1230/2021

Rättelser till förordningen.

Helsingfors den 22 december 2021

Statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken i januari-mars år 2022

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 22 § i lagen om regionförvaltningsverken (896/2009):

1 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som prissätts enligt självkostnadsvärdet

Regionförvaltningsverkets avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som det tas ut fasta avgifter för enligt självkostnadsvärdet är de prestationer som anges i avgiftstabellen i bilagan, med undantag för de prestationer som avses i 2 §.

Andra avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka avgiften bestäms enligt prestationens självkostnadsvärde är

1) särskilda kontroller som regionförvaltningsverket utför på begäran av en myndighet eller någon annan sökande, med undantag av de allmänna tillsyns- och granskningsuppgifter som regionförvaltningsverket svarar för enligt lag och de tillsyns- och granskningsuppgifter vars avgifter anges i bilagan,

2) bevakning av statens rätt och fördel vid domstol eller hos någon annan myndighet eller vid någon annan förrättning,

3) kopior som ersätter ursprungliga enskilda beslut, intyg eller liknande dokument av de handlingar som förvaras hos regionförvaltningsverket, med undantag av prestationer som är avgiftsfria enligt 5 och 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992),

4) annat beslut av regionförvaltningsverket som har fattats på ansökan.

Vid fastställandet av självkostnadsvärdet för prestationer som avses i 2 mom. används som självkostnadspris för det arbete som utförts för prestationen det pris per arbetstimme som anges i avgiftstabellen i bilagan.

Till de avgifter som tas ut för prestationer enligt lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) läggs dessutom den avgift som tagits ut för Institutet för hälsa och välfärds utlåtande enligt 18 § 2 mom. i den lagen.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer till nedsatt självkostnadsvärde

I 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka regionförvaltningsverket tar ut en avgift som är lägre än självkostnadsvärdet enligt avgiftstabellen i bilagan är

1) beslut om särskild granskning som fattas med stöd av associationslagstiftningen,

2) förordnande av verksamhetsgranskare på ansökan,

3) sammankallande av stämma eller andra sätt att fatta beslut som avses i 22 § i föreningslagen (503/1989),

4) beslut som avses i lagen om samförvaltning i hyreshus (649/1990) och i lagen om bostadsrättsbostäder (650/1990),

5) miljötillstånd som avses i miljöskyddslagen (527/2014) och andra beslut som baserar sig på miljöskyddslagen,

6) vattenhushållningsärenden som avses i vattenlagen (587/2011) och andra beslut som baserar sig på vattenlagen,

7) mottagande av deposition eller säkerhet.

Avgift enligt 1 mom. 7 punkten tas inte ut om depositionen eller säkerheten hänför sig till ett annat beslut av regionförvaltningsverket, för vilket avgift tas ut enligt vad som är särskilt föreskrivet. Avgift tas inte heller ut om det är fråga om en deposition som en utmätningsman gör med stöd av utsökningsbalken (705/2007) och avgiften för depositionen inte kan inkluderas i kostnaderna för verkställigheten av utsökningsärendet eller om det är fråga om en deposition som av naturskyddsskäl görs i samband med expropriation.

3 §
Avgiftsfrihet för beslut i omprövningsärenden

Avgift tas inte ut för förordnanden enligt 36 § i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/1977) eller beslut med anledning av begäran om omprövning enligt 81 a § i den lagen. Avgift tas inte heller ut för beslut som gäller begäran om omprövning enligt lagen om småbarnspedagogik (540/2018), lagen om grundläggande utbildning (628/1998), gymnasielagen (714/2018), lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998), lagen om yrkesutbildning (531/2017), läropliktslagen (1214/2021), lagen om utbildning som handleder för examensutbildning (1215/2021), lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) eller lagen om studentexamen (502/2019).

För behandling enligt 7 a kap. i förvaltningslagen (434/2003) av omprövningsärenden som gäller regionförvaltningsverkets egna beslut tas det inte ut någon avgift.

Om regionförvaltningsverket ändrar något annat beslut med anledning av en begäran om omprövning till förmån för den som begärt omprövning, ska någon avgift för beslutet inte tas ut.

4 §
Vissa bestämmelser om uttag av avgifter för offentligrättsliga prestationer

För offentligrättsliga beslut om bifall och om avslag tas en lika stor avgift ut, om inte något annat föreskrivs i avgiftstabellen i bilagan. Om regionförvaltningsverket utfärdar en enda handling som omfattar flera sådana beslut som enligt denna förordning är avgiftsbelagda, tas det för vart och ett av besluten ut en avgift i enlighet med denna förordning, om inte något annat föreskrivs i avgiftstabellen i bilagan.

För en ansökan som återkallats eller som inte kompletterats tas det ut en sådan andel av avgiften enligt tabellen i bilagan som motsvarar den arbetsinsats som gjorts, om inte något annat föreskrivs i avgiftstabellen i bilagan.

Från avgiften för behandling av ett ärende som en domstol på grund av besvär sänt tillbaka för behandling avdras det belopp som tagits ut för tidigare beslut i ärendet.

För offentligrättsliga beslut tas det inte ut någon särskild kungörelse- eller handläggningsavgift, om inte något annat bestäms i avgiftstabellen i bilagan. För en handling som sänds som telefax tas den avgift ut som gäller för handlingen i övrigt. När ett sådant intyg som avses i bilagan sänds per post till kunden, tas ingen postavgift ut.

5 §
Prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder

Avgiftsbelagda prestationer för vilka regionförvaltningsverket bestämmer avgift enligt företagsekonomiska grunder är

1) utbildnings-, konsult- och sakkunniguppdrag i sådana fall där skötseln av uppdragen inte direkt hänför sig till regionförvaltningsverkets verksamhet,

2) postningstjänster,

3) sådana utredningar, undersökningar, publikationer och elektroniska informationsprodukter samt sådan informationssökning i register och databaser som utförts på beställning,

4) publicering av annonser och meddelanden i regionförvaltningsverks publikationer,

5) användning av de lokaler som är i regionförvaltningsverkets besittning,

6) deponering av skyddsdokument enligt lagen om bostadsköp (843/1994) och handlingar om gruppbyggande enligt lagen om gruppbyggande (190/2015),

7) tagande av kopior,

8) andra ämbetsverkstjänster.

6 §
Prestationer enligt offentlighetslagen

Beslut om avgifterna för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt utlämnande av uppgifter som kopia eller utskrift enligt 3 mom. i den paragrafen fattas av regionförvaltningsverket med beaktande av vad som föreskrivs i den paragrafen.

7 §
Avgifter vid Statens ämbetsverk på Åland

Denna förordning tillämpas i tillämpliga delar på prestationer vid Statens ämbetsverk på Åland.

När Statens ämbetsverk på Åland sköter sådana uppgifter inom landskapet som hänför sig till trafiktillstånd samt fordonsbeskattning eller uppgifter i anslutning till lantbruksnäring, tas för ämbetsverkets nämnda prestationer ut avgifter med iakttagande av kommunikationsministeriets förordning om avgifterna för dessa prestationer samt bestämmelserna om närings-, trafik- och miljöcentralernas avgiftsbelagda prestationer, om inte något annat bestäms särskilt.

Statens ämbetsverk på Åland tar i egenskap av fartygsregistermyndighet ut avgifter enligt vad som särskilt bestämts i kommunikationsministeriets förordning om avgifter för fartygsregisterprestationer.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022 och gäller till och med den 31 mars 2022.

För en prestation i ett ärende som är anhängigt när denna förordning träder i kraft tas en avgift ut enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 22 december 2021

Kommunminister
Sirpa Paatero

Lagstiftningsråd
Elina Isoksela

Bilaga

AVGIFTSTABELL

Regionförvaltningsverkets offentligrättsliga beslut, intyg och andra offentligrättsliga prestationer för vilka en fast avgift tas ut

Avgifterna har grupperats enligt ansvarsområde. De tillämpas dock oberoende av regionförvaltningsverkets interna organisering.

Avgifter som fastställs enligt timpris tas ut för varje påbörjad timme.

1 Prestationer inom ansvarsområdet grundläggande service, rättsskydd och tillstånd

1.1 Avgifter avgifter som uppbärs för prestationerna enligt lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990), lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994), lagen om privat socialservice (922/2011) och lagen om elev- och studerandevård (1287/2013)

Tillstånd som gäller tillhandahållande av privat socialservice dygnet runt 3 600 3 000, om ansökan har anhängiggjorts i det elektroniska ärendehanteringssystemet
Beslut om ändring av tillstånd som gäller tillhandahållande av privat socialservice dygnet runt:
– inrättande av en ny verksamhetsenhet 2 750 2 250,om ansökan har anhängiggjorts i det elektroniska ärendehanteringssystemet
– andra beslut om ändring 900 750, om ansökan har anhängiggjorts i det elektroniska ärendehanteringssystemet
Inspektion av verksamhetsenhet i samband med tillstånd som gäller tillhandahållande av privat socialservice dygnet runt, beslut om ändring av tillstånd som gäller inrättande av en ny verksamhetsenhet eller något annat beslut om ändring av tillstånd 1 500 €/verksamhetsenhet
Inspektion av en verksamhetsenhet i form av regionförvaltningsverkets distansinspektion i samband med tillstånd som gäller tillhandahållande av privat socialservice dygnet runt, beslut om ändring av tillstånd som gäller inrättande av en ny verksamhetsenhet eller något annat beslut om ändring av tillstånd 1 000 €/verksamhetsenhet
Registrering av anmälan i registret över privata socialserviceproducenter
– serviceboendeverksamhet 1 200
– övrig verksamhet 670
Registrering av ändring som avses i 11 § i lagen om privat socialservice i registret över privata socialserviceproducenter
– tillägg av en enhet för serviceboende 750
– tillägg av en ny kommun 150
– annan ändring 370
Årsavgift för privata socialserviceproducenter (avgift för granskning av årsberättelsen) 370
Prestationer enligt lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990)
– nytt sjukhus eller ny rehabiliteringsinrättning 4 300/verksamhetsenhet eller verksamhetsställe 3 500/verksamhetsenhet eller verksamhetsställe, om ansökan har anhängiggjorts i det elektroniska ärendehanteringssystemet
– andra nya verksamhetsenheter, verksamhetsställen eller stationer 960/högst 5 verksamhetsenheter, verksamhetsställen eller stationer, dessutom 600 € för vart femte nytt verksamhetsställe eller var femte ny verksamhetsenhet eller station 800/högst 5 verksamhetsenheter, verksamhetsställen eller stationer, dessutom 500 € för vart femte nytt verksamhetsställe eller var femte ny verksamhetsenhet eller station, om ansökan har anhängiggjorts i det elektroniska ärendehanteringssystemet
– inrättande av en ny verksamhetsenhet eller ett nytt verksamhetsställe i lokaler som ägs av en annan privat serviceproducent som idkar motsvarande tillståndspliktig verksamhet Denna avgift tas ut också hos en tjänsteproducent som flyttar till nya lokaler tillsammans med den tjänsteproducent som besitter lokalerna, men gör en ansökan om ändring av sitt tillstånd senare än inom 2 månader från flyttningsanmälan från den tjänsteproducent som besitter lokalerna. 600 €/högst 5 verksamhetsenheter eller verksamhetsställen, dessutom 300 € för var femte ny verksamhetsenhet eller vart femte nytt verksamhetsställe 500 €/högst 5 verksamhetsenheter eller verksamhetsställen, dessutom 250 € för var femte ny verksamhetsenhet eller vart femte nytt verksamhetsställe, om ansökan har anhängiggjorts i det elektroniska ärendehanteringssystemet
– godkännande av direktör som svarar för privata hälso- och sjukvårdstjänster 288 240, om ansökan har anhängiggjorts i det elektroniska ärendehanteringssystemet
– annat beslut om ändring av tillstånd 480 400, om ansökan har anhängiggjorts i det elektroniska ärendehanteringssystemet
Avgift för beslut om ändring av tillstånd för tjänsteproducenter som flyttar med, om1) flera tjänsteproducenter som är verksamma i samma lokal samtidigt flyttar till nya lokaler och det hos den tjänsteproducent som besitter lokalerna tas ut en avgift för inrättande av ett nytt verksamhetsställe och 2) den som flyttar med inleder en tillståndsändring inom 2 månader från den dag då den tjänsteproducent som besitter lokalerna flyttade.Om båda villkoren inte uppfylls, tas hos den som flyttar med ut en avgift för inrättande av en ny verksamhetsenhet eller ett nytt verksamhetsställe i lokaler som tillhör en annan privat tjänsteproducent som bedriver motsvarande tillståndspliktig verksamhet. 300 250, om den som flyttar med ansöker om ändring av tillståndet i det elektroniska ärendehanteringssystemet
Registrering av anmälan i registret över privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster 288 240, om ansökan har anhängiggjorts i det elektroniska ärendehanteringssystemet
Registrering av ändring av anmälningspliktiga registeruppgifter i registret över privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster, om det är fråga om att lägga till ett nytt verksamhetsställe eller en ny verksamhetslokal eller att ändra läget eller att lägga till servicebranscher. 96 80, om ansökan har anhängiggjorts i det elektroniska ärendehanteringssystemet
Årsavgift för privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster (avgift för granskning av årsberättelsen) 200
Prestationer enligt lagen omelev- och studerandevård (1287/2013)
Behandling av en sådan anmälan som avses i 10 § 1 mom. i lagen om elev- och studerandevård 600
Behandling av en ändring av en sådan anmälan som avses i 10 § 1 mom. i lagen om elev- och studerandevård 200
Godkännande av en sådan ansvarsperson som avses i lagen om elev- och studerandevård 240
Registerutdrag ur registret över privata serviceproducenter inom social- och hälsovården 20

Om det genom samma ansökan eller anmälan görs flera ändringar i ett tillstånd eller en registrering, tas det för behandlingen av ändringarna ut en avgift som motsvarar högst beloppet för ett nytt motsvarande tillstånd eller en ny motsvarande registrering.

Av intäkterna från årsavgifterna från privata producenter av hälso- och sjukvård intäktsförs 40 procent till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården. Social- och hälsovårdsministeriets förordning om privat socialservice (1053/2011) innehåller bestämmelser om betalandet av privata socialserviceproducenters årsavgifter till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

1.2 Avgifter som tas ut med stöd av alkohollagen (1102/2017) och bestämmelser som utfärdats med stöd av den

1. Tills vidare gällande eller tidsbestämt serveringstillstånd för alkoholdrycker 780
2. Tills vidare gällande eller tidsbestämt serveringstillstånd, om a) tillståndssökanden inte har ett serveringsställe, b) tillståndssökanden har något annat giltigt serverings- eller detaljhandelstillstånd, eller c) tillståndssökanden samtidigt ansöker om flera serveringstillstånd. För ett (1) serveringstillstånd tas det då ut en avgift enligt 1 punkten och för övriga serveringstillstånd en avgift enligt denna punkt. 540
3. Tidsbestämt serveringstillstånd för alkoholdrycker, när den bestämda tiden är högst 30 dygn och serveringsområdet har högst 200 kundplatser 540
4. Tillstånd för förlängd serveringstid för alkoholdrycker 396
5. Anmälan om förlängd serveringstid för alkoholdrycker Om tillståndssökanden samtidigt för ett och samma objekt både ansöker om tillstånd för förlängd serveringstid och gör en anmälan om förlängd serveringstid, tas en avgift ut endast för tillståndet för förlängd serveringstid. 270
6. Ansökan om ändring av kravet på ordningsvakter för den förlängda serveringstiden, när ansökan behandlas i samband med ansökan om tillstånd för eller anmälan om förlängd serveringstid för alkoholdrycker och när ansökan lämnas in separat 270
7. Godkännande av serveringsområde på tillställningar och evenemang 540
8. Anmälan om servering på godkänt serveringsområde, €/tillställning eller evenemang 114
9. Tillstånd för ändring av serveringsområde 270
10. Anmälningsavgift för ändring av serveringsområde 114
11. Anmälningsavgift för ändringar som gäller en eller flera ansvarspersoner 270
12. Anmälningsavgift för ändringar som gäller ägandeförhållanden 114
13. Annat tillstånd som gäller servering 270
14. Detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker 540
15. Detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker, om a) tillståndssökanden har något annat giltigt detaljhandelstillstånd eller serveringstillstånd för alkoholdrycker b) tillståndssökanden samtidigt ansöker om både serveringstillstånd och detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker c) tillståndssökanden samtidigt ansöker om flera detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker. För ett (1) detaljhandelstillstånd tas det då ut en avgift enligt 14 punkten och för övriga detaljhandelstillstånd en avgift enligt denna punkt 270
16. Annat tillstånd som gäller detaljhandel 270
17. Beslut om ändring av serverings- och detaljhandelstillstånd 192
18. Godkännande av plats för alkoholbolagets butik 492
19. Godkännande av utlämningsställe 492
20. Fastställande av rutt för alkoholbolagets butiksbil eller butiksbåt 492

Om en med stöd av alkohollagstiftningen gjord ansökan eller anmälan som tillställts regionförvaltningsverket dras tillbaka innan ärendet slutbehandlats, är handläggningsavgiften hälften av den avgift som annars skulle ha tagits ut hos sökanden. Om det är fråga om gemensam behandling enligt 5 punkten och den ansökan om tillstånd som är under behandling dras tillbaka, får det sammanlagda beloppet av de avgifter som tas ut när den gemensamma behandlingen avbryts inte överstiga det eurobelopp som anges i 4 punkten.

Av de avgifter som tagits ut enligt denna förordning med stöd av alkohollagstiftningen intäktsförs 26 procent till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

1.3 Övriga beslut

Beslut enligt lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål (497/2013)
– begränsat projektgodkännande: projektet omfattar enskilda åtgärder vilkas svårhetsgrad är högst måttlig 650
– normalt projektgodkännande: projektet omfattar ett eller flera delprojekt, svårhetsgraderna för åtgärderna kan variera 1 080
– omfattande projektgodkännande: projektet omfattar många olika delprojekt, svårhetsgraderna varierar 2 700
– ändring av ett projektgodkännande när ändringen kräver behandling av nämnden för projektgodkännanden 325
– ändring av ett projektgodkännande när ändringen inte kräver behandling av nämnden för projektgodkännanden 110
– behörighet hos den som planerar ett projekt 215
– för utvärdering i efterhand av projektgodkännande tas en separat avgift ut på basis av den arbetstid som använts för utvärderingen i efterhand då priset per arbetstimme är 80 euro/timme.
Beslut enligt lagen om transport av djur (1429/2006)
– tillstånd att transportera djur 680
– tillstånd att transportera djur, om den som ansöker om tillstånd endast har ett transportmedel 370
– ändring av tillstånd att transportera djur 310
– intyg om godkännande av vägtransportmedel 205
– intyg om godkännande av vägtransportmedel, som beviljas i samband med tillstånd att transportera djur eller ändring av tillstånd att transportera djur 115
– kompetensbevis för förare och skötare på vägfordon 78
Prestationer enligt djurskyddslagen (247/1996) och bestämmelser som utfärdats med stöd av den
Tillstånd att hålla djurutställning (rörlig och fast utställning)
– cirkus och djurpark 525
– husdjursgård 325
– ändring av tillstånd 250
Befrielse från kravet beträffande nötkreaturs möjlighet att gå ute 215
Kompetensbevis eller tillfälligt kompetensbevis som avses i rådets förordning (EG) nr 1099/2009 om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning 63
Beslut som avses i 13 § i lagen om djursjukdomar (76/2021) om hälsokategori för en djurhållningsplats 80 euro/timme
Förnyad kontroll av identifiering och registrering av djur med stöd av artikel 79.2 c i förordningen om offentlig kontroll (2017/625) 80 euro/timme
I lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) avsedda tillstånd för laboratorier
Tillstånd för laboratorium
– Laboratorium med omfattande verksamhet. Med omfattande laboratorieverksamhet avses laboratorieverksamhet inom klinisk mikrobiologi som är kritisk med tanke på patientvården, som förutsätter krävande metoder eller som täcker många slags begäranden om undersökningar. Med omfattande laboratorieverksamhet avses dessutom verksamheten vid ett laboratorium som är verksamt som övervakande laboratorium. 500
– Laboratorium med begränsad verksamhet. Med begränsad laboratorieverksamhet avses laboratorieverksamhet inom klinisk mikrobiologi som utövas i mer begränsad omfattning än enligt de kriterier för omfattande laboratorieverksamhet som anges ovan. 300
Behandling av anmälningar enligt lagen om smittsamma sjukdomar
– Byte av ett laboratoriums expert på klinisk mikrobiologi 250
– Byte av undersökningsområde 250
– Betydande ökning av antalet undersökningsbeteckningar 250
– Nytt laboratorium på underentreprenad eller nytt verksamhetsställe som övervakas 250
– Annan betydande förändring 250
Till avgifter enligt lagen om smittsamma sjukdomar läggs dessutom avgiften för ett sådant utlåtande från Institutet för hälsa och välfärd som avses i 18 § i lagen om smittsamma sjukdomar.
Kontrollavgift för renkött per kropp Avgiften är dock minst 75 euro per kontroll 3
Kontrollavgift för nötkött per kropp Avgiften är dock minst 75 euro per kontroll 15
Kontrollavgift för kött från andra djur per kropp Avgiften är dock minst 75 euro per kontroll 2,70
Om kontrollen av köttet utförs på näringsidkarens begäran kl. 17.00–22.00, höjs avgiften med 20 procent, och kl. 22.00–8.00 eller på söndagar eller allmänna helgdagar och lediga dagar med 50 procent
Godkännande av renslakteri 400
Beslut enligt renskötsellagen (848/1990) 380
Behandling av anmälan om livsmedelslokal när det gäller alkoholbutiker 115
Inspektion av alkoholbutik i enlighet med livsmedelslagen (23/2006) 230
Tillstånd att bedriva medling i familjefrågor 160
Tillstånd att bedriva medling i familjefrågor när sökanden är en sammanslutning och det finns fler än en medlare 260
Beslut enligt lagen om fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler (1075/2000)
– Registrering av fastighetsförmedlingsrörelse och rörelse för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler 720 600, om ansökan har anhängiggjorts i det elektroniska ärendehanteringssystemet
– ändring av registeruppgifter om en fastighetsförmedlingsrörelse och en rörelse för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler när det är fråga om en ändring av ansvarig föreståndare enligt 5 § och en ändring av registreringen av en rörelse för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler till fastighetsförmedlingsrörelse eller någon av ändringarna 324 270, om ansökan har anhängiggjorts i det elektroniska ärendehanteringssystemet
– Ändring av registeruppgifter om ansvariga personer hos en fastighetsförmedlingsrörelse eller en rörelse för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler (5 a §) 348 290, om ansökan har anhängiggjorts i det elektroniska ärendehanteringssystemet
I lagen om samfälligheter (758/1989) avsett fastställande av delägarlagets stadgar 125
Tillstånd enligt 4 § i föreningslagen (503/1989) 315
Undantagstillstånd för verk som levererar hushållsvatten 590
Registrering av kreditgivare och kreditförmedlare 425
Registrering av kreditgivare och kreditförmedlare som tar emot kundmedel 720
Ändring av kreditgivares och kreditförmedlares registeruppgifter 210
Som kreditgivare eller kreditförmedlare registrerad persons anmälan om mottagande av kundmedel eller ändring av registeruppgifter om ansvariga personer hos kreditgivare eller kreditförmedlare som tar emot kundmedel 420
Registrering av aktör som bedriver indrivningsverksamhet 720 600, om ansökan har anhängiggjorts i det elektroniska ärendehanteringssystemet
Lagen om registrering av aktörer som bedriver indrivningsverksamhet (411/2018)
Ändring av registeruppgifter om ansvarig person för indrivningsverksamheten hos en aktör som bedriver indrivningsverksamhet 324 270, om ansökan har anhängiggjorts i det elektroniska ärendehanteringssystemet
Ändring av registeruppgifter om ansvariga personer hos en aktör som bedriver indrivningsverksamhet. 348 290, om ansökan har anhängiggjorts i det elektroniska ärendehanteringssystemet
Tillstånd att hålla en sådan hittegodsbyrå som avses i hittegodslagen (778/1988) 505
Ändring av ett tillstånd att hålla en hittegodsbyrå 210
På ansökan fattat beslut om begränsning av jakt enligt 23 § i jaktlagen (615/1993) 80 euro/ timme Dessutom tas de kostnader för kungörelse som ansluter till ärendet ut till fullt belopp.

1.4 Prestationer enligt lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism (444/2017)

Införande i registret för övervakning av penningtvätt
– registrering av valutaväxlingsverksamhet eller företagstjänster 425 355, om ansökan har anhängiggjorts i det elektroniska ärendehanteringssystemet
– ändring av registeruppgifter om ansvariga personer hos en aktör som bedriver valutaväxlingsverksamhet eller företagstjänster 290
– annan registrering 240 200, om ansökan har anhängiggjorts i det elektroniska ärendehanteringssystemet

1.5 Prestationer till nedsatt självkostnadsvärde enligt 2 § i förordningen

Sådana beslut om särskild granskning som omfattas av associationslagstiftningen 355
Förordnande av verksamhetsgranskare på ansökan 250
Sammankallande av stämma eller andra sätt att fatta beslut enligt 22 § i föreningslagen (503/1989) 250
Beslut som avses i lagen om samförvaltning i hyreshus (649/1990) och lagen om bostadsrättsbostäder (650/1990) 250
Mottagande av deposition eller säkerhet 200 euro. Regionförvaltningsverket kan bestämma att avgiften är 50 procent lägre än detta av ett särskilt socialt skäl eller om det belopp som en fysisk person har deponerat är mindre än prestationsavgiften. Om det sannolikt blir fler än två utbetalningar av depositionen eller säkerheten, adderas avgiften för prestationen med en avgift som motsvarar den arbetsinsats som beräknas för utbetalningarna. Priset per arbetstimme är 66 euro. De kostnader som föranleds av kungörande i samband med mottagandet av en deposition eller säkerhet tas dessutom ut till fullt belopp.
2 Prestationer inom ansvarsområdet undervisnings- och kulturväsendet
2.1 Avgifter som tas ut med stöd av lagen om småbarnspedagogik (540/2018)
Registrering av en ny privat serviceproducent 670
Beslut om registrering av ett nytt verksamhetsställe för en registrerad serviceproducent 370
Beslut om registrering av byte av den ansvariga personen för en registrerad serviceproducent 100
Beslut om registrering av en väsentlig förändring eller flera andra väsentliga förändringar som en registrerad serviceproducent anmält på samma gång, såsom– utvidgande av en enhet (ändring av antalet anställda, ändring av antalet platser)– byte av verkställande direktör eller styrelseordförande (person som utövar bestämmanderätt)– företagsförvärv, fusion– flyttning av verksamhetsställe till en annan adress 370/verksamhetsställe
Handläggning av anmälan om upphörande av verksamheten avgiftsfri
Ändring av namn på en registrerad serviceproducents verksamhetsställe avgiftsfri
Ändring av en registrerad tjänsteproducents adress avgiftsfri
Ändring av betjäningsspråk vid en registrerad serviceproducents verksamhetsställe avgiftsfri
Registerutdrag ur registret över tillhandahållare av privat service 20

2.2 Dispenser

Beviljande av i lagen om grundläggande utbildning (628/1998), i gymnasielagen (714/2018) och i lagen om yrkesutbildning (531/2017) avsedd dispens från behörighetskraven för lärare och rektor samt i lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998) avsedd motsvarande dispens för rektor 350

2.3. Avgifter som tas ut med stöd av begravningslagen (457/2003)

Tillstånd att anlägga en begravningsplats 1 100
Tillstånd att inrätta en enskild grav 440
Tillstånd att hålla ett krematorium 840
Tillstånd att flytta gravsatt stoft eller aska 215
Tillstånd att flytta gravsatt stoft eller aska, om den avlidnes identitet är okänd eller antalet avlidna är okänt när tillståndsärendet anhängiggörs (massgravar, historiska gravar) 880
3 Prestationer inom ansvarsområdet för miljötillstånd

Prestationerna inom ansvarsområdet för miljötillstånd är sådana prestationer till nedsatt självkostnadsvärde som avses i 2 § i förordningen.

3.1. Miljötillstånd som avses i miljöskyddslagen (527/2014) och andra beslut som baserar sig på miljöskyddslagen

(den genomsnittliga arbetsinsatsen anges i dagsverken efter prestationstypen)

Prestationsavgifter för miljötillstånd enligt verksamhet

Direktivanläggningar och andra anläggningar (tabellerna 1 och 2 i bilaga 1 till miljöskyddslagen)
Skogsindustri
– cellulosafabrik (80–140 dagsverken) 57 760
– pappers- eller kartongfabrik eller annan massafabrik än cellulosafabrik (40–70 dagsverken) 28 890
– fabriker som tillverkar spånplattor, fiberplattor, plywood eller andra träplattor eller laminerade produkter (40–70 dagsverken) 28 885
– upplag av obarkat virke i vatten (7,5–12,5 dagsverken) 5 250
– sågverk (10–15 dagsverken) 6 570
– träimpregneringsinrättning (15–25 dagsverken) 10 505
– annan anläggning som skyddar timmer eller trävaror med kemikalier (15–25 dagsverken) 10 505
Metallindustri
– rostverk eller sinterverk (70–120 dagsverken) 49 885
– järn- eller stålverk eller fabriker som tillverkar järnlegeringar (60–100 dagsverken) 42 010
– fabriker som tillverkar andra metaller än järnmetaller, dock inte kallprocesserna tråddragning, valsning eller djupdragning (70–120 dagsverken) 49 885
– gjuterier eller andra smältverk eller varmdoppningsanläggningar (30–50 dagsverken) 21 010
– ackumulatorfabriker (15–25 dagsverken) 10 505
– valsverk för järnmetall (40–70 dagsverken) 28 885
– smideriverkstäder för järnmetall samt valsverk, smidesverkstäder eller dragerier för andra metaller än järnmetaller (20–35 dagsverken) 14 445
– skeppsvarv (20–35 dagsverken) 14 445
– anläggningar för ytbehandling, anläggningar för tillverkning av mönsterkort, betningsanläggningar, fosfateringsanläggningar eller anläggningar för anodisering av aluminium (20–35 dagsverken) 14 445
Energiproduktion
– kraftverk, pannanläggningar eller andra anläggningar, vars största bränsleeffekt är
 – mer än 300 megawatt (MW) (40–60 dagsverken) 26 260
 – mer än 150 MW–300 MW (25–43 dagsverken) 17 865
 – 50–150 MW (15–25 dagsverken) 10 505
 – mindre än 50 MW (7–10 dagsverken) 4 465
– kärnkraftverk (50–100 dagsverken) 39 390
– anläggning för tillvaratagande av koldioxid (20–40 dagsverken) 15 750
Kemisk industri
– fabrik som tillverkar titanoxid (60–100 dagsverken) 42 010
– fabrik som tillverkar koloxider (7,5–12,5 dagsverken) 5 250
– fabrik som tillverkar andra oorganiska baskemikalier eller andra oorganiska föreningar (50–85 dagsverken) 35 455
– fabrik som tillverkar organiska baskemikalier eller metallorganiska föreningar eller enzymer (45–78 dagsverken) 32 295
– olje- eller gasraffinaderi (70–120 dagsverken) 49 885
– fabrik som tillverkar plastråvaror (40–70 dagsverken) 28 885
– fabriker som tillverkar plastlaminat eller latexer, gummifabriker med vulkaniserings- eller masticeringsprocess (25–43 dagsverken) 17 865
– fabriker som tillverkar konstfibrer (60–100 dagsverken) 42 010
– fabriker som tillverkar explosiva varor, växtskyddsmedel eller biocider (50–85 dagsverken) 35 455
– fabriker som tillverkar sammansatta gödselmedel (70–120 dagsverken) 49 885
– fabriker som tillverkar produkter eller mellanprodukter som innehåller läkemedelssubstans (25–43 dagsverken) 17 865
– fabriker som tillverkar tvättmedel (12–20 dagsverken) 8 395
– fabriker som tillverkar mineraloljeprodukter (20–40 dagsverken) 15 750
– alkoholfabriker (15–25 dagsverken) 10 505
– fabriker som tillverkar stärkelsederivat (25–43 dagsverken) 17 865
Tillverkning av bränslen eller upplagring eller hantering av kemikalier eller bränslen
– upplag för flytande bränslen eller farliga kemikalier i flytande form
– cisternvolym minst 1 000 m3 och mindre än 50 000 m3 (4–8 dagsverken); genom anmälningsförfarande 3 145
– cisternvolym minst 1 000 m3 och mindre än 10 000 m3 (8–14 dagsverken); när miljötillstånd behövs 10 500
– cisternvolym minst 10 000 m3 (14–25 dagsverken); när miljötillstånd behövs 10 240
– anläggningar för tillverkning av fast, flytande eller gasformigt bränsle, där det tillverkas minst 5 000 ton bränsle per år, dock inte pelletpressning (50–85 dagsverken) 35 455
– anläggningar för tillverkning av fast bränsle eller anläggningar för tillverkning av hårt kol eller grafitelektroder (20–35 dagsverken) 14 445
– koksverk (70–120 dagsverken) 49 885
– verksamhet där organiska lösningsmedel används, inklusive verksamhet där flyktiga organiska föreningar frigörs ur drivgas eller expansionsmedel som ingår i råmaterialet (20–35 dagsverken) 14 445
Behandling av anmälan som gäller upplag för kemikalier (1 000–50 000 m3) (4–8 dagsverken) 3 145
Malm- eller mineralbrytning, tagande av marksubstanser och torv eller tillverkning av mineralprodukter
– gruvdrift
 – täktvolym mer än 500 000 ton per år (75–125 dagsverken) 52 514
 – täktvolym 100 000–500 000 ton per år (40–70 dagsverken) 28 885
 – täktvolym mindre än 100 000 ton per år (30–40 dagsverken) 18 380
– maskinell guldgrävning
 – årlig täktvolym mindre än 500 m3 (3 dagsverken) genom anmälningsförfarande 1 485
 – årlig täktvolym mindre än 3 000 m3 (4–8 dagsverken); med vattenhushållnings- eller miljötillstånd 3 155
 – årlig täktvolym högst 3 000–10 000 m3 (8–12 dagsverken) 5 270
 – årlig täktvolym mer än 10 000 m3 (12–16 dagsverken) 7 360
– anläggningar för anrikning av malmer eller mineraler (40–70 dagsverken) 28 885
– torvutvinning
 – produktionsområdet överstiger 150 hektar (40–60 dagsverken) 26 260
 – produktionsområdet större än 50–150 hektar (25–40 dagsverken) 17 070
 – produktionsområdet större än 10–50 hektar (15–25 dagsverken) 10 505
 – produktionsområdet är högst 10 hektar (8–12 dagsverken) 5 258
– cementklinker- eller cementfabrik (30–50 dagsverken) 21 010
– kalkverk (25–43 dagsverken) 17 865
– mineralullsfabrik eller annan smältning av mineraler (30–50 dagsverken) 21 010
– fabrik som tillverkar glas eller glasfiber (25–43 dagsverken) 17 865
– fabrik som tillverkar keramiska produkter (15–25 dagsverken) 10 505
– gipsskivefabrik (25–43 dagsverken) 17 865
– stenbrott, när den årliga täktvolymen är minst 200 000 m3 (mer än 30–40 dagsverken) 18 370
– stenbrott, när den årliga täktvolymen är mindre än 200 000 m3 (20–30 dagsverken) 13 134
– permanenta stenkrossar (10–20 dagsverken) 7 875
Produktion eller behandling av läder eller textilier i en anläggning
– läderfabriker (30–50 dagsverken) 21 010
– anläggning för pälsberedning (15–25 dagsverken) 10 505
– fiberduksfabriker, anläggningar där textilfibrer eller textilier förbehandlas eller färgas (12–21 dagsverken) 8 670
Tillverkning av livsmedel eller foder
– anläggningar för uppsamling, behandling eller förädling av mjölk (25–43 dagsverken) 17 865
– sockerfabrik (25–43 dagsverken) 17 865
– stärkelsefabrik (25–43 dagsverken) 17 865
– fabrik som tillverkar vegetabiliska eller animaliska fetter eller oljor eller margarinfabriker (25–43 dagsverken) 17 865
– grönsaks-, frukt- eller bärproduktfabrik eller färdigmatsfabrik (15–25 dagsverken) 10 505
– slakteri (25–43 dagsverken) 17 865
– bryggeri, fabrik som tillverkar cider eller vin, fabrik som tillverkar andra läskedrycker eller alkoholdrycker eller jästfabrik (15–25 dagsverken) 10 505
– benmjölsfabrik eller fabrik för tillverkning av foder eller foderprotein (15–25 dagsverken) 10 505
– annan än ovan avsedd anläggning för framställning av livsmedel eller foder genom beredning och behandling av vegetabiliska eller animaliska råvaror (15–25 dagsverken) 10 505
Fiskodling
– fiskodling där
 – fiskbeståndet ökar med mer än 100 000 kg per år (30–50 dagsverken) 21 010
 – fiskbeståndet ökar med 30 000–100 000 kg per år (20–30 dagsverken) 13 135
 – fiskbeståndet ökar med mindre än 30 000 kg per år (10–20 dagsverken) 7 875
– damm eller grupp av dammar med naturligt foder (8–14 dagsverken) 5 775
Djurstallar och pälsdjursfarmer
Avgiftsklass 1 (25–40 dagsverken) Djurstallar som är avsedda för– minst 400 mjölkkor (4 320 djurenheter eller större),– minst 800 köttnöt (4 560 djurenheter eller större),– minst 1 000 dikor (4 300 djurenheter eller större),– minst 1 000 fullvuxna suggor (2 600 djurenheter eller större),– minst 4 000 slaktsvin (4 000 djurenheter eller större),– minst 120 000 värphönor (8 400 djurenheter eller större) eller– minst 200 000 broilrar (6 000 djurenheter eller större) Pälsdjursfarmer som är avsedda för– minst 8 000 avelshonor av mink eller iller eller sammanlagt minst 49 600 minkar eller illrar (1 440 djurenheter eller större) eller– minst 2 400 avelshonor av räv eller sjubb eller sammanlagt minst 16 800 rävar eller sjubbar (984 djurenheter eller större). Djurstallar eller pälsdjursfarmer för andra djurarter än de som nämns i 1 § 2 mom. 11 punkten underpunkt a eller b i statsrådets förordning om miljöskydd, vars antal djurenheter beräknat med djurenhetskoefficienterna i tabell 1 i bilaga 3 till miljöskyddslagen är minst 4 000. Djurstall eller pälsdjursfarm vars behöriga tillståndsmyndighet bestäms med stöd av 1 § 2 mom. 11 punkten underpunkt d i statsrådets förordning om miljöskydd och djurstallets eller pälsdjursfarmens sammanräknade antal djurenheter är minst samma eller större än antalet djurenheter som nämns ovan inom parentes för det produktionsdjur som det enligt djurstallets eller pälsdjursfarmens sammanlagda antal djurenheter finns flest av. 17 070
Avgiftsklass 2 (15–25 dagsverken) Djurstallar som är avsedda för– minst 200 mjölkkor (2 160 djurenheter eller större),– minst 400 köttnöt (2 280 djurenheter eller större),– minst 500 dikor (2 150 djurenheter eller större),– minst 500 fullvuxna suggor (1 300 djurenheter eller större),– minst 2 000 slaktsvin (2 000 djurenheter eller större),– minst 60 000 värphönor (4 200 djurenheter eller större), eller– minst 100 000 broilrar (3 000 djurenheter eller större). Pälsdjursfarmer som är avsedda för– minst 4 000 avelshonor av mink eller iller eller sammanlagt minst 24 800 minkar eller illrar (720 djurenheter eller större) eller– minst 1 400 avelshonor av räv eller sjubb eller sammanlagt minst 9 800 rävar eller sjubbar (574 djurenheter eller större). Djurstallar eller pälsdjursfarmer för andra djurarter än de som nämns i 1 § 2 mom. 11 punkten underpunkt a eller b i statsrådets förordning om miljöskydd, vars antal djurenheter beräknat med djurenhetskoefficienterna i tabell 1 i bilaga 3 till miljöskyddslagen är minst 2 000. Djurstall eller pälsdjursfarm vars behöriga tillståndsmyndighet bestäms med stöd av 1 § 2 mom. 11 punkten underpunkt d i statsrådets förordning om miljöskydd och djurstallets eller pälsdjursfarmens sammanräknade antal djurenheter är minst samma eller större än antalet djurenheter som nämns ovan inom parentes för det produktionsdjur som det enligt djurstallets eller pälsdjursfarmens sammanlagda antal djurenheter finns flest av. 10 505
Avgiftsklass 3 (10–13 dagsverken)– Andra djurstallar eller pälsdjursfarmer 6 040
Trafik
– hamnar eller lastnings- eller lossningskajer (20–34 dagsverken) 14 180
– stor flygplats (50–85 dagsverken) 35 453
– annan flygplats (25–43 dagsverken) 17 865
– kemikaliebangårdar och terminaler där hälso- eller miljöfarliga kemikalier förflyttas från ett transportmedel till ett annat eller från ett transportmedel till ett upplag eller från ett upplag till ett transportmedel (12–21 dagsverken) 8 670
Behandling av avfall som sker yrkesmässigt eller i en anläggning samt behandling av avloppsvatten
– reningsverk för avloppsvatten
 – personekvivalenten för mängden avloppsvatten som leds in i reningsverket överstiger 100 000 (40–60 dagsverken) 26 257
 – personekvivalenten för mängden avloppsvatten som leds in i reningsverket är större än 50 000–100 000 (25–40 dagsverken) 17 070
 – personekvivalenten för mängden avloppsvatten som leds in i reningsverket är 4 000–50 000 (15–25 dagsverken) 10 505
 – personekvivalenten för mängden avloppsvatten som leds in i reningsverket är minst 100 och mindre än 4 000, eller minst 100 personers avloppsvatten leds annanstans än till vattenreningsverkets avlopp (10–15 dagsverken) 6 570
– fristående avloppsreningsverk för industrier, direktivanläggningar (25–40 dagsverken) 17 070
– fristående avloppsreningsverk för industrier, övriga (10–20 dagsverken) 7 875
– avstjälpningsplats
 – avstjälpningsplats för farligt avfall (40–60 dagsverken) 26 255
 – avstjälpningsplats för vanligt avfall (40–60 dagsverken) 26 255
– avstjälpningsplats för inert avfall (3 § 3 punkten i statsrådets förordning om avstjälpningsplatser 331/2013)
 – avstjälpningsplats för marksubstanser som dimensionerats för en årlig avstjälpningsmängd på mer än 100 000 ton (20–30 dagsverken) 13 135
 – avstjälpningsplats för marksubstanser som dimensionerats för en årlig avstjälpningsmängd på 50 000–100 000 ton (15–20 dagsverken) 9 195
– i 115 § i miljöskyddslagen avsedd deponi för utvinningsavfall som medför risk för storolycka (40–65 dagsverken) 27 575
– i 113 § i miljöskyddslagen avsedd deponi för utvinningsavfall (30–50 dagsverken) 21 010
– förbränningsanläggning för farligt avfall (80–140 dagsverken) 57 760
– annan avfallsförbränningsanläggning eller samförbränningsanläggning på vilken 108–110 § i miljöskyddslagen tillämpas samt verksamhet enligt 107 § 2 mom. 2 punkten underpunkterna c, f och g i den lagen (40–65 dagsverken) 27 575
– anläggning för behandling av slaktkroppar eller animaliskt avfall (15–30 dagsverken) 11 825
– anläggningar eller platser där minst 50 000 ton sådant farligt avfall som uppkommer annanstans behandlas årligen (mer än 30–50 dagsverken) 21 010
– anläggningar eller platser där högst 50 000 ton sådant farligt avfall som uppkommer annanstans behandlas årligen (15–30 dagsverken) 11 825
– lagring under markytan av farligt avfall (70–120 dagsverken) 49 885
– tillfällig lagring av farligt avfall enligt 13 punkten underpunkt h i tabell 1 i bilaga 1 till miljöskyddslagen (10–20 dagsverken) 7 875
– behandling av avfall som omfattas av tillämpningsområdet för avfallslagen, när det endast är fråga om tillfällig lagring av farligt avfall (i andra lager än IED-anläggningar) (i 13 punkten underpunkt f i tabell 2 i bilaga 1 till miljöskyddslagen avsedd annan behandling av avfall än vad som avses i 13 punkten underpunkterna a, b och e i tabell 2)(5–10 dagsverken) 7 875
– komposteringsanläggningar (15–30 dagsverken) 11 825
– biogasanläggning (20–40 dagsverken) 15 750
– utfyllnad av vattenområde där avfallsmaterial används (15–30 dagsverken) 11 825
– annan behandling av icke-förorenat jordavfall, betongavfall, tegelavfall, asfaltavfall eller inert avfall än deponering på avstjälpningsplats, om avfallsmängden överstiger 200 000 ton per år (mer än 30–40 dagsverken), 21 010
– annan behandling av icke-förorenat jordavfall, betongavfall, tegelavfall, asfaltavfall eller inert avfall än deponering på avstjälpningsplats, om avfallsmängden är 50 000–200 000 ton per år (15–30 dagsverken) 11 825
– andra anläggningar för behandling av avfall än de som avses ovan där mer än 50 000 ton avfall behandlas årligen (mer än 30–40 dagsverken) 21 010
– andra anläggningar för behandling av avfall än de som avses ovan där minst 20 000 ton och högst 50 000 ton avfall behandlas årligen (15–30 dagsverken) 21 010
Annan verksamhet
– andra gödselfabriker än de som avses i 4 punkten underpunkt f i tabell 1 i bilaga 1 till miljöskyddslagen (10–20 dagsverken) 7 875
– prospektering efter och utvinning av olja och gas samt anslutande verksamhet inom Finlands territorialvatten eller i Finlands ekonomiska zon, debitering per timme 66 euro/timme.
Behandling av en ansökan som gäller verksamhet av försöksnatur (6–10 dagsverken) 4 202

1. För handläggningen av en tillståndsansökan som gäller en väsentlig omställning av verksamheten (29 § i miljöskyddslagen), justering av tillståndsvillkoren (71 § i miljöskyddslagen), översyn av en direktivanläggnings tillstånd (81 § i miljöskyddslagen) eller fortsatt tillståndsenlig verksamhet för viss tid tas en avgift ut vars storlek är 50 procent av avgiften enligt tabellen. För handläggning av en ansökan som gäller ändring av tillståndsvillkoren (89 § i miljöskyddslagen) tas en avgift ut vars storlek är 30 procent av avgiften enligt tabellen. Om dock den arbetsinsats som behandlingen av ärendet kräver motsvarar arbetsinsatsen för handläggning av ett tillstånd för ny verksamhet, tas en avgift ut enligt tabellen. Om det är fråga om en ändring av teknisk natur i ett enskilt tillståndsvillkor, är avgiftens storlek 10 procent av avgiften enligt tabellen.

2. För behandlingen av i 41 § i miljöskyddslagen avsedda tillståndsärenden som gäller flera verksamheter och som ska avgöras samtidigt tas en kombinerad avgift ut så att man till behandlingsavgiften för en verksamhet i högsta avgiftsklassen såsom de övriga verksamheternas andel kan addera 50 procent av avgifterna för dessa verksamheter enligt tabellen. Om den kommunala miljövårdsmyndigheten är behörig tillståndsmyndighet för någon verksamhet, är avgiften 50 procent av avgiften enligt avgiftstaxan i kommunen i fråga. Om dock den arbetsinsats som behandlingen av ärendet kräver motsvarar arbetsinsatsen för handläggningen av ett tillstånd för ny verksamhet, tas full avgift ut för behandlingen av tillståndsärendet för varje verksamhet.

3. För ett beslut om att ett tillstånd upphör att gälla (88 § i miljöskyddslagen) tas en avgift ut vars storlek är 10 procent av avgiften enligt tabellen. För ett beslut om att ett tillstånd upphör att gälla och om fastställande av efterbehandlingsåtgärder (94 § i miljöskyddslagen) som fattas samtidigt tas en avgift ut som motsvarar 30 procent av avgiften enligt tabellen.

4. Vid gemensam behandling av miljötillstånd och marktäktstillstånd i enlighet med 47 a § i miljöskyddslagen tas en kombinerad avgift ut på så sätt att det till den högre avgiften adderas 50 procent av avgiften för annan verksamhet.

5. I det fall att den arbetsinsats som behandlingen av ett ärende kräver är mindre eller större än den som nämns i tabellen eller det antal dagsverken som avses i 1–3 punkten, kan avgiften tas ut

– till ett 10 procent lägre eller högre belopp, om arbetsinsatsen överskrider eller underskrider den som nämns i tabellen eller den som avses i 1–3 punkten med minst 10 procent,

– till ett 20 procent lägre eller högre belopp, om arbetsinsatsen överskrider eller underskrider den som nämns i tabellen eller den som avses i 1–3 punkten med minst 20 procent,

– till ett 30 procent lägre eller högre belopp, om arbetsinsatsen överskrider eller underskrider den som nämns i tabellen eller den som avses i 1–3 punkten med minst 30 procent,

– till ett 40 procent lägre eller högre belopp, om arbetsinsatsen överskrider eller underskrider den som nämns i tabellen eller den som avses i 1–3 punkten med minst 40 procent,

– till ett 50 procent lägre eller högre belopp, om arbetsinsatsen överskrider eller underskrider den som nämns i tabellen eller den som avses i 1–3 punkten med minst 50 procent.

6. För behandling av ett ärende som den kommunala miljövårdsmyndigheten överfört med stöd av 36 § i miljöskyddslagen samt ärenden som avses i 34 § 2 mom. 1 och 2 punkten samt 3 mom. i miljöskyddslagen tas en avgift ut som motsvarar den avgift som kommunen tar ut för handläggningen av tillståndsansökan för verksamheten.

7. Om det är fråga om ett annat miljötillståndsärende, behandling av en plan, en utredning eller något annat motsvarande som lagstiftning eller tillståndsbeslut kräver, ett förfarande som avses i lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden (764/2019) eller om en avgift enligt tabellen eller 1–6 punkten skulle vara oskäligt hög eller låg i relation till den arbetsinsats som handläggningen av tillståndet kräver, tas för handläggningen av ärendet ut en avgift vars storlek är 66 euro/timme.

3.2. Vattenhushållningsärenden enligt vattenlagen (587/2011)

(den genomsnittliga arbetsinsatsen anges i dagsverken efter prestationstypen)

Ärenden enligt 2 kap. i vattenlagen
– undantag från det förbud som avses i 2 kap. 11 § i vattenlagen (3–5 dagsverken) 2 100
Ärenden enligt 3 kap. i vattenlagen
– bro eller transportanordning (4–8 dagsverken) 3 145
– ledning (3–5 dagsverken) 2 100
– muddring, muddring av vattendrag i iståndsättningssyfte, upptagning av stenmaterial, utfyllnad av vattenområde eller uppläggning
 – mer än 200 000 tfm3 (30–50 dagsverken) 21 010
 – mer än 20 000–200 000 tfm3 (15–30 dagsverken) 11 825
 – mer än 4 000–20 000 tfm3 (10–15 dagsverken) 6 565
 – 2 000–4 000 tfm3 (5–10 dagsverken) 3 950
 – mindre än 2 000 tfm3 (2,5–4,5 dagsverken) 1 835
– bottendamm eller annan fast damm
 – stort uppdämningsområde (större än 4 km2) (25–35 dagsverken) 15 750
 – medelstort uppdämningsområde (0,1–4 km2) (15–25 dagsverken) 10 505
 – litet uppdämningsområde (mindre än 0,1 km2) (10–15 dagsverken) 6 565
– artificiell bassäng jämte reglering
 – större än 50 km2 (150–250 dagsverken) 105 030
 – större än 10–50 km2 (100–150 dagsverken) 60 275
 – 1–10 km2 (50–100 dagsverken) 39 380
 – mindre än 1 km2 (20–50 dagsverken) 18 380
– invallning av strand och rensning av vattendrag i syfte att uppnå torrläggningsnytta
 – torrläggningsområde mer än 1 000 hektar (40–70 dagsverken) 28 885
 – torrläggningsområde 400–1 000 hektar (20–35 dagsverken) 14 445
 – torrläggningsområde mindre än 400 hektar (10–18 dagsverken) 7 360
– kaj (10–15 dagsverken) 6 565
– brygga avsedd för minst 20 båtplatser (6–10 dagsverken) 4 200
– brygga avsedd för färre än 20 båtplatser (3–5 dagsverken) 2 100
– ärenden som inletts enbart för enskilt behov (anläggning av brygga, utfyllnad, muddring eller en kombination av dessa) (1–2 dagsverken) 785
– anläggning av fiskväg (8–13 dagsverken) 5 520
– fiskeriekonomisk iståndsättning eller iståndsättning med avseende på naturskydd (4,5–7 dagsverken) 3 025
– täkt av marksubstanser på ett område större än 25 ha eller när täktvolymen är mer än 200 000 m3 årligen (30–50 dagsverken) 21 010
– täkt av marksubstanser när täktvolymen är 20 000–200 000 m3 (15–30 dagsverken) 11 825
– täkt av andra marksubstanser (8–15 dagsverken) 6 040
– andra projekt enligt 3 kap. i vattenlagen (5–10 dagsverken) 3 950
Uttag av vatten (4 kap.)
– täkt av ytvatten och grundvatten som överstiger 2 000 m3/d (10–20 dagsverken) 7 875
– täkt av ytvatten och grundvatten 500–2 000 m3/d (8–13 dagsverken) 5 520
– andra vattentäktsärenden (3,5–6,5 dagsverken) 2 630
– bestämning av skyddsområde (20–30 dagsverken) 13 135
– byggande av tunnel på grundvattenområde (10–18 dagsverken) 7 360
– andra grundvattensärenden (2,5–4,5 dagsverken) 1 835
Dikningsärenden (5 kap.)
– torrläggningsområde större än 500 ha (40–60 dagsverken) 26 255
– torrläggningsområde 100–500 ha (20–30 dagsverken) 13 135
– torrläggningsområde mindre än 100 ha (8–16 dagsverken) 6 305
– annat ärende som gäller dikning (3–5 dagsverken) 2 100
Bestående ändring av medelvattenståndet (6 kap.)
– vattenområde större än 4 km2 (35–45 dagsverken) 21 010
– vattenområde större än 1–4 km2 (25–35 dagsverken) 15 750
– vattenområde 0,1–1 km2 (15–25 dagsverken) 10 505
– vattenområde mindre än 0,1 km2 (10–15 dagsverken) 6 565
Ärenden som gäller reglering av vattendrag (7 kap.)
– reglering av vattenområden större än 50 km2 (110–200 dagsverken) 81 400
– reglering av vattenområden på 10–50 km2 (60–110 dagsverken) 44 640
– reglering av vattenområden mindre än 10 km2 (25–40 dagsverken) 17 070
Kraftverksärenden (8 kap.)
– kraftverkstillstånd utan reglering av ovanför liggande insjöbassäng (60–110 dagsverken) 44 640
– kraftverk och reglering av ett vattenområde större än 50 km2 (150–260 dagsverken) 107 655
– kraftverk och reglering av ett vattenområde på 10–50 km2 (110–180 dagsverken) 76 140
– kraftverk och reglering av ett vattenområde mindre än 10 km2 (75–130 dagsverken) 53 835
– kvarn eller mindre än en megawatts småkraftverk (15–30 dagsverken) 11 825
– annat ärende i samband med vattenkraft eller kraftverk (20–50 dagsverken) 18 380
Timmerflottningsärenden (9 kap.)
– ett ordinarie verksamhetsställe (10–18 dagsverken) 7 360
– tilläggsavgift för övriga verksamhetsställen per verksamhetsställe 2 320
– andra ärenden som gäller flottning (2,5–4,5 dagsverken) 1 835
Farleder och andra sjötrafikärenden
– bestämmande av allmän farled (15–25 dagsverken) 10 505
– bestämmande av allmän lokal farled (7–13 dagsverken) 5 245
– ändring eller indragning av farled, installering av säkerhetsanordningar (3,5–6,5 dagsverken) 2 630
Bildande eller upplösande av en i 12 kap. i vattenlagen avsedd vattenrättslig sammanslutning eller annat ärende som gäller vattenrättslig sammanslutning (2–6 dagsverken) 2 100

1. För handläggning av en ansökan som gäller ändring eller justering av ett tillstånd tas en avgift ut vars storlek är 50 procent av avgiften enligt tabellen. Om det är fråga om en ändring av teknisk natur i ett enskilt tillståndsvillkor, är avgiftens storlek 10 procent av avgiften enligt tabellen.

2. Om beslutshandlingen omfattar flera sådana beslut i vattenhushållningsärenden som är avgiftsbelagda enligt tabellen, och om de hänför sig till en helhet som tjänar samma ändamål, tas det för behandlingen av ärendet ut en avgift för ärendet i den högsta avgiftsklassen enligt tabellen, dock så att det till avgiften kan läggas 50 procent av avgifterna enligt avgiftstabellen för övriga vattenhushållningsärenden. Om det är fråga om ett ärende som behandlas vid gemensam behandling enligt 47 § i miljöskyddslagen, tas i behandlingsavgift ut en avgift enligt avgiftstabellen för miljötillstånd och punkterna 1–6 i den och hälften av avgiften för tillstånd för vattenhushållning enligt tabellen.

3. I det fall att den arbetsinsats som behandlingen av ett ärende kräver är mindre eller större än den som nämns i tabellen eller den insats som avses i punkterna 1–2, kan avgiften tas ut

– till ett 10 procent lägre eller högre belopp, om arbetsinsatsen överskrider eller underskrider den som nämns i tabellen eller den som avses i punkterna 1–3 med minst 10 procent,

– till ett 20 procent lägre eller högre belopp, om arbetsinsatsen överskrider eller underskrider den som nämns i tabellen eller den som avses i punkterna 1–3 med minst 20 procent,

– till ett 30 procent lägre eller högre belopp, om arbetsinsatsen överskrider eller underskrider den som nämns i tabellen eller den som avses i punkterna 1–3 med minst 30 procent,

– till ett 40 procent lägre eller högre belopp, om arbetsinsatsen överskrider eller underskrider den som nämns i tabellen eller den som avses i punkterna 1–3 med minst 40 procent,

– till ett 50 procent lägre eller högre belopp, om arbetsinsatsen överskrider eller underskrider den som nämns i tabellen eller den som avses i punkterna 1–3 med minst 50 procent.

4. Om det är fråga om ett annat ärende enligt vattenlagen eller om en avgift enligt tabellen skulle vara oskäligt hög eller låg i relation till den arbetsinsats som handläggningen av tillståndet kräver, tas för handläggningen av ärendet ut en avgift vars storlek är 66 euro/timme.

5. Ingen avgift tas ut hos statliga och kommunala myndigheter när de bevakar laglighet eller allmänt intresse så som vattenlagen föreskriver.

3.3. Övriga prestationer
Ersättningsärende 66 euro/timme, dock högst 9 900 euro
Beslut med anledning av begäran om omprövning 130
För behandlingen av ett förvaltningstvångsärende eller ett ersättningsärende som en skadelidande part inlett tas ingen avgift ut.
Förvaltningstvångsärenden som inletts av någon annan än en myndighet eller en skadelidande, om inledandet måste anses uppenbart onödigt (18 kap. 12 § i vattenlagen) 960
Utsaga enligt 92 § i miljöskyddslagen (1–2 dagsverken) 715
4 Prestationer inom ansvarsområdet arbetarskydd
Tillstånd för asbestrivningsarbete 700
Kompetensbrev för laddare 315
Nytt kort för laddare 95
Erkännande av examen för laddare som avlagts utomlands 335
Godkännande av sakkunnig enligt lagen om laddare (423/2016) 100
Erkännande av examen för kranförare som avlagts utomlands 325
Erkännande av examen för dykare som avlagts utomlands 350
Erkännande av examen för asbestrivningsarbetare som avlagts utomlands 200
Tillstånd att föra kran på en viss byggarbetsplats 200
Undantagstillstånd som gäller arbetarskydd som regionförvaltningsverket beviljar med stöd av olika författningar 350

De i lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg (395/2012) avsedda ibruktagningsinspektionerna av fartyg är sådana offentligrättsliga prestationer för vilka man inom tillsynen över arbetarskyddet tar ut avgifter som bestäms från fall till fall och som motsvarar prestationens självkostnadsvärde. Avgifterna bestäms enligt den tid som använts för arbetet. Priset per arbetstimme är 80 euro. I avgiften ingår dessutom specificerat de särkostnader som hänför sig till prestationen.

5 Övriga prestationer
Annat beslut på ansökan än de som nämnts ovan eller regionförvaltningsverkets andra avgiftsbelagda prestationer 80 euro/timme
Diarieintyg 35
Lagakraftsbevis 35
Annat intyg som lämnats på begäran med undantag av löneintyg eller kopior av matrikeln som ges anställda vid räkenskapsverket 25
Ingående av förbindelse om efterpantsättning 40

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.