1293/2021

Helsingfors den 21 december 2021

Inrikesministeriets förordning om Nödcentralsverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser om Nödcentralsverkets avgiftsbelagda prestationer.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

I 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka Nödcentralsverket tar ut en avgift som det fastställer enligt prestationens självkostnadsvärde är inkoppling av anslutningar för automatiska brandlarmanläggningar till nödcentralen och regelbundna testningar av anslutningarnas funktionsduglighet. Inkopplingsavgiften är 70 euro per anslutning och testningsavgiften 16 euro per månad.

3 §
Prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

I 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda prestationer som Nödcentralsverket prissätter på företagsekonomiska grunder är mottagning och förmedling av alarm från system för automatisk fastighetsövervakning samt upprätthållande av funktionsduglighet i fråga om den utrustning och programvara som behövs för mottagning av alarm.

4 §
Informationsprestationer

Nödcentralsverket beslutar om avgifter som tas ut för framtagning av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet samt för kopior och utskrifter som avses i 34 § 3 mom. i samma lag med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022 och gäller till utgången av 2023.

Helsingfors den 21 december 2021

Inrikesminister
Krista Mikkonen

Specialsakkunnig
Tanja Ulvinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.