1370/2021

Helsingfors den 30 december 2021

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer under åren 2022 och 2023

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), 47 § 3 mom. i lagen om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården (784/2021) och 14 c § i lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990), av dem 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten sådan paragrafen lyder i lag 348/1994 och 14 c § i lagen om privat hälso- och sjukvård sådan paragrafen lyder i lag 1549/2009:

1 §
Avgiftsfria prestationer

Avgiftsfria prestationer vid Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården är

1) beslut i ärenden som gäller avbrytande av havandeskap eller sterilisering,

2) sakkunnigutlåtanden som en domstol eller någon annan statlig myndighet begär,

3) behandling av och avgöranden och beslut i andra ärenden som gäller hälso- och sjukvård eller socialvård än de som avses i 2 §,

4) den informationstjänst enligt 4 § 4 punkten som tillhandahålls på uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet, med undantag för den del som Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården anskaffar hos utomstående tjänsteproducenter,

5) registrering enligt 24 a § 2 mom. 5 punkten i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) av medicine, odontologie eller farmacie studerande som genomför studier för en finländsk examen och införande av en särskild allmänläkarutbildning i registret på basis av uppgifter som anmälts enligt 40 a § 2 eller 3 mom. i den lagen,

6) tillstånd för tagande av organ, vävnader eller celler från levande givare för transplantation med stöd av lagen om användning av mänskliga organ, vävnader och celler för medicinska ändamål (101/2001),

7) tillstånd som beviljats av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och adoptionsnämnden med stöd av adoptionslagen (22/2012), med undantag för tillstånd som avses i 2 § 1 mom. 14 punkten i denna förordning.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten, för vilka Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården tar ut sådana fasta avgifter enligt avgiftstabellen i bilagan som motsvarar de genomsnittliga kostnaderna för prestationerna eller sådana avgifter till ett lägre belopp än självkostnadsvärdet som avses i 2 mom. i denna paragraf, är

1) beslut, registreringar och intyg som gäller utövande av yrke samt högskolors och läroanstalters utlåtanden om bedömning av en utbildning,

2) godkännanden som företagsläkare förtrogen med effekterna av strålning,

3) tillstånd med stöd av lagen om assisterad befruktning (1237/2006),

4) andra beslut med stöd av lagen om avbrytande av havandeskap (239/1970) än sådana som avses i 1 § 1 punkten i denna förordning,

5) tillstånd som beviljas tjänsteproducenter inom privat hälso- och sjukvård och privat socialvård och andra beslut som hänför sig till det,

6) registrering av anmälningar som gjorts med stöd av lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården (552/2019) och behandling av ärenden som hänför sig till det,

7) registreringar med stöd av lagen om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården (784/2021),

8) tillståndsbeslut enligt 68 § i läkemedelslagen (395/1987) som gäller begränsade läkemedelsförråd, behandling av anmälningar om väsentliga förändringar och avslutande av verksamhet och tillståndsbeslut som fattats med anledning av väsentliga förändringar samt sådana i 71 § i den lagen avsedda inspektioner och beslut som hänför sig till tillsynen,

9) tillstånd och beslut med stöd av alkohollagen (1102/2017),

10) prestationer enligt livsmedelslagen (297/2021),

11) prestationer enligt lagen om tillsyn över ekologisk produktion (294/2015),

12) undersökningar enligt 90 § 3 mom. 1 punkten i tobakslagen (549/2016), verifieringar enligt 2 punkten i det momentet, mottagning, lagring, hantering, analys och offentliggörande av uppgifter samt anknytande åtgärder enligt 3 punkten i det momentet samt sakkunnigbedömningar enligt 4 punkten i det momentet,

13) beslut och intyg om vattenhygienisk kompetens med stöd av hälsoskyddslagen (763/1994),

14) tillstånd som avses i 87 och 90 § i adoptionslagen,

15) tillstånd som avses i 28 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), officiella avskrifter samt sådana beslut om dataanvändningstillstånd som avses i den lag som nämns i 6 punkten i denna paragraf.

Av grundad anledning av orsaker som hänför sig till hälso- och sjukvård i enlighet med 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten tas avgifter ut till ett lägre belopp än självkostnadsvärdet för följande prestationer:

1) beslut, registreringar och intyg som gäller utövande av yrke i fråga om personer som utbildats i ett annat EU/EES-land,

2) beslut, registreringar och intyg som gäller utövande av yrke i fråga om personer som utbildats utanför EU/EES-området.

3 §
Uttagande av avgift i vissa situationer

Avgifter enligt 2 § tas ut även då en ansökan som gäller en i den paragrafen avsedd prestation avslås.

Om en ansökan som lämnats till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården återkallas eller annars förfaller innan ärendet har behandlats, utgör behandlingsavgiften hälften av det belopp som annars skulle ha tagits ut hos sökanden, om inte något annat följer av den bifogade avgiftstabellen.

Från behandlingsavgiften för ett ärende som domstolen till följd av överklagande har sänt tillbaka för ny behandling ska det belopp dras av som Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården tidigare har tagit ut för behandlingen av samma ärende.

4 §
Prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

I 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda prestationer för vilka Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården tar ut avgifter som bestäms på företagsekonomiska grunder är

1) på beställning utförda utredningar och informationssökningar, samt informationspaket och översättningar,

2) utbildnings- och konsulttjänster,

3) publikationer och elektroniska dataprodukter,

4) informationstjänst med anknytning till data- och informationssystemen, när det inte är fråga om handlednings- eller rådgivningsservice i liten skala,

5) kopior och andra avskrifter med undantag av kopior och utskrifter som avses i 5 §,

6) certifikat som gäller alkoholdrycker, sprit och alkoholpreparat samt deras tillverkningsmetoder och tillverkningsanordningar samt hygien,

7) överlåtelse för externt bruk av lokaler och anordningar som innehas av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården,

8) sändande av material enligt uppdrag, om detta inte ingår i avgiften för en prestation som avses i 1–4 punkten,

9) andra än i 1–8 punkten avsedda prestationer som grundar sig på beställningar eller uppdrag och som anges särskilt.

5 §
Andra avgifter

Beträffande avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 3 mom. i den paragrafen beslutar Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården med iakttagande av vad som föreskrivs i den paragrafen.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022 och gäller till och med den 31 december 2023. Bestämmelserna i 2 § 1 mom. 8 punkten träder dock i kraft först den 1 april 2022.

För prestationer som hänför sig till ärenden som är anhängiga vid ikraftträdandet av denna förordning tas avgift ut enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 30 december 2021

Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet
Thomas Blomqvist

Direktör
Jaska Siikavirta

Bilaga: SHMf om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.