreatur (592/2010).

14 §
Välbefinnandeplan för svin

Den åtgärd som gäller en välbefinnandeplan för svin ska genomföras i fråga om alla svin på gården. Som miniminivå för åtgärden ska iakttas 5 § 1 mom. i djurskyddslagen, 9 § 1 mom. i djurskyddsförordningen samt 6 § 2 mom. och 15 § 1 och § 3 mom. i statsrådets förordning om skydd av svin (629/2012).

17 a §
Fri grisning för suggor och gyltor

Den åtgärd som gäller fri grisning för suggor och gyltor ska genomföras i fråga om alla de minst åtta månader gamla suggor och gyltor på gården som grisar fritt. Som miniminivå för åtgärden ska iakttas 4 § 1 mom. i djurskyddslagen, 1 § 1 och 4 mom. samt 3 § 1 mom. i djurskyddsförordningen och 3 § 2 mom., 9 § samt 16 § 2 mom. i statsrådets förordning om skydd av svin.

22 §
Välbefinnandeplan för får och getter

Den åtgärd som gäller en välbefinnandeplan för får och getter ska genomföras i fråga om alla får och getter på gården. Som miniminivå för åtgärden ska iakttas 5 § 1 mom. i djurskyddslagen, 9 § 1 mom. i djurskyddsförordningen, 7 § samt 12 § 1 mom. i statsrådets förordning om skydd av får (587/2010) samt 7 § 1 mom. och 11 § 1 mom. i statsrådets förordning om skydd av getter (589/2010).

26 §
Välbefinnandeplan för fjäderfä

Den åtgärd som gäller en välbefinnandeplan för fjäderfä ska genomföras i fråga om alla fjäderfän på gården. Som miniminivå för åtgärden ska iakttas 5 § 1 mom. samt 26 c § 3 mom. i djurskyddslagen, 9 § 1 mom. i djurskyddsförordningen, 4 § 2 mom. samt 9 § 1 mom. i statsrådets förordning om skydd av höns (673/2010), 4 § 2 mom. samt 10 § 1 mom. i statsrådets förordning om skydd av broilrar (375/2011) och 5 § 2 mom. samt 10 § 1 mom. i statsrådets förordning om skydd av kalkoner (677/2010).

33 §
Beloppet av ersättningen för välbefinnande

Ersättning för välbefinnande kan betalas årligen per djurenhet för djur som berättigar till ersättning enligt följande:

euro
– välbefinnandeplan för nötkreatur 18
– förbättrande av de förhållanden under vilka kalvar hålls, genom utrymmeskrav 439
– förbättrande av de förhållanden under vilka kalvar hålls 292
– förbättrande av de förhållanden under vilka kalvar hålls på gårdar med dikor 234
– förbättrande av de förhållanden under vilka minst sex månader gamla nötkreatur hålls 43
– förbättrande av de förhållanden under vilka minst tolv månader gamla nötkreatur av hankön hålls 126
– betesgång under betesperioden och rastning utanför betesperioden för nötkreatur 49
– långvarigare betesgång under betesperioden för nötkreatur 24
– sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar för mjölkkor och dikor 18
– sjuk-, behandlings- och kalvningsboxar för nötkreatur 15
– välbefinnandeplan för svin 10
– utomhusvistelse för sinsuggor och gyltor 33
– förbättrande av de förhållanden under vilka suggor och gyltor hålls 38
– förbättrande av grisningsförhållandena för suggor och gyltor 436
– ströade boxar för avvanda grisar, unga avelssvin och slaktsvin 59
– smärtlindring för smågrisar av hankön före och efter kirurgisk kastrering 27
– stimulans för svin 13
– sjuk- och behandlingsboxar för svin 19
– fri grisning för suggor och gyltor 500
– välbefinnandeplan för får och getter 16
– förbättrande av de förhållanden under vilka får och getter hålls 55
– skötsel av får 51
– skötsel av getter 33
– betesgång under betesperioden och rastning utanför betesperioden för får och gette 33
– långvarigare betesgång under betesperioden för får och getter 8
– välbefinnandeplan för fjäderfä 9
– förbättrande av de förhållanden under vilka broilrar och kalkoner hålls 10
– förbättrande av luftkvaliteten i värphönserier 5
– stimulerande föremål för fjäderfä 7
– nivåer, ramper och sittpinnar för värphönor 11
– nivåer, ramper och sittpinnar för kalkoner 14
– nivåer, ramper och sittpinnar för broilrar 34

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 (32013R1305); EUT L 347, 20.12.2013, s. 487
Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 807/2014 (32014R0807); EUT L 227, 31.7.2014, s. 1

Helsingfors den 30 december 2021

Försvarsminister
Antti Kaikkonen

Konsultativ tjänsteman
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.