1280/2021

Helsingfors den 22 december 2021

Statsrådets förordning om ändring av 11 § i reglementet för statsrådet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i reglementet för statsrådet (262/2003) 11 §, sådan den lyder i sin finska språkdräkt i förordningarna 905/2009 och 160/2015 och i sin svenska språkdräkt i förordningarna 1028/2012 och 160/2015, som följer:

11 §
Ärenden som ankommer på alla ministerier

Ministerierna ska behandla till det egna ansvarsområdet hörande ärenden som gäller verksamhets- och ekonomiplanering, resultatstyrning, lagberedning, informationssamhället, förvaltning, kommunikation, dataadministration, forskning, utveckling och övervakning, internationella frågor och ägarfrågor som gäller sådan statlig egendom som är i det egna ansvarsområdets besittning samt andra sådana ärenden som ska anses höra till skötseln av de uppgifter som hör till det egna ansvarsområdet. Till statsrådets kanslis ansvarsområde hör dock statsrådets och ministeriernas gemensamma förvaltnings- och sakkunnigtjänster, om vilka det föreskrivs i 12 §.

För att säkerställa interoperabiliteten hos statsrådets och ministeriernas informationssystem och informationsresurser ska varje ministerium underrätta statsrådets kansli om sådana projekt eller andra utvecklingsåtgärder som kan ha betydande funktionella konsekvenser för statsrådets och ministeriernas gemensamma verksamhet, informationssystem eller informationsresurser. Meningsskiljaktigheter om interoperabiliteten avgörs efter föredragning från statsrådets kansli. Bestämmelser om avgörande av meningsskiljaktigheter finns i 8 §.

Varje ministerium behandlar ärenden som gäller de ämbetsverk, inrättningar, affärsverk, fonder utanför budgeten, samfund, bolag och andra organ som hör till det ministeriets ansvarsområde. Likaså ska varje ministerium behandla ärenden som gäller övriga organ med uppgifter som hör till det ministeriets ansvarsområde samt styra regionförvaltningsverken och närings-, trafik- och miljöcentralerna i ärenden som hör till det ministeriets ansvarsområde.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

Helsingfors den 22 december 2021

Statsminister
Sanna Marin

Lagstiftningsråd
Päivi Pietarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.