1265/2021

Helsingfors den 22 december 2021

Lag om ändring av 32 c § i lagen om beskattningsförfarande

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 32 c § i lagen om beskattningsförfarande (1558/1995), sådan paragrafen lyder i lag 733/2019, ett nytt 3 mom. som följer:

32 c §
Förhöjd skatt på aktiesparkonto

Skatteförhöjning påförs inte om den skattskyldige under skatteåret, på grund av ett uppenbart misstag, har haft flera avtal om aktiesparkonto i kraft samtidigt, men sparmedlen har under skatteåret funnits på högst ett aktiesparkonto. Skatteförhöjning ska inte påföras eller påföras till ett nedsatt belopp, om den skattskyldige under skatteåret, på grund av ett uppenbart misstag, har haft flera avtal om aktiesparkonto i kraft samtidigt och den skatteförhöjning som beräknats enligt 1 mom. skulle vara oskäligt stor i förhållande till det ringa beloppet av betalningsprestationer på aktiesparkontona under skatteåret, eller om det finns ett giltigt skäl eller något annat särskilt skäl att låta bli att påföra en skatteförhöjning enligt 1 mom. eller att påföra den till ett nedsatt belopp.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2021.

RP 213/2021
FiUB 31/2021
RSv 225/2021

Helsingfors den 22 december 2021

Republikens President
Sauli Niinistö

Finansminister
Annika Saarikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.