1228/2021

Helsingfors den 22 december 2021

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1766/2009) 1 a och 3 §, mellanrubriken före 18 § samt 19 § 2 mom., 23 a och 24 § samt 25 § 3 och 5 mom.,

sådana de lyder, 1 a § i förordning 656/2014, 3 §, 19 § 2 mom. samt 25 § 3 och 5 mom. i förordning 127/2021, mellanrubriken före 18 § i förordning 1537/2016 samt 23 a och 24 § i förordning 735/2017, och

fogas till 25 §, sådan den lyder i förordning 127/2021, ett nytt 6 mom. som följer:

1 a §
Beräkning av priset per enhet för utbildning som handleder för examensutbildning

Priset per enhet för anordnare av gymnasieutbildning är för i lagen om utbildning som handleder för examensutbildning (1215/2020) avsedd utbildning som handleder för examensutbildning det genomsnittliga pris per enhet som med stöd av 23 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet föreskrivs för gymnasieutbildning multiplicerat med 1,17.

3 §
Priserna per enhet för sådan gymnasieutbildning och utbildning som handleder för examensutbildning som ordnas vid internatskolor

Om en anordnare av gymnasieutbildning med stöd av 4 § 2 mom. i gymnasielagen har ålagts att vid en internatskola ordna utbildning som avses i gymnasielagen eller lagen om utbildning som handleder för examensutbildning, höjs priset per enhet i fråga om studerande som får inkvartering och måltider vid internatskolan med ett belopp som är 40 procent av det genomsnittliga pris per enhet som med stöd av 23 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet föreskrivs för gymnasieutbildning.

Antalet elever, studerande och prestationer
19 §
Beräkning av antalet studerande i gymnasier

Antalet studerande i gymnasieutbildning och antalet studerande i utbildning som handleder för examensutbildning beräknas separat. I antalet studerande i gymnasieutbildning medräknas de som studerar för att avlägga hela gymnasiets lärokurs. I antalet studerande medräknas också de studerande som fullgör sin läroplikt i enlighet med en plan som avses i 8 § i läropliktslagen (1214/2020). Vid beräkningen av det antal studerande som avses i denna paragraf beaktas inte studerande som deltar i utbildning som ordnas i form av avgiftsbelagd service.


23 a §
Begränsningar gällande räknandet som grund för finansieringen

Om en studerande med stöd av 48 § 4 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet räknas som grund för finansieringen av gymnasieutbildning eller av utbildning som handleder för examensutbildning och som ordnas av en anordnare av gymnasieutbildning den 20 januari, kan de studerandeår enligt 32 b § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet som bestäms utifrån den studerandes studierätt inte räknas som grund för finansieringen under tiden från och med den 1 januari till och med den sista juli året i fråga. Om en studerande räknas som grund för finansieringen av gymnasieutbildning eller av utbildning som handleder för examensutbildning och som ordnas av en anordnare av grundläggande utbildning eller gymnasieutbildning den 20 september, kan studerandeåren inte räknas som grund för finansieringen under tiden från och med den 1 augusti till och med den sista december året i fråga. Studerandeåren kan dock räknas som grund för finansieringen efter det datum som den studerande har avslutat gymnasieutbildningen eller utbildningen som handleder för examensutbildning.

Om de studerandeår som bestäms utifrån den studerandes studierätt med stöd av 48 § 4 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet räknas som grund för finansieringen av yrkesutbildningen den 20 januari eller den 20 september, kan den studerande inte under samma tidpunkt räknas som grund för finansieringen av gymnasieutbildning eller utbildning som handleder för examensutbildning och som ordnas av en anordnare av grundläggande utbildning eller gymnasieutbildning.

24 §
Tillämpning av dagarna för beräkning av antalet studerande i vissa fall

När utbildning enligt gymnasielagen eller utbildning som handleder för examensutbildning och som ordnas av en anordnare av grundläggande utbildning eller gymnasieutbildning inleds på basis av ett nytt eller ändrat tillstånd att ordna utbildning, tillämpas antalet studerande från och med ingången av den månad då utbildningen inleddes enligt den beräkningsdag som följer efter tidpunkten för inledandet. När en utbildning upphör på basis av ett nytt eller ändrat tillstånd att ordna utbildning, tillämpas antalet studerande till och med utgången av den månad som föregår upphörandet av utbildningen enligt den beräkningsdag som föregår tidpunkten för upphörandet. Vad som föreskrivs i denna paragraf tillämpas också på fall där utbildningsuppgiften för utbildningsanordnaren väsentligt ändras.

25 §
Lämnande av uppgifter

De uppgifter om antalet elever och prestationer inom den undervisning som avses i 11 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, de uppgifter om antalet studerande och studier i gymnasieutbildning samt de uppgifter om antalet studerandeår och examina och examensdelar inom yrkesutbildningen som behövs för att bestämma finansieringen beaktas i enlighet med de uppgifter som förts in i den nationella informationsresursen inom undervisning och utbildning som avses i lagen om nationella studie- och examensregister (884/2017). Anordnaren av utbildningen eller verksamheten ska dock lämna undervisnings- och kulturministeriet uppgifter om antalet prestationer som behövs för att bestämma finansiering för förberedande undervisning före den grundläggande utbildningen enligt 5 § i lagen om grundläggande utbildning och finansiering för morgon- och eftermiddagsverksamhet enligt 19 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet genom Utbildningsstyrelsens datainsamling eller genom någon annan datainsamling på det sätt som ministeriet bestämmer.


De uppgifter om gymnasieutbildning och yrkesutbildning som avses i 3 mom. beaktas vid bestämmande av priserna per enhet enligt 23 § 2 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och vid beviljande av finansiering enligt 50 § 1 mom. i den lagen i enlighet med de uppgifter som förts in i den riksomfattande informationsresursen den 30 september året före finansåret eller vid en senare tidpunkt som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer. När finansieringen av gymnasieutbildningen justeras med stöd av 50 § 2 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, beaktas uppgifterna dock i enlighet med de uppgifter som förts in den 30 september under finansåret eller vid en senare tidpunkt som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer. De uppgifter som behövs vid beviljande av ersättning för mervärdesskatt enligt 32 i § 1 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet ska lämnas årligen senast den 30 juni eller vid en senare tidpunkt som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer.

Vad som föreskrivs i denna paragraf tillämpas också på utbildning som handleder för examensutbildning och som ordnas av de anordnare av undervisning och utbildning som avses i denna paragraf.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2022.

Denna förordning tillämpas första gången vid beviljande av finansiering för finansåret 2022. Förordningens 25 § 5 mom. tillämpas dock första gången vid beviljande av finansiering för finansåret 2023 samt vid justering av finansieringen för finansåret 2022.

Viktkoefficienten för utbildning som handleder för examensutbildning enligt 1 a § tillämpas första gången vid fastställandet av finansieringen för finansåret 2024. Viktkoefficienten för utbildning som handleder för examensutbildning är 1,22 vid fastställandet av finansieringen för finansåret 2022 och 1,19 vid fastställandet av finansieringen för finansåret 2023.

Procentsatsen i 3 § i denna förordning tillämpas första gången när finansieringen bestäms för finansåret 2024. Den ovan avsedda procentsatsen är 42 procent när finansieringen bestäms för finansåret 2022 och 41 procent när finansieringen bestäms för finansåret 2023.

På finansieringen av i lagen om grundläggande utbildning avsedd påbyggnadsundervisning efter den grundläggande utbildningen, i gymnasielagen avsedd utbildning som förbereder för gymnasieutbildning och i lagen om yrkesutbildning (531/2017) avsedd utbildning som handleder för yrkesutbildning och på beaktandet av de nämnda utbildningarnas prestationer som grund för beviljande av finansiering tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning.

Helsingfors den 22 december 2021

Undervisningsminister
Li Andersson

Regeringsråd
Piritta Sirvio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.