1375/2021

Helsingfors den 30 december 2021

Statsrådets förordning om punktskatt på flytande bränslen

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 7 § 4 mom. och 9 a § 2 och 3 mom. i lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994), sådana de lyder, 7 § 4 mom. i lag 1216/2021 och 9 a § 2 och 3 mom. i lag 1399/2010:

1 §

För att skilja lätt brännolja från dieselolja ska det i sådan dieselolja eller annan flyktig mineralolja som är avsedd att brukas såsom brännolja och vars täthet vid 15 grader Celsius är högst 0,89 kilogram per kubikdecimeter, och vars kinematiska viskositet vid 20 grader Celsius är högst 20 kvadratmillimeter per sekund, per liter blandas minst 0,006 gram men högst 0,009 gram N-etyl-N-[2-(1-isobutoxietoxi)etyl]-4-(fenyl-azo)anilin samt dessutom 0,003 gram 1-[4-(tolylazo)tolylazo]-2-[(2"-etyl)hexylamino]-naftalen eller en sådan mängd 1-[4-(tolylazo)tolylazo]-2-(tridecylamino)naftalen eller 1-[4-(tolylazo)tolylazo]-2-hydroxinaftalen som med spektrofotometrisk bestämning med våglängd 535 nanometer ger en lika hög absorbans eller en blandning av de nämnda färgämnena, som till sin stabilitet och sina övriga egenskaper uppfyller kraven i detta moment.

När det gäller att göra fotogen identifierbar tillämpas vad som i 1 mom. föreskrivs om lätt brännolja.

Om bränsle flyttas med fartygstransport till en annan plats än ett skatteupplag, kan bränslet göras identifierbart även på destinationsorten när det lossas från fartyget.

2 §

Fotogen får överlåtas till konsumtion utan att göras identifierbar, om den har förpackats i detaljhandelsförpackningar på högst 10 liter. Den som förpackar fotogen i detaljhandelsförpackningar på högst 10 liter utan att göra den identifierbar, och den som överlåter fotogen till denne ska föra bok av vilken det framgår mängden fotogen som har levererats och mottagits för detta ändamål samt leverans- och mottagningsdatum.

3 §

Skattefri lätt och tung brännolja och biobrännolja får överlåtas från en godkänd upplagshavares skatteupplag till följande fartyg och fartygstyper utrustade med dieselmotor:

1) handelsfartyg som har antecknats i fartygsregistret och vars längd är minst 15 meter,

2) fartyg som ägs och används av Trafikledsverket, Gränsbevakningsväsendet, Tullen, Försvarsmakten och polisen,

3) fartyg som ägs och används av Ålands landskapsregering,

4) mudderverk och sandskutor,

5) fiskefartyg som har antecknats i fiskefartygsregistret och vars längd är minst 15 meter, samt trålare,

6) fartyg som ägs och används av Suomen Meripelastusseura ry – Finlands Sjöräddningssällskap rf, Pidä Saaristo Siistinä ry – Håll Skärgården Ren rf och Ålands Sjöräddningssällskap rf.

En godkänd upplagshavare får överlåta bränslen till en annan godkänd upplagshavare så att bränslena levereras direkt ur den förstnämnda upplagshavarens skatteupplag till ett fartyg.

Brännolja får dock inte överlåtas skattefritt till ett fartyg som avses i 1 mom., om fartyget även används som privat fritidsbåt enligt 2 § 24 punkten i lagen om punktskatt på flytande bränslen (1472/1994).

4 §

Skattefri flygpetroleum får överlåtas från en godkänd upplagshavares skatteupplag för luftfart.

Skattefri flygbensin får överlåtas från en godkänd upplagshavares skatteupplag till Försvarsmakten för luftfart. Försvarsmakten ska lagra den flygbensin som anskaffats skattefritt i en separat tank så att inte bränsle ur denna tank överlåts för privat nöjesflygning.

En godkänd upplagshavare får överlåta bränslen till en annan godkänd upplagshavare så att bränslena levereras direkt ur den förstnämnda upplagshavarens skatteupplag för luftfart.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

Genom denna förordning upphävs förordningen om accis på flytande bränslen (1547/1994).

Helsingfors den 30 december 2021

Kommunminister
Sirpa Paatero

Konsultativ tjänsteman
Krista Sinisalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.